ITPP1/443-1651/11/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Opodatkowanie usług wynajmu autobusów wraz z kierowcą na podstawie zlecenia na rzecz jednostek budżetowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2011 r. (data wpływu 12 grudnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług wynajmu autobusów wraz z kierowcą na podstawie zlecenia na rzecz jednostek budżetowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia właściwej stawki podatku usług wynajmu autobusów wraz z kierowcą na podstawie zlecenia na rzecz jednostek budżetowych.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest samorządowym zakładem budżetowym, utworzonym na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 7 grudnia 1994 r. Zakład jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, który świadczy usługi komunikacji miejskiej (PKWiU 49.31.2), oraz usługi transportu pasażerskiego pozarozkładowego tzw. usługi wynajmu autobusów wraz z kierowcą (PKWiU - 49.39.3). Zakład okazjonalnie świadczy również usługi przewozu osób na rzecz jednostek budżetowych takich jak: szkoły, Ośrodek Sportu i Rekreacji. Nie są to przewozy regularne rozkładowe, lecz okazjonalne wg czasu i odległości określonej w umowie przez wynajmującego czyli jednostkę budżetową. Zakład za ww. usługi wystawia fakturę VAT z zastosowaniem 8% stawki podatku VAT. Usługi wynajmu autobusów wraz z kierowcą są świadczone na podstawie „zlecenia”. Zdarzają się przypadki, gdy usługa dotyczy np. szkoły, iż faktura za przedmiotowe usługi jest wystawiana na szkołę (podmiot zlecający wykonanie usługi), zaś płatnikiem za wykonaną usługę jest rada rodziców lub środki pochodzące składek uczniów. Do opisanych usług nie mają zastosowania ceny urzędowe za usługi przewozowe transportu zbiorowego komunikacji miejskiej ustalone uchwałą Rady Miejskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy okazjonalne usługi przewozu osób (PKWiU 49.39.3) świadczone na podstawie zlecenia na rzecz jednostki budżetowej, jaką jest szkoła są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie § 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług...
  2. Czy ww. usługi świadczone na rzecz innych jednostek budżetowych są zwolnione od podatku od towarów i usług w oparciu o § 13 ust. 1 pkt 13 ww. rozporządzenia Ministra Finansów...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone okazjonalnie przez Wnioskodawcę (samorządowy zakład budżetowy) usługi przewozu osób na zlecenie jednostek budżetowych tj. szkoły bądź innej jednostki budżetowej, nie są zwolnione od podatku od towarów i usług w myśl § 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r., gdyż Wnioskodawca zalicza te usługi do usług komunikacji miejskiej, które są wyłączone z powyższego zwolnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisu art. 5a towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast według art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7(...).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 cytowanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 146a ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %.

Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% podlegają towary i usługi wymienione w załączniku nr 3 do ustawy.

W pozycji 155 załącznika nr 3 do ustawy wymieniony jest transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski - PKWiU 49.31, natomiast w pozycji 157 – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – PKWiU 49.39.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

W klasyfikacji tej w dziale 49.3 „Pozostały transport lądowy pasażerski”, ustawodawca sklasyfikował pod symbolem PKWiU 49.31.2 „Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski”. Natomiast pod symbolem PKWiU 49.39.3 zostały sklasyfikowane „transport lądowy pasażerski, pozarozkładowy”, a pod symbolem 49.39.31.0 - „Wynajem autobusów i autokarów z kierowcą”.

Powyższa klasyfikacja wskazuje, iż usługi komunikacji miejskiej stanowią odrębną usługę od usług wynajmu autobusu/autokaru wraz z kierowcą.

Jednocześnie w znowelizowanej ustawie ustawodawca przewidział również zwolnienia od podatku VAT dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek i zwolnień.

Na mocy przepisu § 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. Nr 73, poz. 392 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy:

  1. jednostkami budżetowymi,
  2. samorządowymi zakładami budżetowymi,
  3. jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi

z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

Zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do niej nie definiują terminów „jednostka budżetowa” czy „samorządowy zakład budżetowy”, wobec czego należy posiłkować się definicjami legalnymi zawartymi w obowiązującej od dnia 1 stycznia 2010 r. ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. u. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

W myśl postanowień art. 9 tej ustawy, sektor finansów publicznych tworzą m. in. jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Jednostkami budżetowymi – zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 1 ww. ustawy – są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Stosownie do zapisów art. 15 ust. 1 cyt. ustawy, samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

Zatem ze zwolnienia, określonego w § 13 ust. 1 pkt 13 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, korzystają m. in. usługi świadczone pomiędzy zdefiniowanymi wyżej grupami podmiotów.

W treści wniosku wskazano, że Wnioskodawca, będący samorządowym zakładem budżetowym oprócz działalności statutowej (tj. usług komunikacji miejskiej - PKWiU 49.31.2), świadczy również usługi transportu pasażerskiego pozarozkładowego tzw. usługi wynajmu autobusów wraz z kierowcą (PKWiU - 49.39.3). Usługi te Zakład okazjonalnie świadczy na rzecz jednostek budżetowych takich jak: szkoły, Ośrodek Sportu i Rekreacji. Za wykonaną usługę pobierana jest opłata ustalona pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Mając na uwadze opisany stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że usługi, o których mowa we wniosku tj. usługi wynajmu autobusów wraz z kierowcą sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 49.39.3, świadczone pomiędzy Wnioskodawcą (samorządowym zakładem budżetowym) i jednostkami budżetowymi, korzystają ze zwolnienia przewidzianego w § 13 ust. 1 pkt 13 powołanego rozporządzenia, bowiem wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy nie mieszczą się w wyłączeniach ze zwolnienia wskazanych w tym przepisie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń