Zakład budżetowy | Interpretacje podatkowe

Zakład budżetowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakład budżetowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z zastosowaniem proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy, ustalonej dla zakładu budżetowego
Fragment:
Zgodnie z § 2 pkt 8 rozporządzenia, pod pojęciem jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego rozumie się: urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę budżetową, zakład budżetowy. Z kolei zakładem budżetowym jest, stosownie do § 2 pkt 7 rozporządzenia, utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowy zakład budżetowy. W myśl § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie proporcji w przypadku jednostki samorządu terytorialnego sposób określenia proporcji ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie proporcji – jako sposób określenia proporcji uznaje się w przypadku zakładu budżetowego sposób ustalony według wzoru: X= A x 100 / P gdzie poszczególne symbole oznaczają: X – proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej, A – roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez zakład budżetowy, stanowiący część rocznego obrotu jednostki samorządu terytorialnego z działalności gospodarczej, P – przychody wykonane zakładu budżetowego. Zgodnie z § 2 pkt 11 ww. rozporządzenia przez przychody wykonane zakładu budżetowego rozumie się przychody zakładu budżetowego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje przekazane temu (...)
2018
27
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Gminę na inwestycje.
Fragment:
Gmina wykonuje zadania własne samodzielnie jak również poprzez samorządowe jednostki budżetowe, (zwane dalej: „ jednostkami ”) oraz przez samorządowy zakład budżetowy (zwany dalej: „ zakładem budżetowym ”). Jednostki organizacyjne działają na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870, z późn. zm.) Gmina w latach 2017-2018 planuje budowę sieci kanalizacyjnej w kolejnych dwóch miejscowościach Gminy (zwaną dalej: „ Inwestycją ”), połączoną z zadaniem przebudowy oczyszczalni ścieków w Gminie, która będzie obsługiwać nowo wybudowaną sieć. Inwestorem będzie Gmina (w jej imieniu jednostka Urząd Gminy), zaś po ukończeniu inwestycji, tj. w 2019 roku, zostanie inwestycja, jako środek trwały wraz z przebudowaną oczyszczalnią ścieków, przekazana w nieodpłatne użytkowanie, zakładowi budżetowemu. Zakład budżetowy będzie wykonywać czynności sprzedaży usług przyjmowania ścieków komunalnych celem ich przerobu, dla odbiorców miejscowości objętych inwestycją. Nadmienić należy, że samorządowy zakład budżetowy, dokonuje już takich czynności wobec odbiorców tych miejscowości Gminy, w których takie sieci już funkcjonują, zawiadując przekazanymi mu przez Gminę instalacjami wybudowanymi przez nią, we wcześniejszych okresach. Planowana (...)
2018
13
sty

Istota:
W zakresie ustalenia czy Spółka ma prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych innych niż przekazane zakładowi w trwały zarząd, wniesionych przez Gminę na pokrycie kapitału zakładowego w związku z likwidacją i przekształceniem zakładu w Spółkę, które zostały nabyte przez zakład ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Gminę, a które nie były amortyzowane podatkowo w zlikwidowanym zakładzie budżetowym
Fragment:
Zakładając racjonalność ustawodawcy (a w szczególności, że treść i zakres regulacji zawartej w art. 22 ust. 1 ugk, nie jest sprzeczna z postanowieniami art. 23 ust. 1 tej ustawy) należy uznać, że art. 22 ust. 1 ugk, wcale nie oznacza (wbrew jego dosłownemu brzmieniu) definitywnej likwidacji samorządowego zakładu budżetowego, lecz jedynie likwidację w znaczeniu zaprzestania wykonywania działalności statutowej, połączoną z wniesieniem mienia tego zakładu na pokrycie wkładu w spółce prawa handlowego jednostki samorządu terytorialnego. Przy przekształceniu samorządowego zakładu budżetowego w spółkę, na podstawie art. 22 i 23 ugk, nie mamy do czynienia ani z likwidacją w znaczeniu przedmiotowym, ponieważ wkładem do nowej spółki jest mienie będące w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego, ani z likwidacją w znaczeniu podmiotowym, bowiem samorządowy zakład budżetowy nie ma podmiotowości prawnej. Likwidacja, o której mowa w art. 22 ugk, jest więc de facto jedynie „ kasowaniem ” jednej z dopuszczalnych form gospodarki komunalnej (samorządowego zakładu budżetowego) i zastąpienie jej inną dopuszczalną formą, w założeniu efektywniejszą ekonomicznie. Tak więc, przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego musi się odbyć przez likwidację zakładu budżetowego, dokonaną w celu zawiązania jednej z wymienionych rodzajów spółek, a nie w celu definitywnego zakończenia działalności komunalnej prowadzonej dotychczas przez daną jednostkę.
2018
3
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją zadania.
Fragment:
U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją inwestycji, które zostały następnie przekazane do zakładu budżetowego, który realizuje powierzone mu zadania własne tej gminy, jeżeli te inwestycje są wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług ”. Zdaniem NSA zakład budżetowy nie może być uznany za odrębnego od gminy podatnika VAT, gdyż nie jest wystarczająco samodzielny. Zatem zarówno w stosunkach pomiędzy zakładem budżetowym i gminą podatnikiem pozostaje tylko Gmina. Należy uznać że wszelkie czynności dokonywane w ramach jednostki samorządu terytorialnego (zarówno pomiędzy jednostkami budżetowymi, jak i zakładem budżetowym) mają charakter wewnętrzny. W związku z powyższym Gmina będzie wykorzystywała nabyte w ramach projektu towary i usługi do czynności opodatkowanych VAT oraz do czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej, czyli w stosunku do sprzedaży tzw. wewnętrznej pomiędzy jednostkami Gminy. Zatem Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania „ (...) ” w takim zakresie w jakim nabyte towary i usługi będą służyły do wykorzystywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, przy zastosowaniu prewspółczynnika. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
16
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy związane z inwestycją w części w jakiej służy ona czynnościom opodatkowanym oraz możliwości zastosowania w odliczeniu podatku prewspółczynnika, o którym mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników i proporcji sprzedaży, określonej w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku VAT ustalonej dla Zakładu Budżetowego.
Fragment:
Stosownie do § 3 ust. 4 rozporządzenia, jako sposób określenia proporcji uznaje się w przypadku zakładu budżetowego sposób ustalony według wzoru: X = A x 100 / P gdzie poszczególne symbole oznaczają: X – proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej, A – roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez zakład budżetowy, stanowiący część rocznego obrotu jednostki samorządu terytorialnego z działalności gospodarczej, P – przychody wykonane zakładu budżetowego. Jak stanowi § 2 pkt 4 rozporządzenia, przez obrót rozumie się podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 29a, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 ustawy, w zakresie: dokonywanych przez podatników: odpłatnych dostaw towarów na terytorium kraju, odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, odpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju, które podlegałyby opodatkowaniu podatkiem gdyby były wykonywane na terytorium kraju. Na mocy § 2 pkt 11 rozporządzenia, przez przychody wykonane zakładu budżetowego rozumie się przychody zakładu budżetowego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje przekazane temu zakładowi (...)
2017
16
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych na infrastrukturę przy zastosowaniu prewspółczynnika, obliczonego dla zakładu budżetowego
Fragment:
W związku z tak przedstawionym opisem sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych ponoszonych na infrastrukturę przy zastosowaniu prewspółczynnika obliczonego dla zakładu budżetowego. Z uwagi na powołane przepisy prawa podatkowego i przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy należy stwierdzić, że w przypadku nabycia towarów i usług w związku z realizacją inwestycji, która będzie wykorzystywana przez zakład budżetowy do działalności gospodarczej (opodatkowanej podatkiem VAT) oraz do czynności pozostających poza działalnością gospodarczą (czynności niepodlegające VAT), Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu tzw. prewspółczynnika obliczonego dla zakładu budżetowego wykorzystującego zakupione towary i usługi. Tym samym, w przypadku wydatków inwestycyjnych, ponoszonych na infrastrukturę służącą zakładowi budżetowemu, który będzie ją wykorzystywał do działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT oraz do czynności pozostających poza działalnością gospodarczą, tj. czynności niepodlegających VAT, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy, obliczonej dla zakładu budżetowego faktycznie wykorzystującego przedmiotową infrastrukturę, tj. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
2017
13
gru

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania prewspółczynnika właściwego dla zakładu budżetowego.
Fragment:
Rozporządzenie wskazuje także sposób określenia proporcji przez samorządowe zakłady budżetowe. W świetle § 3 ust. 4 Rozporządzenia jako sposób określenia proporcji uznaje się w przypadku samorządowego zakładu budżetowego sposób ustalony według wzoru: X = (A x 100) / P gdzie poszczególne symbole oznaczają: X - proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej, A- roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez zakład budżetowy, stanowiący część rocznego obrotu jednostki samorządu terytorialnego z działalności gospodarczej, P - przychody wykonane zakładu budżetowego. Stosownie do § 8 rozporządzenia, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w § 3-7, mogą być przyjęte dane za rok podatkowy poprzedzający poprzedni rok podatkowy. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego i wykonuje zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, w tym obejmujące budowę sieci wodociągowej, budowę ujęcia wody i oczyszczanie ścieków. Począwszy od 1 stycznia 2017 r. Gmina rozlicza się z podatku od towaru i usług łącznie ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi.
2017
6
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji inwestycji.
Fragment:
Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i po centralizacji rozliczeń VAT od 1 stycznia 2017 r. wraz ze swoimi jednostkami budżetowymi i samorządowym zakładem budżetowym rozlicza się wspólnie i składa jedną miesięczną deklarację VAT-7 do właściwego urzędu skarbowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1454). Gminny samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w X wykonuje obowiązki Gminy w zakresie gospodarowania mieniem gminnym. Umowy na odbiór ścieków z mieszkańcami zawierane będą przez zakład budżetowy w imieniu Gminy. Faktury sprzedaży usług dostarczania wody i oczyszczania ścieków wystawiane będą przez zakład budżetowy jednakże jako sprzedawca widnieć będzie Gmina X, a jako wystawca faktury Zakład Usług Komunalnych w X Należność za wykonane usługi generująca podatek należny będzie źródłem przychodu dla ZUK. W uzupełnieniu do wniosku z dnia 26 września 2017 r. wskazano, że czynności do jakich będą wykorzystywane efekty inwestycji powstałe na I etapie tzn. przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości X będą służyły czynnością opodatkowanym jako sprzedaż dla osób fizycznych i prawnych oraz czynnością niepodlegającym opodatkowaniu czyli sprzedaż dla jednostek organizacyjnych Gminy (szkoły, Urząd Gminy, GOPS) które zostały objęte centralizacją rozliczeń VAT od 1 stycznia 2017 r.
2017
14
lis

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania czynności wykonywanych przez zakład budżetowy na rzecz gminy.
Fragment:
W sytuacji, jaka jest przedmiotem analizy w tej sprawie, mimo takiego stopnia wyodrębnienia samorządowego zakładu budżetowego ze struktury tworzącej go jednostki samorządowej, które pozwala na uznanie go za samodzielnego od tej jednostki podatnika podatku od towarów i usług, realizacja zadań własnych tej jednostki przez zakład budżetowy nie tworzy pomiędzy tymi podmiotami takiego stosunku prawnego, na podstawie którego następuje wymiana świadczeń wzajemnych, pozwalających na ich opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. W takim bowiem przypadku zakład budżetowy nie wykonuje „ usług komunalnych ” na rzecz jednostki samorządowej, lecz działa w jej imieniu, jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, wykonując jej zadania własne, co pozostaje poza przedmiotem regulacji art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Wynika zatem z tego, że realizacja przez samorządowy zakład budżetowy zadań własnych tworzącej go jednostki samorządu terytorialnego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie gospodarki komunalnej, nie stanowi świadczeń (usług w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług) podlegających opodatkowaniu podatkiem pomiędzy tymi podmiotami, co nie wyklucza ich opodatkowania z tytułu ich odpłatnego świadczenia na rzecz podmiotów zewnętrznych (konsumentów czynności w zakresie gospodarki komunalnej).
2017
19
paź

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o prewspółczynnik zakładu budżetowego, na rzecz którego ponoszone są obecnie i będą w przyszłości wydatki związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną.
Fragment:
Rozporządzenie wskazuje także sposób określenia proporcji przez samorządowe zakłady budżetowe. W świetle § 3 ust. 4 Rozporządzenia, jako sposób określenia proporcji uznaje się w przypadku zakładu budżetowego sposób ustalony według wzoru: A x 100 X=----------- P gdzie poszczególne symbole oznaczają: X – proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej, A – roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez zakład budżetowy, stanowiący część rocznego obrotu jednostki samorządu terytorialnego z działalności gospodarczej, P – przychody wykonane zakładu budżetowego. Co istotne, w celu określenia danych niezbędnych do wyliczenia „ pre-współczynnika ” według sposobu wynikającego z Rozporządzenia (odpowiednio dochody wykonane urzędu/jednostki budżetowej lub przychody wykonane zakładu budżetowego), prawodawca odwołuje się do treści ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm., dalej: „ ustawa o finansach publicznych ”). Stosownie zaś do przepisów ustawy o finansach publicznych, podstawą gospodarki finansowej zarówno jednostki budżetowej jak i zakładu budżetowego jest roczny plan dochodów/przychodów i wydatków, czyli plan finansowy.
2017
17
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.