IBPBI/1/415-100/12/KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w przypadku wykonywania niektórych etapów produkcji w zakładzie położonym poza terenem tej strefy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2012r. (data wpływu do tut. Biura 30 stycznia 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w przypadku wykonywania niektórych etapów produkcji w zakładzie położonym poza terenem tej strefy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2012r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w przypadku wykonywania niektórych etapów produkcji w zakładzie położonym poza terenem tej strefy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, jako wspólnik spółki jawnej, prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej „SSE”) na podstawie zezwolenia z dnia 21 listopada 2007 roku. Zgodnie z warunkami zezwolenia firma specjalizuje się w produkcji nadwozi samochodowych, od prostych zabudów skrzyniowych, poprzez kontenery do specjalistycznych izoterm, chłodni o parametrach estetycznych dostosowanych do potrzeb klientów. Proces produkcyjny sprzedawanych przez spółkę wyrobów składa się z kilku etapów, w których wykorzystywane są między innymi półprodukty, obecnie zakupywane od dostawców zewnętrznych, w postaci kabin sypialnych i tzw. owiewek (elementów z tworzywa sztucznego zmniejszających opór powietrza produkowanych nadwozi samochodowych). Dodatkowo zlecane są zewnętrznym kontrahentom usługi lakierowania produkowanych elementów nadwozi samochodowych. Jako wspólnik ww. spółki, Wnioskodawca rozważa jednak wykonywanie niektórych etapów produkcyjnych, to jest procesu lakierowania i wykonywania elementów w tym kabin sypialnych i tzw. owiewek, w wynajmowanej hali produkcyjnej położonej poza specjalną strefą ekonomiczną. Na terenie tej hali będą lakierowane półprodukty zarówno wytwarzane na terenie zakładu położonego w SSE, jak i półprodukty wytwarzane w hali. Po zakończeniu procesu lakierowania całość półproduktów będzie wysyłana do zakładu głównego w strefie, gdzie będzie zakończony montaż i nastąpi sprzedaż, jako produktu strefowego objętego zezwoleniem strefowym.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dochód ze sprzedaży wyrobów produkowanych przez spółkę, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, będzie korzystał w całości ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z przepisem zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem zawartym w art. 21 ust 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust 5a-5c, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 42r poz. 274, z 2008 r. nr 113, poz. 746 oraz z 2009 r. nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Również w rozporządzeniu w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom zawarty jest podobny przepis, zgodnie, z którym zwolnienia w podatku dochodowym (wymienione w ust. 1 i 3 § 5 rozporządzenia) przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy ( § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom). Natomiast w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność poza obszarem strefy, jest on zobowiązany wydzielić organizacyjnie działalność prowadzoną na terenie strefy, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy. W związku z powyższym, przedsiębiorca zobowiązany jest do ustalenia tego, jaka część dochodu nie wynika z działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Zgodnie z zezwoleniem z dnia 21 listopada 2007 roku spółka, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, posiada zezwolenie uprawniające do zwolnień podatkowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy, rozumianej, jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie strefy, wg PKWIU:

  • 28 Wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,
  • 34.20 Nadwozia do pojazdów samochodowych: przyczepy i naczepy.

Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywanie niektórych czynności w ramach procesu produkcyjnego poza specjalną strefą ekonomiczną tj. wykonywanie elementów zabudów i lakierowania, wpływa na wielkość dochodu objętego zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych realizowanym ze sprzedaży wyrobu gotowego. Dochód odpowiadający fazie produkcji realizowanej poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej winien być wyłączony z dochodu podlegającemu zwolnieniu strefowemu.

Zgodnie z przyjętym w literaturze przedmiotu oraz licznych interpretacjach Ministra Finansów podejściem, prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej i wynikające stąd zwolnienie dochodów pochodzących z tej działalności jest wyjątkiem od zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z ich wykładnią językową. Wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Podobnie w przypadku, gdy dany rodzaj działalności jest prowadzony poza terenem strefy, wówczas również działalność taka nie będzie podlegała zwolnieniu. Wymienione zwolnienie nie ma charakteru podmiotowego. Nie obejmuje ono wszystkich dochodów wspólników prowadzących działalność gospodarczą na terenie strefy na podstawie zezwolenia, ale tylko te dochody, które zostały uzyskane z działalności prowadzonej w ramach zezwolenia, a więc działalności określonej w tym zezwoleniu. Niewątpliwie przeniesienie procesu wytwarzania elementów zabudów samochodowych z tworzyw sztucznych oraz lakierowania do wynajętej hali produkcyjnej będzie częściowym przeniesieniem miejsca prowadzenia działalności poza teren specjalnej strefy ekonomicznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44 – 100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.