IPPB5/423-10/13-4/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy W będzie posiadała w Polsce zakład („permanent establishment”) w rozumieniu art. 6 umowy z 8 października 1974 r między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz czy będzie zobowiązana do rozliczania podatku dochodowego w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 749) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04.01.2013r. (data wpływu 07.01.2013 r.) uzupełnionego pismem z dnia 05.03.2012 r. (data wpływu 07.03.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie powstania zakładu Spółki na terytorium Polski w świetle art. 6 umowy z dnia 8 października 1974 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. 1976 roku, Nr 31, poz. 178, dalej umowa polsko – amerykańska)- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dnu 07.01.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania zakładu Spółki na terytorium Polski w świetle art. 6 umowy polsko – amerykańskiej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka. jest osobą prawną z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, („W” lub „Spółka”). Spółka jest rezydentem podatkowym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, czyli osobą, do której zastosowanie mają postanowienia umowy z 16 września 1976 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu („Umowa Polska-USA”).

W zamierza dokonać transakcji ze spółką W Poland sp. z o.o., mającą siedzibę na terytorium Polski i należącą do tej samej grupy kapitałowej („W Polska”). Ten sam podmiot jest pośrednim udziałowcem Spółki, jaki i W Polska.

Na podstawie umowy o świadczenie usług produkcji na zlecenie („Umowa”) W zamierza zlecić W Polska usługi produkcji celulozowych włókien sieciowanych („Produkt”). W Polska dysponuje odpowiednim zakładem produkcyjnym i personelem, aby wykonywać usługi wytwarzania Produktu na podstawie Umowy („Usługi”). W Polska będzie wykorzystywała do produkcji opatentowaną technologię będącą własnością innego podmiotu z grupy W, a udostępnioną na podstawie sublicencji od W wyłącznie w celu wykonywania Usług. W będzie składała w W Polska zamówienia na Produkt, w których będzie określała potrzebne ilości Produktu oraz czas jego wytworzenia.

Zgodnie z Umową, W będzie dostarczała W Polska, bezpośrednio albo poprzez innych dostawców, surowce i materiały potrzebne do wykonywania Usług. Podstawowym surowcem do produkcji będzie włóknina importowana do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Właścicielem włókniny będzie przez cały czas W (włóknina będzie nabywana przez W od innej, zagranicznej, spółki z grupy W). Wyłącznie w celu dokonania rozliczeń celnych importerem włókniny będzie W Polska.

W będzie również nabywała i będzie właścicielem podstawowych związków chemicznych potrzebnych do produkcji. Umowy na zakup podstawowych związków chemicznych będą negocjowane (w szczególności w zakresie cen i warunków sprzedaży) i zawierane poza granicami Polski pomiędzy W i dostawcą podstawowych związków chemicznych (którym będzie niepowiązana korporacja z kraju Unii Europejskiej innego niż Polska). W Polska nie będzie negocjował, ani zawierał umów na dostawę podstawowych związków chemicznych w imieniu W. Po zawarciu umowy W ustanowi w swoim księgowym systemie komputerowym SAP otwarte (w okresie trwania umowy z dostawcą podstawowych związków chemicznych) zamówienie na podstawowe związki chemiczne (harmonogram zamówień). W wykonaniu umowy na zakup podstawowych związków chemicznych i harmonogramu zamówień, W Polska będzie okresowo wysyłał do dostawcy podstawowych związków chemicznych informacje wskazujące na ilość tych związków, jaka ma zostać dostarczona do fabryki w celu zaspokojenia aktualnych potrzeb produkcyjnych. Wszystkie faktury dokumentujące zakup podstawowych związków chemicznych będą wystawiane i wysyłane przez ich dostawcę bezpośrednio do W i to Spółka będzie dokonywała za nie płatności do dostawcy.

W celu wytwarzania Produktu W Polska będzie potrzebowała także dodatkowych chemikaliów oraz opakowań. W ustanowi w swoim księgowym systemie komputerowym SAP otwarte zamówienie na dodatkowe chemikalia oraz opakowania. W Polska będzie okresowo wysyłała do dostawców dodatkowych chemikaliów oraz opakowań w imieniu W zamówienia dotyczące uzupełniania dodatkowych chemikaliów oraz opakowań w ilościach, jakie mają zostać dostarczone do fabryki w celu zaspokojenia aktualnych potrzeb produkcyjnych. Wszystkie faktury dokumentujące zakup dodatkowych chemikaliów i opakowań będą wystawiane i wysyłane przez ich dostawców bezpośrednio do W i to Spółka będzie dokonywała za nie płatności do dostawców. Innymi słowy, zgodnie z Umową Usługi świadczone przez W Polska będą obejmowały także pomoc Spółce w nabywaniu dodatkowych chemikaliów i opakowań niezbędnych do wytworzenia Produktu.

W ramach Usług W Polska będzie przechowywała w swojej fabryce surowce i materiały należące do W i powierzone W Polska przez Spółkę w celu stopniowego ich zużywania do wytworzenia Produktu. Produkt będący własnością W będzie przechowywany na terenie fabryki W Polska do momentu wysyłki do nabywców. Ilości Produktu przechowywanego przez W Polska oraz okres przechowywania będą zminimalizowane, gdyż W będzie zlecał W Polska wytwarzanie Produktu w ilościach i terminach dostosowanych do bieżących wymagań odbiorców. Magazyn będzie obsługiwany przez personel W Polska.

Co do zasady W będzie sprzedawała Produkty do jednego klienta (międzynarodowej korporacji mającej spółki powiązane w Polsce, krajach Unii Europejskiej oraz innych krajach) w oparciu o długoterminową, światową, ramową umowę dostawy uprzednio wynegocjowaną i zawartą z klientem (poza terytorium Polski). Wszystkie zamówienia składane przez klienta będą przetwarzane i wprowadzane do systemu komputerowego przez W w biurze sprzedaży zlokalizowanym w Genewie, w Szwajcarii. Zamówienia będą procesowane wyłącznie w oparciu o uprzednio uzgodnione w ramowej umowie dostawy ceny i warunki. W Polska nie będzie prowadziła żadnych działań sprzedażowych dotyczących Produktu.

Informacja dotycząca zaakceptowanego przez W zamówienia (tzn. ilość Produktu i miejsce dostawy) będzie wysyłana przez W (biuro w Genewie) do W Polska po to, by W Polska mogła przygotować daną partię towaru do transportu. Usługi transportowe będą świadczone przez podmiot zewnętrzny - operatora logistycznego. W Polska może dostarczać W ogólne informacje w sprawie lokalnych warunków rynkowych dla usług transportowych, ale umowa z operatorem logistycznym będzie negocjowana i zawarta przez W (negocjacje i podpisanie umowy nastąpią poza granicami Polski). Za koszty transportu operator logistyczny będzie fakturował bezpośrednio W. Zgodnie z Umową, W Polska będzie współpracowała z W i operatorem logistycznym w związku z wysyłką Towaru do klientów.

W nie będzie posiadała na terytorium Polski, w sposób ciągły lub długookresowy, żadnego własnego personelu, np. pracowników. W nie będzie oddelegowywała pracowników do W Polska (tzn. nie będzie oddawała swoich pracowników do dyspozycji W Polska na podstawie umów oddelegowania). Co pewien czas W może prosić W Polska o spotkania w fabryce W Polska w celu omówienia bieżących spraw związanych z wykonywaniem Umowy. Takie wizyty w Polsce będą składali (w terminach uzgodnionych z W Polska) pracownicy W albo pracownicy firm działających w tym zakresie na zlecenie W. Mogą się one odbywać się 3-4 razy w roku i trwać maksymalnie kilka dni. Podczas takich wizyt W może także badać, czy W Polska przestrzega wymogów jakościowych Produktu oraz zasad efektywności kosztów (aby upewnić się, że wysokość wynagrodzenia za Usługi, jakimi W będzie obciążana przez W Polska jest poprawna i uzasadniona). Podczas podróży do Polski podwykonawcy W nie będą zaangażowani w żadne czynności sprzedażowe wobec klientów W. Wyłącznym celem wizyt na terytorium Polski będzie dbałość o interesy W jako zagranicznego zleceniodawcy zamawiającego Usługi na podstawie Umowy.

W będzie zarejestrowana w Polsce dla celów VAT. Rejestracja na VAT w Polsce wynika z faktu, że W będzie sprzedawała Produkt znajdujący się faktycznie na terytorium Polski (do krajowych i zagranicznych odbiorców). W będzie działała poprzez przedstawiciela podatkowego w rozumieniu art. 15 ust. 7 i ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. W nie będzie posiadała w Polsce żadnego własnego personelu, który zajmowałby się rozliczeniami i raportowaniem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy W będzie posiadała w Polsce zakład („permanent establishment”) w rozumieniu art. 6 umowy z 8 października 1974 r między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz czy będzie zobowiązana do rozliczania podatku dochodowego w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy W nie będzie posiadała w Polsce zakładu („permanent establishment”) w rozumieniu art. 6 umowy z 8 października 1974 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz nie będzie zobowiązana do rozliczania podatku dochodowego w Polsce.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) („updop”) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym rodzajem dochodów, jaki nierezydent może uzyskiwać na terytorium Polski, jest dochód osiągany za pośrednictwem stałego zakładu położonego na terytorium Polski.

Zgodnie z art. 4a pkt 11 updop, zagraniczny zakład oznacza:

  1. stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
  2. plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,
  3. osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje
  • chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.

Ponieważ Spółka jest rezydentem podatkowym w USA, zastosowanie znajdzie w tej sytuacji definicja stałego zakładu zawarta w Umowie Polska-USA. Zgodnie z art. 6 Umowy Polska-USA, zakład oznacza stałe miejsce, w którym całkowicie łub częściowo wykonuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstwa, a w szczególności filię, biuro, fabrykę, warsztat. Bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2 nie stanowią zakładu następujące stale miejsca działalności gospodarczej używane wyłącznie w jednym lub więcej z niżej wymienionych celów:

  1. placówki, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania albo wydawania dóbr albo towarów przedsiębiorstwa,
  2. zapasy dóbr albo towarów przedsiębiorstwa, utrzymywanych wyłącznie dla składowania, wystawiania lub wydawania,
  3. zapasy dóbr albo towarów przedsiębiorstwa, utrzymywanych wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo,
  4. stałe placówki utrzymywane wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów dla przedsiębiorstwa albo w celu uzyskiwania informacji,
  5. stałe placówki utrzymywane dla celów reklamowych, dla dostarczania informacji, dla badań naukowych lub dla podobnej działalności o przygotowawczym lub pomocniczym charakterze, prowadzonej dla przedsiębiorstwa.

Ponadto stały zakład mógłby powstać, gdyby Spółka działała w Polsce poprzez zależnego agenta w rozumieniu art. 6 ust. 4 Umowy Polska-USA, tzn. gdyby osoba, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela w rozumieniu ustępu 5 tego artykułu, działała w Polsce dla Spółki w ten sposób, że osoba ta posiadałaby pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu Spółki i pełnomocnictwo w Polsce zwykle wykonywała, chyba że jej działalność ograniczała by się tylko do zakupu dla Spółki dóbr i towarów.

Spółka nie będzie właścicielem ani najemcą (dzierżawcą, użytkownikiem) żadnej nieruchomości położonej na terytorium Polski. Ponadto, nie będzie bezumownie, faktycznie, używała żadnej nieruchomości ani jej części. W szczególności W nie będzie dysponowała żadną częścią nieruchomości będących własnością lub w inny sposób używanych przez W Polska. Poprzez dysponowanie placówką i nieruchomością należy rozumieć możliwość używania takiego miejsca w stopniu i w czasie wybranym przez zagraniczne przedsiębiorstwo dla realizowania swoich celów gospodarczych, w tym - jeśli zajedzie taka potrzeba - z wyłączeniem przedsiębiorstwa „gospodarza”.

Należy podkreślić, że W Polska jest podmiotem odrębnym i niezależnym od W. Fakt, iż W zleci W Polska wykonywanie Usługi i wytwarzanie Produktu nie oznacza, że W będzie posiadała w swojej dyspozycji pomieszczenia należące do W Polska (fabrykę, biura). Podobne wnioski przedstawiono w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD: w pkt 42 Komentarza do art. 5 stwierdzono, że w przypadku, gdy spółka należąca do międzynarodowej grupy, w ramach swojej działalności gospodarczej, korzystając z własnego personelu i pomieszczeń, świadczy usługi na rzecz zagranicznej spółki powiązanej, to miejsce, w którym te usługi są świadczone nie jest udostępnione zagranicznej spółce (usługobiorcy) i nie stanowi to działalności gospodarczej zagranicznej spółki prowadzonej przez takie miejsce. Warto też wspomnieć, że Komentarz OECD (w wersji, która będzie obowiązywała najprawdopodobniej od 2014 roku) będzie uszczegóławiał zasadę opisaną we wspomnianym pkt 42 wskazując wprost, że fabryka producenta na zlecenie będąca w jego władaniu i użyciu, nie może być postrzegana jako zakład zagranicznego podmiotu zlecającego produkcję (zmieniony punkt 4.2 Komentarza do art. 5 Konwencji Modelowej).

Również to, że w pomieszczeniach należących do W Polska będą znajdowały się przedmioty (surowce do produkcji, a po wykonaniu usług - gotowe Produkty) będące własnością W nie oznaczą że jakiekolwiek pomieszczenia należące do W Polska będą znajdowały się w dyspozycji Spółki. Pełną kontrolę nad tymi pomieszczeniami posiadać bowiem będzie W Polska i to ta spółka będzie decydowała o dostępie do pomieszczeń i sposobie ich wykorzystania.

Ponadto należy podkreślić, że zgodnie z art. 6 ust. 3 Umowy Polska-USA nie stanowią zakładu b) zapasy dóbr albo towarów przedsiębiorstwa, utrzymywane wyłącznie dla składowania, wystawiania lub wydawania i c) zapasy dóbr albo towarów przedsiębiorstwa, utrzymywane wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo. Wymienione fragmenty art. 6 ust. 3 Umowy Polska- USA dokładnie i wyczerpująco opisują stan, jaki będzie miał miejsce w relacjach pomiędzy W a W Polska w związku z wykonywaniem Umowy. Do W będą bowiem należały zapasy dóbr oraz towarów składowane na terytorium Polski wyłącznie w celu obróbki i przerobu przez W Polska, a następnie w celu ich wydawania na rzecz klientów W. Zatem fakt posiadania na terytorium Polski zapasów surowców i Produktów nie będzie skutkował powstaniem zakładu (podobnie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-203/08-4/PS).

Pomieszczenia należące do W Polska, w których będzie dochodziło do okresowych spotkań pomiędzy przedstawicielami W (albo pracownikami firm, którym wykonanie danych zadań powierzy Spółka) a przedstawicielami W Polska nie będą mogły być uznane za stałą placówkę i zakład W w Polsce. W nie będzie miała tych pomieszczeń do swojej dyspozycji (nie będzie miała swobodnego dostępu do nich) i nie będzie ich używała samodzielnie, lecz jako gość podczas spotkań biznesowych z gospodarzem (W Polska). Nie wystąpi tu także element trwałości / stałości przebywania przedstawicieli W w pomieszczeniach W Polska, gdyż spotkania będą odbywały się okazjonalnie, kilka razy w roku i trwały najwyżej po kilka dni. Przede wszystkim zaś celem takich spotkań będzie wyłącznie bieżąca współpraca W jako klienta z podmiotem (W Polska), który będzie świadczył na rzecz Spółki usługi dotyczące przerobu, składowania i wydawania dóbr i towarów W (co, jak wskazano powyżej, samo w sobie nie prowadzi do powstania zakładu Spółki w Polsce). Przedmiotem takich wizyt i spotkań nie będzie prowadzenie sprzedaży, czy dokonywanie przez W innych aktywności składających się na podstawową działalność Spółki.

Reasumując, W nie będzie miała do swojej dyspozycji żadnych pomieszczeń lub innych nieruchomości na terytorium Polski, ani nie będzie miała na terytorium Polski swoich pracowników lub współpracowników. Ewentualne wizyty przedstawicieli W (w tym personelu odrębnych spółek, którym W zleci wykonanie określonych czynności) w Polsce będą miały charakter okazjonalny. Osoby te nie będą dysponowały żadnymi pomieszczeniami / nieruchomościami, zaś ich aktywność będzie ograniczona do zagadnień związanych wyłącznie z przerobem, składowaniem i wydawaniem dóbr i towarów będących własnością W (które są objęte wyłączeniem z definicji zakładu na mocy art. 6 ust. 3 Umowy Polska-USA).

Żadnego wpływu na kwestię zakładu na terytorium Polski nie może mieć też fakt zarejestrowania Spółki na VAT, co wynika z odrębnych przepisów i jest spowodowane wystąpieniem całkowicie odmiennych przesłanek, niż te, które są istotne dla kwestii zakładu na gruncie Umowy Polska-USA (podobnie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-74/08-2/PS).

Zgodnie z art. 6 ust. 4 Umowy Polska-USA) jeżeli osoba, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela (w rozumieniu ustępu 5 tego artykułu), działa w Polsce dla przedsiębiorstwa USA, to uważa się, iż w Polsce istnieje zakład wtedy, kiedy osoba ta posiada pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa i pełnomocnictwo w Polsce zwykle wykonuje, chyba że jej działalność ogranicza się tylko do zakupu dla przedsiębiorstwa dóbr i towarów. Należy zaznaczyć, że Spółka nie będzie posiadała zależnego agenta, który na terytorium Polski zawierałby lub chociaż negocjował w istotnym zakresie (powodując stan faktycznego związania) umowy w imieniu W w sposób powodujący powstanie zakładu w rozumieniu art. 6 ust. 4 Umowy Polska-USA.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że umowy sprzedaży Produktów są negocjowane i zawierane przez W poza terytorium Polski. Nawet ich bieżące wykonywanie i obsługa odbywają się poza terytorium Polski (w USA i w Szwajcarii).

Należy podkreślić, że W Polska ani żaden inny podmiot nie będą zawierały umów w imieniu Spółki. W Polska będzie zaangażowana w wykonywanie niektórych umów zawartych przez W. W szczególności W Polska będzie okresowo wysyłała do dostawcy podstawowych związków chemicznych informacje wskazujące na ilość tych związków, jaka ma zostać dostarczona do fabryki w celu zaspokojenia aktualnych potrzeb produkcyjnych. Jednak umowa na dostawę tych związków będzie uprzednio zawarta przez Spółkę.

Ponadto W Polska będzie okresowo wysyłała do dostawców dodatkowych chemikaliów oraz opakowań w imieniu W zamówienia dotyczące uzupełniania dodatkowych chemikaliów oraz opakowań w ilościach, jakie mają zostać dostarczone do fabryki w celu zaspokojenia aktualnych potrzeb produkcyjnych. Nawet jednak gdyby uznać takie działania W Polska za prowadzące do zawierania dla W umów zakupu dodatkowych chemikaliów oraz opakowań, to zgodnie z art. 6 ust. 4 Umowy Polska-USA zawieranie dla zagranicznego przedsiębiorstwa (tj. dla W) umów na zakup dóbr i towarów nie powoduje powstania zakładu w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –– tekst jednolity Dz.U.2012, poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.