IPPB5/423-520/11-4/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
CIT - w zakresie art. 5 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Republiką Bułgarii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30.05.2011r. (data wpływu 03.06.2011r.) oraz w piśmie z dnia 30.06.2011 r. (data wpływu 04.07.2011 r.) uzupełniającymi braki formalne na wezwanie z dnia 24.06.2011 r. (data nadania 24.06.2011 r., data doręczenia 27.06.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie art. 5 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Republiką Bułgarii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r. (Dz. U. 1995 Nr 137, poz. 679), dalej umowa polsko bułgarska - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03.06.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie art. 5 umowy polsko – bułgarskiej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. z siedzibą w Bułgarii (dalej „Spółka” lub Wnioskodawca”) jest firmą handlowo- produkcyjną, która zajmuje się sprzedażą produktów rolnych i spożywczych, m.in. kawy zbożowej oraz zboża. W ramach prowadzonej działalności, Spółka zawarła w drodze przetargu umowę z Agencją Rynku Rolnego (dalej „ARR”), na mocy, której zobowiązała się do dostarczania produktów spożywczych na terytorium Polski. Zgodnie z umową ARR jest podmiotem koordynującym dostawy i nabywcą towarów w ramach realizacji programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej w 2011 r.”. Produkty spożywcze sprzedawane przez Spółkę na rzecz ARR dostarczane są do magazynów organizacji charytatywnych w Polsce. Dostarczane produkty spożywcze Spółka nabywa od dostawców z Polski oraz z innych krajów członkowskich UE (Włochy, Republika Czeska, Bułgaria). W zamian za dostarczone produkty Spółka nabywa od ARR produkty rolne, które następnie są odsprzedawane na terytorium Polski.

W celu realizacji dostaw na terenie Polski Spółka zawarła z profesjonalnym podmiotem zewnętrznym, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji (dalej „firma logistyczna”) umowę o świadczenie usług (organizacji dostaw towarów). Firma logistyczna świadczy na rzecz Spółki usługi wsparcia technicznego sprzedaży i zakupu towarów na terenie Polski w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i nie działa jako agent Wnioskodawcy. Firma logistyczna przyjmuje towar od sprzedawcy, magazynuje go i wydaje odbiorcom zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz dostarcza towar odbiorcy (zleca usługi transportowe). W celu realizacji zasadniczego świadczenia (technicznej obsługi dostaw towarów), firma logistyczna wykonuje między innymi następujące czynności pomocnicze:

 • udostępnienie powierzchni magazynowej,
 • załadunek, wyładunek, pakowanie towarów,
 • organizacja transportu towarów.

W celu wykonania umowy obsługi sprzedaży towarów, Spółka udzieliła pełnomocnictwa pracownikowi firmy logistycznej, które obejmuje następujące czynności:

 1. prawo do reprezentowania Spółki przed odbiorcą ,
 2. projektowania i uzgadniania harmonogramów dostaw kawy zbożowej w imieniu i na rzecz Spółki, oraz prowadzenia wszelkiej korespondencji i negocjacji z nimi związanej,
 3. podejmowania i prowadzenia na rzecz i w imieniu Spółki, wszelkich czynności, łącznie z niewymienionymi w niniejszym pełnomocnictwie, które osoba upoważniona uzna za konieczne lub stosowne lub leżące w interesie Spółki.

W zakresie realizacji czynności wymienionych w punkcie 3 pełnomocnictwa Spółka udzieliła „ogólnej gwarancji jakości” w której m. in. oświadcza, ze całość towaru dostarczanego w ramach umowy spełnia warunki określone w umowie oraz oświadcza, że R. przyjmuje pełną odpowiedzialność prawną i finansową za oświadczenia składane w tym zakresie przez pełnomocnika działającego w imieniu Spółki (na podstawie powyższego ogólnego pełnomocnictwa). Na tej podstawie osoba upoważniona udziela gwarancji jakości w zakresie realizacji umowy.

Spółka podejmuje decyzje zarządcze oraz handlowe dotyczące warunków zawartych w umowach sprzedaży. Osoby reprezentujące Spółkę przebywają na stałe w Bułgarii, a Spółka nie posiada w Polsce biura ani nie zatrudnia pracowników na terenie Polski. Spółka korzysta z usług prawnych świadczonych przez polską kancelarię prawną, ustanowiła pełnomocnika - adwokata działającego w ramach prowadzonej przez kancelarię działalności w celu reprezentowania Spółki podczas przetargu, zawarcia umowy z ARR i stosownych aneksów, oraz świadczenia pomocy prawnej przy wykonywaniu tej umowy. Pełnomocnictwo obejmuje następujące czynności:

 • reprezentowanie Spółki przed ARR we wszystkich procedurach związanych z przetargiem na dostawę produktów dla organizacji charytatywnych, Program 2011, przeprowadzany przez ARR w Polsce w ramach programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” i przeprowadzanych po rozstrzygnięciu przetargu,
 • reprezentowanie Spółki we wszystkich procedurach związanych z przetargiem i prowadzonych przez C., F., agencje państwowe, laboratoria, banki i wszystkie inne instytucje,
 • podpisywanie i składanie wszelkich dokumentów, podpisywanie umów z ARR, związanych z powyższymi procedurami, do odbioru dokumentów i do podejmowania wszelkich działań w imieniu Spółki po przetargu.

Należy podkreślić, ze adwokat nie jest upoważniony do zawierania jakichkolwiek umów z dostawcami produktów spożywczych, ani z nabywcami produktów rolnych R. zawiera powyższe umowy bez pośrednictwa pełnomocnika. Jedyną umową zawartą w imieniu Spółki przez adwokata jest umowa przetargowa z ARR oraz stosowne aneksy zmieniające tę umowę.

Prowadzeniem ewidencji związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług w Polsce zajmuje się polski podmiot, świadczący profesjonalnie usługi w zakresie usług księgowych oraz doradztwa podatkowego. Spółka z siedzibą w Bułgarii jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w Polsce (data rejestracji 31.01.2011). Dostawy towarów z magazynu do polskich odbiorców stanowią dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu na terytorium Polski Do dnia 30 marca 2011 roku, Spółka rozliczała podatek od towarów i usług od dostaw realizowanych na terytorium Polski, deklarując należny podatek według obowiązujących stawek. Z dniem 1 kwietnia 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (dalej „ustawa o VAT”), zmieniająca m. in. art. 17 ust. 2 ustawy. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 17 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, jeżeli dokonującym dostawy towarów na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, podatek od tych dostaw rozlicza nabywca Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, podmiot dokonujący dostawy towarów, który nie posiada siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju nie rozlicza podatku należnego, z tytułu ww. dostaw towarów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Podatek od towarów i usług:

 1. Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka, posiada na terenie Polski stałe miejsce prowadzenia działalności, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT...
 2. Czy, w przypadku jeśli Spółka nie posiada na terenie Polski stałego miejsca prowadzenia działalności, Spółka jako podmiot dokonujący dostaw towarów na terytorium kraju, nadal będzie podlegać obowiązkowi rejestracji jako czynny podatnik podatku od towarów i usług w Polsce i zobowiązana będzie do składania deklaracji VAT-7...
 3. Czy, w przypadku jeśli odpowiedź na pytanie nr 2 powyżej byłaby twierdząca, Spółka ma obowiązek wykazywać dostawy towarów w Polsce w deklaracji VAT-7 (w poz. 41 deklaracji) oraz rozliczać podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku nabycia towarów z innych krajów członkowskich (w poz. 33 i 34 deklaracji) oraz ma prawo odliczać podatek naliczony od nabywanych towarów i usług, w deklaracji VAT-7...
 4. W przypadku jeśli odpowiedź na pytania 2 i 3 powyżej będzie twierdząca, czy w sytuacji jeśli ze złożonej przez Spółkę deklaracji VAT-7 będzie wynikać nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, zwrot ewentualnej nadwyżki będzie przysługiwał Spółce na zasadach i w terminach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy o VAT...
 5. W przypadku jeśli Spółka z nie posiada na terenie Polski stałego miejsca prowadzenia działalności, a odpowiedź na pytania 2-4 powyżej byłaby negatywna, Spółka prosi o wskazanie w jaki sposób powinna dokonywać rozliczeń VAT z tytułu transakcji na terytorium Polski, w szczególności czy Spółka będzie zobowiązana do wyrejestrowania się jako podatnik VAT czynny a Spółce przysługiwał będzie zwrot podatku, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, na zasadach wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom...

Podatek dochodowy od osób prawnych

 1. Czy działalność Spółki w Polsce stanowi zakład, o którym mowa w art. 5 umowy z dnia 11 kwietnia 1994 r. między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Bułgarii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku...
 2. Czy zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 7 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przychody Spółki podlegają opodatkowaniu w Polsce, (jako przychody osiągane poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej są zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, tj. pytanie oznaczone Nr 6 oraz 7 wniosku.

W kwestiach poruszanych w pytaniach oznaczonym Nr 1 - 5 wniosku, a dotyczących podatku od towarów i usług zostanie wydana odrębna interpretacja.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania 6 i 7

Zdaniem Wnioskodawcy Spółka nie posiada na terenie Polski zakładu w rozumieniu umowy z dnia 11 kwietnia 1994 r. między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Bułgarii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (dalej „Umowa”), a dochody z dostaw towarów w Polsce podlegają w całości opodatkowaniu w Bułgarii, na podstawie tej Umowy.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jeżeli podatnik nie posiada terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub Zarządu, podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiąga na terytorium Polski. Jednocześnie w myśl art. 7 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zyski przedsiębiorstwa bułgarskiego podlegają opodatkowaniu tylko w Bułgarii, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą poprzez zakład położony w Polsce. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność poprzez zakład położony w Polsce, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w Polsce, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Definicja zakładu zawarta jest w art. 5 ust. 1 Umowy, który stanowi, iż określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa, w szczególności miejsce zarządzania, filię, biuro, w którym prowadzona jest działalność handlowa, zakład fabryczny, warsztat, kopalnię, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania bogactw naturalnych, budowę albo montaż, których okres przekracza 12 miesięcy.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 Umowy z definicji zakładu wyłączono:

 1. Użytkowanie urządzeń służących wyłącznie do składowania, wystawiania, albo wydawania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa;
 2. Utrzymywanie zapasów dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie dla składowania, wystawiania, albo wydawania;
 3. Utrzymywanie zapasów dóbr albo towarów wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo;
 4. Utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstw,
 5. Utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celu reklamy, dla dostarczania informacji, prowadzenia badań naukowych lub wykonywania podobnej działalności, mającej dla przedsiębiorstwa charakter przygotowawczy lub pomocniczy,
 6. Utrzymywanie przez przedsiębiorstwo zapasów dóbr lub towarów w celach wystawienniczych, które po zakończeniu targów lub wystawy będą sprzedane,
 7. Utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celu wykonywania jakiegokolwiek połączenia rodzajów działalności wymienionych pod literami a) do f), pod warunkiem jednak, że całkowita działalność tej placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności, posiada przygotowawczy lub pomocniczy charakter.

Tak więc aby można było mówić o zakładzie musi istnieć placówka, która ma stały charakter i za pośrednictwem której wykonywana jest działalność przedsiębiorstwa.

Jak przedstawiono w opisie stanu faktycznego R. nie zatrudnia na terenie Polski pracowników ani nie posiada na terenie Polski stałego zaplecza technicznego czy biurowego. Decyzje oraz działania związane z zarządzaniem, zawieraniem umów handlowych są podejmowane przez Spółkę w Bułgarii. Magazyn, w którym przechowywane są towary Spółki w celu wydania nabywcy, stanowi placówkę, która służy wyłącznie do składowania, wystawiania albo wydawania dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa i na mocy art. 5 ust. 3 pkt b Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi zakładu Spółki w Polsce.

W celu realizacji dostaw na terenie Polski Spółka zawarła umowy o świadczenie usług z profesjonalnymi podmiotami zewnętrznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą: firmą logistyczną, adwokatem i biurem finansowo-księgowym. W celu wykonania zleconych usług pracownicy ww. podmiotów otrzymały stosowne pełnomocnictwa, których zakres został przedstawiony w opisie stanu faktycznego. Pracownik firmy logistycznej otrzymał pełnomocnictwo umożliwiające mu logistyczną obsługę dostaw towarów Spółki w Polsce (m.in. ustalanie harmonogramu dostaw, bieżący kontakt z odbiorcą). Adwokat reprezentuje Spółkę w procedurach przetargowych oraz świadczy pomoc prawną przy wykonywaniu umowy zawartej z ARR. Adwokat nie jest upoważniony do zawierania jakichkolwiek umów z dostawcami produktów spożywczych, ani z nabywcami produktów rolnych. R zawiera powyższe umowy bez pośrednictwa pełnomocnika. Biuro finansowo - księgowe zajmuje się prowadzeniem ewidencji związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług w Polsce i w tym celu jego pracownik otrzymał pełnomocnictwo do reprezentowania Spółki przed organami podatkowymi.

Zdaniem Spółki, fakt zawarcia przez Spółkę umowy z firmą logistyczną, spółką adwokacką oraz biurem finansowo-księgowym nie powoduje powstania zakładu Spółki w Polsce. Zgodnie z art. 5 ust. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie traktuje się przedsiębiorstwa bułgarskiego jako posiadające zakład w Polsce, tylko z tego powodu, że wykonuje tam czynności przez maklera, komisanta generalnego albo każdego innego niezależnego przedstawiciela, o ile te osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności. W ocenie Wnioskodawcy, ww. podmioty świadczące na rzecz R usługi wsparcia technicznego i prawnego, spełniają kryteria niezależnego przedstawiciela, o którym mowa w art. 5 ust. 6 Umowy, bowiem podmioty te świadczą usługi na rzecz Spółki w ramach swojej zwykłej działalności. Dodatkowo, usługi świadczone przez te podmioty są ograniczone do usług o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym w stosunku do działalności handlowej Spółki prowadzonej w Polsce.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie posiada na terytorium Polski zakładu w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Konsekwentnie, przychód ze sprzedaży towarów na terenie Polski będzie podlegał, na podstawie art. 7 ust. 1 ww. umowy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Bułgarii.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.