Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
9
paź

Istota:

W którym momencie i za który rok Wnioskodawczyni ma dokonać rozliczenia składek ZUS opłaconych wskutek pomyłki w roku 2017 r. Czy za rok 2016 dokonać korekty, czy ująć w rozliczeniu za rok 2017?

Fragment:

Co do zasady, także wydatki pracodawcy na zapłatę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek finansowanych przez płatnika, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, stanowią koszty pracownicze. Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 37 oraz art. 22 ust. 6bb, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek. Z kolei w myśl art. 23 ust. 1 pkt 37 wskazanej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6bb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.

2013
27
sty

Istota:

Obowiązki płatnika.

Fragment:

Korekta zostanie dokonana ze względu na dwa czynniki: Płatnik, na podstawie odmownych decyzji w sprawie podlegania pod polski system zabezpieczenia społecznego pracowników delegowanych do pracy na teren Niemiec, dokona korekty składek ubezpieczeniowych i składki zdrowotnej wycofując je z polskiego systemu ubezpieczeniowego (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) i/lub Płatnik dokona korekt rozliczeń przychodów wypłaconych w ubiegłym roku, które na podstawie Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i od majątku, powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych w kraju wykonywania pracy najemnej, tj. w Republice Federalnej Niemiec. Jednocześnie płatnik naliczy i odprowadzi do niemieckiego urzędu podatkowego oraz niemieckich instytucji ubezpieczeniowych zobowiązania wynikające z przychodów uzyskanych przez pracowników w ramach zawartych stosunków pracy. Ze względu na obowiązujące pracowników w 2011 roku krajowe lub zagraniczne ustawodawstwo w zakresie podatkowym i ubezpieczeniowym zakład pracy wyróżnił 3 grupy pracowników: pracownicy będący polskimi podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych i podlegający pod niemiecki system zabezpieczenia społecznego, pracownicy będący niemieckimi podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych ze względu na przekroczenie 183 dni pobytu w oddelegowaniu w okresie 12 miesięcy i podlegający pod polski system zabezpieczenia społecznego, pracownicy będący niemieckimi podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych ze względu na przekroczenie 183 dni pobytu w oddelegowaniu w okresie 12 miesięcy i podlegający pod niemiecki system zabezpieczenia społecznego.

2013
27
sty

Istota:

Obowiązki płatnika.

Fragment:

Korekta zostanie dokonana ze względu na dwa czynniki: Płatnik, na podstawie odmownych decyzji w sprawie podlegania pod polski system zabezpieczenia społecznego pracowników delegowanych do pracy na teren Niemiec, dokona korekty składek ubezpieczeniowych i składki zdrowotnej wycofując je z polskiego systemu ubezpieczeniowego (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) i/lub Płatnik dokona korekt rozliczeń przychodów wypłaconych w ubiegłym roku, które na podstawie Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i od majątku, powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych w kraju wykonywania pracy najemnej, tj. w Republice Federalnej Niemiec. Jednocześnie płatnik naliczy i odprowadzi do niemieckiego urzędu podatkowego oraz niemieckich instytucji ubezpieczeniowych zobowiązania wynikające z przychodów uzyskanych przez pracowników w ramach zawartych stosunków pracy. Ze względu na obowiązujące pracowników w 2011 roku krajowe lub zagraniczne ustawodawstwo w zakresie podatkowym i ubezpieczeniowym zakład pracy wyróżnił 3 grupy pracowników: pracownicy będący polskimi podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych i podlegający pod niemiecki system zabezpieczenia społecznego, pracownicy będący niemieckimi podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych ze względu na przekroczenie 183 dni pobytu w oddelegowaniu w okresie 12 miesięcy i podlegający pod polski system zabezpieczenia społecznego, pracownicy będący niemieckimi podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych ze względu na przekroczenie 183 dni pobytu w oddelegowaniu w okresie 12 miesięcy i podlegający pod niemiecki system zabezpieczenia społecznego.

2011
1
wrz

Istota:

Czy odsetki za zwłokę naliczone i pobrane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanowią koszty uzyskania przychodów dla spółki prowadzącej szkołę i przedszkole na prawach publicznych?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 10.06.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania odsetek za zwłokę naliczonych i pobranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi szkołę podstawową i przedszkole działające na zasadzie szkół publicznych. W związku z trudnościami finansowymi spółka nie regulowała swoich zobowiązań wobec ZUS, tzn. nie zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Zdrowia, Fundusz Pracy i FGŚP. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał zajęcia wierzytelności z konta bankowego na poczet zobowiązań potrącając część kwot na odsetki za zwłokę oraz koszty egzekucji. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy odsetki za zwłokę naliczone i pobrane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanowią koszty uzyskania przychodów dla spółki prowadzącej szkołę i przedszkole na prawach publicznych... Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań naliczone i pobrane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi: „ nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (...) odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej ”.

2011
1
sie

Istota:

Odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty przekazanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25.03.2010 r. (data wpływu 31.03.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty przekazanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31.03.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty przekazanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca w dniu 10.12.2009 r. dokonał likwidacji indywidualnego konta emerytalnego (IKE) prowadzonego przez T.S.A. Zgodnie z obowiązkiem T. odprowadziło do ZUS kwotę 12.260,72 PLN. Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdził, że w dniu 11.12.2009 r. wpłynęła do oddziału kwota 12.260,72 dotycząca IKE, oraz że zgodnie z art. 37 ust. 5 o indywidualnych kontach emerytalnych powyższa kwota, ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego, jako składka na ubezpieczenie emerytalne należna za miesiąc, w którym została wpłacona. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: W jaki sposób dokonać rozliczenia opisanej kwoty w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2009 (PIT-36)...

2011
1
lip

Istota:

Czy prawidłowym jest zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. nie obciążanie kosztów działalności gospodarczej wartością składek dotyczącą ubezpieczonych?

Fragment:

Jednakże należy zauważyć, iż zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 59 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dodatkowej opłaty wymierzanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Przy czym na podstawie art. 23 ust.1 pkt 14 i 18 ww. ustawy kosztem tym nie mogą być również: koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań, odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Dlatego też, dodatkowa opłata, odsetki za zwłokę i koszty egzekucyjne winny być finansowane w całości z własnych środków przez płatnika składek. W związku z powyższym, o ile wskazane przez wnioskodawczynię kwoty zaległych składek nie zawierają ww. dodatkowych opłat jak również odsetek i kosztów egzekucyjnych, to wnioskodawczyni może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć zaległe zapłacone za zleceniobiorców składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo należy wskazać, iż ww. składki zgodnie z ww. art. 23 ust. 1 pkt 55 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w miesiącu (roku) w którym zostały przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tj. w miesiącu maju 2009 r. W świetle powyższego przedstawione we wniosku stanowisko wnioskodawczyni uznać należy za nieprawidłowe.

2011
1
lip

Istota:

Jakie są skutki podatkowe pokrycia przez płatnika za pracownika, jak również za zmarłego pracownika, dodatkowo naliczonych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe?

Fragment:

Od tego czasu wnioskodawca usiłuje uzyskać od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacje o sposobie skorygowania błędu, który uwzględniłby wszystkie zaistniałe w spółce okoliczności. Niezależnie w czerwcu br. ZUS przeprowadził kontrolę w spółce. Podane w protokole pokontrolnym kwoty korekt oraz szereg przytoczonych przepisów pozwalają wnioskodawcy się domyślać, że ZUS uznał nienależnie wypłaconą pracownikom kwotę za przychód ze stosunku pracy i nakazał jej oskładkowanie. Według wnioskodawcy jest to jeden ze sposobów rozwiązania problemu, ale jak wykazano w zastrzeżeniach do protokołu, ZUS nie rozważył wszystkich konsekwencji niejasności dotyczących takich interpretacji. Wnioskodawcy chodzi przede wszystkim o określenie, kto ma pokryć koszty dodatkowo naliczonych składek (skoro powstały one z winy płatnika), w taki sposób, żeby nie miało to dla spółki i dla pracowników dalszych konsekwencji składkowych, podatkowych i karnych. We wspomnianej wcześniej interpretacji indywidualnej Biuro KIP w Bielsku-Białej poparło stanowisko ZUS uznając pogląd wnioskodawcy uznający wypłacone składki za świadczenia nienależne i jako takie nie stanowiące przychodu ze stosunku pracy, za nieprawidłowy.

2011
1
cze

Istota:

Podatnik opłacając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może obniżyć kwotę ryczałtu o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, przy czym kwota składki o którą zmniejsza się ryczałt nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne mogą być odliczone od przychodu.

Fragment:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu w latach ubiegłych przyjmował na piśmie nie wyrażając żadnych zastrzeżeń zgłoszenia przerw w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikających z braku zamówień, co automatycznie wiązało się z brakiem dochodu. Jednak w ostatnim czasie stwierdził, że przerwy takie były zgłaszane wbrew przepisów ZUS. Pomimo, iż Wnioskodawcy nie udowodniono, aby w okresie zgłaszanych przerw osiągnął jakikolwiek dochód, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nakazał Wnioskodawcy zapłacenie składek ZUS za te okresy. Zaległą wg ZUS kwotę rozłożono Wnioskodawcy do spłacenia sukcesywnie w miesięcznych ratach. W Urzędzie Skarbowym w Radomiu Wnioskodawca został poinformowany, iż w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płacone co miesiąc składki ZUS może odliczać od ryczałtu płaconego do Urzędu Skarbowego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca postępuje właściwie odliczając od ryczałtu płacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne... Zdaniem Wnioskodawcy w myśl art. 27b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczając od ryczałtu naliczone zaległe (wg ZUS) składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne postępuje on właściwie.

2011
1
maj

Istota:

Jak należy odliczyć zaległe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wynikające z decyzji administracyjnej ZUS?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 27.06.2007 r. do Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości możliwości skorygowania rocznych zeznań podatkowych za lata 1999-2004 w związku z zapłatą zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w latach 1999-2004 prowadził Pan pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych. W okresie tym opłacał Pan składki ubezpieczeniowe do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Następnie w 2007 r. otrzymał Pan decyzję administracyjną wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na mocy której jest Pan obowiązany do zapłaty zaległych składek ubezpieczeniowych za okres, w którym była prowadzona działalności gospodarcza. Aktualnie nie prowadzi Pan działalności gospodarczej. W oparciu o przedstawiony stan faktyczny składa Pan zapytanie kiedy i od czego odliczyć zapłacone składki. Sformułował Pan własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż zapłacone, zaległe składki należy uwzględnić w korektach rocznych zeznań podatkowych za lata 1999-2004. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm. ), podstawę obliczenia podatku , z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30 e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1,2,4,4a-4e, ust. 6 lub art. 24 b ust. 1 i 2, lub art. 25 po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.

2011
1
maj

Istota:

Czy sugerowane rozliczenie w związku z uzyskanym zwrotem skaładek na ubezpieczenie zdrowotne z Urzędem Skarbowym byłoby prawidłowe?

Fragment:

U. z 2005 Nr 8, poz.60 r. z późniejszymi zmianami) po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 24.01.2007 r. w sprawie rozliczenia zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata 2004-2006 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz dokonaniem oceny prawnej orzeka w następujący sposób: - stanowisko jest prawidłowe Uzasadnienie Wnioskiem z dnia 24.01.2006r. Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. W przedmiotowym wniosku Podatnik informuje, że od dnia 01.10.2006r. ponownie został ubezpieczony w KRUS na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18.08.2006r. orzekającym o niezgodności z Konstytucją przepisu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 02.04.2004r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz zmianie innych ustaw. W związku z powyższym Podatnik otrzymał w dniu w 2006 r zwrot nienależnie wpłaconych składek do ZUS. Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odliczane od zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej w deklaracji PIT-16A. W związku z powyższym Podatnik zwrócił się z prośbą o interpretację, w jaki sposób rozliczyć zwrot odliczanych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Podatnik uznał, iż zwróconą kwotę składek zdrowotnych z ZUS powinnien uwzględnić w zeznaniu rocznyn PIT-37 za 2006r.