Zakład komunalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakład komunalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
25
mar

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Gminę związanego z wydatkami dotyczącymi działalności gospodarczej zakładu komunalnego

Fragment:

W ramach opodatkowanej podatkiem VAT Działalności Gospodarczej, Zakład Komunalny otrzymywał w okresie objętym wnioskiem tj. styczeń 2010 r. czerwiec 2013 r. faktury zawierające podatek naliczony, o którym mowa w art. 86 ustawy VAT, w których w danych dotyczących nabywcy była wykazywana nazwa i numer NIP Zakładu Komunalnego. W tym czasie, jak zaznaczono powyżej, działalność gospodarcza była deklarowana w podatku VAT w deklaracjach składanych bezpośrednio przez Zakład Komunalny. W powyższych przypadkach jako adres nabywcy wskazywany był adres Wnioskodawcy (gdyż siedziba Gminy oraz Zakładu Komunalnego znajduje się w tym samym miejscu). Zasadniczo Zakład Komunalny korzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy VAT, jednakże wśród przedmiotowych faktur znajdowały się również faktury, z których Zakład Komunalny nie odliczył podatku naliczonego - były to m.in. faktury dotyczące samochodu czy kosiarki spalinowej do trawy (nie będącej pojazdem samochodowym) będących własnością Wnioskodawcy a faktycznie użytkowanych na potrzeby Działalności Gospodarczej (opodatkowanej podatkiem VAT) wykonywanej przez Zakład Komunalny (dalej; Faktury). Obejmowały one w szczególności paliwo oraz materiały eksploatacyjne.

2015
11
mar

Istota:

Brak uwzględnienia w kalkulacji proporcji sprzedaży obrotu wynikającego z działalności Zakładu Komunalnego

Fragment:

W okresie do końca czerwca 2013 r. odrębnym od Wnioskodawcy podatnikiem VAT czynnym posiadającym swój NIP był Zakład Komunalny utworzony przez Wnioskodawcę jako gminna jednostka budżetowa. Przedmiotem działalności gospodarczej Zakładu Komunalnego było / jest przede wszystkim świadczenie opodatkowanych podatkiem VAT usług związanych z odprowadzaniem ścieków komunalnych w szczególności od gospodarstw domowych oraz podmiotów gospodarczych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Od lipca 2013 r. powyższa działalność istniejącego nadal Zakładu Komunalnego jest deklarowana w deklaracjach VAT-7 składanych przez Wnioskodawcę, zaś Zakład Komunalny złożył zgłoszenie o zaprzestaniu z dniem 1 lipca 2013 r. wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do określenia czy w kalkulacji proporcji sprzedaży Gminy należy uwzględniać obrót wynikający z działalności Zakładu Komunalnego z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług, zarówno w okresie, w którym Zakład Komunalny był czynnym podatkiem podatku VAT jak i po utracie przez niego tego statusu. Przytoczone powyżej przepisy wskazują, że Gmina i zakład budżetowy (komunalny) oraz jednostki budżetowe wykonują czynności w swoim własnym imieniu (każdy).

2011
1
sie

Istota:

Obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku w trwały zarząd Zakładowi Komunalnemu

Fragment:

W przyszłości Gmina zamierza utworzyć Zakład Komunalny. Pismem z dnia 09.10.2009r. (data wpływu 13.10.2009r.) Wnioskodawca uzupełnił przedmiotowy wniosek wskazując, iż Zakład Komunalny przejmie w trwały zarząd mienie ruchome i nieruchome znajdujące się dotychczas w stanie ewidencyjnym Gminy. Ponadto pismem z dnia 02.11.2009r. (data wpływu 06.11.2009r.) Zainteresowany uzupełnił przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe precyzując, iż dokonywane przez Gminę inwestycje nie będą w przyszłości służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto przekazanie nieruchomości na rzecz Zakładu Komunalnego będzie miało nieodpłatny charakter. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przypadku kiedy zostanie utworzony Zakład Komunalny Gmina będzie zobowiązana dokonać korekty podatku VAT z tytułu zakupu usług i inwestycji związanych z budową sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków oraz wysypiska śmieci... Pismem z dnia 09.10.2009r. (data wpływu 13.10.2009r.) Wnioskodawca uzupełnił przedmiotowy wniosek formułując stanowisko w przedmiotowej sprawie. Zdaniem Wnioskodawcy po utworzeniu Zakładu Komunalnego będzie zobowiązany dokonać korekty podatku VAT związanego z zakupem usług i inwestycji związanych z budową sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków oraz wysypiska śmieci.

2011
1
maj

Istota:

Zakład Komunalny Gminy X prosi o wyjaśnienie czy prawidłowo rozlicza dopłatę do 1 m3 ścieków.

Fragment:

Zakładu Gmina nie może zostać uznawana za odbiorcę usług gdyż świadczenie ze strony Zakładu Komunalnego następuje na rzecz gospodarstw domowych, a Gmina partycypuje w kosztach tych usług, oznacza to, że w tym zakresie pomiędzy Gminą, a Zakładem Komunalnym nie dochodzi do sprzedaży. Zgodnie z art. 106 ust. 1ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży (...). Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 22 w/w ustawy przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W związku z powyższym otrzymanie przez Wasz Zakład przedmiotowych dopłat nie jest żadną z wymienionych w art.2 pkt 22 czynnością, którą należałoby udokumentować fakturą VAT. Z treści art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że podstawą opodatkowania jest obrót ( ... ) obrót zwiększa się o otrzymana dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze związane z dostawą lub świadczeniem usług. Natomiast w ust.2 tegoż artykułu, mówi się, że w przypadku gdy pobrano zaliczki (...), obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek (...), pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku.

2011
1
kwi

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług prowizja z tytułu inkasowania opłaty targowej wypłacana przez Gminę Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu, który jest zakładem budżetowym utworzonym uchwałą Rady Miasta i Gminy?

Fragment:

Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach prowizja targowa otrzymywana przez Miejski Zakład Komunalny od Gminy jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 ww. rozporządzenia. W przypadku tym nie będzie miał zastosowania art. 15 ust. 6 cyt. ustawy. Naczelnik tut. Urzędu nadmienia również, że w razie wątpliwości odnośnie opodatkowania podatkiem od towarów i usług innych usług podatnik może złożyć wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie tego zdarzenia. Nie jest ona wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Do ewentualnego zażalenia należy załączyć znaczki skarbowe: za 5,00 zł od zażalenia oraz po 0,50 zł od każdego załącznika.