Zakład pracy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakład pracy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
30
maj

Istota:

Czy w związku z aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa i tym samym w związku z przejściem zakładu pracy z Wnoszącego na Wnioskodawcę to na Wnioskodawcy, jako nowym pracodawcy, będzie spoczywał obowiązek sporządzenia deklaracji PIT-4R oraz PIT-11 za cały rok podatkowy, w którym nastąpiło wniesienie aportem przedsiębiorstwa?

Fragment:

Prawną konsekwencją nabycia przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę było przejście zakładu pracy z Wnoszącego na Wnioskodawcę w rozumieniu art. 23 1 § 1 ustawy Kodeks pracy ze skutkiem w dniu 1 października 2013 r. Wskutek tego, Wnioskodawca stał się w dniu przejścia z mocy prawa pracodawcą w stosunkach pracy z pracownikami, których stanowiska pracy znajdowały się w przedsiębiorstwie. Wszyscy przejmowani pracownicy wyrazili zgodę na przejście do nowego pracodawcy. Wszystkie prawa i zobowiązania należące do przedsiębiorstwa, włącznie z prawami i obowiązkami wynikającymi ze stosunków pracy z pracownikami Wnoszącego przeniesiono na Wnioskodawcę na dzień wniesienia. Zgodnie z treścią ww. przepisu, tj. art. 23 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141, z późn. zm.), w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5. Wskazany wyżej przepis przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przekształceń podmiotowych.

2014
27
maj

Istota:

Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Jednocześnie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika; przepis art. 23 ust. 7 stosuje się odpowiednio. Z powyższego przepisu wynika, że zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy jest wolny od podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: pojazd jest wykorzystywany w jazdach lokalnych, obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów odrębnych ustaw, jego wysokość nie przekracza miesięcznego ryczałtu albo kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

2014
6
lut

Istota:

Czy wydatki poniesione przez Spółkę na wypłatę premii rocznych (za 2012 r.) dla pracowników nabytego Zakładu pracy stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w kwocie brutto w momencie ich wypłaty?

Fragment:

Spółka nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci zakładu produkcyjnego (dalej jako: Zakład pracy). Na mocy art. 23 1 § 1 Kodeksu pracy, Wnioskodawca stał się stroną (pracodawcą) w dotychczasowych stosunkach pracy z pracownikami nabytego Zakładu pracy. Pracownikom Zakładu pracy przysługują roczne premie uznaniowe, które wynikają z wewnętrznych przepisów prawa pracy obowiązujących w nabytym Zakładzie pracy. Premie za rok 2012 zostały wypłacone przez Spółkę pracownikom Zakładu pracy w miesiącu marcu 2013 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na wypłatę premii rocznych (za 2012 r.) dla pracowników nabytego Zakładu pracy stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w kwocie brutto w momencie ich wypłaty... Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione przez Spółkę na wypłatę premii rocznych (za 2012 r.) dla pracowników nabytego Zakładu pracy stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w kwocie brutto w momencie ich wypłaty. W ocenie Wnioskodawcy, na ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na wypłatę premii rocznych pracownikom nabytego Zakładu pracy nie wpływa fakt, iż premie te dotyczą roku 2012, a więc okresu, w którym pracownicy Zakładu pracy wykonywali pracę na rzecz innego podmiotu (sprzedawcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa).

2013
16
maj

Istota:

Czy Wnioskodawca, jako następca prawny, może sporządzić jedną informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 dla podatników za 2012 r.?

Fragment:

Czy w związku z przeniesieniem własności przedsiębiorstwa, dokonanym aportem, które spowodowało przeniesienie zakładu pracy na nowego pracodawcę oraz przejście umów o pracę na SKA (nowego pracodawcę) w trybie i na podstawie art. 231 § 1 Kodeksu pracy, obowiązek: wystawienia informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) pracownikom przejętym przez SKA wraz z zakładem pracy oraz sporządzenia i złożenia deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) tychże pracowników, spoczywa na Spółce (tj. byłym pracodawcy) – za okres przed przejęciem pracowników przez SKA, to jest od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 2 maja 2012 roku – zaś za okres po przejęciu pracowników (od dnia 2 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku) obowiązek ten przechodzi na aktualnego pracodawcę (SKA); czy też: ww. informacje (PIT-11) oraz deklaracje (PIT-4R) dotyczące pracowników przejętych wraz z przedsiębiorstwem przez SKA powinien sporządzić i złożyć wyłącznie aktualny pracodawca – SKA – za cały okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z dokonanym aportem, przeniesieniem przedsiębiorstwa wraz z zakładem pracy na nowego pracodawcę SKA oraz przejściem wszelkich praw i (...)

2013
16
maj

Istota:

W przedstawionym stanie faktycznym otrzymane przez emerytów i rencistów (również tych, którzy zostali „przejęci”) świadczenia mogą być objęte zwolnieniem do kwoty 2.280 zł w sytuacji, gdy spełnione są wszystkie warunki wymienione w powołanym wyżej przepisie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku braku podstaw do zastosowania zwolnienia, będą podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%. Wnioskodawca postąpił zatem nieprawidłowo potrącając z tego tytułu podatek i wystawiając PIT-8C.

Fragment:

Zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnik jest obowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 - w wysokości 10 % należności i odprowadzić go w sposób określony w przepisach art. 41 ust. 4 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z analizy treści powołanego wyżej art. 30 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wynika, iż świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów mają szeroki zakres i nie odnoszą się wyłącznie do świadczeń, jakie emeryci i renciści otrzymują od swoich byłych pracodawców. Dotyczą one bowiem wszystkich świadczeń otrzymywanych w związku z uprzednio łączącym emeryta i rencistę stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracą nakładczą i spółdzielczym stosunkiem pracy. Zastosowanie ww. przepisu nie jest zatem uzależnione od tego, czy udzielającym świadczenie jest podmiot będący byłym zakładem pracy świadczeniobiorcy, czy też inny podmiot. Ważne jest jedynie, aby beneficjentem świadczenia była osoba, która posiada status emeryta lub rencisty oraz, aby udzielone tym osobom świadczenie wynikało z uprzednio łączącego ich stosunku służbowego, czy stosunku pracy (stosunków pokrewnych).

2011
1
lip

Istota:

Koszty uzyskania przychodu z tytułu dojazdu do pracy.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, aby prawidłowo określić, którym pracownikom przepisy prawa pozwalają na zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, niezbędne jest zdefiniowanie pojęcia „zakładu pracy”, które zostało przywołane w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Spółki taką definicję zawiera art. 31 ww. ustawy, stanowiący że: „osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej”. W opinii Spółki jak wynika z powyższego zapisu, „zakłady pracy” są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, a zatem należy wysunąć z tego wniosek, że „zakład pracy” powinien mieć właściwość płatnika w zakresie obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy. Spółka stoi na stanowisku, iż takiej właściwości nie posiada wydzielony zakład lecz główny zakład pracy, którego siedziba znajduje się w innej miejscowości.

2011
1
cze

Istota:

Czy w odniesieniu do przedmiotowego świadczenia pieniężnego, będącego symboliczną rekompensatą z różnych tytułów i podstaw prawnych, a mających pierwotną przyczynę w wypadku przy pracy ze skutkiem śmiertelnym z winy zakładu pracy, ma zastosowanie przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W chwili obecnej toczy się postępowanie karne przeciwko osobom z nadzoru, oskarżonych przez Prokuraturę z art. 155 k.k., t. j. nieumyślne spowodowanie śmierci oraz z art. 220 par. 1 k.k., t. j. nie dopełnienie obowiązków służbowych w zakresie przepisów bhp, które doprowadziło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym z winy zakładu pracy. W oparciu o postanowienie Sądu z dnia 18.07.2006r. z inicjatywy zakładu pracy, dla oszczędności procesowej i zmniejszenia kosztów postępowania, zakład pracy wystąpił z inicjatywą zawarcia ugody przedsądowej, która została podpisana w dniu 3 sierpnia 2007r. W jej wyniku zakład pracy zobowiązał się wypłacić spadkobiercom (rodzicom i rodzeństwu) świadczenie pieniężne w kwocie 100000 (słownie: sto tysięcy) zł, z czego dla Wnioskodawcy przypadła kwota 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych. Zgodnie z brzmieniem ugody przedsądowej, kwota świadczenia pieniężnego obejmuje: Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu. Odszkodowanie należne z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej spadkobierców. Zwrot kosztów nie pokrytych jednorazowym odszkodowaniem z ustawy wypadkowej. Świadczenie z zakładowego układu zbiorowego pracy (hutnictwo stali). Zadośćuczynienie za krzywdy. Przy czym łączna kwota świadczenia nie została dookreślona co do konkretnych kwot i nie została przypisana do żadnego z wymienionych 5 tytułów i praw odszkodowawczych. W dniu 23.08.2007r. z kasy zakładu pracy Wnioskodawca otrzymał świadczenie pieniężne w kwocie 25.000 złotych.

2011
1
maj

Istota:

Czy z części niespłaconej a następnie umorzonej pożyczki powinien być odprowadzony podatkek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Po śmierci żony pożyczkę umorzono, a zakład pracy zaliczył wysokość niespłaconej pożyczki w poczet Pana dochodów, wystawiajac PIT-8C. Inne zobowiązania fianasowe zakładu pracy w stosunku do Żony (ekwiwalent za niewykorzystany urlop) zostały rozdzielone pomiędzy Pana,a Syna, co spowodowało niemożliwość rozliczania jako osoby samotnie wychowujacej dziecko. Pana zapytanie dotyczy kwestii, czy z części niespłaconej a następnie umorzonej pożyczki powinien być odprowadzony podatek dochodowy od osób fizycznych?Pana zdaniem wartość świadczenia nie jest dziedzicznym prawem majątkowym wynikającym ze stosunku pracy i nie przechodzi na małżonka czy inych spadkobierców zmarłego pracownika, wobec czego nie podlega opodakowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co należy rozumieć , że w przypadku umorzenia nie powstanie po stronie spadkobierców przychód podatkowy. Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznyuch przychodami z zastzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust.1 pkt.6 i , art. 19 iart. 20 ust. 3 są otrzymnne lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.Stosownie do art. 63 par. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (t.j.Dz/.U z 1998r.

2011
1
maj

Istota:

Czy powstaje obowiązek podatkowy w związku z opłacaniem przez zakład pracy polisy ubezpieczeniowej dla córki zmarłego pracownika?

Fragment:

Reasumując, tutejszy Organ podatkowy podziela stanowisko zawarte we wniosku, iż w przedstawionym stanie faktycznym wpłaty wnoszone przez zakład pracy tytułem polisy dla małoletniego dziecka zmarłego pracownika stanowią przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu w zeznaniu podatkowym za 2006r. Niniejsza interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego.

2011
1
maj

Istota:


Czy nowy pracodawca ma obowiązek jako płatnik wykazania w informacjach PIT-11 przychodów ze stosunku pracy za cały rok podatkowy tj. nie tylko od chwili przejęcia pracowników, ale od początku roku podatkowego ?

Fragment:

W konsekwencji powyższego po zakończeniu roku podatkowego przejmujący pracodawca, o ile nie dokonuje rocznego obliczenia podatku, winien przekazać podatnikowi oraz odpowiednim urzędowi skarbowym informacje PIT-11 obejmujące dane za rok podatkowy, tj. zarówno za okres zatrudnienia w przejętym zakładzie pracy, jak i u obecnego pracodawcy. W tym zakresie stanowisko spółki zawarte w zapytaniu jest prawidłowe. Reasumując: w przypadku przejęcia pracowników w trybie art. 23 1 Kodeksu Pracy nie ustał obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń przejętych pracowników, a jedynie został on przeniesiony na przejmującą spółkę. Oznacza to jednocześnie, iż spółka przekazująca pracowników nie jest zobowiązana do sporządzania informacji PIT-11 za część roku 2007 . Obowiązek ten przejęła „ nowa” spółka , która sporządzi informacje PIT-11 za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007r. w terminie wynikającym z art. 37 ust. 3 cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. do końca lutego po upływie roku podatkowego . Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta natomiast wiąże organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14 a § 4 Ordynacji podatkowej służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinieza pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.