IPPB5/423-15/12-5/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18.10.2011 r. (data wpływu 11.01.2012 r.) uzupełnionego pismem z dnia 02.04.2012 r. (data wpływu 05.04.2012 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 22.03.2012 r. Nr IPPB5/423-15/12-3/PS (data nadania 22.03.2012 r., data doręczenia 27.03.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 5 i 7 konwencji z dnia 19 listopada 2004 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2006 roku, Nr 26, poz. 193, dalej umowa polsko – szwedzka) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dnu 11.01.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 5 i 7 umowy polsko -szwedzkiej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp AB (dalej: Spółka) z siedzibą w Szwecji posiada większościowi pakiet udziałów w polskiej spółce F. sp. z o.o. (dalej: Producent). Ze względów biznesowych Spółka rozważa zmianę obecnej struktury współpracy z Producentem oraz spółkami dystrybucyjnymi z grupy F. zlokalizowanymi zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Poniżej znajduje się opis obecnej i planowanej struktury współpracy Spółki z Producentem.

Niniejszy wniosek dotyczy współpracy Spółki z Producentem.

 1. Obecna struktura współpracy:
 1. Zgodnie z obecnym modelem współpracy stosowanym przez strony, Spółka sprzedaje komponenty na rzecz Producenta.
 2. Zakupione od Spółki komponenty są wykorzystywane przez Producenta w procesie produkcji wyrobów gotowych.
 3. Producent sprzedaje wytworzone wyroby gotowe na rzecz spółek dystrybucyjnych, które są odpowiedzialne za ich dystrybucję na zróżnicowanych geograficznie rynkach. Tym samym, główna funkcja Producenta obejmuje zarówno realizację procesu produkcyjnego jak i sprzedaż wyrobów gotowych na rzecz spółek dystrybucyjnych.
 4. Komponenty nabywane przez Producenta i wykorzystywane do produkcji wyrobów gotowych są przechowywane głównie w znajdującym się w Polsce magazynie (wynajętym przez Producenta) lub w centralnym magazynie komponentów znajdującym się w Niemczech i prowadzonym przez Spółkę.
 5. Spółka nie prowadzi w Polsce żadnej działalności, tj. nie działa w Polsce poprzez stałą placówkę ani przedstawiciela, w tym nie posiada w Polsce jakichkolwiek pracowników, ani zatrudnionych w Polsce, ani oddelegowanych do Polski ze Szwecji.
 6. Spółka jest zarejestrowana w Polsce dla celów podatku od towarów i usług. Ze względów biznesowych (w tym w szczególności w celu rozdzielenia funkcji produkcyjnych i sprzedażowych między odrębne podmioty prawne) Spółka rozważa wprowadzenie nowego modelu współpracy w ramach Grupy.

2. Planowana struktura współpracy:

 1. W planowanym modelu współpracy Producent będzie świadczył na rzecz Spółki usługi przerobu.
 2. Omawiane usługi przerobu będą świadczone przez Producenta z wykorzystaniem komponentów powierzonych Producentowi przez Spółkę. Komponenty będą przechowywane w magazynie komponentów znajdującym się w Polsce (i wynajmowanym przez Producenta) lub w centralnym magazynie komponentów w Niemczech.
 3. Istnieje taka możliwość, że Spółka zdecyduje się przenieść centralny magazyn komponentów z Niemiec do Polski. Dla tych celów Spółka podpisałaby stosowną umowę najmu z niezależnym podmiotem posiadającym powierzchnie magazynowe odpowiadające potrzebom Spółki. Taki centralny magazyn komponentów byłby wykorzystywany w szczególności do przechowywania komponentów wykorzystywanych przez Producenta w procesie świadczenia usług przerobu.
 4. Usługi przerobu będą polegać głównie na montażu komponentów i będą świadczone przez Producenta na rzecz Spółki w zakładzie Producenta przez pracowników zaangażowanych przez Producenta. Producent będzie świadczył usługi przerobu na własny rachunek i na własne ryzyko w ramach swojej działalności gospodarczej.
 5. Komponenty wykorzystywane do produkcji wyrobów gotowych i produkcja w toku, a także wyroby gotowe wyprodukowane z komponentów powierzonych Producentowi pozostaną własnością Spółki, tzn. w żadnym momencie prawo własności nie zostanie przeniesione przez Spółkę na Producenta.
 6. W związku z rozważanym nowym modelem współpracy Producent nie będzie ponosił kosztów związanych z nabyciem komponentów wykorzystywanych do produkcji wyrobów gotowych i będzie wynagradzany wyłącznie za świadczone przez niego usługi przerobu. Wynagrodzenie należne Producentowi będzie ustalane w oparciu o koszty związane ze świadczoną usługą powiększone o stosowną marżę.
 7. Wyroby gotowe stanowiące efekt usług przerobu będą sprzedawane przez Spółkę na rzecz spółek dystrybucyjnych.
 8. Ze względu na to, że wyroby gotowe będą dostarczane spółkom dystrybucyjnym lub ich klientom niezwłocznie po ich wytworzeniu, Spółka nie będzie posiadała zapasu wyrobów gotowych na terytorium Polski. W związku z tym Spółka nie będzie posiadała na terytorium Polski magazynu wyrobów gotowych.
 9. Producent nie będzie zaangażowany w proces sprzedaży wyrobów gotowych. Prawo własności wyrobów gotowych będzie przenoszone bezpośrednio ze Spółki na spółki dystrybucyjne, a następnie ze spółek dystrybucyjnych na ostatecznych odbiorców wyrobów gotowych Spółki. W szczególności Producent nie będzie miał prawa do akceptowania/odrzucania zamówień spółek dystrybucyjnych złożonych na podstawie zamówień ostatecznych odbiorców wyrobów gotowych, ani do działania w imieniu i na rzecz Spółki w jakikolwiek inny sposób. Wszystkie decyzje związane ze sprzedażą wyrobów gotowych do spółek dystrybucyjnych będą podejmowane przez Spółkę.
 10. Na zlecenie Spółki, Producent będzie odpowiedzialny za organizację transportu wyrobów gotowych do miejsc wskazanych przez spółki dystrybucyjne i obciążenie kosztami transportu spółek dystrybucyjnych.
 11. W ramach nowego modelu Spółka nie będzie prowadzić w Polsce żadnej działalności poprzez własny oddział lub agencję, a także nie będzie posiadała w Polsce żadnych pracowników, tj. ani zatrudnionych w Polsce, ani oddelegowanych do Polski ze Szwecji
 12. W związku z faktem, że podczas świadczenia usług przerobu przez Producenta na rzecz Spółki będą powstawać odpady, Spółka będzie dokonywała sprzedaży tych odpadów na rzecz Producenta.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka w przypadku dokonania zmiany struktury współpracy z Producentem na opisaną powyżej planowaną strukturę współpracy, będzie posiadała na terytorium Polski zakład w rozumieniu art. 5 UUPO PL - SE i w następstwie tego, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o PDOP, będzie podlegała w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu...
 2. Czy Spółka w przypadku dokonania przeniesienia centralnego magazynu komponentów z Niemiec do Polski będzie posiadała na terytorium Polski zakład w rozumieniu art. 5 UUPO PL - SE i w następstwie tego, zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy o PDOP będzie podlegała w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana powyżej planowana zmiana struktury współpracy z Producentem i przeniesienie centralnego magazynu komponentów z Niemiec do Polski nie spowodują powstania w Polsce zakładu Spółki w myśl art. 5 UUPO PL - SE i tym samym nie spowodują powstania ograniczonego obowiązku podatkowego, o którym w art. 3 ust 2 ustawy o PDOP.

W ocenie Spółki, powyższe podejście uzasadniają w szczególności następujące argumenty:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o POOP, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (jak ma to miejsce w przypadku Spółki), podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Zasadniczo, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o POOP, zakład zagranicznej spółki może powstać w Polsce, jeżeli spółka ta posiada na terytorium Polski:

 • stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
 • plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,
 • osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje.

Spółka pragnie również wskazać, że powyżej przytoczone regulacje dotyczące powstania zakładu w Polsce i w konsekwencji podlegania ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, zgodnie z ustawą o PDOP, powinny być stosowane z uwzględnieniem postanowień właściwej umowy o unikaniu podw6nego opodatkowania (UUPO), której stroną jest Polska (tj. w omawianym stanie faktycznym zastosowanie powinna znaleźć UUPO PL - SE), w tym w szczególności zawartych w takiej umowie wyjątków od definicji zakładu.

Zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 1 UUPO PL- SE zyski spółki mającej siedzibę w Szwecji (w rozpatrywanym przypadku Spółki) podlegają opodatkowaniu jedynie w Szwecji, chyba że Spółka prowadzi w Polsce działalność gospodarczą poprzez zakład położony w Polsce. W przypadku, gdy szwedzka spółka posiada w Polsce zakład, jej zyski powinny być opodatkowane w Polsce, jednakże tylko w zakresie, w jakim mogą zostać przypisane do tego zakładu.

Definicja zakładu została zawarta w art. 5 ust. 1 UUPO PL- SE. Zgodnie z tym przepisem, zakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższe regulacje, a także treść Komentarza do Modelowej Konwencji OECD (dalej: Komentarz), należy stwierdzić, że powstanie zakładu jest uwarunkowane spełnieniem łącznie następujących przesłanek:

 • istnienie miejsca (placówki) gdzie działalność gospodarcza jest prowadzona, tj. określonej powierzchni, pomieszczania lub w niektórych przypadkach maszyn lub wyposażenia (niezależnie od tytułu prawnego uprawniającego do ich używania),
 • wspomniana placówka ma charakter stały, tj. musi być utworzona w określonym miejscu posiadającym określony stopień trwałości,
 • za pośrednictwem tej placówki jest prowadzona działalność spółki zagranicznej, tj. pracownicy (personel) spółki prowadzą działalność gospodarczą w państwie położenia takiej placówki. UUPO PL- SE zawiera również wyjątki od przytoczonej definicji zakładu, tj. sytuacji, w których mimo zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 5 ust. 1 UUPO SE-PL, zakład nie powstanie. Wyjątki od definicji zakładu przedstawionej w art. 5 ust. 1 UUPO PL- SE zostały zawarte m.in. w art. 5 ust. 4 UUPO PL – SB. Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 4 UUPO PL- SE, zakład nie powstanie w przypadku:
 1. użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub wydawania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa;
 2. utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania;
 3. utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo;
 4. utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa;
 5. utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym;
 6. utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia któregokolwiek rodzaju działalności, o jakich mowa w punktach od a) do e), pod warunkiem jednak, że całkowita działalność placówki wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy

Brak stałej placówki

W świetle powyższego, należy podkreślić, że Spółka w ramach rozważanego modelu współpracy nie będzie posiadała na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności takiego jak: oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabryka, warsztat albo miejsce wydobycia zasobów naturalnych, poprzez które Spółka mogłaby prowadzić swoją działalność gospodarczą. Należy podkreślić również, że Spółka nie będzie posiadała żadnych powierzchni/budynków na terytorium Polski.

Usługi przerobu będą wykonywane w fabryce Producenta, przez pracowników zatrudnionych przez niego w ramach jego własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Producenta na jego własny rachunek i ryzyko. Ponadto, Spółka nie będzie zatrudniać żadnych pracowników odpowiedzialnych za świadczenie usług przerobu w Polsce. Co więcej, Spółka nie będzie delegowała pracowników ze Szwecji do Polski. Producent stanowi odrębny samodzielny podmiot gospodarczy, który będzie wykonywał usługi produkcyjne przerobu na powierzonych przez Spółkę komponentach w ramach własnej działalności gospodarczej, na własny rachunek i ryzyko, przy wykorzystaniu własnego know-how i doświadczenia. Spółka nie będzie miała żadnej kontroli nad procesem przerobu poza prawem do żądania odpowiedniej jakości i efektywności procesu produkcji, jakie przysługuje każdemu usługobiorcy.

Ponadto Spółka pragnie wskazać, że zgodnie z pkt 42 Komentarza od sytuacji istnienia stałej placówki (zakładu) należy odróżnić sytuację, w której spółka będąca członkiem wielonarodowej grupy świadczy usługi z wykorzystaniem własnego personelu na rzecz innej spółki należącej do tej samej grupy w ramach jej zwykłej działalności w pomieszczeniach nie należących do spółki, na rzecz której świadczone są usługi. W takim przypadku miejsce, w którym świadczone są usługi nie jest w dyspozycji usługobiorcy i jego działalność nie jest prowadzona przez to miejsce, a w rezultacie nie stanowi jego zakładu. W związku z powyższym Spółka pragnie podkreślić, że usługi przerobu będą świadczone przez Producenta w jego fabryce w ramach jego samodzielnej działalności gospodarczej prowadzonej na własne ryzyko i rachunek Producenta. W konsekwencji Spółka stoi na stanowisku, że w związku z powyższym nie można przyjąć, iż fabryka Producenta stanowi stałe miejsce prowadzenia przez Spółkę działalności na terytorium Polski. Tym samym w opinii Spółki, współpraca z Producentem nie powoduje powstania stałej placówki Spółki w Polsce, w którym wykonywałaby ona swoją działalność na terytorium Polski.

Wyroby gotowe będą oddawane do dyspozycji spółek dystrybucyjnych albo ich klientów tuż po zakończeniu procesu przerobu i dokonaniu ich sprzedaży przez Spółkę. Producent korzystając z usług firm zewnętrznych będzie organizował transport wyrobów gotowych do wskazanych przez spółki dystrybucyjne lokalizacji i będzie obciążał spółki dystrybucyjne poniesionymi kosztami transportu. Wykonywane w tym zakresie przez Producenta czynności stanowią następstwo współpracy między stronami i mają na celu techniczne udostępnienie wyrobów gotowych nabytych przez spółki dystrybucyjne od Spółki.

Spółka pragnie podkreślić, że omawiane usługi przerobu polegają głównie na montażu powierzonych komponentów będących własnością Spółki. Należy zauważyć, że utrzymywanie zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo stanowi sytuację, w której na podstawie art. 5 ust. 4 lit. c UUPO PL- SE zakład nie powstaje. Podejście to znalazło swoje odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Ministra Finansów w dniu 4 listopada 2010 r. o sygnaturze IPPB5/423-272/09/10/PS, która odnosiła się do kwestii realizacji produkcji na rzecz podmiotu z Szwajcarii. W powyższej interpretacji potwierdzone zostało stanowisko wnioskodawcy, że utrzymywanie zapasów materiałów, wyrobów gotowych i produkcji w toku, gdy inne przedsiębiorstwo dokonuje ich przerobu, nie powoduje powstania zakładu.

Jednocześnie, Spółka pragnie wskazać, iż czynność sprzedaży na rzecz Producenta odpadów powstałych podczas świadczenia przez niego usług przerobu nie jest związana z jakąkolwiek okolicznością, która powodowałaby powstanie zakładu Spółki w rozumieniu art. 5 UUPO PL-SE. Generalnie odpad jest produktem ubocznym procesu produkcyjnego, który ze swej natury nie wiąże się z podstawową działalnością żadnego podmiotu. Czynność sprzedaży odpadów dokonywana jest jedynie w celu utylizacji odpadów. Obowiązek taki wynika pośrednio z przepisów w zakresie ochrony środowiska jak również przede wszystkich z przyjętych przez Grupę F. standardów w zakresie ochrony środowiska oraz związanych z tym procedur. W przeciwnym przypadku odpad produkcyjny stanowiłby zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Magazyn

Spółka pragnie podkreślić, że rozważana potencjalnie zmiana lokalizacji centralnego magazynu komponentów z Niemiec do Polski również nie spełnia warunków definicji stałego miejsca prowadzenia działalności, ze względu na fakt, że Spółka nie będzie miała żadnej kontroli nad tym magazynem, a działalność Spółki będzie ograniczała się wyłącznie do zakupu usług magazynowania komponentów aż dc momentu ich wysyłki do Producenta, W celu wykonania usług przerobu Producent będzie pobierał komponenty z magazynu zlokalizowanego w Niemczech lub Polsce. Niemniej jednak, zdaniem Spółki, samo posiadanie magazynu komponentów, jak również wykonywanie czynności administracyjnych związanych z tym magazynem nie prowadzi do powstania zakładu ze względu na to, że omawiany centralny magazyn komponentów zlokalizowany w Polsce będzie wykorzystywany wyłącznie w celu składowania komponentów i jako taki, zgodnie z art. 5 ust. 4 lit. a i lit. c UUPO PL- SE, nie będzie powodował powstania zakładu na terytorium Polski. Podobne stanowisko zajął Minister Finansów we wspomnianej powyżej interpretacji indywidualnej z dnia 4 listopada 2010 r. o sygnaturze IPPB5/423-272/09/10-10/S/PS, w której to organ stwierdził, że przechowywanie materiałów, które będą wykorzystywane w celu ich przerobu nie powoduje powstania zakładu. Spółka pragnie podkreślić, że łączne wykonywanie opisanych powyżej działań w ramach nowego modelu współpracy, zgodnie z art. 5 ust. 4 lit. f UUPO PL- SE nie spowoduje powstania na terytorium Polski zakładu, ze względu na fakt, że całość wykonywanych działań w związku ze współpracą z Producentem będzie miała przygotowawczy lub pomocniczy charakter.

Brak zależnego agenta

Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 5 UUPO PL - SE, jeżeli osoba — inna niż niezależny agent — działa w imieniu przedsiębiorstwa, a także posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa, to takie przedsiębiorstwo posiada zakład w zakresie każdego rodzaju działalności, jaką ta osoba podejmuje dla przedsiębiorstwa, chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów działalności, które gdyby były wykonywane za pośrednictwem stałej placówki, nie powodowałyby uznania tej placówki za zakład na podstawie postanowień wymienionego powyżej art. 5 ust. 4 UUPO PL- SE.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, dwa następujące warunki muszą być łącznie spełnione, aby działalność danej osoby uznać za powodującą powstanie zakładu u podmiotu, na rzecz którego osoba ta działa:

(i) osoba ta musi być agentem zależnym, i

(ii) osoba ta musi mieć i zwyczajowo wykonywać pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa .

Jak zostało wskazane powyżej, Producent będzie działał jako odrębny podmiot prawa prowadzący całkowicie samodzielną działalność gospodarczą na własny rachunek i własne ryzyko. Co więcej, Producent nie będzie podlegał żadnym instrukcjom ani wskazówkom ze strony Spółki odnośnie realizacji usług przerobu. W zakresie świadczonych przez Producenta usług przerobu Spółka) jako usługobiorca będzie polegała na umiejętnościach i wiedzy Producenta.

W związku z powyższym, ze względu na fakt że Producent będzie prowadził samodzielną działalność gospodarczą na własny rachunek i na własne ryzyko należy przyjąć, że powinien być traktowany jako podmiot o niezależnym od Spółki statusie. W związku z powyższym nie jest spełniony pierwszy warunek wskazany powyżej w pkt (i).

Spółka pragnie podkreślić również, że Producent nie będzie posiadał upoważnienia do zawierania umów w imieniu Spółki lub upoważnienia do zawierania urn ów, które w jakikolwiek sposób mogłyby zostać uznane za wiążące dla Spółki. Producent nie będzie zaciągał żadnych zobowiązań wobec innych podmiotów w imieniu Spółki, ani w żaden inny sposób powodował okoliczności wiążących Spółkę w jakichkolwiek relacjach handlowych. Ponadto Spółka chciałaby zwrócić uwagę na fakt, że działalność Producenta będzie ograniczona wyłącznie do świadczenia usług przerobu i nie będzie obejmowała podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z późniejszą sprzedażą wyrobów gotowych na rzecz spółek dystrybucyjnych.

Takie decyzje będą podejmowane wyłącznie przez Spółkę. W konsekwencji w opinii Spółki należy uznać, że nie jest spełniony również drugi warunek wskazany powyżej w pkt (ii).

W świetle powyższego, Spółka pragnie jeszcze raz podkreślić, że Producent w ramach świadczonych usług przerobu działa jako niezależny, samodzielny podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą na własny rachunek i na własne ryzyko, który rozlicza się z tytułu podatku dochodowego na zasadach ogólnych wynikających z polskich przepisów dodatkowych. Jak zostało wspomniane, Producent nie będzie zaangażowany w proces sprzedaży wyrobów gotowych Spółki na rzecz spółek dystrybucyjnych. Decyzje w tym zakresie będą podejmowane wyłącznie przez Spółkę. Producent nie będzie miał prawa ani pełnomocnictwa do jakiegokolwiek akceptowania albo odrzucania zamówień lub do innego działania w imieniu Spółki. Mając na względzie powyższe, zdaniem Spółki, wskazane powyżej przesłanki warunkujące powstanie zakładu w ramach realizowanej współpracy z Producentem będącym samodzielnym podmiotem gospodarczym nie zostały spełnione. Z tego też powodu, zdaniem Spółki, współpraca z Producentem, który nie może być postrzegany jako zależny przedstawiciel nie powoduje powstania zakładu Spółki na terytorium Polski.

Rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług.

W opinii Spółki, fakt posiadania przez nią rejestracji dla potrzeb VAT nie może przesądzać o powstaniu zakładu Spółki w Polsce. Należy podkreślić, że postanowienia ustawy o podatku od towarów i usług nie łączą obowiązku rejestracji dla potrzeb VAT z prowadzoną działalnością gospodarczą, lecz z faktem dokonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Rejestracja dla potrzeb VAT nie zależy od faktu i formy prowadzenia działalności gospodarczej i nie prowadzi do automatycznego powstania na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z powyższym, rejestracja Spółki dla potrzeb VAT nie powinna być utożsamiana z posiadaniem stałego miejsca prowadzenia działalności stanowiącego zakład. Takie stanowisko zajął również Minister Finansów w interpretacji indywidualnej wydanej 4 listopada 2010 r. o sygnaturze IPPB5/423-272/09/10-10/S/PS.

Reasumując powyższe rozważania, należy podkreślić, że - zdaniem Spółki - wdrożenie przedstawionej powyżej planowanej struktury współpracy Spółki z Producentem nie spowoduje powstania u Spółki ograniczonego obowiązku podatkowego na podstawie art. 3 ust 2 ustawy o PDOP ponieważ, zgodnie z art. 5 UUPO PL-SE, przedstawiona planowana struktura współpracy nie prowadzi do powstania zakładu Spółki na terytorium Polski ani przez istnienie stałej placówki, ani przez posiadanie zależnego agenta, a także żadnej innej okoliczności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tekst jednolity Dz.U.2012, poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.