IPPP3/443-815/09-6/KG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku w trwały zarząd Zakładowi Komunalnemu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22.09.2009r. (data wpływu 25.09.2009r.) uzupełnionym pismami z dnia 09.10.2009r. (data wpływu 13.10.2009r.) oraz z dnia 02.11.2009r. (data wpływu 06.11.2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku VAT po przekazaniu inwestycji utworzonemu zakładowi komunalnemu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25.09.2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku VAT po przekazaniu inwestycji utworzonemu zakładowi komunalnemu.

Wniosek zawierał braki formalne i w związku z powyższym tut. Organ pismem z dnia 01.10.2009r. nr IPPP3/443-815/09-2/KG wezwał Wnioskodawcę do uszczegółowienia opisu zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie w jakiej formie nastąpi przekazanie majątku Zakładowi Komunalnego oraz przedstawienia stanowiska Wnioskodawcy adekwatnego do zadanego pytania w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania. Z odpowiedzi Wnioskodawcy na niniejsze wezwanie oraz z przedmiotowego wniosku nie wynikało jednak czy przekazanie majątku będzie miało odpłatny czy tez nieodpłatny charakter oraz czy dokonywane inwestycje służą lub będą służyć Gminie czynnościom opodatkowanym. W związku z powyższym tut. Organ pismem z dnia 20.10.2009r. nr IPPP3/443-815/09-4/KG ponownie wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w powyższym zakresie. Wniosek został uzupełniony w terminie prawidłowym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT od 1999 roku. Od kwietnia 2000 roku dokonuje odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupywanych usługi i inwestycji, które będą służyć sprzedaży opodatkowanej. Inwestycje dotyczą całej gospodarki komunalnej, tj. wodociągów, oczyszczalni ścieków, wysypiska śmieci. W przyszłości Gmina zamierza utworzyć Zakład Komunalny.

Pismem z dnia 09.10.2009r. (data wpływu 13.10.2009r.) Wnioskodawca uzupełnił przedmiotowy wniosek wskazując, iż Zakład Komunalny przejmie w trwały zarząd mienie ruchome i nieruchome znajdujące się dotychczas w stanie ewidencyjnym Gminy. Ponadto pismem z dnia 02.11.2009r. (data wpływu 06.11.2009r.) Zainteresowany uzupełnił przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe precyzując, iż dokonywane przez Gminę inwestycje nie będą w przyszłości służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto przekazanie nieruchomości na rzecz Zakładu Komunalnego będzie miało nieodpłatny charakter.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku kiedy zostanie utworzony Zakład Komunalny Gmina będzie zobowiązana dokonać korekty podatku VAT z tytułu zakupu usług i inwestycji związanych z budową sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków oraz wysypiska śmieci...

Pismem z dnia 09.10.2009r. (data wpływu 13.10.2009r.) Wnioskodawca uzupełnił przedmiotowy wniosek formułując stanowisko w przedmiotowej sprawie. Zdaniem Wnioskodawcy po utworzeniu Zakładu Komunalnego będzie zobowiązany dokonać korekty podatku VAT związanego z zakupem usług i inwestycji związanych z budową sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków oraz wysypiska śmieci.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

 1. opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;
 2. zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.
 • jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Jak wynika z powyższych uregulowań, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Ponadto z odpłatnymi czynnościami zrównano wskazane w przepisach ustawy nieodpłatne czynności. Wskazane czynności tylko wówczas są uznawane za odpłatną dostawę towarów, jeśli podatnikowi przysługiwało przy ich nabyciu prawo do całkowitego lub częściowego odliczenia podatku naliczonego. Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków, to nieodpłatne przekazanie tych towarów pozostaje neutralne podatkowo (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania).

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, w stosunku do wybranej grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz zwolnienie od podatku.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Ponadto, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy w okresie korekty o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

Zgodnie z art. 91 ust. 6, w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

 1. opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;
 2. zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

W myśl art. 91 ust. 7 cytowanej ustawy, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Szczegółowe zasady dokonywania korekt zostały przedstawione w art. 91 ust. 7a-7d.

Powyższa regulacja odnosi się do każdego towaru lub usługi, nie tylko do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów oddanych do użytkowania.

Z przedmiotowego wniosku wynika, iż Wnioskodawca od kwietnia 2000 roku dokonuje odliczenia podatku VAT od usług i inwestycji, które będą służyć sprzedaży opodatkowanej. Inwestycje dotyczą całej gospodarki komunalnej tj. wodociągi, oczyszczalnie ścieków, wysypisko śmieci. W przyszłości Gmina zamierza utworzyć zakład komunalny, który nieodpłatnie obejmie w trwały zarząd przedmiotowe nieruchomości. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku w trwały zarząd Zakładowi Komunalnemu.

Z powołanych przepisów wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nie tylko nieodpłatne przekazanie towarów na cele niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Dla opodatkowania danej czynności nieodpłatnego przekazania istotne jest także to, czy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części.

Zatem przekazanie Zakładowi Komunalnemu w trwały zarząd przedmiotowych nieruchomości będzie stanowiło czynność opodatkowaną według zasad ogólnych. Oznacza to że do czynności tej będą miały zastosowanie przewidziane w ustawie stawki, wyłączenia od opodatkowania oraz zwolnienia od podatku w zależności od przedmiotu przekazania.

Jak wyżej wskazano czynność przekazania nieruchomości w trwały zarząd stanowi czynność o charakterze odpłatnym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według zasad ogólnych. Zatem, Wnioskodawca przekazując przedmiotowy majątek ma obowiązek opodatkowania czynności tej jako czynności odpłatnej na zasadach ogólnych zależnie od przedmiotu umowy.

Z uwagi na fakt, iż w przyszłości Gmina nie będzie wykorzystywać tych towarów do wykonywania czynności opodatkowanych to zastosowanie znajdą przepisy odnoszące się do obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego, w zależności od przedmiotu przekazania.

Należy jednocześnie podkreślić, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku w trwały zarząd Zakładowi Komunalnemu, tut. Organ nie odniósł się natomiast do prawa do odliczenia podatku w związku z przedmiotową inwestycją, bowiem kwestia ta nie była przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.