IBPB-1-2/4510-675/15/BG | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka będzie posiadała na terenie Węgier zakład na podstawie art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 5 ust. 1-4 Konwencji zawartej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku
IBPB-1-2/4510-675/15/BGinterpretacja indywidualna
 1. Węgry
 2. obowiązek podatkowy
 3. przedstawicielstwa
 4. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 5. zakład
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 23 września 2015 r., (data wpływu do Biura w Lesznie – 29 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka będzie posiadała na terenie Węgier zakład na podstawie art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 5 ust. 1-4 Konwencji zawartej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2015 r. wpłynął do Biura w Lesznie wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka będzie posiadała na terenie Węgier zakład na podstawie art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 5 ust. 1-4 Konwencji zawartej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Wniosek ten przy piśmie z 8 października 2015 r. Znak: ILPB4/4510-1-495/15-2/ŁM został przesłany zgodnie z właściwością do tut. Biura (wpływ 13 października 2015 r.).

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest podmiotem prawa polskiego, prowadzącym działalność promocyjną w celu osiągnięcia wzrostu i utrwalenia konsumpcji miedzi i jej stopów oraz wzbogacania asortymentów i zwiększenia popytu na produkty zawierające miedź.

Świadczone przez Spółkę usługi reklamy i promocji realizowane są poprzez organizację kampanii promocyjnych w mediach (prasa branżowa, tv, internet), organizację szkoleń, seminariów, konferencji na temat zastosowania miedzi, organizację szkoleń dla przedstawicieli zawodów korzystających z miedzi, wydawanie i dystrybucję materiałów szkoleniowych i naukowych na temat zastosowań miedzi, tworzenie nowych i administracja już istniejących serwisów internetowych. Głównym odbiorcą świadczonych przez Spółkę usług jest kontrahent zagraniczny z USA, dla którego Spółka co kwartał wystawia faktury sprzedaży z tytułu świadczonych usług promocyjnych. Spółka zamierza rozszerzyć swoją działalność promocyjną o teren Republiki Węgierskiej. W celu usprawnienia współpracy i kontaktu z kontrahentami, na Węgrzech zostanie otwarte Przedstawicielstwo.

Węgierski Przedstawiciel będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę i będzie posiadał pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu polskiej Spółki. W Przedstawicielstwie zostaną zatrudnieni pracownicy na podstawie umowy o pracę, zgodnie z przepisami węgierskiego prawa pracy, będą oni podlegali węgierskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych oraz podatkowemu. Umowy o pracę zostaną podpisane przez Przedstawiciela. Spółka nabędzie na Węgrzech majątek w postaci wyposażenia biura Przedstawicielstwa (meble, sprzęt komputerowy, oprogramowanie). Majątek zakupiony pozostaje na Węgrzech w biurze Przedstawicielstwa. Spółka będzie ponosić koszty dotyczące Przedstawicielstwa w Polsce - koszty pośrednie (np. koszty administracji) i koszty bezpośrednie na Węgrzech (np. najem biura, media, koszty pracownicze, strony internetowe, redakcja i druk materiałów promocyjnych, wysyłka itp.). Faktury zakupu za usługi i towary nabyte na Węgrzech będą wystawiane na polską spółkę (adres Spółki w Polsce, NIP PL). Przedstawiciel nabędzie na terenie Węgier samochód firmowy. Samochód będzie zarejestrowany na Węgrzech. W celu rejestracji pojazdu według przepisów prawa węgierskiego, faktura zakupu samochodu wystawiona będzie na Przedstawicielstwo węgierskie (adres i dane węgierskiego biura). Spółka będzie wystawiała faktury sprzedaży z tytułu usług promocyjnych dotyczących rynku polskiego i węgierskiego w Polsce. Główny kontrahent Spółki będzie regulował należności z tytułu usług promocyjnych na konto bankowe w Polsce. Następnie środki finansowe w części dotyczącej kosztów ponoszonych na terenie Węgier będą przelewane na rachunek bankowy Przedstawicielstwa na Węgrzech. Zobowiązania z tytułu kosztów poniesionych na Węgrzech będą pokrywane przez Przedstawiciela z rachunku bankowego Przedstawicielstwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym (tj. w sytuacji świadczenia opisanych powyżej usług promocyjnych) Wnioskodawca będzie posiadał na terenie Węgier zakład w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”) oraz art. 5 ust. 1-4 Konwencji zawartej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku dnia 23 września 1992 r. (Dz.U. z 1995 r., Nr 125, poz. 602 ze zm., dalej: „umowa polsko-węgierska”), a w konsekwencji, czy będzie zobowiązany do stosowania przepisów prawa podatkowego węgierskiego...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym (tj. w sytuacji świadczenia usług promocyjnych) Wnioskodawca nie będzie posiadał na terenie Węgier zakładu w rozumieniu art. 4a pkt 11 updop oraz art. 5 ust. 1-4 umowy polsko-węgierskiej i w konsekwencji będzie nadal zobowiązany do opodatkowania całości uzyskiwanych dochodów po stronie polskiej.

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 updop, podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie natomiast do art. 4a pkt 11 updop przez zagraniczny zakład należy rozumieć:

 1. stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
 2. plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,
 3. osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje

-chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.

W rozpatrywanym zdarzeniu przyszłym zastosowania znajdzie również umowa zawarta z Republiką Węgierską.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 umowy polsko-węgierskiej, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. W takiej sytuacji, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Oznacza to, że zyski Spółki podlegają opodatkowaniu w Polsce, chyba, że prowadzi Ona na Węgrzech działalność poprzez położony tam zakład. W takim przypadku zyski w części, w jakiej można je przypisać działalności tego zakładu, mogą być opodatkowane na Węgrzech.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 umowy polsko-węgierskiej, określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, poprzez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa i obejmuje w szczególności:

 1. miejsce zarządu,
 2. filię,
 3. biuro,
 4. fabrykę,
 5. warsztat oraz
 6. kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

Odnosząc wskazane powyżej regulacje do przedstawionego zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie spełniał przesłanek pozwalających na uznanie, że posiada zakład na terytorium Węgier.

W ocenie Wnioskodawcy, potwierdzeniem tego stanu jest fakt, że Przedstawicielstwo nie zostało wymienione w art. 5 ust. l i 2 umowy polsko-węgierskiej i nie można go zakwalifikować ani jako „miejsca zarządu”, „filii”, „biura” ani też jako „kopalni albo innego miejsca wydobywania zasobów naturalnych”.

Przedstawicielstwo, mimo że zgodnie z wymogami prawa węgierskiego będzie zarejestrowane w węgierskim rejestrze przedsiębiorstw, nie będzie wykonywało samodzielnie działalności gospodarczej. Przedstawicielstwo jest jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa zagranicznego, nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadzi jedynie działania informacyjno-promocyjne związane z działalnością spółki reprezentowanej, uczestniczy w negocjacjach pomiędzy kontrahentami a spółką reprezentowaną, zawiera umowy w imieniu i na rzecz spółki reprezentowanej. Jako podmiot nieposiadający autonomii, nie może samodzielnie prowadzić działalności gospodarczej.

Poza tym, zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym brak jest przesłanek aby uznać, że Wnioskodawca będzie prowadził działalność promocyjną na terenie Republiki Węgierskiej. Spółka będzie prowadziła działania promocyjne w Polsce, pozwala na to szczególny charakter świadczonych usług. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku świadczenia tego rodzaju usług niematerialnych, nie ma znaczenia miejsce ponoszenia kosztów niezbędnych do realizacji usługi, w tym wypadku Węgry. Fakt posiadania na terenie Węgier Przedstawicielstwa nie stanowi o tym, że Spółka polska prowadzi na terenie Węgier działalność gospodarczą. Zadaniem Przedstawicielstwa będzie współpraca ze Spółką polską w celu realizacji usług dotyczących terenu Republiki Węgierskiej.

W konsekwencji mimo zlokalizowanego na terenie Węgier Przedstawicielstwa, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie można uznać, że planowana przez polską spółkę działalność reklamowo-promocyjna dotycząca terenu Węgier, spowoduje powstanie na terenie Węgier zakładu w rozumieniu art. 4a pkt 11 updop oraz art. 5 ust. 1-4 umowy polsko-węgierskiej. W związku z powyższym, Wnioskodawca będzie nadal zobowiązany do opodatkowania całości uzyskiwanych dochodów w Polsce.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W art. 4a pkt 11 updop, zdefiniowano pojęcie zagranicznego zakładu, które oznacza:

 1. stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
 2. plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,
 3. osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje,

-chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, stanowi inaczej.

Zasady opodatkowania dochodów osiąganych z tytułu działalności gospodarczej reguluje art. 7 Konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. (Dz.U. z 1995 r., Nr 125, poz. 602 ze zm., dalej „umowa polsko-węgierska”).

Stosownie do art. 7 ust. 1 umowy polsko-węgierskiej, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa będą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. W tym ostatnim przypadku zyski mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Pojęcie „zakładu” zostało zdefiniowane w art. 5 ust. 1 umowy polsko-węgierskiej, jako stała placówka, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Placówka oznacza również miejsce produkcyjne.

Jak stanowi art. 5 ust. 2 umowy polsko-węgierskiej, określenie „zakład” obejmuje w szczególności:

 1. miejsce zarządu,
 2. filię,
 3. biuro,
 4. zakład fabryczny,
 5. warsztat oraz
 6. kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

Natomiast w art. 5 ust. 4 umowy polsko-węgierskiej wyszczególnione zostały rodzaje działalności, które nie stanowią zakładu, a mianowicie:

 1. placówki, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania albo wydawania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa;
 2. utrzymanie zapasów dóbr lub towarów przedsiębiorstwa wyłącznie dla składowania, wystawiania lub wydawania;
 3. utrzymywanie zapasów dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo;
 4. stałe placówki utrzymywane wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa;
 5. stałe placówki utrzymywane wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności mającej przygotowawczy lub pomocniczy charakter;
 6. prowadzenie przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa placówki montażowej w drugim Umawiającym się Państwie, w związku z dokonywaną przez to przedsiębiorstwo dostawą maszyn lub urządzeń do drugiego Umawiającego się Państwa;
 7. utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celu wykonywania jakiegokolwiek połączenia rodzajów działalności wymienionych pod literami od a) do f), pod warunkiem jednak, że całkowita działalność tej placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności, posiada przygotowawczy lub pomocniczy charakter.

Tak więc art. 5 ust. 4 umowy polsko-węgierskiej, wylicza różne rodzaje działalności, które uważa się za wyjątki od ogólnej definicji zakładu zawartej w ust. 1, które nie stanowią zakładu, nawet gdy taka działalność jest wykonywana za pośrednictwem stałej placówki. Wspólną cechą takich rodzajów działalności jest ich przygotowawczy i pomocniczy charakter. Katalog ten jest katalogiem zamkniętym, którego nie należy interpretować rozszerzająco. Dlatego działalność, która nie może zostać zaliczona do żadnego z ww. przypadków będzie uznawana za zakład, w rozumieniu ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Reasumując, z ogólnej regulacji zawartej w art. 5 umowy polsko-węgierskiej wynika, że dla uznania, że przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność w formie zakładu winny wystąpić łącznie trzy następujące przesłanki:

 • istnienie miejsca gdzie działalność jest prowadzona (placówka),
 • stały charakter takiej placówki,
 • wykonywanie za pośrednictwem placówki działalności gospodarczej, która nie ma przygotowawczego lub pomocniczego charakteru.

Pomocnym w interpretacji tej umowy może być też tekst Modelowej Konwencji OECD, stanowiącej wzór umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawieranych przez Polskę, jak i brzmienie Komentarza do niej. Zostały one wypracowane w drodze konsensusu przez wszystkie państwa członkowskie OECD, które zobowiązały się tym samym do stosowania zawartych w nich postanowień. Modelowa Konwencja, jak i Komentarz do niej nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, natomiast stanowią wskazówkę, jak należy interpretować zapisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zatem, obowiązki podatkowe podmiotów z siedzibą w odrębnych państwach należy rozpatrywać z uwzględnieniem postanowień umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz Modelowej Konwencji OECD wraz z Komentarzem.

Zgodnie z Komentarzem do art. 5 Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku (Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2011 r.) określenie „placówka” obejmuje każde pomieszczenie, środki lub urządzenia wykorzystywane do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, czy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu. Sam fakt, że przedsiębiorstwo ma do własnej dyspozycji pewną przestrzeń służącą jego działalności gospodarczej, wystarczy do zaistnienia stałej placówki gospodarczej. Nie ma znaczenia, czy przedsiębiorstwo jest właścicielem czy najemcą lokalu, środków lub urządzeń, czy dysponuje nimi w inny sposób. Nie wymaga się aby przedsiębiorstwo posiadało formalne prawo do dysponowania taką placówką. Aby placówka mogła stać się zakładem, przedsiębiorstwo musi prowadzić własną działalność całkowicie lub częściowo za jej pośrednictwem. Działalność placówki nie musi mieć charakteru produkcyjnego. Zgodnie z definicją placówka musi być „stała”; musi zatem istnieć więź między placówką a określonym punktem geograficznym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka jest podmiotem prawa polskiego, prowadzącym działalność promocyjną. Świadczone przez Spółkę usługi reklamy i promocji realizowane są poprzez organizację kampanii promocyjnych w mediach, organizację szkoleń, seminariów, konferencji, tworzenie nowych i administracja już istniejących serwisów internetowych. Spółka zamierza rozszerzyć swoją działalność promocyjną o teren Republiki Węgierskiej. W celu usprawnienia współpracy i kontaktu z kontrahentami, na Węgrzech zostanie otwarte Przedstawicielstwo.

Węgierski Przedstawiciel będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę i będzie posiadał pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu polskiej Spółki. W Przedstawicielstwie zostaną zatrudnieni pracownicy na podstawie umowy o pracę, zgodnie z przepisami węgierskiego prawa pracy, będą oni podlegali węgierskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych oraz podatkowemu. Umowy o pracę zostaną podpisane przez Przedstawiciela. Spółka nabędzie na Węgrzech majątek w postaci wyposażenia biura Przedstawicielstwa. Spółka będzie ponosić koszty dotyczące Przedstawicielstwa w Polsce - koszty pośrednie (np. koszty administracji) i koszty bezpośrednie na Węgrzech (np. najem biura, media, koszty pracownicze, strony internetowe, redakcja i druk materiałów promocyjnych, wysyłka itp.). Faktury zakupu za usługi i towary nabyte na Węgrzech będą wystawiane na polską spółkę. Przedstawiciel nabędzie na terenie Węgier samochód firmowy. W celu rejestracji pojazdu według przepisów prawa węgierskiego, faktura zakupu samochodu wystawiona będzie na Przedstawicielstwo węgierskie (adres i dane węgierskiego biura). Spółka będzie wystawiała faktury sprzedaży z tytułu usług promocyjnych dotyczących rynku polskiego i węgierskiego w Polsce. Główny kontrahent Spółki będzie regulował należności z tytułu usług promocyjnych na konto bankowe w Polsce. Następnie środki finansowe w części dotyczącej kosztów ponoszonych na terenie Węgier będą przelewane na rachunek bankowy Przedstawicielstwa na Węgrzech. Zobowiązania z tytułu kosztów poniesionych na Węgrzech będą pokrywane przez Przedstawiciela z rachunku bankowego Przedstawicielstwa.

Mając na uwadze powyższe, Przedstawicielstwo na terenie Węgrzech spełnia warunki do uznania go za zakład w świetle przepisów updop w związku z art. 5 ust. 1 umowy polsko-węgierskiej. Zatem zgodnie z art. 7 ust. 1 umowy polsko-węgierskiej, zyski osiągnięte przez Przedstawicielstwo na terytorium Węgrzech nie podlegają obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych na terytorium Polski.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy podatkowe i przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.