IBPP1/4512-1020/15/KJ | Interpretacja indywidualna

Czy po dokonaniu „centralizacji” rozliczania podatku VAT przez Miasto i prowadzone przez nie samorządowe zakłady budżetowe – Zakład powinien rozliczać podatek CIT, posługując się z NIP Zakładu?
IBPP1/4512-1020/15/KJinterpretacja indywidualna
  1. Numer Identyfikacji Podatkowej
  2. zakład budżetowy
  1. Ewidencja i identyfikacja podatników (NIP) -> Przepisy ogólne -> Przedmiot regulacji
  2. Ewidencja i identyfikacja podatników (NIP) -> Przepisy ogólne -> Zakres podmiotowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 2 grudnia 2015 r. (data wpływu do BKIP w Bielsku-Białej 28 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie posługiwania się numerem NIP Samorządowego Zakładu Budżetowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie posługiwania się numerem NIP Samorządowego Zakładu Budżetowego.

W dniu 11 grudnia 2015 r. ww. wniosek wpłynął do BKIP w Lesznie jednakże w zakresie zasad ewidencji i identyfikacji podatkowej podatników i płatników podlega rozpatrzeniu przez tut. organ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – zwanym dalej Zakładem – jest samorządowym zakładem budżetowym utworzonym przez Miasto ... – zwane dalej Miastem, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zwanej dalej ustawą o finansach. Zakład jest gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który realizuje zadania własne Miasta, wskazane w art. 14 ust. 1 ww. ustawy.

Zakład jest zarejestrowanym podatnikiem podatku CIT, składającym zeznania roczne CIT-8 oraz zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług – zwanego dalej podatkiem VAT, składającym deklaracje VAT-7.

Dokonując rozliczeń ww. podatków Zakład posługuje się numerem identyfikacji podatkowej – zwanym dalej NIP Zakładu.

W dniu 29 października 2015 r. Minister Finansów wydał komunikat dotyczący uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w dnia 26 października 2015 r., I FPS 4/15, w którym

wskazano, że gminne zakłady budżetowe objęte zostaną centralizacją w zakresie rozliczeń w podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym, od dnia 1 stycznia 2016 r. Miasto planuje objąć samorządowe zakłady budżetowe centralizacją rozliczania podatku VAT.

Oznacza to, że wszystkie dokumenty źródłowe, a w szczególności faktury, związane z działalnością Miasta oraz jego jednostek i zakładów budżetowych jako jednego podatnika VAT, zawierać będą NIP Miasta.

Zakład wyrejestruje się jako podatnik VAT, zaś wszelkie dokumenty źródłowe pozostające w związku z działalnością Zakładu jako podatnika CIT – w szczególności faktury – podlegające wprowadzeniu do ewidencji rachunkowej Zakładu w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, wystawiane będą z wykazanym NIP Miasta.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1.Czy po dokonaniu „centralizacji” rozliczania podatku VAT przez Miasto i prowadzone przez nie samorządowe zakłady budżetowe – Zakład powinien rozliczać podatek CIT, posługując się z NIP Zakładu...

Zdaniem Wnioskodawcy, „centralizacja” rozliczania podatku VAT przez Miasto i jego zakłady budżetowe, nie ma wpływu na rozliczanie podatku CIT przez ww. samorządowe zakłady budżetowe. Nie ulegnie zatem zmianie dotychczasowy sposób rozliczania podatku CIT przez te zakłady.

Oznacza to, że Zakład nadal powinien rozliczać podatek CIT posługując się NIP Zakładu.

W art. 11 ust. 1 ustawy o NIP wskazuje się, że podatnicy są obowiązani podawać identyfikator podatkowy na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są obowiązane organy podatkowe lub celne.

Treść ustawy o NIP obliguje Zakład do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej, który został mu nadany w celu wykonywania zobowiązań podatkowych.

Ww. stan prawny nie uległ zmianie, pomimo znaczących modyfikacji w zakresie sposobu rozliczania podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego oraz prowadzone przez nie jednostki i zakłady budżetowe.

Podsumowując wskazać należy, że przepisy ustawy o NIP obligują Zakład – jako podatnika CIT – do samodzielnego rozliczania podatku CIT. Natomiast NIP Miasta, podawany na dokumentach źródłowych związanych z działalnością Miasta oraz jego jednostek i zakładów budżetowych jako „scentralizowanego” podatnika VAT, nadany został w celu łącznego rozliczania podatku VAT przez te podmioty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 ze zm.), ustawa określa zasady ewidencji podatników, płatników podatków, płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne, zwanych dalej „płatnikami składek ubezpieczeniowych”.

W myśl art. 2 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

Stosownie do art. 2 ust. 2 ww. ustawy, obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków.

Jak wynika z art. 2 ust. 3 ww. ustawy, obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy, identyfikatorem podatkowym jest:

  1. numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
  2. NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.

W myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ww. ustawy, nadanie NIP następuje przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, zwanego dalej „CRP KEP”, po dokonaniu zgłoszenia identyfikacyjnego.

Jak stanowi art. 8c ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, naczelnik urzędu skarbowego unieważnia z urzędu, w drodze decyzji, NIP nadany podmiotowi, w przypadku wielokrotnego nadania NIP, biorąc pod uwagę interes prawny i gospodarczy podmiotu.

Należy zatem podkreślić, że nie jest prawnie dopuszczalna sytuacja nadania jednego NIP dwóm podmiotom (z których jeden jest podatnikiem np. podatku od towarów i usług, a drugi płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych), jak również posługiwania się do identyfikacji NIP nadanym innemu podmiotowi, podatnik nie może również posiadać dwóch identyfikatorów podatkowych NIP.

Wobec tego, numer NIP nadany może być wyłącznie podatnikowi w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, przy czym podatnik może posiadać tylko jeden numer NIP.

Należy zaznaczyć, że powszechny obowiązek ewidencyjny jest zasadniczo niezależny od statusu organizacyjno-prawnego, jaki zachowuje konkretny podmiot, w szczególności od tego, czy (poza osobami fizycznymi) funkcjonuje on jako osoba prawna czy jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Zasadnicze znaczenie ma tutaj zachowywanie statusu niezależnego podatnika w systemie opodatkowania co najmniej w jednym z obowiązujących podatków.

W myśl art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Natomiast stosownie do art. 8 ww. ustawy, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zakres i zasady działania oraz organizację jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych określa niniejsza ustawa.

W myśl art. 9 ustawy o finansach publicznych, sektor finansów publicznych tworzą m.in.:

1.organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;

2.jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;

(...)

3.jednostki budżetowe;

4.samorządowe zakłady budżetowe (...).

Stosownie do art. 14 ww. ustawy zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie:

1.gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,

2.dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3.wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4.lokalnego transportu zbiorowego,

5.targowisk i hal targowych,

6.zieleni gminnej i zadrzewień,

7.kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

7a.pomocy społecznej, reintegracji zawodowej i społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

8.utrzymywania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym w szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania,

9.cmentarzy

-mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego tworzy, łączy, przekształca w inną formę organizacyjno-prawną i likwiduje samorządowy zakład budżetowy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest samorządowym zakładem budżetowym utworzonym przez Miasto ... na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zakład jest gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który realizuje zadania własne Miasta, wskazane w art. 14 ust. 1 ww. ustawy. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku CIT oraz podatku od towarów i usług. Dokonując rozliczeń ww. podatków posługuje się swoim numerem identyfikacji podatkowej.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. Miasto planuje objąć samorządowe zakłady budżetowe centralizacją rozliczania podatku VAT w związku z czym Wnioskodawca powziął wątpliwość czy dla potrzeb rozliczania CIT powinien posługiwać się swoim dotychczasowym odrębnym od Miasta numerem NIP.

W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, że jeżeli Zakład budżetowy na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych pozostaje odrębnym podatnikiem to powinien na potrzeby tych rozliczeń posługiwać się swoim odrębnym NIP.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ewidencji i identyfikacji podatkowej należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Numer Identyfikacji Podatkowej
IBPP1/4512-700/15/AL | Interpretacja indywidualna

zakład budżetowy
ILPB4/4510-1-585/15-7/MC | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.