ILPP3/443-116/14-3/TW | Interpretacja indywidualna

Zakład energochłonny – węgiel.
ILPP3/443-116/14-3/TWinterpretacja indywidualna
 1. węgiel
 2. zakład energochłonny
 3. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Składy podatkowe -> Obowiązek prowadzenia produkcji niektórych wyrobów akcyzowych w składach podatkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2014 r. (data wpływu 12 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie produkcji rozcieńczalników o kodzie CN 3814 00 90 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie produkcji rozcieńczalników o kodzie CN 3814 00 90.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) jest producentem farb i lakierów. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego w trybie art. 16 ust. 1 uAKC, jako podmiot wykonujący działalność podlegającą zwolnieniu z akcyzy.

Wnioskodawca planuje również rozpocząć produkcję rozcieńczalników o kodzie CN 3814 00 90, tj. organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów; pozostałe (z wył. zmywacza do paznokci), których większościowym lub 100% składnikiem będzie ksylen (surowiec akcyzowy).

Aktualnie Spółka nabywa wyroby akcyzowe wykorzystywane do produkcji farb i lakierów ze stawką akcyzy 0 zł na podstawie oświadczenia o ich zużyciu do innych celów niż paliwowe czy opałowe (art. 89 ust. 2 uAKC). Oświadczenie jest przesyłane dostawcy przed dokonaniem transakcji zakupu.

Analogicznie miałoby to zastosowanie w stosunku do surowców akcyzowych nabywanych do produkcji ww. rozcieńczalników.

Spółka nie prowadzi składu podatkowego. Produkcja ww. wyrobów będzie odbywać się w Oddziale.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka ma obowiązek prowadzenia składu podatkowego ze względu na planowaną w tym miejscu produkcję rozcieńczalników o kodzie CN 3814 00 90, których większościowym lub 100% składnikiem będzie ksylen (surowiec akcyzowy)...
 2. Czy w świetle przepisów uAKC oraz przepisów wykonawczych na Wnioskodawcy ciążą inne obowiązki (formalności) związane z planowaną produkcją ww. rozcieńczalników...

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowiska.

Ad. 1

W ocenie Wnioskodawcy, nie będzie ciążyć na nim obowiązek prowadzenia składu podatkowego ze względu na planowaną w tym miejscu produkcję rozcieńczalników o kodzie CN 3814 00 90, których większościowym lub 100% składnikiem będzie ksylen (surowiec akcyzowy).

Ad. 2

W ocenie Wnioskodawcy w świetle przepisów uAKC oraz przepisów wykonawczych nie ciążą na nim inne obowiązki (formalności) związane z planowaną produkcją ww. rozcieńczalników.

Uzasadnienie przyjętego stanowiska.

Ad. 1. i 2.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 uAKC wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Załącznik Nr 1 do uAKC nie określa wyrobów o kodzie CN 3814 00 90 jako wyrobów akcyzowych (z zastrzeżeniem punktu 44, który nie ma zastosowania do niniejszej sprawy).

Równocześnie w Załączniku nr 2 do uAKC zostały wymienione m.in. następujące wyroby akcyzowe, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o którym mowa w Dyrektywie Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz. Urz. UE L Nr 76 str. 1 ze zm.) pkt 19: CN 2707 10 (Beznol), CN 2707 20 (Toluol), CN 2707 30 (Ksylol), CN 2707 450 (Pozostałe mieszaniny węglowodorów aromatycznych, z których 5% lub więcej objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 250 st. C° zgodnie z metodą ASTM D 86).

Stosownie do art. 86 ust. 1 uAKC do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby:

 1. objęte pozycjami CN od 1507 do 1518 00, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 2. objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715;
 3. objęte pozycjami CN 2901 i 2902;
 4. oznaczone kodem CN 2905 11 00, niebędące pochodzenia syntetycznego, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 5. objęte pozycją CN 3403;
 6. objęte pozycją CN 3811;
 7. objęte pozycją CN 3817;
 8. oznaczone kodami CN 3824 90 91 i 3824 90 97, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 9. pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN;
 10. pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN.

W świetle art. 87 ust. 1 uAKC produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.

W ocenie Spółki, produkcja rozcieńczalników będzie mieścić się w pojęciu produkcji wyrobów energetycznych z uwagi na przetwarzanie wyrobów akcyzowych (m.in. ksylen) w ramach procesu produkcyjnego.

Jednakże powyższe nie będzie prowadzić do obowiązku utworzenia przez Wnioskodawcę składu podatkowego i prowadzenia w nim produkcji rozcieńczalników o kodzie CN 3814 00 90. Stosownie do art. 47 ust. 1 uAKC produkcja wyrobów akcyzowych określonych w Załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w Załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji:

 1. wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie;
 2. mniej niż 1.000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, win uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2014 r. poz. 23);
 3. piwa, wina i napojów fermentowanych, wytwarzanych domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczonych do sprzedaży;
 4. mniej niż 10 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, alkoholu etylowego, dokonywanej przez gorzelnie prawnie i ekonomicznie niezależne od wszelkich innych gorzelni oraz niedziałające na podstawie licencji uzyskanej od innego podmiotu;
 5. wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy;
 6. energii elektrycznej;
 7. wyrobów węglowych;
 8. suszu tytoniowego;
 9. wyrobów gazowych.

W przypadku Wnioskodawcy nie zaistnieje obowiązek prowadzenia składu podatkowego w Oddziale w związku z planowaną w tym miejscu produkcją rozcieńczalników o kodzie CN 3814 00 90 z uwagi, iż ten wyrób nie został wymieniony w Załącznikach nr 1 i 2 ustawy. Produkt ten nie jest finalnie wyrobem akcyzowym (z zastrzeżeniem pkt 44 Załącznika Nr 1 – który nie ma zastosowania w niniejszej sprawie).

Spółka jednocześnie wskazuje, iż w związku z planowanym rozpoczęciem produkcji rozcieńczalników nie zaistnieją – w świetle obowiązujących przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych – inne wymogi formalne z tym związane.

Wobec powyższego Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości przyjętego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.) – zwanej dalej ustawą – użyte w ustawie określenia oznaczają skład podatkowy - miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Natomiast podmiot prowadzący skład podatkowy to podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

Z kolei w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy użyte w ustawie określenia oznaczają: wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Pod pozycja 23 załącznika nr 1 do ustawy zawierającego wykaz wyrobów akcyzowych wskazano wg kodu CN ex 2902 na węglowodory cykliczne, wyłącznie:

 • 2902 20 00 1) Benzen
 • 2902 30 00 2) Toluen
 • 2902 41 00 3) o-Ksylen
 • 2902 42 00 4) m-Ksylen
 • 2902 43 00 5) p-Ksylen
 • 2902 44 00 6) Mieszaniny izomerów ksylenu.

W świetle art. 86 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715 i objęte pozycjami CN 2901 i 2902.

Przepis art. 8 ustawy określa zakres przedmiotowego opodatkowania akcyzą m.in. ksylenu, który Spółka zamierza wykorzystywać do produkcji wyrobów nie akcyzowych.

Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy, stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Z przedstawionego opisu zawartego we wniosku wynika, że Wnioskodawca (Spółka) jest producentem farb i lakierów. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego w trybie art. 16 ust. 1 ustawy, jako podmiot wykonujący działalność podlegającą zwolnieniu z akcyzy.

Wnioskodawca planuje również rozpocząć produkcję rozcieńczalników o kodzie CN 3814 00 90, tj. organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów; pozostałe (z wył. zmywacza do paznokci), których większościowym lub 100% składnikiem będzie ksylen (surowiec akcyzowy).

Aktualnie Spółka nabywa wyroby akcyzowe wykorzystywane do produkcji farb i lakierów ze stawką akcyzy 0 zł na podstawie oświadczenia o ich zużyciu do innych celów niż paliwowe czy opałowe (art. 89 ust. 2 ustawy).

Przepis art. 47 ust. 1 ustawy stanowi, że produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym (...).

Z opisu sprawy wynika, że Spółka będzie zużywała wyrób akcyzowy (ksylen) opodatkowany zerową stawka akcyzy do produkcji rozpuszczalników niebędących wyrobami akcyzowymi.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że trafnie wskazuje Wnioskodawca na brak obowiązku prowadzenia produkcji wyrobów nieakcyzowych (opisanego rozpuszczalnika) w składzie podatkowym. Ponadto w świetle przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych na Spółce nie będą ciążyły inne obowiązki (formalności) związane z planowaną produkcją ww. rozcieńczalników.

Przy czym zastrzec należy, że niniejsza interpretacja indywidualna wydana została w oparciu o informację, że w skład opisanego rozpuszczalnika wchodzi jako wyrób akcyzowy wyłącznie opisany ksylen. W innym przypadku – udziału innych wyrobów akcyzowych w produkcie gotowym – w sprawie wystąpią nowe okoliczności, które mogą wpływać w sposób zasadniczy na treść rozstrzygnięcia, w związku z czym wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcę w tym poszerzonym zakresie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.