Zakład pracy chronionej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakład pracy chronionej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
21
cze

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodów do odpowiedniego źródła przychodów oraz w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania.

Fragment:

U. 1998.161.1106 ze zm.) podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody w postaci środków otrzymywanych w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych, na podstawie odrębnych przepisów z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych albo zakładowego funduszu aktywności, z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych ze środków tych funduszy. W przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej, przepis § 2 ust. 1 pkt 23 powyżej wskazanego rozporządzenia nie ma zatem zastosowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2a i ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: „2a. Płatnicy, o których mowa w art. 31, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, zatrudniający osoby niepełnosprawne, kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów tych osób z tytułów określonych w arf. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez tych płatników tym osobom: za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód osoby niepełnosprawnej uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, przekazują w wysokości: (...)

2015
17
kwi

Istota:

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez Spółkę, będącą zakładem pracy chronionej, osobom fizycznym, będącymi jedynymi wspólnikami Spółki czy jest objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Zwolnienie to dotyczy wyłącznie podatków należnych od prowadzącego zakład pracy chronionej i pozostających w związku z funkcjonowaniem tego zakładu. Zatem zwolnienie to jest o charakterze podmiotowo -przedmiotowym i podatnik ma obowiązek wykazać, że posiada status firmy prowadzącej zakład pracy chronionej oraz, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy przedmiotem opodatkowania a działalnością gospodarczą prowadzonego zakładu pracy chronionej. W związku z powyższym analizowany przepis ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie miał zawsze zastosowanie, gdy dokonana przez zakład pracy chronionej czynność cywilnoprawna będzie pozostawała w bezpośrednim związku z prowadzeniem tego zakładu. Przechodząc na grunt ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych należy zaznaczyć, że zwolnienie od tego podatku, na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie mieć zastosowanie wyłącznie w tych przypadkach, w których podatnikiem (nabywcą w sytuacji umowy sprzedaży) podatku od czynności cywilnoprawnych będzie podmiot posiadający status zakładu pracy chronionej. Wobec powyższego należy się zastanowić, czy w rozpatrywanej sprawie przepis art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych znajdzie zastosowanie.

2013
19
lip

Istota:

Jakie są obowiązki płatnika będącego zakładem pracy chronionej?

Fragment:

Biura – 12 marca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika będącego zakładem pracy chronionej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 marca 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika będącego zakładem pracy chronionej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Przedsiębiorca posiadający status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej jako płatnik pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników przekazuje kwoty pobranych zaliczek na rozliczeniowy rachunek bankowy ZFRON w terminie 7 dni od wypłaty wynagrodzeń. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy termin przekazania środków ZFRON na rozliczeniowy rachunek ZFRON przypada 7 dni po wypłacie wynagrodzeń czy też 7 dni liczonych od ustawowego terminu przekazania zaliczek przez płatnika do urzędu skarbowego... Wnioskodawca, powołując treść art. 38 ust. 2 pkt 1 i art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdza, iż wedle powyższych uregulowań płatnicy będący zakładami pracy chronionej do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył od 2009 r. kwotę - 85.528 zł, zaliczki na podatek dochodowy od swoich pracowników (zarówno niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych) przekazują na PFRON i ZFRON.

2013
30
mar

Istota:

Czy prawidłowo zaliczka na podatek dochodowy od przychodów z tytułów określonych w art. 12 updof oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego zaliczana jest do kosztów podatkowych w momencie zaliczenia w koszty wynagrodzenia za dany okres (miesiąc)?

Fragment:

Jak wynika z treści cytowanego art. 38 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zakłady pracy chronionej przekazują kwoty zaliczek nie do urzędu skarbowego ale na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (40%) oraz na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (60%). Biorąc pod uwagę powyższe przepisy stwierdzić należy, że kosztem uzyskania przychodów dla spółki będącej zakładem pracy chronionej jest wynagrodzenie brutto pracownika, z zachowaniem zasad potrącalności, o których mowa w art. 22 ust. 6ba ustawy. Reasumując, zaliczka na podatek dochodowy od przychodów z tytułów określonych w art. 12 tej ustawy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego prawidłowo zaliczana jest do kosztów podatkowych w momencie zaliczenia w koszty wynagrodzenia za dany okres (miesiąc). Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2013
30
mar

Istota:

Czy prawidłowo zaliczka na podatek dochodowy od przychodów z tytułów określonych w art. 12 updof oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego zaliczana jest do kosztów podatkowych w momencie zaliczenia w koszty wynagrodzenia za dany okres (miesiąc)?

Fragment:

Jak wynika z treści cytowanego art. 38 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zakłady pracy chronionej przekazują kwoty zaliczek nie do urzędu skarbowego ale na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (40%) oraz na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (60%). Biorąc pod uwagę powyższe przepisy stwierdzić należy, że kosztem uzyskania przychodów dla spółki będącej zakładem pracy chronionej jest wynagrodzenie brutto pracownika, z zachowaniem zasad potrącalności, o których mowa w art. 22 ust. 6ba ustawy. Reasumując, zaliczka na podatek dochodowy od przychodów z tytułów określonych w art. 12 tej ustawy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego prawidłowo zaliczana jest do kosztów podatkowych w momencie zaliczenia w koszty wynagrodzenia za dany okres (miesiąc). Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2013
7
mar

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z utratą statusu zakładu pracy chronionej

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje zrezygnować ze statusu zakładu pracy chronionej z dniem 1 stycznia 2013 r. składając odpowiednie wnioski do PFRON, Urzędu Skarbowego i Wojewody. W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż w styczniu 2013 r. Wnioskodawca będzie jeszcze posiadał status zakładu pracy chronionej, a od 1 lutego 2013 r. prawdopodobnie utraci status zakładu pracy chronionej. Wynagrodzenia Wnioskodawca wypłaca w następnym miesiącu np. za styczeń 2013 r. w następnym miesiącu czyli w lutym 2013 r. Dla części pracowników niepełnosprawnych orzeczenie o niepełnosprawności kończy się z dniem 31 stycznia 2013 r. Prawdopodobnie część pracowników dla których orzeczenie o stopniu niepełnosprawności skończyło się z dniem 31 stycznia 2013 r. dostarczy kolejne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, z którego wynikać będzie ciągłość posiadanego stopnia niepełnosprawności, jednak pracownicy ci będą dostarczać kolejne orzeczenia w różnych terminach. Prawdopodobnym terminem dostarczenia orzeczenia do pracodawcy będzie kwiecień 2013 r. Zatem, za luty 2013 r. pracownicy będą wliczani do stanu zatrudnienia jako osoby pełnosprawne, ale po dostarczeniu orzeczenia do pracodawcy będą wliczani do stanu zatrudnienia jako osoby niepełnosprawne również za luty i marzec 2013 r., poprzez skorygowanie stanu zatrudnienia i wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

2013
16
lut

Istota:

Czy prawidłowo zaliczka na podatek dochodowy od przychodów z tytułów określonych w art. 12 updof oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego zaliczana jest do kosztów podatkowych w momencie zaliczenia w koszty wynagrodzenia za dany okres (miesiąc)?

Fragment:

Jak wynika z treści cytowanego art. 38 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zakłady pracy chronionej przekazują kwoty zaliczek nie do urzędu skarbowego ale na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (40%) oraz na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (60%). Biorąc pod uwagę powyższe przepisy stwierdzić należy, że kosztem uzyskania przychodów dla spółki będącej zakładem pracy chronionej jest wynagrodzenie brutto pracownika, z zachowaniem zasad potrącalności, o których mowa w art. 22 ust. 6ba ustawy. Reasumując, zaliczka na podatek dochodowy od przychodów z tytułów określonych w art. 12 tej ustawy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego prawidłowo zaliczana jest do kosztów podatkowych w momencie zaliczenia w koszty wynagrodzenia za dany okres (miesiąc). Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2013
16
lut

Istota:

Czy prawidłowo zaliczka na podatek dochodowy od przychodów z tytułów określonych w art. 12 updof oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego zaliczana jest do kosztów podatkowych w momencie zaliczenia w koszty wynagrodzenia za dany okres (miesiąc)?

Fragment:

Jak wynika z treści cytowanego art. 38 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zakłady pracy chronionej przekazują kwoty zaliczek nie do urzędu skarbowego ale na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (40%) oraz na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (60%). Biorąc pod uwagę powyższe przepisy stwierdzić należy, że kosztem uzyskania przychodów dla spółki będącej zakładem pracy chronionej jest wynagrodzenie brutto pracownika, z zachowaniem zasad potrącalności, o których mowa w art. 22 ust. 6ba ustawy. Reasumując, zaliczka na podatek dochodowy od przychodów z tytułów określonych w art. 12 tej ustawy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego prawidłowo zaliczana jest do kosztów podatkowych w momencie zaliczenia w koszty wynagrodzenia za dany okres (miesiąc). Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2012
21
gru

Istota:

Jak prawidłowo należy obliczyć zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, w przypadku rezygnacji przez płatnika ze statusu zakładu pracy chronionej?

Fragment:

Kolejne przepisy art. 38 ust. 2-2c ww. ustawy regulują zasady przekazywania zaliczki na podatek dochodowy w przypadku płatnika będącego zakładem pracy chronionej lub zakładami aktywności zawodowej oraz płatnika, który utracił status zakładu pracy chronionej. W świetle art. 38 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy płatnicy będący zakładami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez tych płatników: za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, przekazują: w 40% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w 60% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa w lit. a, przekazują na zasadach określonych w ust. 1. Z treści art. 38 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika natomiast, iż płatnicy, o których mowa w art. 31, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, zatrudniający (...)

2012
6
mar

Istota:

Jakie są zasady przekazywania zaliczek na podatek dochodowy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych od momentu utraty przez płatnika statusu zakładu pracy chronionej?

Fragment:

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie pytania Nr 1, tj. w zakresie przekazywania zaliczek na podatek dochodowy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych od momentu utraty przez płatnika statusu zakładu pracy chronionej. W zakresie pytania Nr 2, wydano odrębne rozstrzygnięcie. Zakład pracy chronionej obowiązany jest tworzyć Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) i jest jego dysponentem. Ogólne zasady tworzenia funduszu określa art. 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.). Powyższa ustawa nakłada na podmiot prowadzący zakład pracy chronionej szereg obowiązków związanych z posiadanym statusem, określa również sposób dysponowania środkami zgromadzonymi na ZFRON. Zgodnie z art. 33 ust. 7 ww. ustawy w razie likwidacji, upadłości albo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez pracodawcę zakładu pracy chronionej lub utraty statusu zakładu pracy chronionej niewykorzystane według stanu na dzień likwidacji, upadłości lub utraty statusu zakładu pracy chronionej środki funduszu rehabilitacji podlegają niezwłocznie wpłacie do Funduszu (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), z zastrzeżeniem ust. 7a i 7b. Natomiast w przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej i osiągania stanu zatrudnienia ogółem w wysokości co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 25%, pracodawca zachowuje fundusz rehabilitacji i niewykorzystane środki tego funduszu (art. 33 ust. 7b ww. ustawy).