Zakład opieki zdrowotnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakład opieki zdrowotnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
10
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości odliczenia straty uzyskanej na działalności statutowej przekształcanego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Fragment:

(...) zakład opieki zdrowotnej oraz z uznaniem, że samodzielny zakład opieki zdrowotnej spełnia wszelkie przesłanki przedsiębiorcy wskazane zarówno w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej jak i w kodeksie cywilnym. W ocenie Wnioskodawcy, w pełni uzasadnione jest twierdzenie, że ma on prawo skorzystać z uprawnienia przyznanego przez ustawodawcę, wskazanego w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i odliczenia od dochodu uzyskanego przez Spółkę z o.o., strat Szpitala ustalonych w latach 2009-2013. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego - jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową odbywa się na zasadach określonych w art. 70-82. Stosownie natomiast do art. 80 ust. 4 tej ustawy, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, spółka kapitałowa z dniem przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

2016
10
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy przez spółkę z o.o. powstałą w wyniku przekształcenia SP ZOZ do dochodów osiągniętych przez SP ZOZ.

Fragment:

Na gruncie powołanych przepisów ustawy podatkowej spółka kapitałowa, która powstała z przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w zakresie osiągniętych przez nią dochodów nie ma prawa do przedmiotowego zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem powołane zwolnienie, o którym mowa w tym przepisie, nie ma zastosowania do spółek kapitałowych. W odniesieniu natomiast do wolnych od podatku dochodów osiągniętych przez przekształcony w spółkę kapitałową samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, przeznaczonych do realizacji celów statutowych, będą miały zastosowanie powołane przepisy uwzględniające sukcesję uniwersalną, o której mowa w art. 93a § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. W takim przypadku wydatkowanie – po przekształceniu – przez spółkę kapitałową dochodów przeznaczonych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na cele statutowe dające prawo do zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych nie spowoduje konieczności uiszczenia przez spółkę podatku dochodowego. Jednakże w przypadku ewentualnego wydatkowania przez spółkę na inne cele dochodu zadeklarowanego przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na cele statutowe mógłby powstać obowiązek uiszczenia podatku od tego dochodu do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do dokonania wydatku (art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

2016
7
lut

Istota:

Czy usługi takie jak gotowość do wykonania badania (świadczenia usługi medycznej) są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 omawianej ustawy, podmiotami leczniczymi są samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą. Precyzując natomiast czynności opieki medycznej, których celem jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie lub poprawa zdrowia, pojęcia te również należy interpretować z zastosowaniem wykładni językowej. „ Profilaktyka ” to wszelkie działania i środki stosowane w celu zapobiegania czemuś niepożądanemu, likwidowanie przyczyn niekorzystnych zjawisk; to działania i środki stosowane w celu zapobiegania chorobom. Zatem profilaktyka zdrowotna obejmuje działania mające na celu zapobieganie chorobom bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jej rozwinięciem, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie. Ma ona również na celu zahamowanie postępu lub powikłań już istniejącej choroby, czy też zapobieganie powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań społecznych, które przyczyniają się do podwyższania ryzyka choroby. „ Zachowywanie ” rozumiane jest jako dochowanie czegoś w stanie niezmienionym, nienaruszonym lub niezniszczonym mimo upływu czasu lub niesprzyjających okoliczności, utrzymywanie. Interpretując słowo „ ratowanie ”, należy odwołać się do słów „ ratować ” i „ ratownictwo ”.

2016
15
sty

Istota:

Określenie czy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego

Fragment:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 uzoz, zakład opieki zdrowotnej jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Stosownie do art. 2 ust. 2 uzoz zakład opieki zdrowotnej może być odrębną jednostką organizacyjną, częścią innej jednostki organizacyjnej lub jednostką organizacyjną podległą innej jednostce organizacyjnej. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 7 uzoz zakład opieki zdrowotnej może być utworzony przez inną krajową albo zagraniczną osobę prawną lub osobę fizyczną. Art. 8 ust. 3 uzoz stanowił, że niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej jest zakład opieki zdrowotnej utworzony przez instytucje i osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8. Natomiast z dniem 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.; dalej: udl). Zgodnie z uzasadnieniem do projektu tej ustawy, zmiany w niej wprowadzone oznaczają „ odejście od koncepcji zakładu opieki zdrowotnej ”. Na podstawie art. 205 udl z dniem wejścia w życie ustawy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej stają się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych.

2015
26
lis

Istota:

Czy powstała w wyniku przekształcenia sp zoz-u Spółka może uwzględnić w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych stratę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w X?

Fragment:

Art. 2 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej stanowi, iż podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą jest m. in. podmiot leczniczy wymieniony w art. 4 ust. 1 pkt 2 - czyli samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy powstała w wyniku przekształcenia sp zoz-u Spółka może uwzględnić w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych stratę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w X... W przekonaniu Wnioskodawcy, intencją ustawodawcy była jedynie zmiany formy prawnej spzozów, a nie tworzenie nowego podmiotu. Powstała spółka jest kontynuatorem działalności przekształconego SP ZOZ-u i nie powinna być pozbawiona praw jakie posiadały samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (prawo do wykorzystania straty podatkowej). Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na art. 2 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, iż podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą jest m.in. podmiot leczniczy wymieniony w art. 4 ust. 1 pkt 2 - czyli samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, nie może mieć zastosowania art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W ocenie Wnioskodawcy Spółka Szpital w X Sp. z o.o. będzie mogła uwzględniać stratę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w X zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 80 ustawy o działalności leczniczej.

2015
9
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości rozliczenia przez Spółkę straty przekształconego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Fragment:

Jak stanowi art. 80 ust. 1 ww. ustawy, dniem przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę, o której mowa w art. 69, jest dzień wpisania tej spółki do rejestru przedsiębiorców. Z dniem przekształcenia następuje wykreślenie z urzędu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 80 ust. 2 tej ustawy). Ponadto, stosownie do art. 80 ust. 4 powołanej ustawy, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, spółka kapitałowa z dniem przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Zgodnie natomiast z art. 93a § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku: przekształcenia innej osoby prawnej, przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej – wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Jak wynika z treści powyższego przepisu spółka kapitałowa powstała w związku z przekształceniem osoby prawnej – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wstępuje nie tylko we wszystkie obowiązki osoby przekształconej, ale także we wszystkie uprawnienia jakie osoba przekształcana posiadała.

2015
13
wrz

Istota:

Ustalenia, czy spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia SP ZOZ ma prawo pomniejszyć swój dochód o straty, które poniósł SP ZOZ w latach poprzedzających przekształcenie

Fragment:

Nie budzi więc wątpliwości, że ustawa szczególna dotycząca działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w sposób wyraźny wyłącza tę grupę podmiotów z kategorii przedsiębiorców. Powyższe oznacza, że samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. (tj. wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej) nie jest traktowany jako przedsiębiorca. Z opisu stanu faktycznego wynikało, że przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpiło w trybie "nowej" ustawy o działalności leczniczej (k. 6 akt administracyjnych) dnia 26 listopada 2012 r. (k. 15 akt administracyjnych). Powoływanie się przy tym organu na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2005 r., III CZP 11/05 było o tyle niezasadne, że została ona podjęta w poprzednim stanie prawnym tj. kiedy obowiązująca ówcześnie ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., nr 14 poz. 89 ze zm.) nie określała wyraźnie statusu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Co więcej to właśnie z powodu niejasności w sposobie definiowania w orzecznictwie zakładów opieki zdrowotnej nowe przepisy (...)

2015
30
sie

Istota:

Czy środki pieniężne przekazane przez podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, stanowią przychód podatkowy?

Fragment:

Natomiast stosownie do treści art. 59 ust. 2 ww. ustawy, podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną - do wysokości tej wartości. Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej, fundusz zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwiększa się o kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w 2014 r. wygenerował stratę bilansową w wysokości 6.268.260,58 zł. Koszty amortyzacji wyniosły 4.220.049,94 zł. Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną - do wysokości tej wartości. Zgodnie zaś z art. 57 ust. 1 pkt 3 fundusz zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwiększa się o kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2.

2015
21
cze

Istota:

Uznanie czynności przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej tj. Szpitala Specjalistycznego w spółkę kapitałową za zbycie przedsiębiorstwa, a także wyłączenie tej czynności z opodatkowania podatkiem VAT

Fragment:

Zgodnie z art. 51 ww. ustawy o działalności leczniczej, samodzielny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie. Na mocy art. 52 ww. ustawy o działalności leczniczej, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. Stosownie do art. 59. ust. 1 ww. ustawy o działalności leczniczej, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. Zgodnie z art. 69 ustawy o działalności leczniczej przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową odbywa się na zasadach określonych w art. 70-82. Stosownie do treści art. 73 ust. 1 ww. ustawy, przekształcenie, o którym mowa w art. 69, może polegać na przekształcane zakłady mają ten sam podmiot tworzący. Jak wynika z art. 75 ww. ustawy, organem dokonującym przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, zwanym dalej „ organem dokonującym przekształcenia ”, jest: minister właściwy do spraw Skarbu Państwa – w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej albo wojewoda; organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego – w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego.

2015
26
maj

Istota:

Uznanie czynności przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową za zbycie przedsiębiorstwa, a także wyłączenie tej czynności z opodatkowania podatkiem VAT

Fragment:

Zgodnie z art. 51 ww. ustawy o działalności leczniczej, samodzielny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie. Na mocy art. 52 ww. ustawy o działalności leczniczej, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. Stosownie do art. 59. ust. 1 ww. ustawy o działalności leczniczej, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. Zgodnie z art. 69 ustawy o działalności leczniczej przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową odbywa się na zasadach określonych w art. 70-82. Stosownie do treści art. 73 ust. 1 ww. ustawy, przekształcenie, o którym mowa w art. 69, może polegać na przekształcane zakłady mają ten sam podmiot tworzący. Jak wynika z art. 75 ww. ustawy, organem dokonującym przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, zwanym dalej „ organem dokonującym przekształcenia ”, jest: minister właściwy do spraw Skarbu Państwa – w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej albo wojewoda; organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego – w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego.