IBPP4/443-234/13/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Wskaźnik proporcji zakupów wyrobów węglowych do produkcji sprzedanego ciepła po przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę z o. o.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2013r. (data wpływu 28 maja 2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2013r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Z dniem 01 grudnia 2012r. z przekształcenia zakładu budżetowego powstała Spółka z o. o., która 21 grudnia 2012r. została wpisana do KRS. Spółka powstała w wyniku przekształcenia - kontynuuje działalność zakładu. Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki zakładu związane z jego działalnością, stając się jego następcą prawnym.

Przedmiotem działalności spółki jest:

 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • zbieranie odpadów oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

W ramach struktury organizacyjnej Spółka posiada działy: usług, wodociągów i kotłownię.

Każdy z działów posiada wyodrębnione składniki majątkowe oraz określone zadania gospodarcze.

Dla potrzeb kotłowni Spółka będzie zakupywać miał węglowy. Ciepło produkowane przez kotłownię jest przeznaczone na sprzedaż na zewnątrz tj. na rzecz trzech spółdzielni mieszkaniowych w celu ogrzewania gospodarstw domowych, jak również na rzecz innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucji publicznych.

Z wyliczeń przeprowadzonych przez Spółkę wynika, że wartość zakupionego miału węglowego w 2012 roku w produkcji i sprzedaży ciepła wynosi 38%, natomiast wartość zakupionego miału węglowego w całkowitej sprzedaży w 2012r. 17%.

Do przeprowadzonych wyliczeń przyjęto 11 miesięcy (od 01.01 do 30.11.2012) działalności zakładu budżetowego i 1 miesiąc (grudzień 2012) działalności Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy przy wyliczeniu wskaźnika proporcji zakupów wyrobów węglowych do produkcji sprzedanego ciepła, Spółka może wziąć 11 miesięcy roku 2012 działalności zakładu budżetowego i jeden miesiąc grudzień 2012 działalności spółki - jako rok poprzedzający...
 2. Czy zgodnie z art. 31a ust. 2 pkt 8 Spółka jest Zakładem Energochłonnym...

Wnioskodawca uważa, że kupując miał węglowy dla potrzeb kotłowni na następne sezony grzewcze spełnia warunki do korzystania ze zwolnienia z akcyzy na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 8 Ustawy o podatku akcyzowym - jako zakład energochłonny do celów opałowych, ponieważ udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanego ciepła w poprzednim roku tj. 2012 wynosił ponad 10%. Kotłownia posiada zespół składników majątkowych a jednocześnie może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizując nałożone zadania w trzech płaszczyznach : organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), dalej zwanej ustawą, wyroby węglowe, to wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy. Zgodnie z treścią wskazanego załącznika do wyrobów akcyzowych zalicza się:

 • węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowane do kodu CN 2701,
 • węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych, klasyfikowany do kodu CN 2702,
 • koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowany do kodu CN 2704 00.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a ustawy, podmiot zużywający to podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia.

Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy:

 1. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;
 2. dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;
 3. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;
 4. import wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;
 5. eksport wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy.

Ponadto, zgodnie z art. 31a ust. 2 ustawy, zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane:

 1. w procesie produkcji energii elektrycznej;
 2. w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
 3. przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016), podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092), jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.).
 4. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 5. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 6. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;
 7. procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej; procesy mineralogiczne oznaczają procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.Urz. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, ze zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, ze zm.);
 8. przez zakłady energochłonne do celów opałowych;
 9. przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

W myśl ust. 10 cytowanego artykułu, przez zakłady energochłonne rozumie się podmioty, u których udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Stosownie do przepisów art. 31a ust. 4-7 ustawy, warunkiem zwolnienia określonego w art. 31a ust. 2 ustawy jest prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych. Ewidencja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia. Ewidencja powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości otrzymanych wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania, oraz informacje o dokumentach dostawy i kodzie CN wyrobów węglowych. Ewidencja, oraz dokument dostawy powinny być przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ewidencja została sporządzona, a dokument dostawy potwierdzony przez odbiorcę.

Szczegółowy zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencja wyrobów zwolnionych i sposób jej prowadzenia, określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 196).

Zwolnienia związane z przeznaczeniem wyrobów węglowych wymienione w art. 31a ust. 2 ustawy, obejmują wszystkie obligatoryjne i fakultatywne zwolnienia przewidziane w dyrektywie Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Zwolnieniu zatem, ze względu na przeznaczenie wyrobów węglowych podlega jego zużycie do: produkcji energii elektrycznej, produkcji wyrobów energetycznych, do przewozu towarów i pasażerów koleją, do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie, w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych, do redukcji chemicznej oraz przez zakłady energochłonne do ogrzewania.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwesta w jaki sposób ustalić, dla celu uznania Spółki za zakład energochłonny, wskaźnik udziału zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział.

Spółka (Wnioskodawca) w opisie zdarzenia przyszłego wskazała, że powstała z dniem 1 grudnia 2012r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Powstała w wyniku przekształcenia Spółka (Wnioskodawca) wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki zakładu budżetowego związane z jego działalnością, stając się jego następcą prawnych oraz kontynuuje dotychczasową działalność zakładu budżetowego. W ramach struktury organizacyjnej Spółka posiada działy: usług, wodociągów i kotłownię. Każdy z działów (w tym także zatem i kotłownia) posiada wyodrębnione składniki majątkowe oraz posiada określone zadania gospodarcze. Miał węglowy zakupywany będzie przez Spółkę dla potrzeb kotłowni. Natomiast ciepło produkowane przez kotłownię jest przeznaczone na sprzedaż na zewnątrz tj. na rzecz trzech spółdzielni mieszkaniowych dla potrzeb ogrzewania gospodarstw domowych oraz na rzecz innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucji publicznych. Kotłownia posiada zespół składników majątkowych a jednocześnie może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizując nałożone zadania w trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

Z wyliczeń przeprowadzonych przez Spółkę wynika, że wartość zakupionego miału węglowego w 2012 roku w produkcji i sprzedaży ciepła wynosi 38%, natomiast wartość zakupionego miału węglowego w całkowitej sprzedaży w 2012r. 17%.

Do przeprowadzonych wyliczeń przyjęto 11 miesięcy (od 01.01 do 30.11.2012) działalności zakładu budżetowego i 1 miesiąc (grudzień 2012) działalności Spółki.

Stosownie do powyższego ponieważ Wnioskodawca (Spółka) stał się następcą prawnym zakładu budżetowego przy dokonywaniu wyliczeń dotyczących wartości produkcji sprzedanej oraz wartości zakupu wyrobów węglowych powinno zaliczyć się sumę tych wartości dla Wnioskodawcy i jego poprzednika prawnego.

Odnosząc się do kwestii zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 31a ust. 2 pkt 8 ustawy wskazać należy, iż dla uznania kotłowni za zakład energochłonny udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej kotłowni winien wynosić nie mniej niż 10% w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział a ponadto kotłownia nie może być mniejsza niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W tym miejscu zwrócić należy uwagę na pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które zawarte jest w art. 31a ust. 10 ustawy. Stosownie do tego przepisu, zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jest jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tą ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Winno ono mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Stosownie do tego przepisu, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Z opisu sprawy wynika, iż Spółka w oparciu o kotłownię stanowiącą wydzielony składnik majątkowy (dział) posiadający określone zadania gospodarcze, organizacyjnie mogący stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące nałożone zadania w trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej, prowadzi sprzedaż ciepła na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów. Udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej ciepła wynosi nie mniej niż 10% w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział, tj. roku 2012.

Zgodnie z powyższym, o ile opisana przez Wnioskodawcę kotłownia stanowiła w zakładzie budżetowym i stanowi w Spółce zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 31a ust. 10 ustawy, Wnioskodawca jest uprawniony przy wyliczeniu proporcji udziału zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanego ciepła, w skali roku 2012, uwzględnić sumę tych wartości dla Wnioskodawcy i zakładu budżetowego.

Jednocześnie należy zauważyć, że Wnioskodawca zaznaczył również w opisie zdarzenia przyszłego, że wartość zakupionego miału węglowego przez zakład budżetowy i Wnioskodawcę występującego jako następca prawny tego zakładu w wartości całkowitej sprzedaży w skali roku 2012r. wyniosła również powyżej 10%. Tym samym Wnioskodawca spełnia definicję zakładu energochłonnego, w rozumieniu art. 31a ust. 10 ustawy, i jest uprawniony zgodnie z art. 31a ust. 2 ustawy do korzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego, oczywiście pod warunkiem prowadzenia – zgodnie z art. 31a ust. 4-7 ustawy – ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W tym miejscu tut. organ jednak zaznacza, ze przedmiotem udzielonej interpretacji nie była kwestia oceny czy opisana kotłownia stanowi zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa, gdyż nie było to objęte zakresem pytania ani stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.