0111-KDIB1-2.4010.168.2018.1.BG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy Wnioskodawca zarejestrowany na terytorium Polski lub jego zagraniczne Oddziały/Zakłady Podatkowe zobowiązane są (jako płatnik) do potrącenia i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od transakcji wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawieranych i rozliczanych (płaconych) przez Oddziały/Zakłady Podatkowe Spółki zarejestrowane i podlegające obowiązkowi podatkowemu w kraju realizacji kontraktu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 kwietnia 2018 r. (data wpływu 27 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca zarejestrowany na terytorium Polski lub jego zagraniczne Oddziały/Zakłady Podatkowe zobowiązane są (jako płatnik) do potrącenia i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od transakcji wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawieranych i rozliczanych (płaconych) przez Oddziały/Zakłady Podatkowe Spółki zarejestrowane i podlegające obowiązkowi podatkowemu w kraju realizacji kontraktu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2018 r. wpłynął do organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca zarejestrowany na terytorium Polski lub jego zagraniczne Oddziały/Zakłady Podatkowe zobowiązane są (jako płatnik) do potrącenia i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od transakcji wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawieranych i rozliczanych (płaconych) przez Oddziały/Zakłady Podatkowe Spółki zarejestrowane i podlegające obowiązkowi podatkowemu w kraju realizacji kontraktu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka Akcyjna (dalej zwana: „Spółka”, „Wnioskodawca”) świadczy usługi akwizycji danych sejsmicznych, która wykorzystuje właściwości sprężyste skał do odtworzenia obrazu budowy geologicznej skorupy ziemskiej. Bazuje ona na badaniu rozchodzenia się fal sejsmicznych po ośrodku geologicznym poprzez ich wzbudzanie, a następnie odsłuchanie odpowiedzi w postaci powracających fal na powierzchnię ziemi. Fala sejsmiczna (część energii) odbija się na styku warstw i wraca na powierzchnię ziemi zaś pozostała część rozchodzi się dalej w jej głąb aż do następnego styku, aby odbić się itd.

Analogiczny proces ma miejsce w badaniu USG w medycynie, czy podczas korzystania z sonarów przy lokalizacji dna akwenu lub szukaniu obiektów w wodzie.

Usługi świadczone przez Spółkę wykorzystywane są finalnie do:

 • lokalizacji i szacowania zasobności węglowodorów (ropy naftowej i gazu ziemnego),
 • lokalizacji źródeł geotermalnych,
 • lokalizacji naturalnych „szczelin” mogących pełnić rolę magazynów gazu,
 • posadowienia budowli (np. elektrowni atomowych, itp.).

Spółka jest globalnym kontraktorem usług akwizycji danych sejsmicznych. Spółka świadczy swoje usługi na czterech kontynentach, tj. w Afryce, Azji, Ameryce Południowej i Europie. Rynek w obszarze działalności Spółki jest w większości państw na świecie regulowany. Gospodarka zasobami naturalnymi oraz proces ich lokalizacji i następnie eksploatacji jest w większości ww. krajów nadzorowany przez powołaną do tego celu administrację. Niezależnie więc od prawa podatkowego danego kraju i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Spółka zobowiązana jest albo na etapie składania ofert lub po wygraniu przetargu zarejestrować Oddział Spółki w danym kraju.

W związku z powyższym rejestrowane Oddziały Spółki z punktu widzenia podatkowego stają się zakładami podatkowymi w krajach ich rejestracji.

Spółka posiada również w krajach, w których wykonuje usługi Zakłady Podatkowe. Zakłady Podatkowe rejestrowane są w krajach, w których nie ma wymogu rejestracji Oddziału. Powstają one na bazie lokalnego prawa podatkowego lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rząd Rzeczpospolitej Polskiej.

Spółka działa zarówno w krajach, z którymi Rzeczpospolita Polska posiada zawarte umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jak i z krajami, z którymi rząd Polski takich umów nie zawarł. Na umowach zawieranych ze zleceniodawcami po stronie Spółki ujawniany jest dany Oddział/Zakład Podatkowy zarejestrowany w kraju realizacji kontraktu. Umowa podlega więc opodatkowaniu w kraju, w którym jest wykonywana.

Spółka w celu wykonania zakontraktowanych prac poza granicami kraju wysyła z Polski:

 • sprzęt geofizyczny (w tym: system do akwizycji danych sejsmicznych, wibratory jako źródło wzbudzania fal),
 • sprzęt towarzyszący (geodezyjny, radiotelefony, kontenery),
 • samochody specjalistyczne, itp.

Spółka oddelegowuje również swoich pracowników (kadrę inżynierską), którzy stanowią podstawowy trzon załogi realizującej kontrakt.

W kraju realizacji danego kontraktu Spółka uzupełnia zasoby skierowane do realizacji zawartej umowy zlecając miejscowym firmom wykonanie określonych prac (usług) wchodzących w zakres przedmiotowego kontraktu. Mnogość czynników zewnętrznych wpływających na warunki realizacji kontraktu zmuszają niejednokrotnie Oddział/Zakład Podatkowy Spółki do korekt w zaplanowanym modelu realizacji prac, to zaś rodzić może m.in. potrzebę wynajęcia (na miejscu w danym kraju) dodatkowego sprzętu np.

 • sprzętu sejsmicznego,
 • samochodów typu pick-up,
 • generatorów prądu,
 • kontenerów, itp.

Transakcje tego typu zostały opisane w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, dalej: „updop”).

Dodatkowo Oddział/Zakład Podatkowy Spółki nabywać może od lokalnych firm usługi doradcze w zakresie stosowania prawa pracy, prawa podatkowego, prawa branżowego (ropy i gazu) i innych zagadnień mogących pojawić się w trakcie realizacji kontraktu. Oddział/Zakład Podatkowy (zazwyczaj) zobowiązany jest przez prawo lokalne do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W/w usługi zostały opisane w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop.

Oddziałami/Zakładami Podatkowymi kierują mianowani na stanowisko dyrektora oddziału („branch manager”) lub na stanowisko „country manager” pracownicy Spółki. Posiadają oni pełnomocnictwa do reprezentowania jednostki wraz z (ograniczonym do ustalonej kwoty) prawem do zaciągania zobowiązań w imieniu tej jednostki.

Każdy Oddział/Zakład Podatkowy posiada konto bankowe założone w banku zlokalizowanym w kraju realizacji kontraktu. Osobami upoważnionymi do dysponowania środkami na rachunku są osoby oddelegowane do realizacji kontraktu (Dyrektor Oddziału łącznie z wyznaczonym pracownikiem administracyjnym - administrative oficer/deputy branch manager). Zarząd Spółki nie jest umocowany do obsługi/dysponowania środkami finansowymi znajdującymi się na koncie Oddziału/Zakładu Podatkowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne Oddziały/Zakłady Podatkowe zobowiązane są (jako płatnik) do potrącenia i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego (wg stawki wynikającej z ustawy - art. 21 ust. 1 updop lub z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska) od transakcji wymienionych w art. 21 updop zawieranych i rozliczanych (płaconych) przez Oddziały/Zakłady Podatkowe Spółki zarejestrowane i podlegające obowiązkowi podatkowemu w kraju realizacji kontraktu?

Zdaniem Spółki, z tytułu transakcji wymienionych w art. 21 ust. 1 updop zawieranych i płaconych przez Oddziały/Zakłady Podatkowe Spółki nie powstaje obowiązek pobrania przez Oddziały/Zakłady Podatkowe Spółki jak i przez samą Spółkę zryczałtowanego podatku dochodowego.

Oddział/Zakład Podatkowy Spółki podlega obowiązkowi podatkowemu w kraju jego rejestracji. Updop w stosunku do Oddziału/Zakładu Podatkowego Spółki nie ma zastosowania. Oddział/Zakład Podatkowy Spółki tym samym nie jest zobowiązany do potrącania zryczałtowanego podatku dochodowego w świetle updop. Oddział/Zakład Podatkowy jako strona transakcji wymienionych w art. 21 updop nie może być uznana za płatnika w świetle art. 26 ust. 1 updop, kontrahenci Oddziału/Zakładu Podatkowego (podmioty będące rezydentami podatkowymi tego kraju) nie uzyskują dochodów, o których mowa w art. 3 ust. 2 updop.

Oddziały/Zakłady Podatkowe Spółki nie mogą wypełniać zapisów art. 26 ust. 1 updop również ze względu na:

 1. wyłączenie Oddziałów/Zakładów Podatkowych spod krajowej (polskiej) jurysdykcji podatkowej.
 2. brak technicznych możliwości pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 updop:
  • nieprzystosowanie lokalnych systemów księgowych do rozliczenia tego podatku,
  • brak możliwości odprowadzenia tego podatku przez Oddział/Zakład Podatkowy do Polskiego Urzędu Skarbowego (Oddziały/Zakłady Podatkowe posiadają własne rachunki bankowe w bankach mających siedzibę w krajach rejestracji Oddziałów/Zakładów Podatkowych, które nie oferują formatu przelewu dla należności wnoszonych do polskiego Urzędu Skarbowego),
  • fakt, że transfer transgraniczny (depesza SWIFT) ma określony format, zbiór informacji, który jest różny od informacji zawartych w przelewie sformatowanym w polskim systemie bankowym dla regulowania zobowiązań podatkowych oraz transfer transgraniczny środków (SWIFT) generalnie nie jest dostępny dla polskich złotych – a tylko w tej walucie można regulować zobowiązania podatkowe w Polsce.

Ustawodawca w art. 26. ust. 1 pkt 1e updop wprowadził wyłączenie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wypłat dokonywanych na rzecz podatników o których mowa w art. 3 ust. 2 pod warunkiem prowadzenia przez podatnika działalności poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład i udokumentowania tego faktu poprzez:

 • przedłożenie certyfikatu rezydencji podatnika oraz
 • oświadczenia, że regulowane należności związane są z działalnością tego zakładu.

Spółka stoi na stanowisku, że intencją ustawodawcy było równe traktowanie podmiotów krajowych i tych, o których mowa w art. 3 ust. 2 , a w związku z tym Polski Urząd Skarbowy nie powinien żądać od polskiej Spółki zryczałtowanego podatku dochodowego od transakcji (wymienionych w art. 21 ust. 1 updop) zawieranych przez Oddział/Zakład Podatkowy Spółki zarejestrowany w danym kraju z podmiotami będącymi rezydentami podatkowymi tego kraju. Transakcje takie winny być rozliczane wyłącznie w oparciu o prawo podatkowe kraju, w którym zostały przeprowadzone.

Art. 3 ust. 3 pkt 5 updop wskazuje, że dochód u podatników o których mówi art. 3 ust. 2 powstaje z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Pierwszym warunkiem dla wypełnienia definicji dochodu zawartej w art. 3 ust. 3 jest osiągnięcie dochodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunek ten jest spełniony jeżeli należności są regulowane, stawiane do dyspozycji, wypłacane lub potrącane przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział/Zakład Podatkowy Spółki podlega obowiązkowi wpisania do właściwych rejestrów w kraju jego siedziby. W rejestrach tych istnieje obowiązek ujawnienia również osób kierujących Oddziałem/Zakładem Podatkowym (Dyrektora Oddziału/Country Manager). Dyrektor Oddziału/Country Manager posiada pełnomocnictwo do reprezentowania jednostki, w tym również zaciągania w jej imieniu zobowiązań. Oddział/Zakład Podatkowy posiada więc siedzibę i zarząd (w osobie Dyrektora/Country Managera) w kraju rejestracji Oddziału/Zakładu Podatkowego. Warunek powstania dochodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w omawianej konfiguracji) u podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 updop nie jest spełniony.

Oddział/Zakład Podatkowy nie kreuje odrębnej podmiotowości prawnej, jednak z punktu widzenia prawa podatkowego, jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 października 2017 r., sygn. II FSK 2537/15 dla rozliczeń podatkowych „należy traktować ten zakład jako odrębny podmiot”. Spółka nie może przejąć obowiązku rozliczenia ciężarów podatkowych wynikających z art. 21 updop dla transakcji zawieranych przez rezydenta podatkowego innego kraju (Oddział/Zakład Podatkowy).

Z tytułu transakcji mieszczących się w katalogu opisanym w art. 21 ust. 1 pkt 1 i pkt 2a updop, które zostałyby zawarte przez Oddział/Zakład Podatkowy z lokalnymi kontrahentami (podwykonawcami) dojdzie do regulowania należności z rachunku bankowego Oddziału/Zakładu Podatkowego prowadzonego przez bank mający siedzibę w kraju rejestracji Oddziału/Zakładu Podatkowego na rachunek bankowy kontrahenta (podwykonawcy) prowadzony również przez bank mający siedzibę w tym kraju. Zarząd Spółki nie znajduje się na liście osób upoważnionych (tzw. karcie wzorów podpisów) do dysponowania środkami finansowymi znajdującymi się na rachunku bankowym Oddziału/Zakładu Podatkowego. Fakt ten również potwierdza, że dochód nie powstałby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Potwierdzeniem stanowiska Spółki jest wyrok NSA z 18 października 2017 r., sygn. II FSK 2537/15, w którym NSA stwierdza, że „relacje pomiędzy zakładem a przedsiębiorstwem macierzystym powinny być traktowane jako relacje między niezależnymi podmiotami”.

Ponadto, objęcie transakcji zawieranych przez Oddziały/Zakłady Podatkowe opisanych w art. 21 ust. 1 zryczałtowanym podatkiem dochodowym w Polsce prowadziłoby do obniżenia konkurencyjności usług świadczonych przez jednostki zagraniczne polskiego podmiotu gospodarczego. Nadmienić należy, że kontrahenci w krajach prowadzonej działalności nie akceptują potrącania podatku z art. 26 od transakcji wymienionych w art. 21 ust. 1, ponieważ transakcja zawierana jest/dotyczy dwóch rezydentów podatkowych w danym kraju.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zakres podmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest ściśle związany z instytucją ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego. Powstanie obowiązku podatkowego wyznacza bądź siedziba lub zarząd usytuowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zasada rezydencji), bądź też osiąganie dochodów na tym terytorium (zasada źródła). Zasada ograniczonego obowiązku podatkowego wynika z zasady źródła, która wiąże się z opodatkowaniem dochodu powstałego na terytorium państwa polskiego bez względu na miejsce (kraj), w którym podatnik ma swoją siedzibę lub zarząd, co oznacza opodatkowanie dochodu uzyskanego w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: „updop”), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - ograniczony obowiązek podatkowy.

Stosownie do art. 3 ust. 3 pkt 5 updop, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2, uważa się w szczególności dochody (przychody) z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

W myśl art. 3 ust. 5 updop, za dochody (przychody), o których mowa w ust. 3 pkt 5, uważa się przychody wymienione w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1, jeżeli nie stanowią dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 3 pkt 1-4.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia dochodów osiągniętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określając jedynie przykładowo, jakie dochody należy uznać za osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na co wskazuje użyte art. 3 ust. 3 updop sformułowanie „w szczególności”. W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że pod pojęciem „dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” należy rozumieć zarówno dochody osiągane z działań podejmowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również dochody z działań podejmowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz polskiego rezydenta, np. wyrok NSA z dnia 15 maja 2017 r. sygn. akt II FSK 3587/14.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że wypłaty realizowane przez polską spółkę za pośrednictwem Oddziałów/Zakładów Podatkowych na rzecz nierezydentów z tytułu świadczeń wskazanych w art. 21 ust. 1 updop świadczonych na rzecz jej zagranicznych zakładów wypełniają znamiona dochodów (przychodów) osiąganych „ze źródeł” na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 5 updop. Należności za wykonane usługi niematerialne regulowane są bowiem przez polskiego rezydenta za pośrednictwem jego zagranicznego Oddziału/Zakładu Podatkowego.

Zgodnie z art. 4a pkt 11 updop pojęcie zagranicznego zakładu oznacza:

 1. stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
 2. plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,
 3. osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje

-chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.

Z powyższej definicji zagranicznego zakładu wynika, że zakład stanowi „część podatnika” (jako podmiotu) zlokalizowaną poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pomimo więc faktu, że płatność jest rozliczana (płacona) przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta i dotyczy usług świadczonych na rzecz tego zakładu należy uznać, iż źródłem dochodu jest Wnioskodawca jako podatnik posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do art. 21 ust. 1 updop podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 przychodów z:

 • odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) (art. 21 ust. 1 pkt 1 updop),
 • tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze (art. 21 ust. 1 pkt 2a updop)

-ustala się w wysokości 20% przychodów.

Przepis art. 21 ust. 2 updop stanowi, że przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Przepisy poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierają rozwiązania szczególne w stosunku do przepisów ustaw podatkowych i na podstawie art. 91 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mają pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku transakcje są zawierane i rozliczane (płacone) przez zagraniczne Oddziały/Zakłady Podatkowe Wnioskodawcy.

W art. 21 updop wymienione zostały określone rodzaje należności wypłacanych przez podmioty polskie podmiotom zagranicznym, w przypadku uzyskania których, podmiot zagraniczny podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym, a obowiązanym do jego naliczenia, potrącenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego jest podmiot polski. Podatek ten nazywany jest podatkiem „u źródła” ze względu na szczególny sposób jego poboru, który dokonywany jest przez polski podmiot wypłacający określone należności na rzecz nierezydenta, w trybie i na zasadach wymienionych w art. 26 updop.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 updop, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka jest globalnym kontraktorem usług akwizycji danych sejsmicznych. Spółka zobowiązana jest albo na etapie składania ofert lub po wygraniu przetargu zarejestrować Oddział Spółki w danym kraju. W związku z powyższym rejestrowane Oddziały Spółki z punktu widzenia podatkowego stają się zakładami podatkowymi w krajach ich rejestracji. Spółka posiada również w krajach, w których wykonuje usługi Zakłady Podatkowe. Zakłady Podatkowe rejestrowane są w krajach, w których nie ma wymogu rejestracji Oddziału. Spółka działa zarówno w krajach, z którymi Rzeczpospolita Polska posiada zawarte umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jak i z krajami, z którymi nie zawarto takich umów. Na umowach zawieranych ze zleceniodawcami po stronie Spółki ujawniany jest dany Oddział/Zakład Podatkowy zarejestrowany w kraju realizacji kontraktu. Spółka w celu wykonania prac poza granicami kraju wysyła z Polski sprzęt, samochody specjalistyczne oraz oddelegowuje swoich pracowników. Spółka będzie wynajmować (na miejscu w danym kraju) dodatkowy sprzęt i nabywać usługi doradcze. Transakcje tego typu stanowią świadczenia wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2a updop. Oddziałami/Zakładami Podatkowymi kierują pracownicy Spółki. Posiadają oni pełnomocnictwa do reprezentowania jednostki wraz z (ograniczonym do ustalonej kwoty) prawem do zaciągania zobowiązań w imieniu tej jednostki. Każdy Oddział/Zakład Podatkowy posiada konto bankowe w kraju realizacji kontraktu. Osobami upoważnionymi do dysponowania środkami na rachunku są osoby oddelegowane do realizacji kontrakt. Zarząd Spółki nie jest umocowany do obsługi/dysponowania środkami finansowymi znajdującymi się na koncie Oddziału/Zakładu Podatkowego.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych przepisów należy uznać, że płatności za usługi wymienione w art. 21 updop, mimo, że są realizowane (płacone) przez zagraniczny zakład Wnioskodawcy będącego polskim rezydentem podatkowym, powinny być uznane za dochody (przychody) osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym na Wnioskodawcy będą co do zasady ciążyć obowiązki związane z poborem podatku u źródła (art. 26 ust. 1 updop). Należy przy tym pamiętać, że na podstawie art. 21 ust. 2 w zw. z art. 26 ust. 1 updop obowiązek pobrania podatku u źródła może zostać zmodyfikowany w wyniku zastosowania postanowień odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zarówno Oddział/Zakład Podatkowy jak i Spółka nie są zobowiązane jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego należy uznać za nieprawidłowe

Ponadto, należy wskazać, że powołany przez Wnioskodawcę wyrok NSA zapadł w odmiennym stanie faktycznym i nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.