IBPP4/4513-54/16/PK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z podatku wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych przez zakład energochłonny
IBPP4/4513-54/16/PKinterpretacja indywidualna
 1. wyroby gotowe
 2. zakład energochłonny
 3. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 16 lutego 2016 r. (data wpływu 18 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z 8 marca 2016 r. (data wpływu 14 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z podatku wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych przez zakład energochłonny - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z podatku wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych przez zakład energochłonny. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 8 marca 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z jej aktem założycielskim jest produkcja, przesył i dystrybucja oraz obrót ciepłem na potrzeby wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, szkół, przedszkoli, urzędu miejskiego i innych instytucji użyteczności publicznej oraz odbiorców indywidualnych.

Sprzedaż energii cieplnej realizowana jest w oparciu o koncesje wydane przez Urząd Regulacji Energetyki na wytwarzanie, przesył i dystrybucję oraz obrót ciepłem.

Działalność swą Spółka prowadzi w czterech kotłowniach gazowych i jednej kotłowni peletowej. Kotłownie zlokalizowane są na terenie miasta w obrębie ulic B., D., W., Ż..

Prowadzony system kont pozwala na określenie przychodów, kosztów, majątku trwałego (materialne i niematerialne) do każdego ww. źródła ciepła jak i całego przedsiębiorstwa.

W roku 2015 udział zakupu gazu ziemnego w produkcji sprzedanej całego przedsiębiorstwa oraz w wartości produkcji sprzedanej poszczególnych źródeł ciepła przekroczył 5%.

Sprzedaż ogółem przedsiębiorstwa z tytułu sprzedaży usług ciepłowniczych wynosi 5.987.081,40zł, koszt zakupu gazu ziemnego wynosi 3.936.222,27zł co stanowi 65,75% przychodów.

W poszczególnych źródłach kształtuje się to w sposób następujący;

 • kotłownia B. - sprzedaż 1.789.771,08 - zakup gazu 1.143.026,42 - udział % 63,86
 • kotłownia D. - sprzedaż 1.173.137,54 - zakup gazu 775.290,23 - udział % 66,09
 • kotłownia W.- sprzedaż 2.372.625,31-zakup gazu 1.567.771,09 - udział % 66,08
 • kotłownia Ż. - sprzedaż 651.547,47 - zakup gazu 450.134,53 - udział % 69,09

Art. 12 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej nakłada na przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, cieplną lub gaz obowiązek pozyskiwania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE określonej liczby świadectw tzw. „białych certyfikatów”. Podmioty, które nie uzyskały białych certyfikatów są zobowiązane do uiszczenia opłaty zastępczej w wysokości określonej ustawą. Termin wywiązania się z obowiązku upływa z końcem pierwszego kwartału roku następnego.

W uzupełnieniu podano, że:

Spółka wdrożyła system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym.

W oparciu o art. 31c pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym za system prowadzący do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 5 uznaje się uzyskiwanie i umarzanie świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz.U. nr 94, poz. 551, z późn. zm.) przez podmioty obowiązane na podstawie tej ustawy do uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej.

Wnioskodawca zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej jest zobowiązany i wnosi corocznie na konto NFOŚ i GW w terminie do 31 marca roku następnego opłatę zastępczą o której mowa w ww. ustawie, którą uznaje się za system prowadzący do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka może być uznana za zakład energochłonny w rozumieniu art. 31b ust. 1 pkt 5 oraz ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym i może korzystać ze zwolnienia w podatku akcyzowym od zużywanych wyrobów gazowych do produkcji ciepła...

Zdaniem Wnioskodawcy, spełnia on przesłanki wynikające z art. 31b ust. 1 pkt 5 oraz ust. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. (tj. Dz.U. 2014 poz. 752 ze zm.) do uznania Spółki za zakład energochłonny i może korzystać ze zwolnienia w podatku akcyzowym od zużywanych wyrobów gazowych.

Podmiot ubiegający się o zwolnienie przewidziane w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy powinien spełniać kumulatywnie dwie przesłanki wynikające z tego przepisu to jest:

 1. winien być podmiotem który jest zakładem energochłonnym w rozumieniu definicji ustawowej zawartej w art. 31b ust. 10 ustawy oraz
 2. w zakładzie powinien być wprowadzony w życie system prowadzący do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (tj. Dz.U. 2015 poz. 2167 ze zm.) przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energie elektryczną, cieplną lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci muszą uzyskać i przedstawiać do umorzenia Presowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwa efektywności energetycznej lub uiścić opłatę zastępczą. Taki obowiązek spoczywa również na Wnioskodawcy, który w oparciu o ww. artykuł nalicza i odprowadza na konto NFOŚ i GW opłatę zastępczą w terminie do 31 marca roku następnego.

Jak wynika z opisu sprawy obie przesłanki przewidziane w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym są spełnione. Spółka jest zakładem energochłonnym ponieważ udział gazu w sprzedaży wynosi więcej niż 5% oraz wnosi opłatę zastępczą którą obecnie uznaje się zgodnie z art. 31c pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym jako system prowadzący do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby gazowe to wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Z kolei, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy, finalny nabywca gazowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe
  - niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

W myśl art. 9c ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Na mocy art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów – art. 31b ust. 5 ustawy.

Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (art. 31b ust. 10 ustawy).

W myśl art. 31c ustawy za system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 i art. 31b ust. 1 pkt 5, uznaje się:

 1. Europejski System Handlu Emisjami zgodny z ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. poz. 1223) i przepisami wydanymi na podstawie art. 25 ust. 4 i art. 29 ust. 1 tej ustawy;
 2. system EMAS, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U. Nr 178, poz. 1060);
 3. uzyskiwanie i umarzanie świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.), przez podmioty obowiązane na podstawie tej ustawy do uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia w zamian opłaty zastępczej;
 4. system zarządzania środowiskowego potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 14001:2004;
 5. system zarządzania energią potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 50001:2011.

W opisie sprawy wskazano, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem na potrzeby wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, szkół, przedszkoli, urzędu miejskiego i innych instytucji użyteczności publicznej oraz odbiorców indywidualnych. Sprzedaż energii cieplnej realizowana jest w oparciu o koncesje wydane przez Urząd Regulacji Energetyki na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem. W roku 2015 udział zakupu gazu ziemnego w produkcji sprzedanej całego przedsiębiorstwa oraz w wartości produkcji sprzedanej poszczególnych źródeł ciepła przekroczył 5%. Spółka wdrożyła system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym. Wnioskodawca zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej jest zobowiązany i wnosi corocznie na konto NFOŚ i GW w terminie do 31 marca roku następnego opłatę zastępczą o której mowa w ww. ustawie, którą uznaje się za system prowadzący do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej.

Istotą zagadnienia w kontekście zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Spółkę, jest ustalenie zakresu zwolnienia od podatku akcyzowego przewidzianego w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy.

Zgodnie z ww. przepisami, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w których wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższania efektywności energetycznej.

Zatem podmiot ubiegający się o prawo do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, powinien spełniać kumulatywnie obie przesłanki wynikające z ww. przepisu, to jest:

 1. winien to być podmiot, który jest zakładem energochłonnym w rozumieniu definicji ustawowej zawartej w art. 31b ust. 10 ustawy oraz
 2. w tym zakładzie energochłonnym powinien być wprowadzony w życie co najmniej jeden z następujących systemów:
  • system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub
  • do podwyższenia efektywności energetycznej.

Jak wynika z opisu sprawy, Spółka jest zakładem energochłonnym w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy, a zatem spełnia pierwszy warunek opisany w art. 31 b ust. 1 pkt 5 ustawy. Należy zatem ustalić czy Spółka spełnia drugi konieczny warunek, uprawniający do zwolnienia, to jest czy w Spółce został wprowadzony któryś z ww. w tym przepisie systemów. Systemy te zostały wymienione enumeratywnie w art. 31c ustawy. Za wdrożenie ww. sytemu uważa się m.in. uzyskiwanie i umarzanie świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.), przez podmioty obowiązane na podstawie tej ustawy do uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia w zamian opłaty zastępczej.

Jak wynika z wniosku Spółka wnosi corocznie na konto NFOŚ i GW w terminie do 31 marca roku następnego ww. opłatę zastępczą. Należy zatem uznać że również drugi warunek warunkujący zastosowanie zwolnienia dla wyrobów gazowych nabywanych przez Spółkę jest spełniony.

Należy zatem uznać, że Spółka jest upoważniona do nabycia wyrobów gazowych -zużywanych do produkcji ciepła - zwolnionych w podatku akcyzowym - przy spełnieniu warunków formalnych (określenia w umowie zawartej między sprzedawcą a Spółką, że wyroby te będą użyte do celów opałowych). Mianowicie Spółka nie będzie zobowiązana do opodatkowania podatkiem akcyzowym nabytych i zużywanych przez nią wyrobów gazowych, które zostały objęte zwolnieniem.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.