Zakład budżetowy | Interpretacje podatkowe

Zakład budżetowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakład budżetowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak obowiązku stosowania proporcji przez zakład budżetowy w związku z dostarczaniem wody i energii cieplnej oraz odbieraniem ścieków od innych jednostek organizacyjnych Gminy, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.
Fragment:
W myśl z § 3 ust. 4 rozporządzenia, jako sposób określenia proporcji uznaje się w przypadku zakładu budżetowego sposób ustalony według wzoru: Ax100 X=--------- P gdzie poszczególne symbole oznaczają: X – proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej, A – roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez zakład budżetowy, stanowiący część rocznego obrotu jednostki samorządu terytorialnego z działalności gospodarczej, P – przychody wykonane zakładu budżetowego. Jak wskazuje § 2 pkt 4 rozporządzenia, przez obrót należy rozumieć podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 29a, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 ustawy, w zakresie: dokonywanych przez podatników: odpłatnych dostaw towarów na terytorium kraju, odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, odpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju, które podlegałyby opodatkowaniu podatkiem gdyby były wykonywane na terytorium kraju. Zgodnie z § 2 pkt 11 ww. rozporządzenia, przez przychody wykonane zakładu budżetowego – rozumie się przez to przychody zakładu budżetowego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje (...)
2017
28
lip

Istota:
Realizacja zadań własnych Gminy przez utworzony przez nią Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy, będący samorządowym zakładem budżetowym, nie stanowi czynności podlegających opodatkowaniu VAT.
Fragment:
W literaturze przedmiotu i niektórych interpretacjach organów podatkowych oraz wyroków sądowych wyrażany jest różny pogląd dotyczący realizacji zadań Gminy przez ich samorządowe zakłady budżetowe i opodatkowania tych usług podatkiem VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy realizacja zadań własnych Gminy .... przez utworzony przez nią Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy ...., stanowi wobec Gminy czynności podlegające opodatkowaniu VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa o finansach publicznych stanowi, że samorządowy zakład budżetowy jest jednostką sektora finansów publicznych. W celu wykonywania zadań własnych Gmina może tworzyć takie jednostki. Relacja między Gminą a jej zakładem budżetowym nie ma charakteru cywilnoprawnego. Samorządowy zakład budżetowy, mimo wyodrębnienia organizacyjnego, majątkowego i finansowego nie ma osobowości prawnej. Korzysta on natomiast z osobowości prawnej jednostki samorządu terytorialnego. To zaś oznacza, że nie działa na własny rachunek. Tak więc w sytuacji, gdy czynności wykonywane przez samorządowy zakład budżetowy na rzecz jednostki macierzystej (gminy), nie mieszczą się w kategorii usług wykonywanych pomiędzy podatnikami VAT (są to bowiem czynności wykonywane faktycznie przez gminę dla niej samej). W tym przypadku zasadne jest stosowanie zwolnienia podatkowego.
2017
18
maj

Istota:
Opodatkowanie usług wykonywanych przez samorządowy zakład budżetowy na rzecz Gminy.
Fragment:
(...) zakładowi budżetowemu wraz z zobowiązaniem do wykonania tych zadań. Zakład budżetowy może otrzymywać dotację na realizację swoich zadań. Dotacje w sposób trwały i znaczny wpisują się w sposób finansowania działalności zakładu budżetowego. Jednostka samorządu terytorialnego ma bezpośrednią kontrolę nad finansami zakładu budżetowego oraz jest dysponentem nadwyżki środków obrotowych. Plan finansowy zakładu budżetowego w formie planu przychodów i wydatków określa uchwała budżetowa właściwej jednostki samorządu terytorialnego. O braku wystarczającej samodzielności finansowej zakładu budżetowego świadczy również ograniczona możliwość zaciągania zobowiązań. Samorządowe zakłady budżetowe nie dysponują własnym majątkiem, jest to bowiem majątek jednostki samorządu terytorialnego. Samorządowy zakład budżetowy nie ponosi też ryzyka z tytułu prowadzonej działalności. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie poszerzonym stwierdził w podsumowaniu, że brak jest podstaw do przyjęcia, że samodzielny zakład budżetowy ma podmiotowość podatkową odrębną od jednostki samorządu terytorialnego, która go utworzyła”. Zdaniem NSA (...)
2017
11
maj

Istota:
Czy powstała w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Gmina, i której podstawowym zadaniem jest realizacja zadań gminy w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi Gminy (utworzenie Spółki ma nastąpić w celu realizacji zadań o charakterze publicznym) - Spółka korzysta jako samorządowa jednostka organizacyjna ze zwolnienia z opodatkowania dochodów z gospodarki mieszkaniowej w części przeznaczonej na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, na podstawie art. 17 ust.1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. z 2014 r., poz. 851)?
Fragment:
Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, zdecydować o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci mienia samorządowego zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji. W myśl art. 23 ust. 1 ww. ustawy, składniki mienia samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w spółkę stają się majątkiem spółki. Jednocześnie art. 23 ust. 3 cytowanej ustawy stanowi, że spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością samorządowego zakładu budżetowego. W konsekwencji należy przyjąć, że przy przekształceniu samorządowego zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego - na podstawie art. 22 i art. 23 ww. ustawy - nie mamy do czynienia ani z likwidacją w znaczeniu przedmiotowym (art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), gdyż wkładem do nowej spółki jest mienie będące w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego, ani z likwidacją w znaczeniu podmiotowym (ponieważ zakład budżetowy nie ma podmiotowości prawnej). Likwidacja, o której mowa w art. 22 ustawy o gospodarce komunalnej, jest więc de facto jedynie zmianą formy prowadzenia gospodarki komunalnej.
2017
10
maj

Istota:
Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do usług odprowadzania ścieków i sprzedaży wody w pełnej wysokości, ale na zasadach określonych w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług w związku z § 3 rozporządzania Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników.
Fragment:
Oprócz zadań realizowanych w ramach reżimu publicznoprawnego, Gmina zarządza siecią zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy za pośrednictwem samorządowego zakładu budżetowego. Zakład ten świadczy usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (w szczególności mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji z terenu Gminy, tj. „ odbiorców zewnętrznych ”) oraz jednostek organizacyjnych Gminy (tj. „ odbiorców wewnętrznych ”). Jednostkami organizacyjnymi Gminy („ odbiorcami wewnętrznymi ”) są: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Publiczne Przedszkola, Gminne Publiczne Gimnazjum, Gminne Publiczne Szkoły Podstawowe, Urząd Gminy, Samorządowy Zakład Budżetowy. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wykorzystywana jest do czynności opodatkowanych VAT w stosunku do „ odbiorców zewnętrznych ”. Od 1 stycznia 2017 r. w związku z przejściem przez jednostkę samorządu terytorialnego (Gminę) na scentralizowany model rozliczania VAT, wszelkie czynności wykonywane na rzecz Gminy przez utworzone przez nią jednostki organizacyjne i zakład budżetowy oraz między tymi jednostkami i zakładem budżetowym (tj. między „ odbiorcami wewnętrznymi ”), nie podlegają VAT. Są to czynności „ wewnątrz ” tego samego podatnika.
2017
10
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i osiąga dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
W konsekwencji nie ma możliwości przypisania zakładowi budżetowemu dochodu jako nadwyżki przychodu nad kosztami jego uzyskania. Odnośnie kosztów uzyskania przychodów należy stwierdzić, że zakład budżetowy - w świetle uchwały NSA - nie ponosi wydatków gdyż każdy wydatek przypisywany zakładowi jest w istocie wydatkiem dokonanym przez gminę. Powyższą konkluzję potwierdza fakt, że podatek naliczony wynikający z faktur „ zakupowych ” związanych z realizacją zadań zakładu budżetowego może być rozliczony wyłącznie przez gminę. Wynika z powyższego, że koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mogą być rozpoznane wyłącznie przez gminę a nie przez zakład budżetowy. Skoro nie można uznać, że samorządowy zakład budżetowy wykonuje działalność gospodarczą we własnym imieniu, na własny rachunek i własną odpowiedzialność oraz że ponosi on związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ryzyko gospodarcze, że osiąga przychody, że ponosi koszty uzyskania przychodów to w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie można przypisać samorządowemu zakładowi budżetowemu statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
2017
10
maj

Istota:
Brak obowiązku dokonania centralizacji rozliczeń Związku Międzygminnego oraz uznania utworzonego przez Związek zakładu budżetowego za odrębnego podatnika.
Fragment:
Zawarte w nim zostały m.in. jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe, które różnią się pomiędzy sobą m.in. sposobem powiązania z budżetem związku publicznego. Jednostki budżetowe charakteryzują się ściślejszym uzależnieniem jednostki od środków pochodzących z budżetu. Całość dochodów gromadzonych przez jednostkę budżetową odprowadzana jest do budżetu, a jej wydatki, bez względu na wielkość gromadzonych dochodów, pokrywane są z budżetu w ramach limitu określonego w planie finansowym. Przychody uzyskane z działalności prowadzonej przez samorządowe zakłady budżetowe nie są odprowadzane do budżetu, ale przeznaczone na sfinansowanie kosztów działalności tej jednostki. Zakres budżetowania ograniczony jest do wyniku finansowego. Jak wynika z powyższego, zakres samodzielności w przypadku samorządowych zakładów budżetowych jest szerszy niż przewidziany dla jednostek budżetowych. Dotyczy to w szczególności kwestii samodzielności ekonomicznej, która powinna mieć kluczowe znaczenie dla ustalenia możliwości traktowania danego podmiotu jako odrębnego podatnika VAT. Biorąc powyższe pod uwagę, samorządowe zakłady budżetowe powinny być uznawane za odrębnych podatników podatku od towarów i usług.
2017
15
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z przekształceniem zakładu budżetowego w sp. z o.o.
Fragment:
Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy. o gospodarce komunalnej, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, zdecydować o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci mienia samorządowego zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji. W myśl art. 23 ust. 1 ww. ustawy, składniki mienia samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w spółkę stają się majątkiem spółki. Jednocześnie art. 23 ust. 3 cytowanej ustawy stanowi, że spółka powstaław wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością samorządowego zakładu budżetowego. W konsekwencji należy przyjąć, że przy przekształceniu samorządowego zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego – na podstawie art. 22 i art. 23 ww. ustawy – nie mamy do czynienia ani z likwidacją w znaczeniu przedmiotowym (art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), gdyż wkładem do nowej spółki jest mienie będące w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego, ani z likwidacją w znaczeniu podmiotowym (ponieważ zakład budżetowy nie ma podmiotowości prawnej). Likwidacja, o której mowa w art. 22 ustawy o gospodarce komunalnej, jest więc de facto jedynie zmianą formy prowadzenia gospodarki komunalnej.
2017
5
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących mienie przekształcanego zakładu budżetowego.
Fragment:
W przedmiotowej sprawie zakład budżetowy zostanie przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 236). Stosownie do zapisu art. 22 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, zdecydować o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci mienia samorządowego zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji. W myśl art. 23 ust. 1 ww. ustawy, składniki mienia samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w spółkę stają się majątkiem spółki. Natomiast art. 23 ust. 3 cytowanej ustawy stanowi, że spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością samorządowego zakładu budżetowego. Tak więc przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego musi się odbyć poprzez likwidację tego zakładu, dokonaną w celu zawiązania jednej z wymienionych rodzajów spółek, a nie w celu definitywnego zakończenia działalności komunalnej prowadzonej dotychczas przez daną jednostkę.
2016
31
gru

Istota:
Zachowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji nieodpłatnego przekazania inwestycji lub oddania w trwały zarząd na rzecz zakładu budżetowego lub jednostki budżetowej
Fragment:
Organ podatkowy stwierdza, że w momencie przekazania obiektów sportowych na rzecz zakładu budżetowego (jednostki budżetowej) zostanie spełniona we wskazanej sprawie przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy VAT warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie obiektów sportowych będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, generujących podatek należny. Pomimo, że czynności opodatkowane będzie na powstałych obiektach wykonywał zakład budżetowy (jednostka budżetowa), który prowadzi działalność gospodarczą wykorzystując do niej te obiekty, to Wnioskodawca jako podatnik VAT powinien wykazywać w deklaracji VAT-7 podatek należny z tytułu świadczonych usług (sprzedaż biletów wstępu, najmu powierzchni w kompleksie obiektu sportowego), ponieważ zakład budżetowy (jednostka budżetowa) nie jest odrębnym od Wnioskodawcy podatnikiem podatku VAT. W konsekwencji, w sytuacji nieodpłatnego przekazania inwestycji lub oddania w trwały zarząd na rzecz zakładu budżetowego lub jednostki budżetowej Gmina jako czynny podatnik podatku od towarów i usług zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową basenu i hali sportowej wraz z boiskiem sportowym na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy.
2016
15
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.