Zakład budżetowy | Interpretacje podatkowe

Zakład budżetowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakład budżetowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak obowiązku dokonania centralizacji rozliczeń Związku Międzygminnego oraz uznania utworzonego przez Związek zakładu budżetowego za odrębnego podatnika.
Fragment:
Zawarte w nim zostały m.in. jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe, które różnią się pomiędzy sobą m.in. sposobem powiązania z budżetem związku publicznego. Jednostki budżetowe charakteryzują się ściślejszym uzależnieniem jednostki od środków pochodzących z budżetu. Całość dochodów gromadzonych przez jednostkę budżetową odprowadzana jest do budżetu, a jej wydatki, bez względu na wielkość gromadzonych dochodów, pokrywane są z budżetu w ramach limitu określonego w planie finansowym. Przychody uzyskane z działalności prowadzonej przez samorządowe zakłady budżetowe nie są odprowadzane do budżetu, ale przeznaczone na sfinansowanie kosztów działalności tej jednostki. Zakres budżetowania ograniczony jest do wyniku finansowego. Jak wynika z powyższego, zakres samodzielności w przypadku samorządowych zakładów budżetowych jest szerszy niż przewidziany dla jednostek budżetowych. Dotyczy to w szczególności kwestii samodzielności ekonomicznej, która powinna mieć kluczowe znaczenie dla ustalenia możliwości traktowania danego podmiotu jako odrębnego podatnika VAT. Biorąc powyższe pod uwagę, samorządowe zakłady budżetowe powinny być uznawane za odrębnych podatników podatku od towarów i usług.
2017
15
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z przekształceniem zakładu budżetowego w sp. z o.o.
Fragment:
Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy. o gospodarce komunalnej, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, zdecydować o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci mienia samorządowego zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji. W myśl art. 23 ust. 1 ww. ustawy, składniki mienia samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w spółkę stają się majątkiem spółki. Jednocześnie art. 23 ust. 3 cytowanej ustawy stanowi, że spółka powstaław wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością samorządowego zakładu budżetowego. W konsekwencji należy przyjąć, że przy przekształceniu samorządowego zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego – na podstawie art. 22 i art. 23 ww. ustawy – nie mamy do czynienia ani z likwidacją w znaczeniu przedmiotowym (art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), gdyż wkładem do nowej spółki jest mienie będące w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego, ani z likwidacją w znaczeniu podmiotowym (ponieważ zakład budżetowy nie ma podmiotowości prawnej). Likwidacja, o której mowa w art. 22 ustawy o gospodarce komunalnej, jest więc de facto jedynie zmianą formy prowadzenia gospodarki komunalnej.
2017
5
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących mienie przekształcanego zakładu budżetowego.
Fragment:
W przedmiotowej sprawie zakład budżetowy zostanie przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 236). Stosownie do zapisu art. 22 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, zdecydować o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci mienia samorządowego zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji. W myśl art. 23 ust. 1 ww. ustawy, składniki mienia samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w spółkę stają się majątkiem spółki. Natomiast art. 23 ust. 3 cytowanej ustawy stanowi, że spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością samorządowego zakładu budżetowego. Tak więc przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego musi się odbyć poprzez likwidację tego zakładu, dokonaną w celu zawiązania jednej z wymienionych rodzajów spółek, a nie w celu definitywnego zakończenia działalności komunalnej prowadzonej dotychczas przez daną jednostkę.
2016
31
gru

Istota:
Zachowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji nieodpłatnego przekazania inwestycji lub oddania w trwały zarząd na rzecz zakładu budżetowego lub jednostki budżetowej
Fragment:
Organ podatkowy stwierdza, że w momencie przekazania obiektów sportowych na rzecz zakładu budżetowego (jednostki budżetowej) zostanie spełniona we wskazanej sprawie przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy VAT warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie obiektów sportowych będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, generujących podatek należny. Pomimo, że czynności opodatkowane będzie na powstałych obiektach wykonywał zakład budżetowy (jednostka budżetowa), który prowadzi działalność gospodarczą wykorzystując do niej te obiekty, to Wnioskodawca jako podatnik VAT powinien wykazywać w deklaracji VAT-7 podatek należny z tytułu świadczonych usług (sprzedaż biletów wstępu, najmu powierzchni w kompleksie obiektu sportowego), ponieważ zakład budżetowy (jednostka budżetowa) nie jest odrębnym od Wnioskodawcy podatnikiem podatku VAT. W konsekwencji, w sytuacji nieodpłatnego przekazania inwestycji lub oddania w trwały zarząd na rzecz zakładu budżetowego lub jednostki budżetowej Gmina jako czynny podatnik podatku od towarów i usług zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową basenu i hali sportowej wraz z boiskiem sportowym na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy.
2016
15
gru

Istota:
Czy Gmina ma prawo dokonania korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc maj 2015 r. złożonej przez Zakład Usług Komunalnych w Urzędzie Skarbowym, korygując zwrot kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym z opcji przeniesienia na następny okres rozliczeniowy na zwrot na wskazany przez Gminę rachunek bankowy?
Fragment:
Ponadto należy zauważyć, że stosownie do zapisu art. 16 ust. 1 ww. ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego tworzy, łączy, przekształca w inną formę organizacyjno-prawną i likwiduje samorządowy zakład budżetowy. Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tworząc samorządowy zakład budżetowy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa: nazwę i siedzibę zakładu; przedmiot jego działalności; źródła przychodów własnych zakładu; stan wyposażenia zakładu w środki obrotowe oraz składniki majątkowe przekazane zakładowi w użytkowanie; terminy i sposób ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez zakład do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu. Likwidując samorządowy zakład budżetowy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu tego zakładu (art. 16 ust. 3). Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do łączenia samorządowych zakładów budżetowych (art. 16 ust. 4). Jak wynika z art. 16 ust. 5 ww. ustawy, przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego w inną formę organizacyjno-prawną wymaga uprzednio jego likwidacji. Należności i zobowiązania likwidowanego samorządowego zakładu budżetowego przejmuje – stosownie do zapisu art. 16 ust. 6 ustawy – organ, który podjął decyzję o likwidacji, z zastrzeżeniem ust. 7.
2016
2
gru

Istota:
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (budynków, budowli, urządzeń) będących uprzednio w trwałym zarządzie zakładu budżetowego po przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę kapitałową.
Fragment:
Stosownie do art. 22 ust. 1 u.g.k., organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, zdecydować o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci mienia samorządowego zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji. Jednocześnie, jak stanowi art. 23 u.g.k., składniki mienia samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w spółkę, stają się majątkiem spółki, prawo zarządu gruntem samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w spółkę staje się prawem użytkowania wieczystego spółki, zaś spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością samorządowego zakładu budżetowego. Z zestawienia w/w przepisów wynika, że formą prawną przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego jest likwidacja zakładu budżetowego w celu zawiązania nowej spółki i wniesienia mienia tego zakładu do spółki. Co istotne, nowo powstała spółka przejmuje całość praw i obowiązków oraz całość należności i zobowiązań samorządowego zakładu budżetowego. Ideą takiego przekształcenia jest zmiana formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności, bez zmiany stanu aktywów związanych z tą działalnością, ze skutkiem w postaci sukcesji prawno - podatkowej na podstawie art. 93b ustawy ordynacja podatkowa (o.p). Środki trwałe zlikwidowanego zakładu budżetowego obejmowały: środki trwałe, które były finansowane ze środków własnych zakładu i zakład dokonywał od nich amortyzacji podatkowej; środki trwałe przejęte w trwały zarząd, otrzymane nieodpłatnie oraz nabyte przez zakład ze środków pochodzących z dotacji, od których zakład nie dokonywał amortyzacji podatkowej.
2016
30
lis

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją planowanych inwestycji, których efekty rzeczowe – po zakończeniu działań inwestycyjnych – przekazane zostaną nieodpłatnie zakładowi budżetowemu
Fragment:
(...) zakłady budżetowe. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego: dotacje przedmiotowe; dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Jak stanowi art. 15 ust. 4 ww. ustawy, w zakresie określonym w odrębnych ustawach samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać dotację podmiotową. Samorządowy zakład budżetowy, tworzony przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, przez wydzielenie z majątku tej jednostki i przekazanie temu zakładowi do użytkowania, wyposażenie w środki obrotowe oraz składniki majątkowe, jest formą organizacyjno-prawną sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania własne tworzącej go jednostki z zakresu gospodarki komunalnej, a koszty działalności pokrywa – co do zasady – z przychodów własnych, z możliwością wspierania dotacjami z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z przekształceniem zakładu budżetowego (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 31 grudnia 2015 r. samorządowy zakład budżetowy został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie składniki majątkowe (aktywa) zakładu budżetowego zostały wniesione jako wkład niepieniężny do spółki na pokrycie kapitału zakładowego. Przed przekształceniem środki trwałe znajdowały się w ewidencji środków trwałych zakładu budżetowego i były amortyzowane wg stawek wykazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że zarówno środki trwałe, które były sfinansowane środkami własnymi zakładu budżetowego, a które były ujęte w stosownej ewidencji podatkowej zakładu i podlegały amortyzacji podatkowej, jak i środki trwałe które Gmina uprzednio oddała zakładowi budżetowemu w trwały zarząd, w sytuacji przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka będąca następcą prawnym przekształcanego zakładu budżetowego, będzie miała prawo zaliczać do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne naliczane od wartości początkowej nabytych w drodze aportu ww. środków (z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 updop, które miały zastosowanie w stosunku do zakładu).
2016
22
cze

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT przez Gminę usług uzdatniania i dostarczania wody, usuwania odpadów i oczyszczania ścieków komunalnych świadczonych przez gminny zakład budżetowy Gminy, wykazywanie tej sprzedaży w składanych przez Gminę deklaracjach VAT-7, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakupy inwestycyjne i bieżące na budowę oraz utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
Fragment:
Naczelny Sąd Administracyjny doszedł do wniosku, że samorządowy zakład budżetowy nie ma osobowości prawnej, ponieważ działa w imieniu i na rachunek podmiotu, który go utworzył, a kierownik zakładu działa jednoosobowo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Samorządowy zakład budżetowy realizuje tylko zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki komunalnej o charakterze czynności użyteczności publicznej. Wydzielenie mienia na rzecz samorządowego zakładu budżetowego ma jedynie charakter organizacyjny. Mienie pozostaje w bezpośrednim władztwie jednostki samorządu terytorialnego, która określa zasady gospodarowania mieniem wydzielonym na potrzeby zakładu. Odpowiedzialność za zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego ponosi jednostka samorządu terytorialnego, która go utworzyła. Jednostka samorządu terytorialnego przejmuje również zobowiązania zakładu budżetowego w przypadku jego likwidacji. W konsekwencji „ w świetle kryteriów samodzielności podatnika wskazanych w wyroku TSUE z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław – nie można uznać, że samorządowy zakład budżetowy wykonuje działalność gospodarczą we własnym imieniu, na własny rachunek i własną odpowiedzialność oraz że ponosi on związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ryzyko gospodarcze ”.
2016
14
cze

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie miał prawo odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji polegającej na zakupie taboru autobusowego?
Fragment:
Na podstawie art. 2 ww. ustawy, gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Jak stanowi art. 6 ust. 1 tej ustawy, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą tworzyć, łączyć, przekształcać w inną formę organizacyjno-prawną i likwidować samorządowe zakłady budżetowe zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W kontekście powyższego należy zauważyć, że zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do niej nie definiują terminu „ samorządowy zakład budżetowy ”, wobec czego należy posiłkować się definicją legalną zawartą w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). W świetle art. 9 ww. ustawy, sektor finansów publicznych tworzą m.in.: organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; jednostki budżetowe; samorządowe zakłady budżetowe Na podstawie art. 15 ust. 1 przywołanej ustawy, samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
2016
10
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.