ILPB2/436-288/14-5/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez Spółkę, będącą zakładem pracy chronionej, osobom fizycznym, będącymi jedynymi wspólnikami Spółki czy jest objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.), uzupełnionym pismami z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.) oraz z dnia 2 stycznia 2015 r. (data wpływu 7 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego, a także w przedmiocie podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. j. jest użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynków posadowionych na tym gruncie. Budynki i użytkowanie wieczyste są wykorzystywane przez podatnika do prowadzenia działalności gospodarczej. Podatnik ma status zakładu pracy chronionej.

W wyniku konwersji wierzytelności wspólników Spółki względem Spółki, podatnik zamierza sprzedać prawo użytkowania wieczystego nieruchomości swoim wspólnikom – występującym oddzielnie jako osoby fizyczne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez Spółkę, będącą zakładem pracy chronionej, osobom fizycznym, będącymi jedynymi wspólnikami Spółki, jest objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 31 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Spółka jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych, jako zakład pracy chronionej. Tym samym ponieważ Spółka nie odliczyła nigdy podatku VAT od nabytego prawa użytkowania wieczystego nie istnieje obowiązek podatkowy w podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 – 3 opodatkowaniu podlegają także:

  • zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych;
  • orzeczenia sądów w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 pkt 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje, z zastrzeżeniem ust. 2 z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku. Jeżeli, jak stanowi ust. 2 art. 5 obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązani solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, strony umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy podstawę opodatkowania – przy umowie sprzedaży - stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, którą określa się na zasadach wskazanych w art. 6 ust. 2. Stawka podatku od umowy sprzedaży m.in. nieruchomości wynosi 2% - art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy.

Z dotychczas przywołanych przepisów wynika, że umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Oprócz zwolnień od podatku zawartych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych ustawodawca wprowadził zwolnienia od tego podatku również do innych ustaw, w tym ustaw niepodatkowych. Przykładem tego jest powołany przez Wnioskodawcę art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 214, poz. 721 ze zm.). Zgodnie z treścią tego przepisu prowadzący zakład pracy chronionej spełniający warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b, lub zakład aktywności zawodowej w stosunku do tego zakładu jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych - jeżeli czynność przez niego dokonana pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przepis art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ma wyjątkowy charakter - z uwagi na to, iż ustanawia ulgę podatkową, należy dokonywać ścisłej, literalnej jego wykładni. W procesie jego interpretacji należy wziąć pod uwagę wynikającą z art. 84 Konstytucji zasadę powszechności opodatkowania.

Ponadto, zwrot „w stosunku do tego zakładu” z językowego punktu widzenia należy odczytać jako warunek, który musi spełnić prowadzący zakład pracy chronionej, aby skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w ww. przepisie. Zwolnienie to dotyczy wyłącznie podatków należnych od prowadzącego zakład pracy chronionej i pozostających w związku z funkcjonowaniem tego zakładu. Zatem zwolnienie to jest o charakterze podmiotowo -przedmiotowym i podatnik ma obowiązek wykazać, że posiada status firmy prowadzącej zakład pracy chronionej oraz, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy przedmiotem opodatkowania a działalnością gospodarczą prowadzonego zakładu pracy chronionej.

W związku z powyższym analizowany przepis ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie miał zawsze zastosowanie, gdy dokonana przez zakład pracy chronionej czynność cywilnoprawna będzie pozostawała w bezpośrednim związku z prowadzeniem tego zakładu.

Przechodząc na grunt ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych należy zaznaczyć, że zwolnienie od tego podatku, na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie mieć zastosowanie wyłącznie w tych przypadkach, w których podatnikiem (nabywcą w sytuacji umowy sprzedaży) podatku od czynności cywilnoprawnych będzie podmiot posiadający status zakładu pracy chronionej.

Wobec powyższego należy się zastanowić, czy w rozpatrywanej sprawie przepis art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych znajdzie zastosowanie. Należy bowiem mieć na uwadze, że w sytuacji przedstawionej we wniosku Wnioskodawca – zakład pracy chronionej jest zbywcą, a więc nie jest podatnikiem, czyli podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. O tym na kim spoczywa ciężar zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych przesądza treść artykułów 4 i 5 ustawy. W przypadku umowy sprzedaży podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku jest nabywca (art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

W rezultacie, skoro Wnioskodawca (zbywca) nie jest podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawartej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu, to w sprawie nie może znaleźć zastosowania zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Z omawianego zwolnienia, z uwagi na jego charakter, (podmiotowo-przedmiotowy) może skorzystać wyłącznie podmiot w nim wymieniony, tj. posiadający status zakładu pracy chronionej i tylko wtedy, gdy czynność, z tytułu której jest on podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu.

Stąd też z jednej strony należy się zgodzić ze stanowiskiem Wnioskodawcy, według którego jest on zwolniony od podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z planowaną sprzedażą prawa użytkowania wieczystego gruntu. Jednak z drugiej strony z całą stanowczością należy podkreślić, że podstawą „zwolnienia” Spółki od płatności podatku nie będzie przepis art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lecz przepis art. 4 pkt 1 i 5 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, według których podatnikiem tego podatku jest nabywca rzeczy i praw majątkowych. Omawiane zwolnienie nie jest przecież zwolnieniem przedmiotowym (zwalniającym od podatku konkretną czynność cywilnoprawną), lecz podmiotowo-przedmiotowy, którego jednak nie można interpretować w ten sposób, że ma ono zawsze zastosowanie, gdy jedną ze stron czynności cywilnoprawnej jest podmiot posiadający status zakładu pracy chronionej. Istotą tego zwolnienia jest zmniejszenie konkretnych (precyzyjnie w nim wskazanych) obciążeń podatkowych konkretnego podmiotu (zakładu pracy chronionej).

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

W kwestii dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.