US.IV-406/13/2006/VAT | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług prowizja z tytułu inkasowania opłaty targowej wypłacana przez Gminę Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu, który jest zakładem budżetowym utworzonym uchwałą Rady Miasta i Gminy?

US.IV-406/13/2006/VAT

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. gmina
  2. opłata targowa
  3. prowizje
  4. zakład budżetowy
  5. zakład komunalny
  6. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej – ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia, że nie jest prawidłowe stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia 28.03.2006 r., znak MZK/D/72/06, który wpłynął 28.03.2006 r., w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług prowizji z tytułu inkasowania opłaty targowej.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 28.03.2006 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek podatnika - Miejskiego Zakładu Komunalnego z dnia 28.03.2006 r., znak MZK/D/72/06 o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług prowizji z tytułu inkasowania opłaty targowej.

Podatnik przedstawiając stan faktyczny podał, że jest zakładem budżetowym utworzonym uchwałą Rady Miasta i Gminy z dnia 25.02.1991 r., nr IX/58/91 i w zakresie swojej działalności (statut) ma świadczenie usług m.in. utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnych, oczyszczania miasta itp. oraz wykonywanie zadań zleconych przez Gminę. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy z dnia 28.03.2003 r., nr VI/33/2003 zostało zlecone Zakładowi inkasowanie opłaty targowej. Zebraną kwotę MZK przekazuje w całości do Gminy. Za usługę inkasowania Zakład zgodnie z uchwałą Rady otrzymuje prowizję od zebranej kwoty określoną procentowo. MZK wystawia comiesięczną fakturę na Gminę na ww. prowizję.

W związku z powyższym czy MZK może powołując się na art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie naliczać 22% podatku VAT od prowizji targowej? Jeśli nie, to przy wykonywaniu jakich usług na rzecz Gminy nie jest obowiązany naliczać podatku VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego informuje, że:

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2004 r. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach prowizja targowa otrzymywana przez Miejski Zakład Komunalny od Gminy jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 ww. rozporządzenia. W przypadku tym nie będzie miał zastosowania art. 15 ust. 6 cyt. ustawy. Naczelnik tut. Urzędu nadmienia również, że w razie wątpliwości odnośnie opodatkowania podatkiem od towarów i usług innych usług podatnik może złożyć wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie tego zdarzenia. Nie jest ona wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Do ewentualnego zażalenia należy załączyć znaczki skarbowe: za 5,00 zł od zażalenia oraz po 0,50 zł od każdego załącznika.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.