IBPB-1-3/4510-325/16/MO | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe powstałe w związku z świadczeniem przez Oddział spółki zagranicznej usług najmu dźwigu wraz z operatorem w Polsce
IBPB-1-3/4510-325/16/MOinterpretacja indywidualna
 1. Czechy
 2. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 3. zakład
 4. zakłady (oddziały) osób prawnych
 5. zakłady osób zagranicznych
 6. zaliczka
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 7 stycznia 2016 r. (data wpływu do BKIP w Płocku 18 stycznia 2016 r.), uzupełnionym 17 lutego i 2 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych powstałych w związku z świadczeniem przez Oddział spółki zagranicznej usług najmu dźwigu wraz z operatorem w Polsce (pytania oznaczone we wniosku nr 2-5) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2016 r. wpłynął do BKIP w Płocku (do tut. BKIP 9 marca 2016 r.) wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych powstałych w związku z świadczeniem przez Oddział spółki zagranicznej usług najmu dźwigu wraz z operatorem w Polsce. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 22 lutego 2016 r., wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 2 marca 2016 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu wniosku - wpływ do BKIP w Płocku 2 marca 2016 r.):

Niezależnie od budowy w O. Wnioskodawca, na podstawie umowy o świadczenie usług, świadczy usługi najmu dźwigu wraz z operatorem w ramach budowy 10 elektrowni wiatrowych w Polsce od 27 października 2015 r. Głównym wykonawcą jest podmiot trzeci, Wnioskodawca jedynie wynajmuje dźwigi z operatorem wraz z gwarancją za stan techniczny dźwigów i za zdolności ich operatorów. Gwarancję za technologiczne rozwiązania prac dźwigowych i za kierowanie nimi podczas realizacji prac ponosi tylko Zamawiający. Operatorzy są pracownikami zatrudnionymi przez spółkę prawa czeskiego, na podstawie umowy o pracę (na podstawie czeskiego kodeksu pracy) i to ona jest ich formalnym pracodawcą, a także to ona wypłaca wynagrodzenie. Faktyczny koszt zatrudnienia operatorów dźwigów ponosi spółka prawa czeskiego. Ich miejsce zamieszkania znajduje się w Republice Czeskiej, jednak w trakcie wykonywania robót przebywają czasowo w Polsce. Same prace nie mają nic wspólnego z budową realizowaną w O. - inny jest inwestor, miejsce świadczenia usług oraz zaplecze pracowniczo-techniczne. Prace wykonywane są w różnych miastach Polski, ale na zlecenie tego samego podmiotu, przy pomocy tych samych środków osobowych i technicznych, na podstawie jednej umowy. Podczas prac dźwigiem używane jest zaplecze kontenerowe, które służy jako przebieralnie i magazyny. Kontenery te są własnością spółki prawa czeskiego. Do realizacji tego przedsięwzięcia został stworzony odrębny zespół od zespołu wykonującego prace w O. Łączny czas trwania prac najprawdopodobniej nie przekroczy sześciu miesięcy, ale możliwe jest też, że przekroczy ten okres. W wyjątkowej sytuacji możliwe jest też, że okres ten wydłuży się ponad 12 miesięcy. Okres przebywania operatorów na terytorium Polski jest uzależniony od czasu trwania prac i może przekroczyć 183 dni w dwunastomiesięcznym okresie, który rozpoczął się w październiku 2015 r.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku - wpływ do BKIP w Płocku 2 marca 2016 r.):
 1. W jakim momencie powstał/powstanie zakład w rozumieniu art. 5 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu... (pytanie oznaczane we wniosku nr 2)
 2. Czy poszczególne usługi dźwigiem, na terenie budowy każdej z elektrowni, w razie gdyby powstał z tytułu ich świadczenia zakład, należy/będzie należało traktować jako odrębne zakłady czy jako jeden zakład w rozumieniu art. 5 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu... (pytanie oznaczane we wniosku nr 3)
 3. Czy w przedstawionym stanie faktycznym usługi dźwigiem będą stanowiły plac budowy lub prace konstrukcyjne, montażowe lub instalacyjne, oraz czynności nadzorcze z nimi związane (lit. a) czy należy je zakwalifikować jako świadczenie usług, włączając usługi doradcze lub menedżerskie, przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa lub przez pracowników lub inny personel zaangażowany w tym celu przez przedsiębiorstwo (lit. b)... (pytanie oznaczane we wniosku nr 4)
 4. Kiedy, w razie powstania zakładu po upływie odpowiedniego okresu, należy odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych i zapłacić należny podatek... (pytanie oznaczane we wniosku nr 5)

Zdaniem Wnioskodawcy, (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku - wpływ do BKIP w Płocku 2 marca 2016 r.):

Ad. 1

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, zdaniem Wnioskodawcy, zakład w odniesieniu do prac dźwigiem powstanie w momencie przekroczenia okresów, o których mowa w art. 5 ust. 3 umowy z dnia 13 września 2011 r. zawarta między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 2012 r., poz. 991 ze zm., dalej „UPO”). Należy bowiem zauważyć, że w przeciwieństwie do budowy w O. usługa polega tu wyłącznie na udostępnieniu dźwigu wraz z operatorem. Koordynowanie prac odbywa się tu przez głównego Wykonawcę i to on ponosi odpowiedzialność względem Inwestora za wykonanie prac. Zaplecze kontenerowe nie ma istotnego znaczenia, gdyż służy tylko jako przebieralnia i niewielki magazyn, czyli spełnia rolę czysto techniczną bez której nadal byłoby możliwe wykonywania usług przez Wnioskodawcę. Zaplecze kontenerowe nie tworzy więc zorganizowanej infrastruktury. Trudno w tym wypadku mówić o istnieniu placówki, gdyż usługa świadczona przez Wnioskodawcę opiera się wyłącznie na dostarczeniu maszyn i operatorów. Maszyny i pracownicy będą przenoszeni między poszczególnymi placami budowy elektrowni, więc nie będzie tu czynnika trwałości. Należy również podkreślić, że fakt kto jest formalnym pracodawcą pracowników wykonujących prace dźwigiem, gdzie jest ich (pracowników) miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, jaka jest podstawa zatrudnienia i który podmiot odpowiada za wypłatę im wynagrodzenia nie ma znaczenia w kontekście spełnienia przesłanek z art. 5 ust. 1 UPO, gdyż w żadnym zakresie nie odnoszą się one do stosunków podmiotowych między podatnikiem a jego pracownikami. Znamiona opisane w tym przepisie mają charakter wyłącznie przedmiotowy. Najem operatorów i dźwigów stanowi niewątpliwie świadczenie usług, gdyż polega na odpłatnym udostępnieniu osobie trzeciej maszyn i osób. Z tych względów, zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, że zakład powstanie w momencie przekroczenia okresów, o których mowa w art. 5 ust. 3 UPO.

Ad. 2

W opinii Wnioskodawcy, usługi dźwigiem, w razie powstania zakładu, świadczyć będzie jeden zakład, który ze względu na specyfikę prac zmienia swoje położenie geograficzne. O tym, że powstanie tylko jeden zakład, zdaniem Wnioskodawcy, przesądza powiązanie ekonomiczno-osobowe. Wszystkie usługi, które będzie wykonywał Wnioskodawca są objęte jednym kontraktem, cena jest skalkulowana dla nich łącznie, będą wykonywane przez tych samych operatorów i przy pomocy tych samych maszyn oraz z wykorzystaniem tego samego zaplecza kontenerowego (stanowiącego przebieralnie i magazyny). Maszyny i pracownicy będą się bowiem znajdowali tam, gdzie aktualnie trwają prace. W związku z tym należy uznać, że poszczególne usługi najmu dźwigu wraz z operatorami są wykonywane przez jeden zakład, a jego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny, oparty wyłącznie o kryterium geograficzne, którego nie można uznać za decydujące ze względu na fakt, że brak jedności miejsca prowadzenia działalności wynika ze specyfiki świadczonej usługi.

Ad. 3

Wnioskodawca uważa, że usługi najmu dźwigów i operatorów będą stanowiły świadczenie usług, włączając usługi doradcze lub menedżerskie, przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa lub przez pracowników lub inny personel zaangażowany w tym celu przez przedsiębiorstwo (lit. b). Przez plac budowy, prace konstrukcyjne, montażowe lub instalacyjne należy rozumieć wznoszenie budynków lub obiektów budowlanych oraz dokonywanie montażu lub tworzenie systemów instalacyjnych w takich obiektach. Usługi najmu dźwigów i operatorów wykonywane przez spółkę będą polegały natomiast jedynie na udostępnieniu osób i maszyn, których nie można zakwalifikować jako tworzenie konstrukcji, stawianie budynku, czy budowli. W związku z powyższym prace te należałoby zakwalifikować jako świadczenie usług związanych z placem budowy, ale nie wchodzących w zakres prac wymienionych w art. 5 ust. 3 lit. a UPO.

Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawcy, zaliczkę będzie należało odprowadzić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstanie zakład w wysokości określonej od dochodów za czas od rozpoczęcia świadczenia usług najmu do miesiąca, w którym powstał zakład. Kolejne zaliczki będzie należało uiszczać do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podatek po raz pierwszy będzie należało zapłacić do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku, w którym powstał zakład za cały okres, w którym istniał zakład. Przepisy nie przewidują szczególnej regulacji wpłaty zaliczek i zapłaty podatku w sytuacji, gdy powstanie zakład w rozumieniu przepisów UPO. Ponadto, zanim powstanie zakład, dochody osiągane przez Spółkę macierzystą z tytułu usług najmu dźwigów i operatorów na terenie Polski nie podlegają opodatkowaniu, więc nie powstanie obowiązek wpłaty zaliczek ani zapłaty podatku. Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, należy uiszczać zaliczki i podatek w sposób zaprezentowany powyżej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie stanu faktycznego nr 1 i stanu faktycznego nr 2 w zakresie podatku od osób fizycznych zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.