ILPP3/443-100/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

Zakład energochłonny – węgiel.
ILPP3/443-100/14-2/TWinterpretacja indywidualna
 1. węgiel
 2. zakład energochłonny
 3. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu wobec instytucji Wspólnot Europejskich i innych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2014 r. (data wpływu 10 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zakładu energochłonnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zakładu energochłonnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem rolnym w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Prowadzi on również gorzelnię rolniczą i rektyfikację spirytusu. W tym zakresie posiada status składu podatkowego, potwierdzony decyzją urzędu celnego. Gorzelnia przetwarza surowce rolne do produkcji destylatu rolniczego, który poddaje procesowi rektyfikacji w składzie podatkowym. Węgiel nabywany do produkcji w gorzelni oznaczony jest kodem CN 2701.

Gorzelnia rolnicza spełnia przesłanki zakładu energochłonnego w myśl art. 31a ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym, ponieważ udział zakupu wyrobów węglowych w wartości sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego ustalany jest procentowy udział.

Zużycie węgla w liczbach przedstawia się następująco:

 • przychody ze sprzedaży ogółem w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy: 6.300.906,40 zł;
 • przychody ze sprzedaży gorzelni i rektyfikacji (wspólny piec): 2.518.939,58 zł;
 • koszt zakupu węgla 2013 r. na gorzelnię i rektyfikację: 514.532,75 zł;
 • udział zakupu węgla w sprzedaży gorzelni: 20,43%;
 • zakup węgla na całą firmę Wnioskodawcy: 532.897,01 zł;
 • udział zakupu węgla do sprzedaży ogółem: 8,46%.

Wnioskodawca oświadcza, że:

 1. gorzelnia z rektyfikacją stanowiąca skład podatkowy jest organizacyjnie i funkcjonalnie wyodrębniona, tj. występuje w strukturze organizacyjnej jako wyodrębniona organizacyjnie i funkcjonalnie jednostka,
 2. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, mogący stanowić niezależne przedsiębiorstwo do samodzielnej realizacji tych zadań,
 3. stanowi zespół składników wyodrębniony finansowo w tym sensie, że w ewidencji księgowej firmy możliwe jest zidentyfikowanie przychodów i kosztów oraz należności zobowiązań przynależnych do gorzelni i rektyfikacji i oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów zorganizowanej części,
 4. może stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy gorzelnia rolnicza wraz z rektyfikacją (skład podatkowy) może być uznana za zakład energochłonny, jeżeli udział zakupu węgla wynosi przeszło 10% wartości sprzedanej, a zatem czy węgiel nabywany na potrzeby tego zakładu zwolniony jest z akcyzy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zawarty wyżej opis funkcjonowania gorzelni rolniczej wraz z rektyfikacją pozwala uznać tę część przedsiębiorstwa za jednostkę wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie w strukturze całej spółki. W świetle wskazanych danych liczbowych udział zakupu węgla do produkcji sprzedanej gorzelni i rektyfikacji wynosi 20,43% i znacznie przewyższa wymóg ustawowy. A zatem gorzelnię rolniczą wraz z rektyfikacją należy uznać za zakład energochłonny w myśl przepisów ustawy o podatku akcyzowym, co uprawnia do nabywania węgla na potrzeby tej gorzelni zwolnionego z akcyzy zgodnie z art. 31a ust. 2 pkt 8 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752) - zwanej dalej ustawą - wyroby węglowe, to wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy.

Pod poz. 19 tego załącznika wymieniono węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowane do kodu CN 2701.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy - finalny nabywca węglowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe

– niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy - w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu.

W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi węglowemu czy finalnemu nabywcy węglowemu (art. 9a ust. 4 ustawy).

W myśl art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy - zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe.

Stosownie do art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy - warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu - wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi gorzelnię rolniczą i rektyfikację spirytusu. W tym zakresie posiada status składu podatkowego. Gorzelnia przetwarza surowce rolne do produkcji destylatu rolniczego, który poddaje procesowi rektyfikacji w składzie podatkowym. Węgiel nabywany do produkcji w gorzelni oznaczony jest kodem CN 2701.

Gorzelnia rolnicza spełnia przesłanki zakładu energochłonnego w myśl art. 31a ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym, ponieważ udział zakupu wyrobów węglowych w wartości sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego ustalany jest procentowy udział.

Zainteresowany oświadcza, że:

 1. gorzelnia z rektyfikacją stanowiąca skład podatkowy jest organizacyjnie i funkcjonalnie wyodrębniona, tj. występuje w strukturze organizacyjnej jako wyodrębniona organizacyjnie i funkcjonalnie jednostka,
 2. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, mogący stanowić niezależne przedsiębiorstwo do samodzielnej realizacji tych zadań,
 3. stanowi zespół składników wyodrębniony finansowo w tym sensie, że w ewidencji księgowej firmy możliwe jest zidentyfikowanie przychodów i kosztów oraz należności zobowiązań przynależnych do gorzelni i rektyfikacji i oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów zorganizowanej części,
 4. może stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Wyjaśnić należy, że stosownie do art. 31a ust. 7 ustawy - przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Przede wszystkim podkreślić należy, że analizowany przepis wskazuje na zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe. Oczywiste jest – choć należy to zaznaczyć – że zużycie takich wyrobów w celach opałowych następuje w tym zakładzie przez co należy rozumieć, że posiada on piec (kotłownię), w którym wyroby węglowe ulegają spaleniu.

Bez znaczenia w tym przypadku jest „rozmiar” tego zakładu energochłonnego – warunek ten musi spełniać również zorganizowana część przedsiębiorstwa (np. skład podatkowy).

Zainteresowany wskazał, że „zorganizowana część przedsiębiorstwa”, tj. gorzelnia rolnicza spełnia warunek udziału zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej – nie mniej niż 10%.

Zwrócić należy również uwagę na pojęcie „zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Podstawowym wymogiem jest to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Tą ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Winno ono mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

Stosownie do tego przepisu, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Zatem gorzelnia rolnicza wraz z rektyfikacją (skład podatkowy) może być uznana za zakład energochłonny, a zatem węgiel nabywany na potrzeby tego zakładu będzie zwolniony od akcyzy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.