2461-IBPB-1-1.4510.302.2016.1.BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie sposobu ustalenia przychodu z tyt. usług pośrednictwa w zawieraniu zakładów przez Internet

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 września 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 13 września 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu ustalenia przychodu z tyt. usług pośrednictwa w zawieraniu zakładów przez Internet - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu ustalenia przychodu z tyt. usług pośrednictwa w zawieraniu zakładów przez Internet.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej jako: „Spółka”) rozważa rozszerzenie zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka będzie nadal podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Nowa działalność gospodarcza wykonywana przez Spółkę prowadzona będzie przy pomocy sieci Internet. Spółka za pośrednictwem utworzonej Platformy internetowej (dalej jako: „Platforma”) będzie oferowała osobom fizycznym (dalej jako: „Gracze”) chcącym się założyć między sobą, tzw. giełdę zakładów. Platforma ma łączyć Graczy i dostarczać im narzędzi do zawarcia między sobą umowy zakładu. Spółka jako podmiot prowadzący Platformę nie będzie zawierać zakładu z Graczami. Za pośrednictwem giełdy zakładów gracze będą mogli zakładać się między sobą o wyniki wydarzeń sportowych mających charakter przyszły lub teraźniejszy. Aby zawrzeć zakład na giełdzie zakładów, każdy Gracz będzie musiał założyć konto, zaakceptować regulamin oraz zostać zweryfikowany przez Spółkę. Aby móc uczestniczyć w zakładzie, gracze zakładający się między sobą będą wpłacać stawkę/stawki w pieniądzu na konto Spółki. Kurs, po którym zawierany będzie zakład pomiędzy graczami, określany będzie przez strony zawierające zakład przed jego zawarciem, a zawarcie zakładu nastąpi dopiero po tym, kiedy nastąpi dopasowanie kursów i stawek dla poszczególnych stron zakładu. Spółka nie wyklucza, że będzie istniała możliwość, iż zakład będzie zawierany w części (tzn. jedynie część stawki zostanie dopasowana do zakładanego kursu) albo nie zostanie zawarty wcale (np. ze względu na niedopasowanie kursów lub stawek stron zakładu).

Przepływ pieniędzy następować będzie poprzez Platformę - tzn. Gracze przekazywać będą środki pieniężne Platformie (Spółce), a Platforma przekazywać będzie część środków (po potrąceniu należnej Spółce prowizji) Graczowi, który wygra zakład. Oznacza to, że wartość wygranej wypłacana będzie w pieniądzu na rachunek bankowy Gracza, który prawidłowo odgadnie wynik wydarzenia i będzie liczona jako iloczyn stawki oraz kursu, po którym zawarto zakład. Żadna ze stron nie będzie mogła, wycofać się z zakładu. Każda ze stron będzie natomiast mogła zawrzeć kolejny zakład dotyczący tego samego wydarzenia, wybierając twierdzenie odwrotne do tego, które zostało wybrane przy pierwszym zakładzie. Umożliwi to zwrot całości, części albo odpowiednio powiększonej stawki.

Jak wskazano powyżej Gracze nie będą zakładać się o wyniki wydarzeń ze Spółką. Gracze będą zawierać między sobą zakład nienazwany, którego urządzanie nie wymaga zezwolenia Ministra Finansów. Tym samym, Spółka nie będzie urządzać gier hazardowych przez sieć Internet w postaci zakładów wzajemnych, na które zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

Zakłady za pośrednictwem giełdy zakładów zawierane będą na podstawie umowy pomiędzy graczami. Natomiast Spółka za pośrednictwem giełdy zakładów będzie umożliwiała łączenie tego typu ofert, tak aby mogła zostać zawarta umowa pomiędzy graczami. Tym samym rola Spółki ograniczy się tylko do pośrednictwa w takim zakładzie poprzez udostępnienie portalu internetowego na którym gracze będą mogli zakładać się między sobą. Oznacza to, że Spółka w ramach prowadzonej działalności w żadnym momencie nie stanie się podmiotem urządzającym zakłady wzajemne, a będzie jedynie oferowała dostęp do giełdy zakładów za pośrednictwem udostępnionej Platformy. Zobowiązanymi do zapłaty podatku z tytułu uzyskanej wygranej z tego typu zakładów będą gracze. O tych zobowiązaniach gracze będą informowani w regulaminie świadczenia usług na profilu Spółki na Platformie.

Z tytułu świadczonych usług Spółka będzie pobierała prowizję, jako procent od kwoty wygranej netto, liczonej jako różnica między wartością wygranej a stawką. Kwota należnej prowizji Spółce będzie stanowiła jej przychód.

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego zawarto również we własnym stanowisku Wnioskodawcy w sprawie, gdzie wskazano, że:

  • otrzymywane środki pieniężne wpłacane przez Graczy nie będą należeć do Spółki, lecz będą podlegać dalszemu przekazaniu z prawem potrącenia jedynie należnej Spółce prowizji,
  • stosunek prawny, który będzie łączył Spółkę z Graczami zamierzającymi korzystać z Platformy będzie nosił cechy stosunku powierniczego,
  • otrzymane przez Spółkę kwoty od Graczy będą po wyłączeniu z nich należnej marży, przekazywane graczowi, który prawidłowo odgadnie wynik zdarzenia, a zatem otrzymanie od graczy wpłaty nie wiąże się z definitywnym otrzymaniem przychodu przez Spółkę.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychodem Spółki w sposób opisany w zdarzeniu przyszłym będzie należna prowizja stanowiąca różnicę pomiędzy przekazaną Platformie od Graczy wpłatą środków pieniężnych na Platformę, a następnie przekazaną częściową kwotą środków graczowi, który odgadnie zdarzenie?

Zdaniem Wnioskodawcy, przychodem Spółki będzie jedynie prowizja uzyskana z tytułu świadczenia usług na rzecz Graczy, lecz we własnym imieniu. Z uwagi na to, że otrzymywane środki pieniężne wpłacane przez Graczy nie będą należeć do Spółki, lecz będą podlegać dalszemu przekazaniu z prawem potrącenia jedynie należnej Spółce prowizji, nie można mówić o definitywnym uzyskaniu przychodu wyższego niż prowizja. Analogicznie, przekazywane kwoty Graczowi, który odgadnie prawidłowo wydarzenie nie będą mogły stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Uzasadniając powyższe twierdzenie, Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, przychodami są co do zasady otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe oraz wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Odnosząc się do definicji przychodu stwierdzić należy, że podatek dochodowy od osób prawnych jest podatkiem bezpośrednim, który ciąży na podatnikach uzyskujących przychód w postaci przysporzenia majątkowego powodującego przyrost ich aktywów lub zmniejszenie ich zobowiązań. Ponadto, przychodem mogą być takie wartości, którymi podatnik może rozporządzać. Co do zasady o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje zatem definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa tej osoby.

Przychodem podatkowym będą przy tym nie tylko takie przesunięcia majątkowe, które bezpośrednio spowodują wymierne zwiększenie się aktywów podatnika, ale również takie czynności, których skutkiem będzie niezwiązane z żadnym ekwiwalentem uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu.

Stosunek prawny, który będzie łączył Spółkę z Graczami zamierzającymi korzystać z Platformy będzie nosił cechy stosunku powierniczego. Otrzymane przez Spółkę kwoty od Graczy będą po wyłączeniu z nich należnej marży, przekazywane graczowi, który prawidłowo odgadnie wynik zdarzenia, a zatem otrzymanie od graczy wpłaty nie wiąże się z definitywnym otrzymaniem przychodu przez Spółkę. Wynika to z tego, że w przypadku czynności powierniczej przysporzenie majątkowe z tytułu zapłaty nie ma charakteru definitywnego, gdyż powierniczy charakter czynności wymusza przekazanie otrzymanej zapłaty graczowi.

W związku z powyższym Wnioskodawca twierdzi, że przychodem Spółki będzie wysokość należnej Spółce marży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie jest ocena dopuszczalności prawnej prowadzenia działalności, o której mowa we wniosku, jak również kwestia, czy prowadzenie tej działalności wymaga zezwolenia Ministra Finansów. Wskazania Wnioskodawcy w tym zakresie, przyjęto jako element opisu zdarzenia przyszłego.

Przechodząc do meritum sprawy, zauważyć należy, że stosownie do uregulowań zawartych w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1888), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

Zgodne z art. 7 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty, w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Należy przy tym wyjaśnić, że omawiana ustawa nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 tej ustawy przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii. Zgodnie z ww. przepisem, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (art. 12 ust. 1 pkt 1 - 2 cytowanej ustawy).

Z kolei, zgodnie z art. 12 ust. 3 ww. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Przychodami są także inne świadczenia wskazane w ust. 1 art. 12 ww. ustawy.

Na podstawie powołanego art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można stwierdzić, że co do zasady przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawca zamierza rozszerzyć prowadzoną działalność gospodarczą o działalność polegającą na udostępnieniu osobom fizycznym (Graczom) Platformy internetowej do zawierania między sobą umowy zakładu o wyniki wydarzeń sportowych. Przy czym, sama Spółka nie będzie zawierać zakładu z Graczami. Aby zawrzeć zakład na giełdzie zakładów, każdy Gracz będzie musiał założyć konto, zaakceptować regulamin oraz zostać zweryfikowany przez Spółkę. Aby móc uczestniczyć w zakładzie, gracze zakładający się między sobą będą wpłacać stawkę/stawki w pieniądzu na konto Spółki. Przepływ pieniędzy następować będzie poprzez Platformę - tzn. Gracze przekazywać będą środki pieniężne Platformie (Spółce), a Platforma przekazywać będzie część środków (po potrąceniu należnej Spółce prowizji) Graczowi, który wygra zakład. Gracze nie będą zakładać się o wyniki wydarzeń ze Spółką. Będą jedynie zawierać między sobą zakład nienazwany, którego urządzanie nie wymaga zezwolenia Ministra Finansów. Tym samym, Spółka nie będzie urządzać gier hazardowych przez sieć Internet w postaci zakładów wzajemnych, na które zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471) wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Spółka w ramach prowadzonej działalności w żadnym momencie nie stanie się podmiotem urządzającym zakłady wzajemne, a będzie jedynie oferowała dostęp do giełdy zakładów za pośrednictwem udostępnionej Platformy. Zobowiązanymi do zapłaty podatku z tytułu uzyskanej wygranej z tego typu zakładów będą gracze. Z tytułu świadczonych usług Spółka będzie pobierała prowizję, jako procent od kwoty wygranej netto, liczonej jako różnica między wartością wygranej a stawką. Kwota należnej Spółce prowizji, będzie stanowiła jej przychód. Otrzymywane środki pieniężne wpłacane przez Graczy nie będą należeć do Spółki, lecz będą podlegać dalszemu przekazaniu z prawem potrącenia jedynie należnej Spółce prowizji. Otrzymane przez Spółkę kwoty od Graczy będą po wyłączeniu z nich należnej marży, przekazywane graczowi, który prawidłowo odgadnie wynik zdarzenia, a zatem otrzymanie od graczy wpłaty nie wiąże się z definitywnym otrzymaniem przychodu przez Spółkę. Stosunek prawny, który będzie łączył Spółkę z Graczami zamierzającymi korzystać z Platformy będzie miał cechy stosunku powierniczego.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem tut. Organu, o ile w świetle odrębnych przepisów niebędących przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, prowadzenie wskazanej we wniosku działalności gospodarczej jest prawnie dopuszczalne i nie wymaga zezwolenia Ministra Rozwoju i Finansów, to przychodem Wnioskodawcy w związku z udostępnianiem Graczom platformy Internetowej oraz pośredniczeniem w przekazaniu środków pomiędzy Graczami w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie wyłącznie prowizja należna Spółce z ww. tytułu, gdyż, jak sama Spółka wskazuje, otrzymane od graczy przychody nie będą miały charakteru definitywnego (nie będą stanowiły przysporzenia). A contrario, charakter definitywny będą posiadały jedynie te wpłacone na rzecz Spółki środki, które wiązać się będą z uzyskaniem przez nią prowizji.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowym zakresie, z powyższymi zastrzeżeniami, należało uznać za prawidłowe.

Ponadto podkreślenia wymaga, iż procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zauważyć należy, że stosownie do zadanego we wniosku pytania, w kontekście opisanego zdarzenia przyszłego przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, jest wyłącznie kwestia dotycząca sposobu ustalenia przychodu z tyt. świadczonych przez Spółkę usług pośrednictwa

w zawieraniu zakładów przez Internet.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skargę na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.