IPPB5/423-1199/11-2/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w rozumieniu art. 5 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchyleniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r.) (dalej: Konwekcja polsko-holenderska), w odniesieniu do opisanego powyżej stanu faktycznego, tj. wynajmu w Polsce magazynu oraz zakupu usługi administrowania CD realizowanej na rzecz Spółki przez E. w związku z organizacją CD w celu składowania i dostawy towarów Spółki do spółek zależnych w Polsce i w Niemczech, Spółka będzie posiadać zakład w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13.12.2011r. (data wpływu 19.12.2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 5 i 7 konwencji z dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 roku, Nr 216, poz. 2120, dalej umowa polsko – holenderska) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dnu 19.12.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 5 i 7 umowy polsko - holenderskiej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S. BV (zwana dalej: S. lub Spółka) jest centralną spółką dystrybucyjną Grupy S., z siedzibą w Holandii. Wyłącznym udziałowcem S. jest S. Co Ltd z siedzibą w Korei. Podstawowa działalność gospodarcza S. związana jest z zarządzaniem procesem dystrybucji i dostawy towarów handlowych S. do spółek zależnych z Grupy S., rozlokowanych w różnych europejskich krajach, które zajmują się ich sprzedażą na lokalnych rynkach.

Jako centralna spółka koordynująca proces dystrybucji towarów handlowych S., S. nabywa wyroby gotowe od producentów zależnych z Grupy S., w tym od S. E. Sp. z o.o. (zwanej dalej: „E.”), które następnie dostarcza do europejskich spółek zależnych z Grupy (w celu ich sprzedaży na lokalnych rynkach) poprzez zorganizowaną sieć centrów dystrybucyjnych służących efektywnej realizacji procesu dostawy towarów. Do tej pory, w celu optymalizacji procesów dostaw, S. utworzyła 3 centra dystrybucyjne w Europie, zlokalizowane w Czechach, na Słowacji oraz w głównej siedzibie Spółki - w Holandii.

Obecnie, S. planuje utworzyć w Polsce kolejne Centrum Dystrybucji (zwane dalej: „CD”), z którego towary dostarczane będą do spółek dystrybucyjnych S.: P. Sp.z o.o. („P.”) oraz S. GmbH (G.”). W przyszłości Spółka rozważa możliwość rozszerzenia dystrybucji towarów składowanych w CD do innych spółek zależnych S. mających siedzibę w UE. Utworzenie CD jest efektem optymalizacji czasu i kosztu zarządzania zapasami towarów zakupionych przez S. i ma służyć ich gromadzeniu i utrzymywaniu na odpowiednim poziomie w celu dostawy do P. i G.

Składowanie towarów w CD zapewni S. możliwość elastycznego dostosowywania poziomów dostaw towarów handlowych z S. do G. i P. zgodnie z ich potrzebami. W związku z planowanym otwarciem CD, S. będzie wynajmować budynek magazynu należący do niepowiązanej spółki. S. nie będzie właścicielem magazynu w którym znajdować się będzie CD. Magazyn ten wykorzystywany będzie wyłącznie na potrzeby obsługi dostaw do G. i P.: rozładunku i załadunku, rozpakowania dostaw towarów należących do S., składowania towarów oraz ich pakowania w celu dostawy do G. i P. CD nie będzie wykorzystywane przez S. do świadczenia usług logistycznych dla podmiotów trzecich. W ramach prowadzonej działalności, S. będzie nabywać towary od spółek produkcyjnych z grupy S. (w tym od E.) i sprzedawać towary (spółkom dystrybucyjnym z grupy S.) na podstawie uzgodnień i negocjacji podejmowanych poza Polską w ramach Grupy S.. Wszystkie uzgodnienia umowne w zakresie transakcji kupna i sprzedaży towarów, wielkości i terminów realizacji zamówień, organizacji dostaw towarów do CD oraz ich dostaw do ostatecznych odbiorców będą negocjowane i zawierane przez S. poza Polską. część kupowanych przez S. towarów wysyłana będzie bezpośrednio do nabywców z Grupy S. (nie będzie przechowywana w magazynie). Natomiast część towarów, przeznaczona do dostaw na rzecz G. i P., przesyłana będzie do CD. Towary te będą następnie wysyłane bezpośrednio do tych spółek dystrybucyjnych oraz sporadycznie bezpośrednio do ich klientów. Właścicielem towarów znajdujących się w CD będzie S.. Przejście własności towarów będzie następowało w momencie opuszczenia przez nie CD. W związku z planowaną działalnością Spółka dokona rejestracji dla potrzeb podatku VAT w Polsce.

Transportem towarów do CD zajmować się będzie E. oraz inne spółki dystrybucyjne S., o ile będą również dostarczać towary do CD w celu ich dystrybucji do G. i P.. Transport odbywać się będzie na warunkach CIP (Incoterms 2000, tzn. Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do... <określonego miejsca przeznaczenia>). Zgodnie z tymi warunkami E. odpowiedzialna będzie za organizację transportu do CD, a ryzyko utraty (uszkodzenia) towaru w transporcie ponoszone będzie przez S. Personel S. nie będzie uczestniczyć w organizacji dostaw towarów do CD.

Z kolei transport towarów z CD do spółek dystrybucyjnych Grupy S. lub bezpośrednio do klientów tych spółek organizowany będzie przez personel S. w Holandii w wykorzystaniem niezależnego przewoźnika i spedytora (niezależnego, niepowiązanego usługodawcy).

Podstawowe czynności związane ze składowaniem towarów w magazynie realizowane będą przez personel spółki, od której magazyn będzie wynajmowany. Podmiot ten będzie zaangażowany w szczególności w składowanie towarów, odbiór, przeładunek, kontrole ilościowe i jakościowe, przepakowywanie, etykietowanie, dołączanie kart gwarancyjnych, przepakowanie palet, załadunek towarów w CD oraz w wystawianie dokumentów dotyczących przyjmowania towarów, wydawania towarów i inwentaryzacji przeprowadzanej w imieniu S. (tylko na wyraźne żądanie S.) w ramach standardowych usług magazynowych świadczonych na rzecz S. Ponadto, S. zleci dodatkowe czynności administrowania CD do E.. Dodatkowe czynności w tym zakresie, konieczne do zapewnienia właściwego składowania i ochrony towarów S. w CD, realizowane będą przez E. na podstawie umowy zawartej pomiędzy E. i S.

W szczególności zakres czynności administrowania CD realizowanych przez E. na rzecz S. obejmie:

 • realizacja obsługi CD — administrowanie procesami logistycznymi, monitorowanie kosztów i wyników działalności logistycznej, monitorowanie i dokumentowanie wskaźników efektywności CD;
 • monitorowanie kosztów CD — monitorowanie głównych danych dotyczących kosztów logistycznych, weryfikacja faktur dotyczących kosztów logistycznych, przygotowywanie aportów w odniesieniu do kosztów logistycznych generowanych przez CD; kontrola dostaw przychodzących — monitorowanie i aranżowanie przesyłek, kontrola towarów otrzymywanych, tygodniowe planowanie transportów przychodzących, wsparcie w zakresie ceł, kontrola dostaw wychodzących — kontrola poziomu zamówień, koordynowanie procesu wysyłki towarów, kontrola i analiza dostaw;
 • kontrola zapasów magazynowych - uzgadnianie stanów magazynowych, organizacja inwentaryzacji, kalkulowanie i monitorowanie stanów magazynowych, monitorowanie i poprawianie danych w elektronicznym systemie danych dotyczących przepływu towarów; - monitorowanie wskaźników efektywności — sporządzanie miesięcznych raportów w zakresie wydajności, monitorowanie wykrytych nieprawidłowości oraz identyfikowanie ich podstawowych przyczyn oraz określanie działań naprawczych;
 • wybrane procesy związane z obsługą nabywców w zakresie reklamacji oraz zwrotów towarów.

Czynności materialne dotyczące sprzedaży (tzn. fizyczne wystawienie faktur VAT spółkom dystrybucyjnym grupy S., odbiór faktur od spółek produkcyjnych z grupy S., w tym od E.) będą realizowane przez pracowników S. znajdujących się w Holandii. Z uwagi na dużą wartość materialną magazynowanych w CD towarów S. zobowiązany będzie do zapewnienia niezbędnych środków ochrony magazynu. W tym celu S. zaangażuje niezależną firmę ochrony mienia.

Podsumowując, S. nie będzie mieć w Polsce własnego personelu a wszelkie kluczowe decyzje związane z zakupem i sprzedażą towarów podejmowane będą w Holandii. S. będzie mieć jedynie prawo własności do towarów znajdujących się w magazynie, nie będzie natomiast właścicielem magazynu w którym funkcjonować będzie CD.

Wynajmowany magazyn będzie w znacznym stopniu przystosowany i wyposażony w zakresie niezbędnym do realizacji czynności w zakresie obsługi logistycznej dostaw. W przypadku konieczności uzupełnienia wyposażenia magazynu, którego nie będzie w stanie dostarczyć spółka obsługująca magazyn oraz /lub E., S. rozważa posiadanie wybranego wyposażenia dodatkowego magazynu, takiego jak maszyny do rozładunku, przeładunku, pakowania towarów oraz oprogramowanie służące do zarządzania zasobami magazynowymi, składowanym towarem oraz transportem. W takim przypadku dodatkowe wyposażenie stanowić będzie własność Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w rozumieniu art. 5 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchyleniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r.) (dalej: Konwekcja polsko-holenderska), w odniesieniu do opisanego powyżej stanu faktycznego, tj. wynajmu w Polsce magazynu oraz zakupu usługi administrowania CD realizowanej na rzecz Spółki przez E. w związku z organizacją CD w celu składowania i dostawy towarów Spółki do spółek zależnych w Polsce i w Niemczech, Spółka będzie posiadać zakład w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy działalność, którą będzie prowadzić poprzez CD w Polsce nie będzie stanowić jej zakładu w Polsce w rozumieniu art. 5 Konwencji polsko-holenderskiej. Spółka stoi także na stanowisku, iż fakt, że nie będzie ona posiadała na terenie Polski zakładu powoduje, iż dochody z dostaw towarów na rzecz G. i P. nie będą podlegały opodatkowaniu polskim podatkiem od osób prawnych, na podstawie art. 7 Konwencji polsko holenderskiej. Zgodnie z artykułem 5 ust. 1 Konwencji polsko-holenderskiej zakład określony jest jako ustała placówka, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa”.

Oznacza to, że aby działalność Spółki w trzecim państwie można było uznać za zakład muszą być spełnione następujące warunki:

 • w kraju źródła dochodu istnieje placówka; oraz
 • placówka ta ma charakter stały; oraz
 • działalność gospodarcza przedsiębiorstwa jest w całości lub częściowo prowadzona poprzez tą stałą placówkę.

Konwencja polsko-holenderska przedstawia również definicję zakładu w art. 5 ust. 5 gdzie wskazuje: jeżeli „osoba, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela, działa w imieniu przedsiębiorstwa oraz posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa, to uważa się że przedsiębiorstwo posiada zakład w tym państwie w zakresie prowadzenia każdego rodzaju działalność, który ta osoba podejmuje dla przedsiębiorstwa, chyba że czynności wykonywane przez tą osobę ograniczają się do rodzajów działalności <o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym>.

Zgodnie z powyższą definicją i koncepcją tzw. zależnego przedstawiciela, spółka (będąca rezydentem podatkowym jednego kraju) ma zakład w kraju źródła dochodu, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • w kraju źródła dochodu istnieje osoba upoważniona do działania w imieniu zagranicznej spółki;
 • działalność tej osoby obejmuje zawieranie umów w imieniu zagranicznej spółki lub chociażby zwyczajowe negocjowanie i ustalanie warunków kontraktów (choćby nawet spółka była stroną fizycznie je podpisująca); oraz
 • osoba ta nie działa jako niezależny przedstawiciel w ramach swojej zwykłej działalności gospodarczej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 5 ust. 4 Konwencji polsko-holenderskiej, określenie „zakład” nie będzie obejmowało działalności zagranicznych przedsiębiorstw, które z uwagi na swój charakter przygotowawczy lub pomocniczy same w sobie nie stanowią samoistnej działalności tego przedsiębiorstwa. Konwencja polsko-holenderska wskazuje, iż zakładu nie stanowi:

 1. „użytkowanie placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostarczania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa;
 2. utrzymywanie zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub dostarczania;
 3. utrzymywanie zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo,
 4. utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo zbierania informacji dla przedsiębiorstwa,
 5. utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym, f. utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia któregokolwiek połączenia rodzajów działalności, o których mowa pod literami od a) do e), pod warunkiem jednak że całkowita działalność stałej placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy”.

W celu określenia przygotowawczego lub pomocniczego charakteru działalności Spółka odwołuje się również do Komentarza OECD (Komitet OECD ds. fiskalnych, „Modelowa konwencja OECD w sprawie podatków od dochodu i kapitału”, wersja— lipiec 2010 r., zwanego dalej: „Komentarzem”) z którego wynika, że „kryterium decydującym (o odróżnieniu działalności podstawowej od działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym) jest określenie czy działalność placówki samej w sobie stanowi istotną i znaczącą część działalności przedsiębiorstwa jako całości”.

W nawiązaniu do opisanego powyżej stanu faktycznego, w kontekście cytowanych wyżej przepisów Spółka pragnie wskazać, iż należy przeanalizować wszystkie przesłanki determinujące, czy prowadzona przez nią działalność w Polsce powoduje powstanie zakładu.

 1. Istnienie stałej placówki S. w Polsce

Spółka będzie wynajmować w Polsce magazyn od podmiotu niepowiązanego, który wykorzystywany będzie do prowadzenia działalności CD: składowania i dostawy towarów Spółki do jej dwóch kontrahentów powiązanych mających siedzibę w Polsce i w Niemczech. S. nie będzie właścicielem magazynu, w którym znajdować się będzie CD. S. nie będzie utrzymywać żadnego stałego ani tymczasowego personelu w Polsce. Niezależny podmiot wynajmujący Spółce magazyn (oraz realizujący podstawową obsługę towaru Spółki składowanego w tym magazynie) otrzymywać będzie z tego tytułu rynkowe wynagrodzenie. Spółka doposaży magazyn w odpowiednie urządzenia i maszyny mające na celu realizację najwyższej jakości obsługę towaru składowanego w magazynie oraz jego właściwą ochronę. Spółka będzie właścicielem towarów znajdujących się w magazynie do momentu wydania ich z magazynu. Wynajem magazynu w celu składowania i dostaw towarów realizowany będzie na czas nieograniczony.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki warunek powstania zakładu w świetle koncepcji stałej placówki zostanie spełniony (tzn. placówka S. w Polsce będzie mieć charakter stały).

2. Prowadzenie działalności gospodarczej S. przez tą placówkę

Podstawową działalnością gospodarczą S. jest dystrybucja produktów S. na rynku Europejskim. S. pełni funkcję regionalnego dystrybutora, który nabywa towary od spółek produkcyjnych z grupy S. i sprzedaje je lokalnym spółkom dystrybucyjnym z grupy S.. Działalność S. jako regionalnego dystrybutora polega na zarządzaniu regionalnym łańcuchem dostaw S.: zarządzaniu zamówieniami i kontaktami z klientami na poziomie regionalnym, zarządzaniu poziomem sprzedaży towarów S., organizacją dostaw towarów do klientów ostatecznych (w tym pośrednio poprzez lokalne spółki dystrybucyjne), zarządzaniu zamówieniami produkcyjnymi zgłaszanymi do lokalnych spółek produkcyjnych, koordynacji regionalnych działań marketingowych.

Składowanie i dostawa towarów do lokalnych spółek dystrybucyjnych, będące działaniami pomocniczymi do działalności S., odbywa się poprzez kilka centrów dystrybucyjnych utworzonych przez S. CD będzie jednym z takich centrów, służąc jako miejsce składowania towarów S. przed ich dostawą do lokalnych spółek dystrybucyjnych w Polsce i w Niemczech.Działalność podstawowa S., tj. zarządzanie procesem dystrybucji i sprzedaży towarów realizowana będzie przez S. poza Polską w siedzibie Spółki. Proces negocjacji, zawierania kontraktów i wszystkie uzgodnienia umowne w zakresie kupna i sprzedaży towarów, wielkości i terminów realizacji zamówień, organizacji dostaw towarów do CD oraz ich dostaw do ostatecznych odbiorców będą realizowane przez S. poza Polską. S. nie będzie utrzymywać żadnego stałego ani tymczasowego personelu w Polsce realizującego działalność Spółki.

Magazyn, wynajmowany przez S. w Polsce na potrzeby CD, wykorzystywany będzie wyłącznie na potrzeby obsługi logistycznej dostaw: rozładunku i załadunku, rozpakowania dostaw towarów należących do S. składowania towarów oraz ich pakowania w celu dostawy do kontrahentów. CD nie będzie wykorzystywane przez S. do świadczenia usług logistycznych na rzecz podmiotów trzecich. Transportem towarów do CD zajmować się będą spółki produkcyjne z grupy S. (w tym E.). Transport towarów z CD do ich odbiorców organizowany będzie przez personel S. w Holandii w wykorzystaniem niezależnego przewoźnika / spedytora (niezależnego, niepowiązanego usługodawcy).

Podstawowe czynności związane ze składowaniem towarów w magazynie realizowane będą przez personel spółki od której magazyn będzie wynajmowany, na podstawie umowy najmu. Dodatkowe czynności administrowania CD realizowane będą przez personel E., w oparciu umowę zawartą z tą spółką. Zarówno niezależna spółka wynajmująca S. magazyn jak i E. będą wynagradzane za świadczenie usług na warunkach rynkowych.

Zdaniem Spółki w świetle powyżej powołanych przepisów należy uznać, że działalność S. w Polsce nie spełnia wszystkich przesłanek determinujących powstanie zakładu w świetle art. 5 ust. 1 Konwencji polsko-holenderskiej ze względu fakt, iż Spółka nie będzie prowadzić w Polsce swojej działalności gospodarczej a jedynie wynajmować magazyn wraz z jego obsługą w celu składowania i dostawy towarów. Co więcej, aktywność S., jako działalność pomocnicza w stosunku do działalności związanej z działalnością handlową nie może być uznana za zakład w świetle w świetle art. 5 ust. 4 pkt a, b i e Konwencji polsko-holenderskiej, zgodnie z którymi użytkowanie placówek w celu składowania i dostarczania towarów jaki utrzymywanie zapasów w celu ich składowania i dostawy oraz utrzymywanie stałej placówki w celu prowadzenia działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym nie może być uznane za zakład.

3. Posiadanie zależnego przedstawiciela posiadającego i zwyczajowo wykonującego pełnomocnictwo SFLS (w tym do zawierania umów) w Polsce

S nie będzie utrzymywać żadnego stałego ani tymczasowego personelu w Polsce. Na rzecz Spółki realizowana będzie dodatkowa obsługa administracyjna magazynu CD, wykonywana w ramach umowy zawartej przez Spółkę z jej spółką powiązaną— E..

Pracownicy E. administrujący CD nie będą mieć żadnych uprawnień do reprezentowania S., negocjacji warunków kupna i sprzedaży towarów S. magazynowanych w CD, ani do zawierania umów kupna i sprzedaży w imieniu S.. E. będzie prowadzić działalność (administrować CD) w ramach swojej podstawowej działalności gospodarczej. E. lub jej pracownicy nie będą również działać pod bezpośrednim nadzorem / kontrolą S., a jedynie prowadzić działania określone w umowie zawartej pomiędzy E. i S.. Przelewy bankowe dotyczące zakupu (np. dokonywanie płatności na rzecz spółek produkcyjnych) będą realizowane z konta S. w Holandii. Korespondencja od spółek dystrybucyjnych Grupy S. dotycząca produktów składowanych w CD będzie adresowana bezpośrednio do S. w Holandii.

Czynności materialne dotyczące sprzedaży (tzn. fizyczne wystawienie faktur VAT spółkom dystrybucyjnym Grupy S., odbiór faktur od spółek produkcyjnych z grupy S., w tym od E.) będą realizowane przez pracowników S. znajdujących się w Holandii. Administrowanie magazynem S. wykonywane przez E., będzie mieć w rzeczywistości charakter wyłącznie pomocniczy w stosunku do podstawowej działalności handlowej S. wykonywanej przez Spółkę w Holandii.

Zdaniem Spółki w świetle powyżej powołanych przepisów należy uznać, że działalność S. polegająca na obsłudze administracyjnej magazynu realizowanej na rzecz Spółki przez E., nie stanowi zakładu zagranicznego w świetle art. 5 ust. 4 i 5 Konwencji polsko-holenderskiej ze względu na przygotowawczy i pomocniczy charakter usług świadczonych przez E. na rzecz Spółki oraz ze względu na fakt, iż pracownicy E. administrujący CD nie będą posiadali pełnomocnictwa do negocjowania czy podpisywania kontraktów w imieniu S., a realizowane przez nich czynności wykonywane będą w ramach podstawowej działalności E..

Mając na uwadze powyższe argumenty, należy wskazać, że z uwagi fakt, iż nie zostaną spełnione przesłanki determinujące uznanie prowadzonej przez S. aktywności gospodarczej w Polsce za zakład w rozumieniu Konwencji polsko-holenderskiej, dochody z magazynowania towarów w CD i ich dostaw na rzecz G. i P. nie będą podlegały opodatkowaniu polskim podatkiem od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.