Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Interpretacje podatkowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W którym momencie i za który rok Wnioskodawczyni ma dokonać rozliczenia składek ZUS opłaconych wskutek pomyłki w roku 2017 r. Czy za rok 2016 dokonać korekty, czy ująć w rozliczeniu za rok 2017?
Fragment:
Co do zasady, także wydatki pracodawcy na zapłatę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek finansowanych przez płatnika, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, stanowią koszty pracownicze. Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 37 oraz art. 22 ust. 6bb, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek. Z kolei w myśl art. 23 ust. 1 pkt 37 wskazanej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6bb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.
2017
9
paź

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Korekta zostanie dokonana ze względu na dwa czynniki: Płatnik, na podstawie odmownych decyzji w sprawie podlegania pod polski system zabezpieczenia społecznego pracowników delegowanych do pracy na teren Niemiec, dokona korekty składek ubezpieczeniowych i składki zdrowotnej wycofując je z polskiego systemu ubezpieczeniowego (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) i/lub Płatnik dokona korekt rozliczeń przychodów wypłaconych w ubiegłym roku, które na podstawie Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i od majątku, powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych w kraju wykonywania pracy najemnej, tj. w Republice Federalnej Niemiec. Jednocześnie płatnik naliczy i odprowadzi do niemieckiego urzędu podatkowego oraz niemieckich instytucji ubezpieczeniowych zobowiązania wynikające z przychodów uzyskanych przez pracowników w ramach zawartych stosunków pracy. Ze względu na obowiązujące pracowników w 2011 roku krajowe lub zagraniczne ustawodawstwo w zakresie podatkowym i ubezpieczeniowym zakład pracy wyróżnił 3 grupy pracowników: pracownicy będący polskimi podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych i podlegający pod niemiecki system zabezpieczenia społecznego, pracownicy będący niemieckimi podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych ze względu na przekroczenie 183 dni pobytu w oddelegowaniu w okresie 12 miesięcy i podlegający pod polski system zabezpieczenia społecznego, pracownicy będący niemieckimi podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych ze względu na przekroczenie 183 dni pobytu w oddelegowaniu w okresie 12 miesięcy i podlegający pod niemiecki system zabezpieczenia społecznego.
2013
27
sty

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Korekta zostanie dokonana ze względu na dwa czynniki: Płatnik, na podstawie odmownych decyzji w sprawie podlegania pod polski system zabezpieczenia społecznego pracowników delegowanych do pracy na teren Niemiec, dokona korekty składek ubezpieczeniowych i składki zdrowotnej wycofując je z polskiego systemu ubezpieczeniowego (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) i/lub Płatnik dokona korekt rozliczeń przychodów wypłaconych w ubiegłym roku, które na podstawie Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i od majątku, powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych w kraju wykonywania pracy najemnej, tj. w Republice Federalnej Niemiec. Jednocześnie płatnik naliczy i odprowadzi do niemieckiego urzędu podatkowego oraz niemieckich instytucji ubezpieczeniowych zobowiązania wynikające z przychodów uzyskanych przez pracowników w ramach zawartych stosunków pracy. Ze względu na obowiązujące pracowników w 2011 roku krajowe lub zagraniczne ustawodawstwo w zakresie podatkowym i ubezpieczeniowym zakład pracy wyróżnił 3 grupy pracowników: pracownicy będący polskimi podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych i podlegający pod niemiecki system zabezpieczenia społecznego, pracownicy będący niemieckimi podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych ze względu na przekroczenie 183 dni pobytu w oddelegowaniu w okresie 12 miesięcy i podlegający pod polski system zabezpieczenia społecznego, pracownicy będący niemieckimi podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych ze względu na przekroczenie 183 dni pobytu w oddelegowaniu w okresie 12 miesięcy i podlegający pod niemiecki system zabezpieczenia społecznego.
2013
27
sty

Istota:
Czy odsetki za zwłokę naliczone i pobrane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanowią koszty uzyskania przychodów dla spółki prowadzącej szkołę i przedszkole na prawach publicznych?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 10.06.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania odsetek za zwłokę naliczonych i pobranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi szkołę podstawową i przedszkole działające na zasadzie szkół publicznych. W związku z trudnościami finansowymi spółka nie regulowała swoich zobowiązań wobec ZUS, tzn. nie zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Zdrowia, Fundusz Pracy i FGŚP. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał zajęcia wierzytelności z konta bankowego na poczet zobowiązań potrącając część kwot na odsetki za zwłokę oraz koszty egzekucji. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy odsetki za zwłokę naliczone i pobrane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanowią koszty uzyskania przychodów dla spółki prowadzącej szkołę i przedszkole na prawach publicznych... Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań naliczone i pobrane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi: „ nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (...) odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej ”.
2011
1
wrz

Istota:
Odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty przekazanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25.03.2010 r. (data wpływu 31.03.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty przekazanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31.03.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty przekazanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca w dniu 10.12.2009 r. dokonał likwidacji indywidualnego konta emerytalnego (IKE) prowadzonego przez T.S.A. Zgodnie z obowiązkiem T. odprowadziło do ZUS kwotę 12.260,72 PLN. Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdził, że w dniu 11.12.2009 r. wpłynęła do oddziału kwota 12.260,72 dotycząca IKE, oraz że zgodnie z art. 37 ust. 5 o indywidualnych kontach emerytalnych powyższa kwota, ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego, jako składka na ubezpieczenie emerytalne należna za miesiąc, w którym została wpłacona. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: W jaki sposób dokonać rozliczenia opisanej kwoty w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2009 (PIT-36)...
2011
1
sie

Istota:
Czy prawidłowym jest zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. nie obciążanie kosztów działalności gospodarczej wartością składek dotyczącą ubezpieczonych?
Fragment:
Jednakże należy zauważyć, iż zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 59 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dodatkowej opłaty wymierzanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Przy czym na podstawie art. 23 ust.1 pkt 14 i 18 ww. ustawy kosztem tym nie mogą być również: koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań, odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Dlatego też, dodatkowa opłata, odsetki za zwłokę i koszty egzekucyjne winny być finansowane w całości z własnych środków przez płatnika składek. W związku z powyższym, o ile wskazane przez wnioskodawczynię kwoty zaległych składek nie zawierają ww. dodatkowych opłat jak również odsetek i kosztów egzekucyjnych, to wnioskodawczyni może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć zaległe zapłacone za zleceniobiorców składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo należy wskazać, iż ww. składki zgodnie z ww. art. 23 ust. 1 pkt 55 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w miesiącu (roku) w którym zostały przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tj. w miesiącu maju 2009 r. W świetle powyższego przedstawione we wniosku stanowisko wnioskodawczyni uznać należy za nieprawidłowe.
2011
1
lip

Istota:
Jakie są skutki podatkowe pokrycia przez płatnika za pracownika, jak również za zmarłego pracownika, dodatkowo naliczonych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe?
Fragment:
Od tego czasu wnioskodawca usiłuje uzyskać od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacje o sposobie skorygowania błędu, który uwzględniłby wszystkie zaistniałe w spółce okoliczności. Niezależnie w czerwcu br. ZUS przeprowadził kontrolę w spółce. Podane w protokole pokontrolnym kwoty korekt oraz szereg przytoczonych przepisów pozwalają wnioskodawcy się domyślać, że ZUS uznał nienależnie wypłaconą pracownikom kwotę za przychód ze stosunku pracy i nakazał jej oskładkowanie. Według wnioskodawcy jest to jeden ze sposobów rozwiązania problemu, ale jak wykazano w zastrzeżeniach do protokołu, ZUS nie rozważył wszystkich konsekwencji niejasności dotyczących takich interpretacji. Wnioskodawcy chodzi przede wszystkim o określenie, kto ma pokryć koszty dodatkowo naliczonych składek (skoro powstały one z winy płatnika), w taki sposób, żeby nie miało to dla spółki i dla pracowników dalszych konsekwencji składkowych, podatkowych i karnych. We wspomnianej wcześniej interpretacji indywidualnej Biuro KIP w Bielsku-Białej poparło stanowisko ZUS uznając pogląd wnioskodawcy uznający wypłacone składki za świadczenia nienależne i jako takie nie stanowiące przychodu ze stosunku pracy, za nieprawidłowy.
2011
1
lip

Istota:
Podatnik opłacając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może obniżyć kwotę ryczałtu o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, przy czym kwota składki o którą zmniejsza się ryczałt nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne mogą być odliczone od przychodu.
Fragment:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu w latach ubiegłych przyjmował na piśmie nie wyrażając żadnych zastrzeżeń zgłoszenia przerw w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikających z braku zamówień, co automatycznie wiązało się z brakiem dochodu. Jednak w ostatnim czasie stwierdził, że przerwy takie były zgłaszane wbrew przepisów ZUS. Pomimo, iż Wnioskodawcy nie udowodniono, aby w okresie zgłaszanych przerw osiągnął jakikolwiek dochód, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nakazał Wnioskodawcy zapłacenie składek ZUS za te okresy. Zaległą wg ZUS kwotę rozłożono Wnioskodawcy do spłacenia sukcesywnie w miesięcznych ratach. W Urzędzie Skarbowym w Radomiu Wnioskodawca został poinformowany, iż w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płacone co miesiąc składki ZUS może odliczać od ryczałtu płaconego do Urzędu Skarbowego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca postępuje właściwie odliczając od ryczałtu płacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne... Zdaniem Wnioskodawcy w myśl art. 27b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczając od ryczałtu naliczone zaległe (wg ZUS) składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne postępuje on właściwie.
2011
1
cze

Istota:
Jak należy odliczyć zaległe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wynikające z decyzji administracyjnej ZUS?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 27.06.2007 r. do Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości możliwości skorygowania rocznych zeznań podatkowych za lata 1999-2004 w związku z zapłatą zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w latach 1999-2004 prowadził Pan pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych. W okresie tym opłacał Pan składki ubezpieczeniowe do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Następnie w 2007 r. otrzymał Pan decyzję administracyjną wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na mocy której jest Pan obowiązany do zapłaty zaległych składek ubezpieczeniowych za okres, w którym była prowadzona działalności gospodarcza. Aktualnie nie prowadzi Pan działalności gospodarczej. W oparciu o przedstawiony stan faktyczny składa Pan zapytanie kiedy i od czego odliczyć zapłacone składki. Sformułował Pan własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż zapłacone, zaległe składki należy uwzględnić w korektach rocznych zeznań podatkowych za lata 1999-2004. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm. ), podstawę obliczenia podatku , z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30 e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1,2,4,4a-4e, ust. 6 lub art. 24 b ust. 1 i 2, lub art. 25 po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.
2011
1
maj

Istota:
Czy sugerowane rozliczenie w związku z uzyskanym zwrotem skaładek na ubezpieczenie zdrowotne z Urzędem Skarbowym byłoby prawidłowe?
Fragment:
U. z 2005 Nr 8, poz.60 r. z późniejszymi zmianami) po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 24.01.2007 r. w sprawie rozliczenia zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata 2004-2006 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz dokonaniem oceny prawnej orzeka w następujący sposób: - stanowisko jest prawidłowe Uzasadnienie Wnioskiem z dnia 24.01.2006r. Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. W przedmiotowym wniosku Podatnik informuje, że od dnia 01.10.2006r. ponownie został ubezpieczony w KRUS na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18.08.2006r. orzekającym o niezgodności z Konstytucją przepisu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 02.04.2004r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz zmianie innych ustaw. W związku z powyższym Podatnik otrzymał w dniu w 2006 r zwrot nienależnie wpłaconych składek do ZUS. Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odliczane od zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej w deklaracji PIT-16A. W związku z powyższym Podatnik zwrócił się z prośbą o interpretację, w jaki sposób rozliczyć zwrot odliczanych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Podatnik uznał, iż zwróconą kwotę składek zdrowotnych z ZUS powinnien uwzględnić w zeznaniu rocznyn PIT-37 za 2006r.
2011
1
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.