Zakład energochłonny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakład energochłonny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
lut

Istota:

Uznanie kotłowni Wnioskodawcy za zakład energochłonny oraz możliwość korzystania ze zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych w kotłowni.

Fragment:

Zakład energochłonny. Zgodnie z art. 31a ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym, przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Jednocześnie zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa, rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Tym samym, aby można było określić czy Kotłownia stanowi zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe należy zweryfikować czy stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Kotłownia jako zorganizowana część przedsiębiorstwa. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Spółka posiada na terenie swojego zakładu wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie jednostkę w postaci Kotłowni, której zadaniem jest produkcja energii cieplnej, tak na cele własne Spółki, jak i w celu dostarczenia tej energii podmiotom trzecim. a) Zespół składników materialnych i niematerialnych.

2017
30
sie

Istota:

W zakresie uznania Spółki za zakład energochłonny i prawa do zwolnienia od akcyzy nabywanych wyrobów węglowych.

Fragment:

Zatem skoro wyliczony wskaźnik energochłonności za rok 2016 przekroczy dla Zakładu Energetyki Cieplnej 10% oraz Zakład ten jest nie mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa, stanowi on zakład energochłonny w rozumieniu art. 31a ust. 7 ustawy. Stanowisko w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe. Wątpliwości Spółki dotyczą również możliwości zastosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych (miału węglowego) nabywanych w opisanej sytuacji. Mając na uwadze powyższe przepisy w pierwszej kolejności wskazać należy, że podmiot ubiegający się o prawo do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy, przewidzianego w art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2017 r., obok zużywania wyrobów węglowych do celów opałowych, powinien spełniać również kumulatywnie przesłanki wynikające z ww. przepisu, to jest: spełniać definicję zakładu energochłonnego w rozumieniu definicji ustawowej zawartej w art. 31a ust. 7 ustawy, wprowadzić w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej – stosownie do zapisów art. 31c ustawy, wypełniać warunki formalne, o których mowa w art. 31a ust. 3 i 4 ustawy. Zakład Energetyki Cieplnej spełnia definicję zakładu energochłonnego, o której mowa w art. 31a ust. 7 ustawy. W Zakładzie tym wprowadzono także system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, wskazany w art. 31c ust. 1 i 3 ustawy.

2017
12
lip

Istota:

Zwolnienia z akcyzy wyrobów węglowych zużywanych przez Wnioskodawcę do celów opałowych.

Fragment:

Zatem podmiot ubiegający się o prawo do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2017 r. powinien spełniać przesłankę wynikającą z ww. przepisu, to jest winien to być podmiot, który jest zakładem energochłonnym w rozumieniu definicji ustawowej zawartej w art. 31a ust. 7 ustawy. Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca jest zakładem energochłonnym w rozumieniu art. 31a ust. 7 ustawy. Na pytanie tut. organu „ Z wniosku wynika, że Wnioskodawca (spółdzielnia mieszkaniowa) posiada własną kotłownię opalaną paliwem stałym (ekogroszek) proszę zatem o wskazanie czy Wnioskodawca jest zakładem energochłonnym o którym mowa w art. 31a ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 743 ze zm.) wykorzystującym wyroby węglowe? Wskazać należy, że w myśl tego przepisu przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Jednocześnie Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. ”, Wnioskodawca wskazał, że w myśl art. 3la ust.7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym jest Zakładem Energochłonnym.

2017
18
maj

Istota:

Zwolnienie od akcyzy wyrobów węglowych zużywanych do celów opaowych

Fragment:

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że X spełnia wymogi zakładu energochłonnego określone w art. 31a ust. 7 ustawy. Odnosząc się do powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uznania Oddziału X za zakład energochłonny jest prawidłowe. Tym samym, skoro Oddział X jest zakładem energochłonnym, może korzystać ze zwolnienia od akcyzy wobec zużycia wyrobów węglowych do celów opałowych na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy. Oznacza to, że stanowisko Wnioskodawcy w części korzystania ze zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych przez zakład energochłonny (Oddział X) jest prawidłowe. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, oceniając całościowo, w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe. Ponadto Wnioskodawca uczestniczący w we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (ETS), który został wymieniony w art. 31c ustawy. Jednakże tylko 5 ciepłowni należących do Oddziału X uczestniczy w ww. systemie. Zatem zwolnieniu z akcyzy podlegać będzie zużycie wyrobów węglowych do celów opałowych w instalacjach (ciepłowniach) uczestniczących w tym systemie, a więc konkretne wskazane jednostki objęte systemem ETS a nie cała działalność Wnioskodawcy, czy też działalność Oddziału X.

2016
28
lis

Istota:

Zwolnienie z akcyzy wyrobów gazowych

Fragment:

Zgodnie z art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Zatem, podmiot ubiegający się o prawo do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, powinien spełniać kumulatywnie obie przesłanki wynikające z przepisu art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, to jest: winien to być podmiot, który jest zakładem energochłonnym w rozumieniu definicji ustawowej zawartej w art. 31b ust. 10 ustawy oraz w tym zakładzie energochłonnym powinien być wprowadzony w życie co najmniej jeden z następujących systemów: system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Zgodnie z art. 31b ust. 10 ustawy, przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

2016
19
maj

Istota:

Zwolnienie wyrobu gazowego zużywanego do celów opałowych przez zakład energochłonny, w którym został wprowadzony w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej wymieniony w art. 31c ustawy

Fragment:

Zgodnie z art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Zatem, podmiot (pośredniczący podmiot gazowy zużywający wyroby gazowe) ubiegający się o prawo do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, powinien spełniać kumulatywnie obie przesłanki wynikające z przepisu art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, to jest: winien to być podmiot, który jest zakładem energochłonnym w rozumieniu definicji ustawowej zawartej w art. 31b ust. 10 ustawy oraz w tym zakładzie energochłonnym powinien być wprowadzony w życie co najmniej jeden z następujących systemów: system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Zgodnie z art. 31b ust. 10 ustawy, przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny (...)

2016
30
mar

Istota:

Zwolnienie z podatku wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych przez zakład energochłonny

Fragment:

Zgodnie z ww. przepisami, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w których wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższania efektywności energetycznej. Zatem podmiot ubiegający się o prawo do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, powinien spełniać kumulatywnie obie przesłanki wynikające z ww. przepisu, to jest: winien to być podmiot, który jest zakładem energochłonnym w rozumieniu definicji ustawowej zawartej w art. 31b ust. 10 ustawy oraz w tym zakładzie energochłonnym powinien być wprowadzony w życie co najmniej jeden z następujących systemów: system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Jak wynika z opisu sprawy, Spółka jest zakładem energochłonnym w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy, a zatem spełnia pierwszy warunek opisany w art. 31 b ust. 1 pkt 5 ustawy. Należy zatem ustalić czy Spółka spełnia drugi konieczny warunek, uprawniający do zwolnienia, to jest czy w Spółce został wprowadzony któryś z ww. w tym przepisie systemów. Systemy te zostały wymienione enumeratywnie w art. 31c ustawy.

2015
30
paź

Istota:

Zwolnienie z akcyzy wyrobów gazowych wykorzystywanych przez zakład energochłonny

Fragment:

Zgodnie z art. 31b ust. 10 ustawy, przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Zwolnienie określone w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, jest zwolnieniem udzielanym podmiotom ze względu na przeznaczenie – tj. takim podmiotom, które wykorzystują wyroby gazowe w przypadku, gdy w ich przedsiębiorstwie będącym zakładem energochłonnym lub w zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej zakładem energochłonnym (zgodnie z art. 31b ust. 10 ustawy), wprowadzone zostały w życie system, prowadzący do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

2015
30
maj

Istota:

Zwolnienie od podatku wyrobów gazowych

Fragment:

Oznacza to, iż poszczególne jednostki wytwórcze, pod warunkiem osiągnięcia odpowiedniego udziału zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej, mogą zostać uznane za zakład energochłonny w rozumieniu ustawy. 2.Udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej poszczególnych jednostek wytwórczych 2.1.Metodologia ustalania współczynnika energochłonności Dla uznania danej jednostki wytwórczej za zakład energochłonny w rozumieniu ustawy konieczne jest również ustalenie udziału zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej tej jednostki (dalej: „ wskaźnik energochłonności ”). Zgodnie z art. 31b ust. 10 ustawy dla uznania danego podmiotu za zakład energochłonny niezbędne jest osiągnięcie współczynnika energochłonności nie mniejszego niż 5%. Jak wskazano w opisie zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku, wskaźniki energochłonności poszczególnych jednostek wytwórczych zostały ustalone przy uwzględnieniu: całkowitego koszt zakupu wyrobów gazowych zużywanych przez daną jednostkę wytwórczą oraz całości przychodów przypisanych danej jednostce. Obliczony w ten sposób wskaźnik energochłonności w przypadku każdej z funkcjonujących w Spółce jednostek wytwórczych zarówno w odniesieniu do roku 2013 jak i 2014 r. wynosi nie mniej niż 5%. Powyższa metodologia określania (...)

2015
20
maj

Istota:

Zakład energochłonny – węgiel.

Fragment:

(...) wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie; mniej niż 1.000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, win uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2014 r. poz. 23); piwa, wina i napojów fermentowanych, wytwarzanych domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczonych do sprzedaży; mniej niż 10 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, alkoholu etylowego, dokonywanej przez gorzelnie prawnie i ekonomicznie niezależne od wszelkich innych gorzelni oraz niedziałające na podstawie licencji uzyskanej od innego podmiotu; wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy; energii elektrycznej; wyrobów węglowych; suszu tytoniowego; wyrobów gazowych. W przypadku Wnioskodawcy nie zaistnieje obowiązek prowadzenia składu podatkowego w Oddziale w związku z planowaną w tym miejscu produkcją rozcieńczalników o kodzie CN 3814 00 90 z uwagi, iż ten wyrób nie został wymieniony w Załącznikach nr 1 i 2 ustawy.