Zakład górniczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakład górniczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
sty

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy nieruchomości niezabudowanej

Fragment:

W odniesieniu do strefy OG obowiązuje zakaz budowy obiektów niezwiązanych z wydobyciem kopalin i obsługą zakładu górniczego, natomiast dopuszcza się prowadzenie upraw rolnych, o ile nie kolidują z funkcją wydobywania kopaliny. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dla planowanej dostawy opisanej we wniosku nieruchomości. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 16 października 2017 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126) terenem górniczym jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego. W myśl pkt 17 powyższego przepisu wyrobiskiem górniczym – jest przestrzeń w nieruchomości gruntowej lub górotworze powstała w wyniku robót górniczych. Natomiast zakładem górniczym jest wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, a w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny wraz z pozostającym w związku technologicznym z wydobyciem kopaliny przygotowaniem wydobytej kopaliny do sprzedaży, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów albo podziemnego składowania dwutlenku węgla, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane, urządzenia oraz instalacje - art. 6 ust. 1 pkt 18 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

2017
7
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku organizowania i przeprowadzania szkoleń pracowników podmiotów gospodarczych wykonujących prace w ruchu zakładu górniczego.

Fragment:

Dodatkowo art. 121 ust. 1 Ustawy Prawo geologiczne i górnicze stanowi, że przepisy niniejszego rozdziału (Ruch zakładu górniczego) stosuje się odpowiednio do podmiotów wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności im powierzone w ruchu zakładu górniczego, zaś z zapisów ust. 2 pkt 3 art. 121 tej ustawy wynika, że podmioty, o których mowa w ust. 1 są obowiązane przeszkolić pracowników w zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności. Ponadto z Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118) wynika, że zgodnie z § 15 ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia kierownik ruchu zakładu górniczego, przed przystąpieniem do wykonywania pracy w ruchu zakładu górniczego przez podmiot wykonujący w zakresie swojej działalności zawodowej czynności mu powierzone w ruchu zakładu górniczego, określa między innymi organizację przeszkolenia pracowników wykonujących prace w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie górniczym, prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, planu ratownictwa, zasady łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń.