IBPB-1-2/4510-129/15/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia, czy Zakład będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych
IBPB-1-2/4510-129/15/BGinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. obowiązek podatkowy
 3. samorząd
 4. samorząd terytorialny
 5. zakład budżetowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 maja 2015 r., (data wpływu do tut. Biura 20 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Zakład będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym. Prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy a Kierownikiem Zakładu, prowadzi on w trybie inicjatywy lokalnej inwestycję rozbudowy sieci wodociągowej. Źródłem finansowania inwestycji jest dotacja celowa z budżetu gminy. Przyłącza wodociągowe wykonywane są przez członków inicjatywy lokalnej na własny koszt, które następnie przekazują nieodpłatnie na rzecz mienia komunalnego Gminy. Po wybudowaniu sieci wodociągowej Zakład przekaże na podstawie dokumentu PT wartość zakończonej inwestycji. W tym samym czasie Zakład przekaże Gminie wartość wybudowanych przyłączy wodociągowych przekazanych przez członków inicjatywy lokalnej.

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego zostały zawarte we własnym stanowisku, z którego wynika, że w chwili odbioru przyłącza wodociągowego inwestor, czyli członek inicjatywy lokalnej przekazuje nieodpłatnie wykonane przyłącze na rzecz mienia komunalnego Gminy. Wartość wykonanego przyłącza wyceniana jest na podstawie kalkulacji ustalonej przez Inspektora Nadzoru. Zakład na podstawie dokumentu OT przyjmuje wartość wykonanych przyłączy na stan środków trwałych Zakładu, a następnie tego samego dnia na podstawie dokumentu PT przekazuje majątek na mienie komunalne Gminy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych Gmina, czy Zakład...

Zdaniem Wnioskodawcy, w omawianej sytuacji Zakład nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż jedynie pośredniczy w przekazaniu przez członka inicjatywy lokalnej wykonanego przyłącza na własność Gminy. Ostatecznie właścicielem przyłącza wodociągowego staje się Gmina a nie Zakład. Odzwierciedleniem tego stanu faktycznego będą zapisy operacji gospodarczych w księgach Zakładu.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3 (art. 1 ust. 2 updop). Przepisy ustawy mają również zastosowanie do:

 1. spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (art. 1 ust. 3 updop ).

Zatem, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są co do zasady podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

W tym miejscu należy wskazać na przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ze zm.), w szczególności na art. 2 tej ustawy, w myśl którego gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.

Istnienie i działalność samorządowych zakładów budżetowych uregulowane zostały w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Stosownie do art. 14 tej ustawy, zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie:

1. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,

2. dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4. lokalnego transportu zbiorowego,

5. targowisk i hal targowych,

6. zieleni gminnej i zadrzewień,

7. kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

7a. pomocy społecznej, reintegracji zawodowej i społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

8. utrzymywania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym w szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania,

9. cmentarzy

-mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe.

Zasady finansowania samorządowego zakładu budżetowego określa art. 15 ww. ustawy o finansach publicznych - samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

 1. dotacje przedmiotowe;
 2. dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
 3. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

W zakresie określonym w odrębnych ustawach samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać dotację podmiotową (art. 15 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych)

Wobec powyższego, samorządowe zakłady budżetowe są jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej i stosownie do regulacji art. 1 ust. 2 updop, są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Należy ponadto dodać, że samorządowe zakłady budżetowe nie są wymienione w art. 6 updop, tj. w katalogu podmiotów zwolnionych z podatku dochodowego od osób prawnych, a więc co do zasady ich dochody podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym. Prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą a Zakładem, prowadzi on w trybie inicjatywy lokalnej inwestycję rozbudowy sieci wodociągowej. Źródłem finansowania inwestycji jest dotacja celowa z budżetu gminy. Przyłącza wodociągowe wykonywane są przez członków inicjatywy lokalnej na własny koszt. W chwili odbioru przyłącza wodociągowego inwestor, czyli członek inicjatywy lokalnej przekazuje nieodpłatnie wykonane przyłącze na rzecz mienia komunalnego Gminy. Wartość wykonanego przyłącza wyceniana jest na podstawie kalkulacji ustalonej przez Inspektora Nadzoru. Zakład na podstawie dokumentu OT przyjmuje wartość wykonanych przyłączy na stan środków trwałych Zakładu, a następnie tego samego dnia na podstawie dokumentu PT przekazuje majątek na mienie komunalne Gminy. Po wybudowaniu sieci wodociągowej Zakład przekaże wartość zakończonej inwestycji. W tym samym czasie Zakład przekaże Gminie wartość wybudowanych przyłączy wodociągowych przekazanych przez członków inicjatywy lokalnej. Zakład ze względu na specyfikę swej działalności nieodpłatnie użytkuje wybudowaną infrastrukturę wodociągową, tj. sieć i przyłącza. Jednak właścicielem wybudowanej infrastruktury tj. przyłączy wodociągowych jest Gmina.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że fakt pośredniczenia przez Zakład w przekazywaniu przyłączy wodociągowych wykonanych przez członków inicjatywy lokalnej na rzecz Gminy, a następnie przyjęcie wykonanych przyłączy na stan środków trwałych Zakładu i tego samego dnia przekazanych na rzecz Gminy nie będzie miał wpływu, na ustalenie czy Zakład ten będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca bowiem działający w formie zakładu budżetowego jest zgodnie z art. 1 ust. 2 updop, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych podlegającemu na mocy tej ustawy obowiązkowi podatkowemu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy , należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.