ILPB4/4510-1-585/15-7/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie wskazania właściwego NIP do wpisania w zeznaniu CIT-8 (Miasta czy Zakładu Budżetowego) i wykorzystania dokumentów z NIP Miasta do ustalenia dochodu/straty Zakładu Budżetowego.
ILPB4/4510-1-585/15-7/MCinterpretacja indywidualna
 1. Numer Identyfikacji Podatkowej
 2. dochód
 3. dokumentacja podatkowa
 4. miasto
 5. ustalanie dochodu
 6. zakład budżetowy
 7. zeznanie podatkowe
 8. zeznanie roczne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Zeznania podatkowe
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Ustalanie dochodu (straty)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2015 r. (data wpływu 3 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wskazania właściwego NIP do wpisania w zeznaniu CIT-8 (Miasta czy Zakładu Budżetowego) i wykorzystania dokumentów z NIP Miasta do ustalenia dochodu/straty Zakładu Budżetowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 26 stycznia 2016 r. (data wpływu 29 stycznia 2016 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wskazania właściwego NIP do wpisania w zeznaniu CIT-8 (Miasta czy Zakładu Budżetowego) i wykorzystania dokumentów z NIP Miasta do ustalenia dochodu/straty Zakładu Budżetowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca – zwanym dalej Zakładem – jest samorządowym zakładem budżetowym utworzonym przez Miasto – zwane dalej Miastem, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zwanej dalej ustawą o finansach. Zakład jest gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który realizuje zadania własne Miasta, wskazane w art. 14 ust. 1 ww. ustawy.

Zakład jest zarejestrowanym podatnikiem podatku CIT, składającym zeznania roczne CIT-8 oraz zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług – zwanego dalej podatkiem VAT, składającym deklaracje VAT-7.

Dokonując rozliczeń w/w podatków Zakład posługuje się numerem identyfikacji podatkowej – zwanym dalej NIP Zakładu.

W dniu 29.10.2015 r. Minister Finansów wydał komunikat dotyczący uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26.10.2015 r. I FPS 4/15, w którym wskazano, że gminne zakłady budżetowe objęte zostaną centralizacją w zakresie rozliczeń w podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym, od dnia 01.01.2016 r. Miasto planuje objąć samorządowe zakłady budżetowe centralizacją rozliczania podatku VAT.

Oznacza to, że wszystkie dokumenty źródłowe, a w szczególności faktury, związane z działalnością Miasta oraz jego jednostek i zakładów budżetowych jako jednego podatnika VAT, zawierać będą NIP Miasta.

Zakład wyrejestruje się jako podatnik VAT, zaś wszelkie dokumenty źródłowe pozostające w związku z działalnością Zakładu jako podatnika CIT – w szczególności faktury – podlegające wprowadzeniu do ewidencji rachunkowej Zakładu w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, wystawiane będą z wykazanym NIP Miasta.

Pismem z 26 stycznia 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że na dokumentach źródłowych (fakturach) będzie można dokonać weryfikacji po nazwie Zakładu Budżetowego, która brzmi: (...)

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 1. Czy po dokonaniu „centralizacji” rozliczania podatku VAT przez Miasto i prowadzone przez nie samorządowe zakłady budżetowe – Zakład powinien składać zeznania roczne CIT-8, podając w ich treści NIP Zakładu...
 2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na w/w pytanie – czy wystawiane z NIP Miasta dokumenty źródłowe, pozostające w związku z działalnością Zakładu jako podatnika CIT, które prawidłowo wprowadzone zostaną do prowadzonej przez Zakład ewidencji rachunkowej, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, będą mogły zostać przez Zakład wykorzystane do określenia wysokości jego dochodu lub straty oraz wysokości podstawy opodatkowania w podatku CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy „centralizacja” rozliczania podatku VAT przez Miasto i jego zakłady budżetowe nie ma wpływu na rozliczanie podatku CIT przez w/w samorządowe zakłady budżetowe. Nie ulegnie zatem zmianie dotychczasowy sposób rozliczania podatku CIT przez te zakłady.

Oznacza to, że Zakład nadal powinien rozliczać podatek CIT posługując się NIP Zakładu i samodzielnie składać zeznania roczne CIT-8, podając w ich treści NIP Zakładu. W/w sposób rozliczania przez Zakład podatku CIT dotyczyć będzie w szczególności roku podatkowego, rozpoczynającego się z dniem 01.01.2016 r.

Poszczególne dokumenty źródłowe zawierające NIP Miasta, pozostające w związku z działalnością Zakładu jako podatnika CIT, które prawidłowo wprowadzone zostaną do prowadzonej przez Zakład ewidencji rachunkowej, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT – posłużą do określenia przez Zakład wysokości dochodu lub straty oraz wysokości podstawy opodatkowania w podatku CIT.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o finansach – samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. W ust. 2 w/w przepisu stanowi się, że podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast w ust. 7 w/w przepisu postanowiono, że samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, chyba że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy o CIT – przepisy tej ustawy mają zastosowanie do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o CIT – podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2a, składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

W art. 11 ust. 1 ustawy o NIP wskazuje się, że podatnicy są obowiązani podawać identyfikator podatkowy na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są obowiązane organy podatkowe lub celne.

Treść przepisów ustawy o CIT wskazuje, że Zakład, jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jest podatnikiem CIT składającym zeznania roczne CIT-8. Samorządowy zakład budżetowy prowadzi bowiem samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego. Podmiot taki w szczególności ustala przychody i koszty związane ze swoją działalnością oraz wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych. Oznacza to, że samorządowy zakład budżetowy posiada możliwość samodzielnego rozliczenia podatku CIT.

Treść ustawy o NIP obliguje Zakład do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej, który został mu nadany w celu wykonywania zobowiązań podatkowych. Podkreślić należy zatem, że Zakładowi został nadany NIP Zakładu, którym posługuje się on przy składaniu zeznań rocznych CIT-8.

W/w stan prawny nie uległ zmianie, pomimo znaczących modyfikacji w zakresie sposobu rozliczania podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego oraz prowadzone przez nie jednostki i zakłady budżetowe.

Podsumowując wskazać należy, że przepisy ustawy o CIT oraz ustawy o NIP obligują Zakład – jako podatnika CIT – do samodzielnego rozliczania podatku CIT, w szczególności do posługiwania się NIP Zakładu przy składaniu zeznań rocznych CIT-8. Natomiast NIP Miasta, podawany na dokumentach źródłowych związanych z działalnością Miasta oraz jego jednostek i zakładów budżetowych jako „scentralizowanego” podatnika VAT, nadany został w celu łącznego rozliczania podatku VAT przez te podmioty.

Zważywszy zatem na możliwość powiązania poszczególnych dokumentów źródłowych zawierających NIP Miasta z działalnością prowadzoną przez Zakład jako podatnika CIT, dokumenty te mogą służyć do określenia przez ten Zakład dochodu i straty oraz wysokości podstawy opodatkowania w podatku CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (dalej także: Zakład) jest samorządowym zakładem budżetowym utworzonym przez Miasto. Zakład jest gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który realizuje zadania własne Miasta. Zakład jest zarejestrowanym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, składającym zeznania roczne CIT-8 oraz zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Dokonując rozliczeń w/w podatków Zakład posługuje się swoim numerem identyfikacji podatkowej. Od dnia 1.01.2016 r. Miasto planuje objąć samorządowe zakłady budżetowe centralizacją rozliczania podatku VAT. Oznacza to, że wszystkie dokumenty źródłowe, a w szczególności faktury, związane z działalnością Miasta oraz jego jednostek i zakładów budżetowych, jako jednego podatnika VAT, zawierać będą NIP Miasta. Zakład wyrejestruje się jako podatnik VAT, zaś wszelkie dokumenty źródłowe pozostające w związku z działalnością Zakładu jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych – w szczególności faktury – podlegające wprowadzeniu do ewidencji rachunkowej Zakładu wystawiane będą z wykazanym NIP Miasta. Wnioskodawca wskazał również, że na dokumentach źródłowych (fakturach) będzie można dokonać weryfikacji po nazwie Zakładu.

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.): ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Stosownie natomiast do ust. 2 ww. regulacji: przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3.

Przepisy nie zawierają definicji jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Jednak można wskazać, że taka jednostka winna się wyróżniać następującymi cechami:

 1. posiada własną strukturę organizacyjną (może być określona przepisami prawa, umową lub statutem tej jednostki);
 2. prowadzi określoną działalność;
 3. posiada odpowiednie środki finansowe (majątek) niezbędne do prowadzenia tej działalności;
 4. ma określony skład osobowy i określoną reprezentację (w ramach jej struktury organizacyjnej określone osoby upoważnione są do reprezentowania jednostki w stosunkach z osobami trzecimi).

Jednostkami takimi są np. samorządowe zakłady budżetowe.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że Zakład jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Fakt ten powoduje, że po stronie Zakładu wystąpi szereg obowiązków nałożonych ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

I tak – zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy: podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a–16m.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są zobowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), aby na podstawie tej ewidencji możliwe było ustalenie danych wymienionych w ww. regulacji.

Stosownie natomiast do art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Podmiotami zobowiązanymi do złożenia rocznej deklaracji podatkowej bez względu na wysokość osiągniętego dochodu (osiągniętej straty) są wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, czyli osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Podatnicy zobowiązani do składania rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (druk CIT-8) składają to zeznanie do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę podatnika.

W interpretacji indywidualnej z 15 stycznia 2016 r. nr IBPP1/4512-1020/15/KJ dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie posługiwania się numerem NIP Samorządowego Zakładu Budżetowego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że „jeżeli Zakład budżetowy na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych pozostaje odrębnym podatnikiem to powinien na potrzeby tych rozliczeń posługiwać się swoim odrębnym NIP”.

Mając na uwadze powyższe oraz przedstawiony na wstępie opis sprawy należy stwierdzić, że Zakład na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych pozostaje odrębnym podatnikiem, zatem powinien składać zeznania roczne CIT-8, podając w ich treści swój odrębny NIP. Ponadto w związku z tym, że istnieje możliwość powiązania poszczególnych dokumentów źródłowych zawierających NIP Miasta z działalnością prowadzoną przez Zakład jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, dokumenty te mogą służyć do określenia przez ten Zakład dochodu i straty oraz wysokości podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując – po dokonaniu „centralizacji” rozliczania podatku VAT przez Miasto i prowadzone przez nie samorządowe zakłady budżetowe – Zakład powinien składać zeznania roczne CIT-8, podając w ich treści swój odrębny NIP. Natomiast wystawiane z NIP Miasta dokumenty źródłowe, pozostające w związku z działalnością Zakładu jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, które prawidłowo wprowadzone zostaną do prowadzonej przez Zakład ewidencji rachunkowej, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będą mogły zostać przez Zakład wykorzystane do określenia wysokości jego dochodu lub straty oraz wysokości podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.