ITPB3/4510-77/16/AW | Interpretacja indywidualna

Jeżeli w Zakładzie, który jest samorządowym zakładem budżetowym, wystąpi na koniec 2015 r. nadwyżka środków obrotowych, a organ stanowiący podejmie w 2016 r. uchwałę o zwolnieniu Zakładu z wpłaty nadwyżki do budżetu gminy, to czy kwota tej nadwyżki będzie stanowiła dla Zakładu w 2016 r. przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych?
ITPB3/4510-77/16/AWinterpretacja indywidualna
  1. dochód
  2. opodatkowanie
  3. zakład budżetowy
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2016 r. (data wpływu 9 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do przychodów nadwyżki między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych niewpłaconej do budżetu gminy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do przychodów nadwyżki między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych niewpłaconej do budżetu gminy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej jest samorządowym zakładem budżetowym. Celem Przedsiębiorstwa jest trwałe i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb społeczności mieszkańców Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, dla zakładów budżetowych. Podstawą gospodarki finansowej Przedsiębiorstwa jest roczny plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego. Zasadniczym źródłem finansowania działalności podstawowej Przedsiębiorstwa są przychody z usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, z tytułu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych samorządowy zakład przekazuje do budżetu gminy, co kwartał w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału, a za IV kwartał – zaliczkowo, w terminie do 10 grudnia roku budżetowego. Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za pierwsze trzy kwartały dokonuje się w takim stosunku procentowym do faktycznie osiągniętych przychodów, w jakim pozostaje roczna planowana wpłata do rocznych planowanych przychodów. Wpłatę zaliczkową za IV kwartał ustala się w wysokości wpłaty za III kwartał. W terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu Gminy różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku. W przypadku gdy zaliczkowe wpłaty zostaną przekazane w kwotach wyższych niż należne, nadpłacone wpłaty zaliczkowe podlegają zaliczeniu na poczet wpłat roku następnego. Jeżeli wystąpi na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka środków obrotowych, to zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o finansach publicznych Zakład wpłaca ją do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, chyba że organ stanowiący postanowi inaczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jeżeli w Zakładzie, który jest samorządowym zakładem budżetowym, wystąpi na koniec 2015 r. nadwyżka środków obrotowych, a organ stanowiący podejmie w 2016 r. uchwałę o zwolnieniu Zakładu z wpłaty nadwyżki do budżetu gminy, to czy kwota tej nadwyżki będzie stanowiła dla Zakładu w 2016 r. przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Prezentując własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego Jednostka wskazuje, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej jest samorządowym zakładem budżetowym. Zakład jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Na koniec roku Zakład sporządza zeznanie podatkowe CIT-8. Nadwyżka środków obrotowych powstaje z dochodu uzyskiwanego przez Zakład, który jest odpowiednio rozliczany podatkowo, więc w przypadku powstania nadwyżki środków obrotowych na koniec 2015 roku pojawi się również w Zakładzie dochód podlegający opodatkowaniu. Nadwyżka środków zostanie opodatkowana w roku jej wystąpienia, tj. w 2015 roku. Jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmie w 2016 roku uchwałę zwalniającą Zakład z wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2015 rok do budżetu gminy, to kwota nadwyżki będzie dla zakładu przychodem nieopodatkowanym. W przeciwnym bowiem razie nadwyżka byłaby podwójnie opodatkowana. Należy wskazać, że nadwyżka będzie już opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych, a zatem nie może zostać ponownie ujęta w rachunku podatkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Istnienie i działalność zakładów budżetowych uregulowane zostało w ustawie z dnia 20 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). Stosownie art. 15 ust. 1 tej ustawy samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

Zgodnie z ustępem 2 tego artykułu, podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego. Z art. 15 ust. 7 tej ustawy wynika natomiast, że samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, chyba że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej.

Samorządowy zakład budżetowy nie jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, innymi słowy jest podatnikiem podatkiem dochodowego od osób prawnych, tym samym do jego podatkowego rozliczenia zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Stosownie natomiast do brzmienia art. 7 ust. 2 omawianej ustawy, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11 i art. 24a, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Biorąc powyższe pod uwagę należy zauważyć, że Zakład jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych w toku prowadzonej działalności jest zobowiązany rozpoznawać stosowne przychody oraz koszty ich uzyskania, wynikiem czego będzie dochód lub strata jaką Zakład osiągnie w danym roku podatkowym i stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych opodatkowywać uzyskiwane dochody.

Nadwyżka środków budżetowych, o której mowa w przedmiotowym wniosku, generowana jest natomiast z dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę, który już wcześniej był rozliczony podatkowo, czyli opodatkowany. Powstanie obowiązku podatkowego nie jest bowiem zależne od sposobu rozliczenia nadwyżki środków obrotowych z właściwym budżetem.

Tym samym pozostawienie nadwyżki w Zakładzie będzie dla Wnioskodawcy zdarzeniem neutralnym podatkowo.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.