IBPP4/4513-21/15/LG | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku wyrobów gazowych
IBPP4/4513-21/15/LGinterpretacja indywidualna
 1. gaz
 2. następstwo prawne
 3. systemy
 4. wyroby akcyzowe
 5. zakład energochłonny
 6. zwolnienie
 7. zwolnienie z podatku akcyzowego
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu wobec instytucji Wspólnot Europejskich i innych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 24 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku wyrobów gazowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego zastosowania zwolnienia od podatku wyrobów gazowych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 29 kwietnia 2015 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 24 kwietnia 2015 r. znak IBPP4/4513-21/15/LG.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i następujące zdarzenie przyszłe:

X sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą jako finalny nabywca gazowy (dalej: „FNG”) w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zmianami; dalej: „ustawa” lub „ustawa o podatku akcyzowym”).

W Spółce funkcjonują wyodrębnione jednostki organizacyjne (dalej łącznie: „jednostki wytwórcze” lub „jednostki”), w których wykorzystywane są różnego rodzaju wyroby gazowe w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

Do wyrobów gazowych wykorzystywanych w jednostkach wytwórczych należą m.in. objęte kodem CN 2705 00 00 - gaz koksowniczy, gaz konwertorowy oraz gaz wielkopiecowy, a także gaz ziemny zakwalifikowany do kodu CN 2711 21 00 (dalej łącznie: „wyroby gazowe”). Wyroby gazowe zużywane przez poszczególne jednostki wytwórcze nabywane są przez Spółkę od podmiotów posiadających status pośredniczących podmiotów gazowych (dalej: „PPG”) w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy o podatku akcyzowym.

Całość nabywanych wyrobów gazowych jest zużywana przez poszczególne jednostki do prowadzonej przez nie działalności obejmującej m.in. produkcję ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. W zależności od specyfiki danej jednostki wytwórczej nabywane przez Spółkę wyroby gazowe mogą być zużywane również do produkcji w szczególności: (i) dmuchu wielkopiecowego, (ii) pary technologicznej oraz (iii) sprężonego powietrza.

Wszystkie instalacje, w których dochodzi do zużycia wyrobów gazowych w poszczególnych jednostkach wytwórczych objęte są systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (dalej: „system EU ETS”) zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2011 r., nr 122, poz. 695 ze zm.).

Każda z funkcjonujących w Spółce jednostek wytwórczych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 31 b ust. 10 ustawy, tj. stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Przed dniem 10 grudnia 2014 r. poszczególne jednostki wytwórcze funkcjonowały w ramach struktury organizacyjnej innych podmiotów - spółek kapitałowych (dalej łącznie: „spółki dzielone”). W wyniku podziału przez wydzielenie przeprowadzonego w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.; dalej: „KSH”) spółki dzielone przeniosły określone w planie podziału składniki swojego majątku (w postaci poszczególnych jednostek wytwórczych) na Wnioskodawcę (spółkę przejmującą). Zgodnie z informacjami zawartymi w tablicach stanowiących załączniki do planu podziału, każda z jednostek wytwórczych stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki dzielonej. Majątek pozostały w każdej ze spółek dzielonych spełnia warunki dla uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zgodnie z planem podziału, w ramach powyższych działań Spółka przejęła całość składników majątku związanych z działalnością produkcyjną poszczególnych jednostek wytwórczych - tj. ogół aktywów i pasywów wchodzących w skład poszczególnych jednostek wytwórczych, obejmujący również całość praw i obowiązków związanych bezpośrednio z działalnością tych jednostek.

W wyniku wspomnianych powyżej zmian organizacyjnych od dnia 10 grudnia 2014 r. poszczególne jednostki wytwórcze kontynuują dotychczasową działalność produkcyjną funkcjonując w ramach struktury organizacyjnej Wnioskodawcy.

Wnioskodawca oblicza udział zakupu wyrobów gazowych na potrzeby poszczególnych jednostek wytwórczych w wartości produkcji sprzedanej danej jednostki, o którym mowa w art. 31b ust. 10 ustawy (dalej: „wskaźnik energochłonności” lub „współczynnik energochłonności”) w oparciu o następujące dane:

 • całkowity koszt zakupu wyrobów gazowych zużywanych w danej jednostce wytwórczej oraz
 • całość przychodów przypisanych danej jednostce wytwórczej.

Obliczone w ten sposób współczynniki energochłonności poszczególnych jednostek wytwórczych zarówno w odniesieniu do 2013 r. jak i 2014 r. wynoszą nie mniej niż 5%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy użycie w poszczególnych jednostkach wytwórczych wyrobów gazowych nabytych w zwolnieniu od akcyzy skutkuje powstaniem po stronie Spółki obowiązku zapłaty akcyzy od tych wyrobów...

Zdaniem Wnioskodawcy, użycie w poszczególnych jednostkach wytwórczych wyrobów gazowych nabytych w zwolnieniu od akcyzy nie skutkuje powstaniem po stronie Spółki obowiązku zapłaty akcyzy od tych wyrobów.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Na gruncie obowiązującego brzmienia ustawy opodatkowaniu akcyzą podlegają m.in. wyroby gazowe, za które zgodnie z ustawą uznaje się m.in. wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 oraz 2711 29 00. W przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in. sprzedaż tych wyrobów na rzecz FNG oraz użycie przez FNG wyrobów gazowych nabytych w ramach zwolnienia od akcyzy do celów innych niż zwolnione.

W świetle powyższego gaz koksowniczy, gaz konwertorowy oraz gaz wielkopiecowy - należące do kodu CN 2705 00 00, a także gaz ziemny zakwalifikowany do kodu CN 2711 21 00 stanowią wyroby gazowe w rozumieniu ustawy, zaś opodatkowaniu akcyzą podlega m.in. sprzedaż tych wyrobów na rzecz Spółki, a w przypadku nabycia gazu w zwolnieniu od akcyzy, również użycie tego wyrobu do celów innych niż zwolnione.

Obecne brzmienie ustawy w art. 31b ust. 1 pkt 5 oraz ust. 4 pkt 1 przewiduje zwolnienie od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych bądź do napędu stacjonarnych urządzeń (lub do celów opałowych związanych z napędem tych urządzeń) przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Przy czym, zgodnie z art. 31b ust. 10 ustawy za zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe uznaje się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego ustalany jest procentowy udział. Ponadto wspomniany przepis stanowi również, iż zakład energochłonny nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle powyższych przepisów Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż dla objęcia wyrobów gazowych zużywanych przez poszczególne jednostki wytwórcze zwolnieniem od akcyzy konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

 • uznanie poszczególnych jednostek wytwórczych funkcjonujących w Spółce za zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby gazowe oraz
 • wprowadzenie w poszczególnych jednostkach wytwórczych systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia analizą spełnienia przez każdą z funkcjonujących w Spółce jednostek wytwórczych wszystkich powyższych przesłanek objęcia wyrobów gazowych zwolnieniem od akcyzy.

 1. Uznanie poszczególnych jednostek wytwórczych za zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby gazowe

Dla uznania, że w przypadku będącym przedmiotem niniejszego wniosku doszło do spełnienia pierwszej z wyżej wymienionych przesłanek konieczne jest jednoczesne wykazanie, iż: (i) każda z funkcjonujących w Spółce jednostek wytwórczych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) w rozumieniu ustawy oraz że (ii) udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej poszczególnych jednostek wytwórczych wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział.

1.Uznanie poszczególnych jednostek wytwórczych za ZCP w rozumieniu ustawy

Jak wskazano w opisie zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku, każda z funkcjonujących w Spółce jednostek wytwórczych może zostać uznana za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy, gdyż stanowi ona organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Oznacza to, iż poszczególne jednostki wytwórcze, pod warunkiem osiągnięcia odpowiedniego udziału zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej, mogą zostać uznane za zakład energochłonny w rozumieniu ustawy.

2.Udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej poszczególnych jednostek wytwórczych

2.1.Metodologia ustalania współczynnika energochłonności

Dla uznania danej jednostki wytwórczej za zakład energochłonny w rozumieniu ustawy konieczne jest również ustalenie udziału zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej tej jednostki (dalej: „wskaźnik energochłonności”). Zgodnie z art. 31b ust. 10 ustawy dla uznania danego podmiotu za zakład energochłonny niezbędne jest osiągnięcie współczynnika energochłonności nie mniejszego niż 5%.

Jak wskazano w opisie zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku, wskaźniki energochłonności poszczególnych jednostek wytwórczych zostały ustalone przy uwzględnieniu:

 • całkowitego koszt zakupu wyrobów gazowych zużywanych przez daną jednostkę wytwórczą oraz
 • całości przychodów przypisanych danej jednostce.

Obliczony w ten sposób wskaźnik energochłonności w przypadku każdej z funkcjonujących w Spółce jednostek wytwórczych zarówno w odniesieniu do roku 2013 jak i 2014 r. wynosi nie mniej niż 5%.

Powyższa metodologia określania wartości produkcji sprzedanej, w ocenie Wnioskodawcy, uwzględnia w szczególności definicję „wartości produkcji sprzedanej” zawartą w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1330), w którym wskazano, iż wartość produkcji sprzedanej w bieżących cenach bazowych oznacza przychód ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług (bez podatku od towarów i usług), pomniejszony o podatek akcyzowy, a powiększony o dotacje otrzymane do produktu. Odnosząc powyższe do przedstawionego zdarzenia, wskaźnik energochłonności poszczególnych jednostek wytwórczych uwzględnia zatem całość przychodów (netto) osiągniętych przez daną jednostkę z tytułu realizowanych przez nią dostaw towarów i świadczonych usług.

2.2.Wpływ zmian organizacyjnych na przyjętą metodologię ustalania współczynnika energochłonności

Zdaniem Wnioskodawcy, na przyjętą metodologię ustalania współczynnika energochłonności poszczególnych jednostek wytwórczych nie wpływa okoliczność, iż przed 10 grudnia 2014 r. jednostki te funkcjonowały w strukturze organizacyjnej innych podmiotów.

Powyższe stwierdzenie wynika m.in. z faktu, iż w niniejszej sytuacji zastosowanie powinna znaleźć regulacja przewidziana w art. 93c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.; dalej: „Ordynacja” lub „OP”). Zgodnie ze wspomnianym przepisem ustanawiającym zasadę tzw. sukcesji ograniczonej, osoby prawne przejmujące (lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału) wstępują z dniem wydzielenia we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Przy czym, w przypadku podziału przez wydzielenie regulacja ta znajduje zastosowanie jedynie w przypadku, gdy zarówno majątek przejmowany na skutek podziału jak i majątek osoby prawnej dzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Jak wskazano w opisie zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku, zgodnie z informacjami zawartymi w tablicach stanowiących załączniki do planu podziału, w ramach podziału Wnioskodawca przejął aktywa i pasywa wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci poszczególnych jednostek wytwórczych, obejmujące ogół praw i obowiązków związanych bezpośrednio z działalnością każdej z tych jednostek. Jednocześnie majątek pozostający w poszczególnych spółkach dzielonych spełnia przesłanki dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Ponadto w świetle analizy przedstawionej w niniejszym wniosku należy zauważyć, iż poszczególne jednostki wytwórcze również po przeprowadzeniu wspomnianych działań restrukturyzacyjnych stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, iż w niniejszym przypadku, zgodnie z zasadą sukcesji ograniczonej, Spółka z dniem 10 grudnia 2014 r. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółek dzielonych związane z poszczególnymi jednostkami wytwórczymi. Oznacza to, iż w zakresie w jakim poszczególne prawa i obowiązki podatkowe związane są ze składnikami majątku przypisanymi Spółce w planie podziału (tj. z poszczególnymi jednostkami wytwórczymi przejętymi w wyniku wspomnianych zmian organizacyjnych) Spółka jest następcą prawnym spółek dzielonych.

Tym samym Spółka jako następca prawny spółek dzielonych (w zakresie działalności prowadzonej w poszczególnych jednostkach wytwórczych) jest uprawniona do obliczania współczynnika energochłonności dla każdej jednostki wytwórczej również w oparciu o przypisane danej jednostce koszty zakupu wyrobów gazowych i przychody związane z działalnością prowadzoną przez tą jednostkę przed dniem wydzielenia.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowa jest stosowana przez Spółkę metodologia obliczania współczynnika energochłonności uwzględniająca:

 • koszty zakupu wyrobów gazowych na potrzeby poszczególnych jednostek wytwórczych poniesione w 2014 r. zarówno przed jak i po dniu wydzielenia oraz
 • całość przychodów przypisanych poszczególnym jednostkom osiągniętych w 2014 r. zarówno przed jak i po dniu wydzielenia.

Powyższe podejście, w ocenie Spółki, jest zgodne ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe w podobnych przypadkach na gruncie regulacji dotyczącej opodatkowania wyrobów węglowych zawierającej unormowania zbliżone do przepisów dotyczących wyrobów gazowych. Dla przykładu Wnioskodawca pragnie wskazać indywidualną interpretację wydaną 7 września 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP3/443-612/12-2/JK), w której organ wskazał, iż: „w przedmiotowej sytuacji, w której Wnioskodawca stał się wskutek przekształcenia o charakterze korporacyjnym (przejęcia spółki w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh) następcą prawnym dotychczasowego koncesjonariusza (L) przy dokonywaniu wyliczeń dotyczących wartości produkcji sprzedanej oraz wartości zakupu wyrobów węglowych powinno zaliczyć się sumę tych wartości dla Wnioskodawcy i jej poprzednika prawnego” <podkreślenia autora wniosku>.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, każda z funkcjonujących w Spółce jednostek wytwórczych osiąga wymagany przepisami ustawy o podatku akcyzowym udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej, w konsekwencji czego może zostać uznana za zakład energochłonny w rozumieniu ustawy.

II. Wprowadzenie systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej

Dla objęcia zużywanych w poszczególnych jednostkach wytwórczych wyrobów gazowych zwolnieniem od akcyzy na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 bądź ust. 4 pkt 1 ustawy niezbędne jest również wprowadzenie systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Przy czym ustawa o podatku akcyzowym nie wymienia systemów uprawniających do zastosowania komentowanego zwolnienia od akcyzy. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, literalne rozumienie ww. przepisów ustawy pozwala twierdzić, że za system uprawniający do zastosowania omawianego zwolnienia od akcyzy może zostać uznany każdy system, który prowadzi do realizacji wyżej wymienionych celów.

Jak wskazano w opisie zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku, wszystkie instalacje, w których dochodzi do zużycia wyrobów gazowych w poszczególnych jednostkach wytwórczych zostały objęte systemem EU ETS. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, każda z jednostek wytwórczych może zostać uznana za podmiot, w którym wprowadzono wżycie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Powyższe podejście znajduje potwierdzenie również w stanowiskach prezentowanych przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne. Dla przykładu Wnioskodawca pragnie wskazać w szczególności wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 czerwca 2014 r. (sygn. akt I FSK 989/13, orzeczenie prawomocne), w którym wskazano: „W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak najbardziej zgodna z celem przedmiotowego zwolnienia jest dotychczasowa, ugruntowana praktyka organów podatkowych i umożliwianie korzystania ze zwolnienia podmiotom uczestniczącym w systemach EU ETS i EMAS.

Analogiczne podeście zaprezentowano również m.in. w indywidualnej interpretacji wydanej w dniu 13 lutego 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. IPTPP3/443A-77/13-2/KK) oraz interpretacji wydanej 7 lutego 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPP4/443-541/13/EK).

III. Objęcie sukcesją prawa do stosowania zwolnienia od akcyzy przysługującego poszczególnym jednostkom wytwórczym

Z przedstawionej powyżej argumentacji wynika, iż poszczególne jednostki wytwórcze mogą zostać uznane za zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby gazowe, w których wprowadzono w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, w związku z czym użycie w tych jednostkach wyrobów gazowych nabytych w zwolnieniu od akcyzy nie skutkuje powstaniem po stronie Spółki obowiązku zapłaty akcyzy od tych wyrobów.

Warto też należy zauważyć, iż Spółka jako następca prawny spółek dzielonych w zakresie związanym z działalnością prowadzoną przez wskazane jednostki wytwórcze wstąpiła we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki związane z poszczególnymi jednostkami, w tym również w prawo do stosowania zwolnień podatkowych. Powyższe stwierdzenie wynika zarówno z literalnego brzmienia Ordynacji, jak i z orzecznictwa sądów administracyjnych, np. z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lutego 2014 r. (sygn. akt II FSK 536/12, orzeczenie prawomocne), w którym wskazano: „(...) zwolnienie od podatku jest prawem majątkowym, w które - zgodnie z art. 93 § 2 pkt 1 w związku z art. 93 § 1 O.p. - wstępuje następca prawny. Przepisy te bowiem stanowią, że następca prawny wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Następstwo prawne pod tytułem ogólnym - które te przepisy na gruncie prawa podatkowego wprowadzają - oznacza w istocie wstąpienie w sytuację prawną spółki przejętej.

Analogiczne podejście w odniesieniu do sukcesji wynikającej z art. 93c Ordynacji zostało wyrażone również w orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2014 r. (sygn. akt I SA/Wr 1493/14, orzeczenie nieprawomocne), w którym stwierdzono: „Słuszne jest stanowisko spółki, że ww. przepis Ordynacji podatkowej ustanawia zasadę generalnej sukcesji praw i obowiązków podatkowych podatnika w związku z podziałem przez wydzielenie.

Przepis art. 93c o.p. ma charakter materialnoprawny i ustawodawca nie wprowadził dla jego zastosowania żadnych ograniczeń (za wyjątkiem § 2 art. 93c o.p.) (...).

(...) zwolnienie od podatku jest prawem majątkowym, w które - zgodnie z art. 93c o.p. - wstępuje następca prawny. Następstwo prawne pod tytułem ogólnym oznacza wstąpienie w sytuację prawną spółki dzielonej, a więc oznacza to kontynuowanie przez spółkę powstałą w wyniku podziału przez wydzielenie biegu terminu jako terminu nieprzerwanego w rozumieniu art. 22 ust. 4a u.p.d.o.p.” <podkreślenie autora wniosku>.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż na dzień wydzielenia każda z jednostek wytwórczych osiągnęła odpowiedni współczynnik energochłonności oraz była objęta systemem EU ETS, należy zauważyć, iż na dzień wydzielenia poszczególnym jednostkom wytwórczym przysługiwało prawo do stosowania zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 5 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Uprawnienie to jest prawem majątkowym, w które Spółka, jako następca prawny spółek dzielonych (w zakresie związanym z działalnością prowadzoną przez poszczególne jednostki wytwórcze), wstąpiła z dniem wydzielenia.

W związku z powyższym Spółka przejmując poszczególne jednostki wytwórcze, w grudniu 2014 r. przejęła również uprawnienie do stosowania zwolnienia od akcyzy w odniesieniu do wyrobów gazowych zużywanych w tych jednostkach zarówno: (i) w okresie od dnia wydzielenia do 31 grudnia 2014 r. (w oparciu o współczynniki energochłonności poszczególnych jednostek obliczone za 2013 r.), jak i w całym 2015 r. (w oparciu o współczynniki energochłonności poszczególnych jednostek obliczone w oparciu o dane za całość roku 2014).

Należy bowiem zauważyć, iż zgodnie z poglądem prezentowanym w orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lutego 2014 r. (sygn. akt II FSK 536/12, orzeczenie prawomocne):

„wstąpienie „we wszelkie” przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się (przez przejęcie) osób lub spółek - nie powinno być ograniczane tylko do „takich praw lub obowiązków publicznoprawnych, które istniały w momencie połączenia obu podmiotów” - jak tego domaga się Organ. Ustawodawca bowiem nie wprowadził żadnych ograniczeń w tym zakresie. Nadto, wykładnia gospodarcza omawianego przepisu wzmacnia pogląd, iż podmiot będący sukcesorem wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których strona był podmiot przejmowany, ze skutkiem tak, jakby to sukcesor od początku był stroną tych stosunków prawnych. Jak słusznie wiec wskazał Sad pierwszej instancji, sukcesji uregulowanej w art. 93 S 2 O.p. podlegają wszelkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego, a nie tylko te prawa, które zostały zrealizowane (...).” <podkreślenie autora wniosku>.

IV. Podsumowanie

W świetle argumentacji przedstawionej w niniejszym wniosku, zdaniem Wnioskodawcy, użycie w poszczególnych jednostkach wytwórczych wyrobów gazowych nabytych w zwolnieniu od akcyzy nie skutkuje powstaniem po stronie Spółki obowiązku zapłaty akcyzy od tych wyrobów, gdyż wyroby te mogą zostać objęte zwolnieniem od akcyzy przewidzianym w art. 31b ust. 1 pkt 5 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.