IBPB-1-1/4511-530/15/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych świadczenia usług medycznych na terytorium Wielkiej Brytanii przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą oraz ww. okoliczności na opodatkowanie dochodów uzyskanych na terytorium Polski ze stosunku pracy
IBPB-1-1/4511-530/15/BKinterpretacja indywidualna
 1. Wielka Brytania
 2. unikanie podwójnego opodatkowania
 3. zakład
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 631 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 2 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie:

 • skutków podatkowych świadczenia usług medycznych na terytorium Wielkiej Brytanii przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą - jest nieprawidłowe,
 • wpływu ww. okoliczności na opodatkowanie dochodów uzyskanych na terytorium Polski ze stosunku pracy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych świadczenia usług medycznych na terytorium Wielkiej Brytanii przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą oraz ww. okoliczności na opodatkowanie dochodów uzyskanych na terytorium Polski ze stosunku pracy.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest polskim rezydentem podatkowym. Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przebywa dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. W Polsce posiada miejsce zamieszkania oraz tzw. ośrodek interesów życiowych. W Polsce osiąga również dochody z dwóch źródeł, tj. umowy o pracę, w związku z zatrudnieniem w szpitalu oraz prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej (specjalistycznej praktyki lekarskiej) w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej. Okresowo Wnioskodawczyni wyjeżdża do pracy w Wielkiej Brytanii – pracując w szpitalu jako lekarz radiolog. Okres tej pracy nie przekracza 183 dni w roku (najczęściej jest to okres 2-3 m-cy). W 2015 r. Wnioskodawczyni założyła w Wielkiej Brytanii działalność gospodarczą (self-employment). Działalność ta jest prowadzona na podobnych zasadach jak w Polsce. Wnioskodawczyni nie posiada na terytorium Wielkiej Brytanii zakładu, w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Wnioskodawczyni wskazuje, że zgodnie z przepisami angielskimi będzie musiała rozliczać podatki od tej działalności w Wielkiej Brytanii.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii w ramach założonej i prowadzonej tam działalności gospodarczej, będą miały wpływ na opodatkowanie uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów:

 • ze stosunku pracy, opodatkowanych wg skali podatkowej,
 • z działalności gospodarczej opodatkowanych tzw. podatkiem liniowym...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z przepisami angielskimi, podatki z działalności gospodarczej prowadzonej w Wielkiej Brytanii powinna płacić w Wielkiej Brytanii. Dochodów tych nie łączy się z dochodami polskimi ze stosunku pracy opodatkowanymi podatkiem dochodowym wg skali podatkowej, z uwagi na fakt, że w Polsce Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną wg stawki liniowej. Jednocześnie dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej w Wielkiej Brytanii, nie łączy się z dochodami uzyskanymi z działalności gospodarczej rozliczanej w Polsce, a opodatkowanej tzw. podatkiem liniowym.

Reasumując, z dochodów uzyskanych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w Wielkiej Brytanii powinna płacić podatki w Wielkiej Brytanii. Natomiast z dochodów uzyskanych w Polsce płacić podatki w Polsce. Wnioskodawczyni uważa zatem, że nie powinna wykazywać dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w Wielkiej Brytanii w Polsce, zatem nie mają one wpływu na wysokość progu podatkowego wyliczonego z dochodów polskich, które są obliczane wg skali podatkowej (art. 27 i 30c ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przy czym, w myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Wyżej wskazane przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a cyt. ustawy).

W konsekwencji w świetle ww. przepisów, w odniesieniu do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego (z którego w szczególności wynika, że Wnioskodawczyni jest polskim rezydentem podatkowym, przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym oraz w Polsce posiada ośrodek interesów życiowych), stwierdzić należy, że dla celów podatkowych, jako polski rezydent podatkowy Wnioskodawczyni podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Natomiast w Wielkiej Brytanii podlega, co do zasady, ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czego konsekwencją jest opodatkowanie w tym kraju jedynie dochodów osiąganych na jej terytorium.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Konwencji, między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie w dniu 20 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 250, poz. 1840), zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie, poprzez położony tam zakład to, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 niniejszego artykułu, w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem (art. 7 ust. 2 Konwencji).

Oznacza to, że co do zasady, dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu w Polsce chyba, że działalność gospodarcza na terytorium Wielkiej Brytanii prowadzona jest przez położony tam „zakład”, przez który zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 umowy należy rozumieć, stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa, a w szczególności:

 1. siedzibę zarządu,
 2. filię,
 3. biuro,
 4. fabrykę,
 5. warsztat,
 6. kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom, albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in. że Wnioskodawczyni prowadzi w Polsce działalność gospodarczą w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej, opodatkowaną tzw. podatkiem liniowym. W Polsce uzyskuje również dochody z tytułu zatrudnienia w szpitalu na podstawie umowy o pracę. Ponadto okresowo wyjeżdża do pracy w Wielkiej Brytanii, gdzie w szpitalu pracuje jako lekarz radiolog, w okresie nieprzekraczającym 183 dni (najczęściej jest to okres 2-3 m-cy). W 2015 r. Wnioskodawczyni założyła w Wielkiej Brytanii działalność gospodarczą, prowadzoną na analogicznych zasadach jak w Polsce. Przy czym, Wnioskodawczyni nie posiada na terytorium Wielkiej Brytanii zakładu w rozumienia art. 5 ust. 1 i 2 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Mając na względzie wyżej powołane przepisy prawa w odniesieniu do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że jeżeli w istocie na terytorium Wielkiej Brytanii Wnioskodawczyni nie posiada „zakładu” w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (kwestia ta nie jest przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej), to dochód uzyskany przez nią, z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium tego kraju, podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce, gdzie Wnioskodawczyni podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu wraz z pozostałymi dochodami z działalności gospodarczej, stosownie do wybranej (stosowanej) metody opodatkowania.

Jednocześnie wysokość tych dochodów pozostaje bez wpływu na wysokość dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia przez Wnioskodawczynię pracy w Polsce na podstawie zawartej ze szpitalem umowy o pracę, albowiem dochodów opodatkowanych tzw. podatkiem liniowym nie łączy się z dochodami opodatkowanymi wg skali podatkowej.

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie:

 • skutków podatkowych świadczenia usług medycznych na terytorium Wielkiej Brytanii przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą - jest nieprawidłowe,
 • wpływu ww. okoliczności na opodatkowanie dochodów uzyskanych na terytorium Polski ze stosunku pracy – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie nadmienić należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie była kwestia dotycząca ustalenia, czy działalność gospodarcza na terytorium Wielkiej Brytanii nie jest w istocie prowadzona za pośrednictwem zagranicznego zakładu Wnioskodawczyni, o którym mowa w art. 5 ust. 1 i 2 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Powyższą informację przyjęto jako element opisu zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Wielka Brytania
ITPB2/4511-99/15/IB | Interpretacja indywidualna

unikanie podwójnego opodatkowania
ITPB2/415-95/14/MN | Interpretacja indywidualna

zakład
ILPB4/4510-1-221/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.