Zakład budżetowy | Interpretacje podatkowe

Zakład budżetowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakład budżetowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Gmina ma prawo dokonania korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc maj 2015 r. złożonej przez Zakład Usług Komunalnych w Urzędzie Skarbowym, korygując zwrot kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym z opcji przeniesienia na następny okres rozliczeniowy na zwrot na wskazany przez Gminę rachunek bankowy?
Fragment:
Ponadto należy zauważyć, że stosownie do zapisu art. 16 ust. 1 ww. ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego tworzy, łączy, przekształca w inną formę organizacyjno-prawną i likwiduje samorządowy zakład budżetowy. Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tworząc samorządowy zakład budżetowy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa: nazwę i siedzibę zakładu; przedmiot jego działalności; źródła przychodów własnych zakładu; stan wyposażenia zakładu w środki obrotowe oraz składniki majątkowe przekazane zakładowi w użytkowanie; terminy i sposób ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez zakład do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu. Likwidując samorządowy zakład budżetowy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu tego zakładu (art. 16 ust. 3). Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do łączenia samorządowych zakładów budżetowych (art. 16 ust. 4). Jak wynika z art. 16 ust. 5 ww. ustawy, przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego w inną formę organizacyjno-prawną wymaga uprzednio jego likwidacji. Należności i zobowiązania likwidowanego samorządowego zakładu budżetowego przejmuje – stosownie do zapisu art. 16 ust. 6 ustawy – organ, który podjął decyzję o likwidacji, z zastrzeżeniem ust. 7.
2016
2
gru

Istota:
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (budynków, budowli, urządzeń) będących uprzednio w trwałym zarządzie zakładu budżetowego po przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę kapitałową.
Fragment:
Stosownie do art. 22 ust. 1 u.g.k., organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, zdecydować o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci mienia samorządowego zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji. Jednocześnie, jak stanowi art. 23 u.g.k., składniki mienia samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w spółkę, stają się majątkiem spółki, prawo zarządu gruntem samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w spółkę staje się prawem użytkowania wieczystego spółki, zaś spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością samorządowego zakładu budżetowego. Z zestawienia w/w przepisów wynika, że formą prawną przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego jest likwidacja zakładu budżetowego w celu zawiązania nowej spółki i wniesienia mienia tego zakładu do spółki. Co istotne, nowo powstała spółka przejmuje całość praw i obowiązków oraz całość należności i zobowiązań samorządowego zakładu budżetowego. Ideą takiego przekształcenia jest zmiana formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności, bez zmiany stanu aktywów związanych z tą działalnością, ze skutkiem w postaci sukcesji prawno - podatkowej na podstawie art. 93b ustawy ordynacja podatkowa (o.p). Środki trwałe zlikwidowanego zakładu budżetowego obejmowały: środki trwałe, które były finansowane ze środków własnych zakładu i zakład dokonywał od nich amortyzacji podatkowej; środki trwałe przejęte w trwały zarząd, otrzymane nieodpłatnie oraz nabyte przez zakład ze środków pochodzących z dotacji, od których zakład nie dokonywał amortyzacji podatkowej.
2016
30
lis

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją planowanych inwestycji, których efekty rzeczowe – po zakończeniu działań inwestycyjnych – przekazane zostaną nieodpłatnie zakładowi budżetowemu
Fragment:
(...) zakłady budżetowe. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego: dotacje przedmiotowe; dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Jak stanowi art. 15 ust. 4 ww. ustawy, w zakresie określonym w odrębnych ustawach samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać dotację podmiotową. Samorządowy zakład budżetowy, tworzony przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, przez wydzielenie z majątku tej jednostki i przekazanie temu zakładowi do użytkowania, wyposażenie w środki obrotowe oraz składniki majątkowe, jest formą organizacyjno-prawną sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania własne tworzącej go jednostki z zakresu gospodarki komunalnej, a koszty działalności pokrywa – co do zasady – z przychodów własnych, z możliwością wspierania dotacjami z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z przekształceniem zakładu budżetowego (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 31 grudnia 2015 r. samorządowy zakład budżetowy został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie składniki majątkowe (aktywa) zakładu budżetowego zostały wniesione jako wkład niepieniężny do spółki na pokrycie kapitału zakładowego. Przed przekształceniem środki trwałe znajdowały się w ewidencji środków trwałych zakładu budżetowego i były amortyzowane wg stawek wykazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że zarówno środki trwałe, które były sfinansowane środkami własnymi zakładu budżetowego, a które były ujęte w stosownej ewidencji podatkowej zakładu i podlegały amortyzacji podatkowej, jak i środki trwałe które Gmina uprzednio oddała zakładowi budżetowemu w trwały zarząd, w sytuacji przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka będąca następcą prawnym przekształcanego zakładu budżetowego, będzie miała prawo zaliczać do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne naliczane od wartości początkowej nabytych w drodze aportu ww. środków (z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 updop, które miały zastosowanie w stosunku do zakładu).
2016
22
cze

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT przez Gminę usług uzdatniania i dostarczania wody, usuwania odpadów i oczyszczania ścieków komunalnych świadczonych przez gminny zakład budżetowy Gminy, wykazywanie tej sprzedaży w składanych przez Gminę deklaracjach VAT-7, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakupy inwestycyjne i bieżące na budowę oraz utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
Fragment:
Naczelny Sąd Administracyjny doszedł do wniosku, że samorządowy zakład budżetowy nie ma osobowości prawnej, ponieważ działa w imieniu i na rachunek podmiotu, który go utworzył, a kierownik zakładu działa jednoosobowo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Samorządowy zakład budżetowy realizuje tylko zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki komunalnej o charakterze czynności użyteczności publicznej. Wydzielenie mienia na rzecz samorządowego zakładu budżetowego ma jedynie charakter organizacyjny. Mienie pozostaje w bezpośrednim władztwie jednostki samorządu terytorialnego, która określa zasady gospodarowania mieniem wydzielonym na potrzeby zakładu. Odpowiedzialność za zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego ponosi jednostka samorządu terytorialnego, która go utworzyła. Jednostka samorządu terytorialnego przejmuje również zobowiązania zakładu budżetowego w przypadku jego likwidacji. W konsekwencji „ w świetle kryteriów samodzielności podatnika wskazanych w wyroku TSUE z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław – nie można uznać, że samorządowy zakład budżetowy wykonuje działalność gospodarczą we własnym imieniu, na własny rachunek i własną odpowiedzialność oraz że ponosi on związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ryzyko gospodarcze ”.
2016
14
cze

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie miał prawo odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji polegającej na zakupie taboru autobusowego?
Fragment:
Na podstawie art. 2 ww. ustawy, gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Jak stanowi art. 6 ust. 1 tej ustawy, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą tworzyć, łączyć, przekształcać w inną formę organizacyjno-prawną i likwidować samorządowe zakłady budżetowe zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W kontekście powyższego należy zauważyć, że zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do niej nie definiują terminu „ samorządowy zakład budżetowy ”, wobec czego należy posiłkować się definicją legalną zawartą w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). W świetle art. 9 ww. ustawy, sektor finansów publicznych tworzą m.in.: organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; jednostki budżetowe; samorządowe zakłady budżetowe Na podstawie art. 15 ust. 1 przywołanej ustawy, samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
2016
10
cze

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, od składników majątku otrzymanych w związku z przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
Fragment:
Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, zdecydować o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci mienia samorządowego zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji. W myśl art. 23 ust. 1 ww. ustawy, składniki mienia samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w spółkę stają się majątkiem spółki. Jednocześnie art. 23 ust. 3 cytowanej ustawy stanowi, że spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością samorządowego zakładu budżetowego. Ustawowa konstrukcja przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w spółkę kapitałową polega więc na likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu utworzenia spółki, do której zostaje wniesione pozostałe po likwidacji tego zakładu mienie jako wkład na pokrycie kapitału. Tak więc przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego musi się odbyć poprzez likwidację tego zakładu, dokonaną w celu zawiązania jednej z wymienionych rodzajów spółek, a nie w celu definitywnego zakończenia działalności komunalnej prowadzonej dotychczas przez daną jednostkę.
2016
1
maj

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, która następnie została przekazana gminnemu zakładowi budżetowemu.
Fragment:
U. z 2009 nr 9, poz. 100, z późn. zm.) oraz stanowisk wyrażonych w orzecznictwie sądowoadministracyjnym i piśmiennictwie, stwierdzając, że: samorządowy zakład budżetowy nie ma osobowości prawnej (działa w imieniu i na rachunek podmiotu, który go utworzył, kierownik zakładu działa jednoosobowo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa), samorządowy zakład budżetowy realizuje tylko zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki komunalnej o charakterze czynności użyteczności publicznej, wydzielenie mienia na rzecz samorządowego zakładu budżetowego ma jedynie charakter organizacyjny - mienie pozostaje w bezpośrednim władztwie jednostki samorządu terytorialnego, która określa zasady gospodarowania mieniem wydzielonym na potrzeby zakładu, odpowiedzialność za zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego ponosi jednostka samorządu terytorialnego, która go utworzyła; jednostka samorządu terytorialnego przejmuje również zobowiązania zakładu budżetowego w przypadku jego likwidacji, zatem nie można uznać, że samorządowy zakład budżetowy wykonuje działalność gospodarczą we własnym imieniu, na własny rachunek i własną odpowiedzialność oraz, że ponosi on związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ryzyko gospodarcze. Sąd stwierdził, że o braku wystarczającej samodzielności zakładu budżetowego w rozważanym kontekście świadczy jego istota. Należy bowiem uwzględnić, że samorządowy zakład budżetowy powoływany jest do wykonywania zadań własnych (...)
2016
28
kwi

Istota:
Jeżeli w Zakładzie, który jest samorządowym zakładem budżetowym, wystąpi na koniec 2015 r. nadwyżka środków obrotowych, a organ stanowiący podejmie w 2016 r. uchwałę o zwolnieniu Zakładu z wpłaty nadwyżki do budżetu gminy, to czy kwota tej nadwyżki będzie stanowiła dla Zakładu w 2016 r. przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Istnienie i działalność zakładów budżetowych uregulowane zostało w ustawie z dnia 20 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). Stosownie art. 15 ust. 1 tej ustawy samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Zgodnie z ustępem 2 tego artykułu, podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego. Z art. 15 ust. 7 tej ustawy wynika natomiast, że samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, chyba że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej. Samorządowy zakład budżetowy nie jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, innymi słowy jest podatnikiem podatkiem dochodowego od osób prawnych, tym samym do jego podatkowego rozliczenia zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.
2016
13
kwi

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania obciążeń z tytułu zużycia tzw. mediów dokonanych po dniu 1 stycznia 2016 r.
Fragment:
(...) zakładu budżetowego, o ile są przez niego wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Uzasadniając podjętą uchwałę NSA wskazał powyższy wyrok TSUE z dnia 29 września 2015 r. i podkreślił, że w wyroku tym TSUE udzielił bardzo szczegółowych wskazówek dotyczących warunków, jakie muszą spełniać publiczne jednostki organizacyjne aby mogły one być uznane za podatników VAT czynnych, tj. działanie we własnym imieniu i na własny rachunek, ponoszenie ryzyka gospodarczego, brak hierarchicznego podporządkowania, itp. W tym kontekście NSA stwierdził, że pomimo większego niż jednostki budżetowe stopnia samodzielności zakładu budżetowego, nie może on być uznany za odrębnego od Gminy podatnika VAT, nie spełnia bowiem ww. warunków – nie jest wystarczająco samodzielny. NSA wskazał również, że dotychczasowe orzecznictwo NSA w tej materii należy uznać za nieaktualne. Podatnikiem i stroną w kontaktach na zewnątrz jest wyłącznie gmina. W konsekwencji podjętej przez NSA uchwały należy uznać, że zakłady budżetowe – tak jak jednostki budżetowe – nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów w zakresie podatku od towarów i usług.
2016
6
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.