Zakład karny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakład karny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
22
mar

Istota:

Czy od świadczeń udzielonych z Funduszy Pomocy Postpenitencjarnej należy pobrać podatek?

Fragment:

Ponadto, jak wynika z art. 7 pkt 12 powołanej ustawy, pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Zakres i tryb udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. Nr 69, poz. 618). Jak wynika z postanowień tego rozporządzenia osobom zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, a także ich rodzinom, pomocy udziela się do czasu otrzymania pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia zwolnienia, chyba że konieczność przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy wynika ze szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub czasowa niezdolność do pracy (§ 4 ust. 2 ww. aktu normatywnego). W myśl postanowień § 2 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej środki tego Funduszu przeznacza się zgodnie z zatwierdzanym przez Ministra Sprawiedliwości rocznym planem finansowym w szczególności na: pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielanie schronienia w ośrodku dla bezdomnych; organizowanie i finansowanie poradnictwa (...)

2011
1
paź

Istota:

Opodatkowanie odszkodowania wypłaconego na podstawie wyroku sądowego oraz kosztów postępowania sądowego i odsetek ustawowych.

Fragment:

Ponadto funkcjonariusz złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, która według Sądu pierwszej instancji uprawnia powoda (funkcjonariusza) do żądania od Zakładu Karnego naprawienia szkody stanowiącej różnicę między kwotą 29.405,24 zł a kwotą 7.057,42 zł wypłaconej na podstawie decyzji Dyrektora Zakładu Karnego z dnia 4 czerwca 2008 r. tj. kwotę 22.347,82 zł. Od wyżej wymienionego Wyroku Zakład Karny wniósł apelację, którą Sąd Apelacyjny uznał za bezzasadną i oddalił. W dniu 21 lipca 2010 roku do Zakładu Karnego wpłynął Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 7 lipca 2010 r., zasądzający zapłatę na rzecz przebywającego obecnie na zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariusza Służby Więziennej odszkodowania w wysokości 22.347,82 zł, kosztów postępowania sądowego w wysokości 5.000,00 zł, odsetek ustawowych w wysokości 5.211,64 zł. Zasądzone kwoty przekazane zostały w dniu 21 lipca 2010 r. na rachunek bankowy powoda w wysokości brutto, od których Zakład Karny nie potrącił podatku dochodowego. Wskazać należy, iż na gruncie analizowanej sprawy istotne znaczenie ma przepis art. 361 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), w myśl którego zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

2011
1
kwi

Istota:

Czy część budynku mieszcząca cele dla osadzonych nie może być uznana za część budynku mieszkalnego w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r., nr 121, poz. 844 z późn. zmianami)?

Fragment:

U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami) postanawiam udzielić na wniosek Zakładu Karnego w K. interpretacji art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r., Nr 121 poz. 844 z późn. zmianami) stwierdzając, na podstawie stanu faktycznego oraz obowiązującej interpretacji Naczelnego Sądu Administracyjnego, że część budynku mieszcząca cele dla osadzonych nie może być uznana za część budynku mieszkalnego w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r., nr 121, poz. 844 z późn. zmianami). Zakład Karny w K. złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie. We wniosku wskazano, że budynki lub ich części, znajdujące się na terenie Zakładu Karnego w K. wykorzystywane na potrzeby zakwaterowania osadzonych powinny być opodatkowane zgodniez art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 199Ir. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r., nr 121, poz. 844 z późn. zmianami) według stawek przewidzianych dla budynków mieszkalnych. Na uzasadnienie swojego stanowiska Dyrektor Zakładu przytoczył orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego pismo Ministerstwa Finansów oraz pisma innych organów administracyjnych.

2011
1
mar

Istota:

Czy kwota świadczeń pieniężnych wypłacona przez Zakład Karny na rzecz skazanych z tytułu nagród podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i obliguje płatnika do sporządzania deklaracji podatkowych PIT-11?

Fragment:

Wypłacając nagrodę zakład karny nie ma obowiązku pobierania zaliczek na podatek. Obowiązany jest natomiast sporządzić informację PIT- 8C w myśl art. 42 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, 52, 52a ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, są obowiązane sporządzić informację wg ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy wg miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku osób fizycznych, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT stosujemy do robót będących przedmiotem przetargu nieograniczonego pod nazwą "Zakład Karny W. K. - II etap - kotłownia ekologiczna, przebudowa sieci we wszystkich branżach na potrzeby Zakładu Karnego w W."?

Fragment:

I tak w części III usługi ww. listy pod poz. 20 pkt 2 umiejscowiono usługi budowy, remontów i bieżącej konserwacji budynków zbiorowego zamieszkania (PKOB ex 1130): domy opieki społecznej, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych, budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych. Wobec powyższego budowa, remonty i bieżąca konserwacja budynków zbiorowego zamieszkania (PKOB ex 1130) m.in. budynków mieszkalnych na terenie zakładów karnych korzysta z 7% stawki podatku od towarów i usług VAT. Reasumując – w przedmiotowym przypadku brak jest podstaw do zastosowania 7% stawki podatku od towarów i usług do robót związanych z zadaniem „Zakład Karny W. – II etap – Kotłownia ekologiczna, przebudowa sieci we wszystkich branżach na potrzeby Zakładu Karnego w W.” – wskutek czego przedmiotowa inwestycja podlegać będzie podstawowej 22% stawce podatku VAT. Szczegółowo przedstawiony zakres robót nie wskazuje bowiem, aby przedmiotowe roboty budowlane dotyczyć miały budynków mieszkalnych na terenie ZK W. Inwestycja, o której mowa w ww. wniosku, dotyczy przede wszystkim robót związanych z siecią cieplną w Zakładzie Karnym (wykonanie, modernizacja sieci, przyłączy, kotłowni) w zakresie nie uwzględniającym prac w budynku zakwaterowania osadzonych. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia.

2011
1
lut

Istota:

Czy świadczone przez gospodarstwo usługi w zakresie dostarczania ciepłej wody, pary technologicznej i ciepła dla zakładu karnego są zwolnione od podatku od towarów i usług?

Fragment:

Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach, w odpowiedzi na pismo z 12.07.2004 r. (data wpływu 12.07.2004 r.), w sprawie wyjaśnienia, czy świadczone przez Gospodarstwo usługi w zakresie dostarczania ciepłej wody, pary technologicznej i ciepła dla zakładu karnego są zwolnione od podatku od towarów i usług. wyjaśnia: Jak wynika z przedmiotowego zapytania, Gospodarstwo świadczy usługi na rzecz Zakładu Karnego, zakwalifikowane do PKWiU 40.30.10-00.40 – usługi w zakresie dostarczania pary wodnej i gorącej wody (łącznie z energią w postaci zimnej). Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 z późn. zm.), zwolnione zostały od podatku od towarów i usług usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika Nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej. Zwolnienie powyższe wprowadzono od dnia 25.06.2004 r. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 145, poz. 1541) dopisując do § 8 punkty 14-17 z mocą obowiązującą od dnia 25 czerwca 2004 r. Pozycje 138 i 153 załącznika Nr 3 do ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług to : symbol PKWiU 41.00.2 - usługi w zakresie rozprowadzania wody symbol PKWiU 90.00 - usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne.

2011
1
sty

Istota:

- dotyczy stawki podatku dla robót związanych z remontem budynku zakwaterowania osadzonych zakładu karnego.

Fragment:

Zatem do remontu budynku zakładu karnego (aresztu śledczego) zaklasyfikowanego do PKOB 113 nie ma zastosowania art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Roboty związane z remontem takiego budynku na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy, podlegają opodatkowaniu wg 22% stawki podatku od towarów i usług.