Zakład karny | Interpretacje podatkowe

Zakład karny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakład karny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy od świadczeń udzielonych z Funduszy Pomocy Postpenitencjarnej należy pobrać podatek?
Fragment:
Ponadto, jak wynika z art. 7 pkt 12 powołanej ustawy, pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Zakres i tryb udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. Nr 69, poz. 618). Jak wynika z postanowień tego rozporządzenia osobom zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, a także ich rodzinom, pomocy udziela się do czasu otrzymania pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia zwolnienia, chyba że konieczność przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy wynika ze szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub czasowa niezdolność do pracy (§ 4 ust. 2 ww. aktu normatywnego). W myśl postanowień § 2 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej środki tego Funduszu przeznacza się zgodnie z zatwierdzanym przez Ministra Sprawiedliwości rocznym planem finansowym w szczególności na: pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielanie schronienia w ośrodku dla bezdomnych; organizowanie i finansowanie poradnictwa (...)
2015
22
mar

Istota:
Opodatkowanie odszkodowania wypłaconego na podstawie wyroku sądowego oraz kosztów postępowania sądowego i odsetek ustawowych.
Fragment:
Ponadto funkcjonariusz złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, która według Sądu pierwszej instancji uprawnia powoda (funkcjonariusza) do żądania od Zakładu Karnego naprawienia szkody stanowiącej różnicę między kwotą 29.405,24 zł a kwotą 7.057,42 zł wypłaconej na podstawie decyzji Dyrektora Zakładu Karnego z dnia 4 czerwca 2008 r. tj. kwotę 22.347,82 zł. Od wyżej wymienionego Wyroku Zakład Karny wniósł apelację, którą Sąd Apelacyjny uznał za bezzasadną i oddalił. W dniu 21 lipca 2010 roku do Zakładu Karnego wpłynął Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 7 lipca 2010 r., zasądzający zapłatę na rzecz przebywającego obecnie na zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariusza Służby Więziennej odszkodowania w wysokości 22.347,82 zł, kosztów postępowania sądowego w wysokości 5.000,00 zł, odsetek ustawowych w wysokości 5.211,64 zł. Zasądzone kwoty przekazane zostały w dniu 21 lipca 2010 r. na rachunek bankowy powoda w wysokości brutto, od których Zakład Karny nie potrącił podatku dochodowego. Wskazać należy, iż na gruncie analizowanej sprawy istotne znaczenie ma przepis art. 361 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), w myśl którego zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
2011
1
paź

Istota:
Czy część budynku mieszcząca cele dla osadzonych nie może być uznana za część budynku mieszkalnego w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r., nr 121, poz. 844 z późn. zmianami)?
Fragment:
U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami) postanawiam udzielić na wniosek Zakładu Karnego w K. interpretacji art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r., Nr 121 poz. 844 z późn. zmianami) stwierdzając, na podstawie stanu faktycznego oraz obowiązującej interpretacji Naczelnego Sądu Administracyjnego, że część budynku mieszcząca cele dla osadzonych nie może być uznana za część budynku mieszkalnego w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r., nr 121, poz. 844 z późn. zmianami). Zakład Karny w K. złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie. We wniosku wskazano, że budynki lub ich części, znajdujące się na terenie Zakładu Karnego w K. wykorzystywane na potrzeby zakwaterowania osadzonych powinny być opodatkowane zgodniez art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 199Ir. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r., nr 121, poz. 844 z późn. zmianami) według stawek przewidzianych dla budynków mieszkalnych. Na uzasadnienie swojego stanowiska Dyrektor Zakładu przytoczył orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego pismo Ministerstwa Finansów oraz pisma innych organów administracyjnych.
2011
1
kwi

Istota:
Czy kwota świadczeń pieniężnych wypłacona przez Zakład Karny na rzecz skazanych z tytułu nagród podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i obliguje płatnika do sporządzania deklaracji podatkowych PIT-11?
Fragment:
Wypłacając nagrodę zakład karny nie ma obowiązku pobierania zaliczek na podatek. Obowiązany jest natomiast sporządzić informację PIT- 8C w myśl art. 42 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, 52, 52a ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, są obowiązane sporządzić informację wg ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy wg miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku osób fizycznych, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
2011
1
mar

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT stosujemy do robót będących przedmiotem przetargu nieograniczonego pod nazwą "Zakład Karny W. K. - II etap - kotłownia ekologiczna, przebudowa sieci we wszystkich branżach na potrzeby Zakładu Karnego w W."?
Fragment:
I tak w części III usługi ww. listy pod poz. 20 pkt 2 umiejscowiono usługi budowy, remontów i bieżącej konserwacji budynków zbiorowego zamieszkania (PKOB ex 1130): domy opieki społecznej, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych, budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych. Wobec powyższego budowa, remonty i bieżąca konserwacja budynków zbiorowego zamieszkania (PKOB ex 1130) m.in. budynków mieszkalnych na terenie zakładów karnych korzysta z 7% stawki podatku od towarów i usług VAT. Reasumując – w przedmiotowym przypadku brak jest podstaw do zastosowania 7% stawki podatku od towarów i usług do robót związanych z zadaniem „Zakład Karny W. – II etap – Kotłownia ekologiczna, przebudowa sieci we wszystkich branżach na potrzeby Zakładu Karnego w W.” – wskutek czego przedmiotowa inwestycja podlegać będzie podstawowej 22% stawce podatku VAT. Szczegółowo przedstawiony zakres robót nie wskazuje bowiem, aby przedmiotowe roboty budowlane dotyczyć miały budynków mieszkalnych na terenie ZK W. Inwestycja, o której mowa w ww. wniosku, dotyczy przede wszystkim robót związanych z siecią cieplną w Zakładzie Karnym (wykonanie, modernizacja sieci, przyłączy, kotłowni) w zakresie nie uwzględniającym prac w budynku zakwaterowania osadzonych. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia.
2011
1
mar

Istota:
Czy świadczone przez gospodarstwo usługi w zakresie dostarczania ciepłej wody, pary technologicznej i ciepła dla zakładu karnego są zwolnione od podatku od towarów i usług?
Fragment:
Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach, w odpowiedzi na pismo z 12.07.2004 r. (data wpływu 12.07.2004 r.), w sprawie wyjaśnienia, czy świadczone przez Gospodarstwo usługi w zakresie dostarczania ciepłej wody, pary technologicznej i ciepła dla zakładu karnego są zwolnione od podatku od towarów i usług. wyjaśnia: Jak wynika z przedmiotowego zapytania, Gospodarstwo świadczy usługi na rzecz Zakładu Karnego, zakwalifikowane do PKWiU 40.30.10-00.40 – usługi w zakresie dostarczania pary wodnej i gorącej wody (łącznie z energią w postaci zimnej). Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 z późn. zm.), zwolnione zostały od podatku od towarów i usług usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika Nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej. Zwolnienie powyższe wprowadzono od dnia 25.06.2004 r. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 145, poz. 1541) dopisując do § 8 punkty 14-17 z mocą obowiązującą od dnia 25 czerwca 2004 r. Pozycje 138 i 153 załącznika Nr 3 do ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług to : symbol PKWiU 41.00.2 - usługi w zakresie rozprowadzania wody symbol PKWiU 90.00 - usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne.
2011
1
lut

Istota:
- dotyczy stawki podatku dla robót związanych z remontem budynku zakwaterowania osadzonych zakładu karnego.
Fragment:
Zatem do remontu budynku zakładu karnego (aresztu śledczego) zaklasyfikowanego do PKOB 113 nie ma zastosowania art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Roboty związane z remontem takiego budynku na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy, podlegają opodatkowaniu wg 22% stawki podatku od towarów i usług.
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.