Zakład aktywności zawodowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakład aktywności zawodowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
lut

Istota:

Czy Zakład spełnił warunek o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy PDOP przekazując dochód z działalności na ZFA za 2015 rok (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

(...) zakładu aktywności zawodowej, z wyjątkiem przypadku, gdy organizatorem jest powiat. Zakłady aktywności zawodowej nie mogą prowadzić działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami (art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji). Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji, zakłady aktywności zawodowej zobowiązane są do utworzenia zakładowego funduszu aktywności, na który zgodnie z art. 31 ust. 4 ww. ustawy muszą przeznaczyć środki uzyskane z tytułu zwolnień, o których mowa w ust. 1, oraz wpływy z dochodu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 850), określa jakie wydatki mogą być finansowane ze środków zakładowego funduszu aktywności. I tak zgodnie z § 15 ww. rozporządzenia są to wydatki związane z: usprawnianiem i dodatkowym oprzyrządowaniem (...)

2016
4
mar

Istota:

Czy osoby (niepełnosprawne i pełnosprawne) zatrudnione w Zakładzie Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia powinny mieć odprowadzane kwoty należne podatku dochodowego (PIT-4) na wydzielone konto bankowe będące w dyspozycji zakładowego funduszu aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia, czy na konto bankowe Urzędu Skarbowego? Jeśli od stycznia 2015 r. do października 2015 r. kwoty należne podatku dochodowego (PIT-4) od osób zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej były odprowadzane na konto bankowe Urzędu Skarbowego, to czy można je potraktować jako nadpłatę podatku?

Fragment:

Umowy o pracę z osobami zatrudnionymi zawarło Stowarzyszenie jako organizator Zakładu Aktywności Zawodowej. Miejscem wykonywania pracy jest Zakład Aktywności Zawodowej mieszczący się w siedzibie Stowarzyszenia. Zakład Aktywności Zawodowej nie stanowi wydzielonej organizacyjnie jednostki, nie posiadaodrębnego NIP-u, Regonu. Pracodawcą jest Zarząd Stowarzyszenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy osoby (niepełnosprawne i pełnosprawne) zatrudnione w Zakładzie Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia powinny mieć odprowadzane kwoty należne podatku dochodowego (PIT-4) na wydzielone konto bankowe będące w dyspozycji zakładowego funduszu aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia, czy na konto bankowe Urzędu Skarbowego... Jeśli od stycznia 2015 r. do października 2015 r. kwoty należne podatku dochodowego (PIT-4) od osób zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej były odprowadzane na konto bankowe Urzędu Skarbowego, to czy można je potraktować jako nadpłatę podatku... Zdaniem Wnioskodawcy, zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych osobom niepełnosprawnym i pełnosprawnym, zatrudnionym w Zakładzie Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia, zgodnie z art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinny być przekazywane na zakładowy fundusz aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej, a kwoty dotychczas wpłacone z tego tytułu na konto bankowe Urzędu Skarbowego (od stycznia do października 2015 r.) powinny być potraktowane jako nadpłata podatku.

2014
31
lip

Istota:

Płatnik – przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Umowy o pracę z osobami niepełnosprawnymi w ramach projektu „ SuperSprawni na rynku pracy ” zawarło Stowarzyszenie - Wnioskodawca, jako organizator Zakładu Aktywności Zawodowej. Miejscem wykonywania pracy jest Zakład Aktywności Zawodowej Wnioskodawcy. Zakład Aktywności Zawodowej nie stanowi wydzielonej organizacyjnie jednostki, nie posiada odrębnego NIP, Regonu. Pracodawcą jest jednoosobowo Prezes Zarządu Stowarzyszenia - Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy osoby niepełnosprawne zatrudnione w Zakładzie Aktywności Zawodowej Wnioskodawcy ze środków POKL w ramach projektu „ SuperSprawni na rynku pracy ”, powinny mieć odprowadzane kwoty należne podatku dochodowego (PIT-4) na wydzielone konto bankowe będące w dyspozycji zakładowego funduszu aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej Wnioskodawcy, czy na konto bankowe właściwego Urzędu Skarbowego... Zdaniem Wnioskodawcy, zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych osobom niepełnosprawnym, zatrudnionym w ramach realizowanego projektu „ SuperSprawni na rynku pracy ” w Zakładzie Aktywności Zawodowej Wnioskodawcy, zgodnie z art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinny być przekazywane na zakładowy fundusz aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej.

2011
1
sie

Istota:

Czy podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w działalności obsługowo - rehabilitacyjnej powinien być przelewany do Urzędu Skarbowego?

Fragment:

Powyższy obowiązek obejmuje zaliczki pobierane od wszystkich zatrudnionych pracowników, dla których zakład aktywności zawodowej jest płatnikiem, a więc także tych zatrudnionych w działalności obsługowo rehabilitacyjnej. Reasumując, zakład aktywności zawodowej, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do zapisu art. 38 ust. 2 pkt 2 lit. a) ww. ustawy, pobrane zaliczki na podatek dochodowy od przychodów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego - od wszystkich pracowników, a więc również tych zatrudnionych w działalności obsługowo rehabilitacyjnej - przekazuje na zakładowy fundusz aktywności. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
maj

Istota:

Zakład A zajmujący się rehabilitacją zawodową oraz działalnością usługowo-produkcyjną otrzymuje dotacje z PFRON w 75% na pokrycie kosztów działalności, a wypracowane przez siebie 25% zgodnie ze statutem ma obowiązek przekazywać na rehabilitację. Zdaniem Jednostki uzyskane z tego tytułu dochody są zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 21 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Fragment:

Nr 123, poz. 776 ze zm.) powiat, gmina oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej (.......). Cele, na które mogą być przeznaczone dochody z działalności zakładu aktywności zawodowej zostały ściśle określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.01.2000 roku w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. Nr 6, poz. 77 ze zm.). Zgodnie z § 2 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia zakład aktywności zawodowej tworzy się celem zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, a także poprzez rehabilitację zawodową i społeczną, przygotowania ich do życia w otwartym środowisku oraz pomocy w realizacji pełnego, niezależnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości. Posiadane środki i dochody wypracowane przez zakład aktywności zawodowej wydatkowane są zgodnie z § 6 i § 7 tego rozporządzenia między innymi na: przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń produkcyjnych i przeznaczonych na rehabilitację, zakup urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w działalności obsługowo-rehabilitacyjnej, koszty materiałów energii, usług materialnych, usług niematerialnych i innych niezbędnych do realizacji rehabilitacji i obsługi, koszty transportu i dowozu osób niepełnosprawnych, koszty szkoleń osób niepełnosprawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i przygotowaniem ich do pracy na otwartym rynku pracy, wynagrodzenie osób niepełnosprawnych za wykonaną pracę.

2011
1
lut

Istota:

Czy umowa spółki cywilnej, którą zamierzacie Państwo zawrzeć, będzie korzystała ze zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. „b” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

Fragment:

Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej w stosunku do tego zakładu jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych - jeżeli czynność przez niego dokonana pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu. Zdaniem Naczelnika tutejszego Urzędu zawarcie pomiędzy Państwem umowy spółki cywilnej nie pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem przez Państwa przedsiębiorstwa. Zwrot ,,bezpośredni związek z prowadzeniem zakładu", należy odnieść do bezpośredniego przedmiotu działalności, którym zajmuje się prowadzący zakład pracy chronionej. Głównym przedmiotem prowadzonej przez Państwa działalności, jak wynika z akt podatkowych, jest produkcja opakowań kartonowych, a z całą pewnością nie zajmują się Państwo w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawieraniem umów spółek cywilnych, czy też jakichkolwiek innych. W obecnym stanie prawnym samo bycie prowadzącym zakład pracy chronionej nie upoważnia jeszcze do podmiotowego zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych. A zatem, jeżeli będziecie Państwo dokonywać czynności cywilnoprawnych bezpośrednio związanych z prowadzoną przez Was działalnością np. zakup od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej surowców do produkcji opakowań kartonowych, to wówczas będziecie korzystać ze zwolnienia, przewidzianego w powyższym przepisie.

2011
1
sty

Istota:

Czy po dniu 01.01.2004r. zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej może otrzymać częściowy lub całkowity zwrot wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług na podstawie art. 14a ustawy z dnia 08.01.1993r. - o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)

Fragment:

Nr 11, poz. 50 ze zm.) przyznający podatnikowi prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej prawo w zakresie działalności tego zakładu do otrzymania częściowego lub całkowitego zwrotu wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług według zasad określonych w ust. 2-6a tego artykułu, utracił moc obowiązującą z dniem 01.01.2004r. na skutek jego uchylenia przez art. 5 ustawy z dnia 20.12.2002r. - o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 7, poz. 79). Pragnę nadmienić, iż wyżej powołana ustawa z dnia 20.12.2002r. w art. 16 stanowi także, iż prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej w stosunku do tego zakładu otrzymuje zwrot podatku od towarów i usług na podstawie przepisów odrębnych za okresy miesięczne w 2003r. nie dłużej jednak niż za grudzień 2003r. Wobec powyższego, począwszy od rozliczenia podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2004r. brak jest możliwości prawnej do otrzymania przez w/w podatnika częściowego lub całkowitego zwrotu wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług w zakresie działalności zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej - na podstawie art. 14a ustawy z dnia 08.01.1993r. - o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) zakładu aktywności zawodowej, jeżeli: posiada ona wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności określony zgodnie z ust. 2, spełnia ona warunki, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 i 3, przeznacza uzyskane dochody na cele określone zgodnie z ust. 4, uzyska pozytywną opinię starosty. Cele, na które mogą być przeznaczone dochody z działalności zakładu aktywności zawodowej ściśle określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 6 poz. 77) Zgodnie z § 2. ust. 1 tego rozporządzenia zakład aktywności zawodowej, tworzy się celem zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, a także poprzez rehabilitację zawodową i społeczną, przygotowania ich do życia w otwartym środowisku oraz pomocy w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości. Posiadane środki i dochody wypracowane przez zakład aktywności zawodowej wydatkowane są zgodnie z §6 i §7 tego rozporządzenia m.in. na: przystosowanie (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy Zakład Aktywności Zawodowej przy Caritas Archidiecezji Katowickiej, prowadzący gospodarstwo rolne, może być rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Mając powyższe na uwadze, Zakład Aktywności Zawodowej przy Caritas Archidiecezji Katowickiej, jako osoba prawna prowadząca księgi rachunkowe, nie może być rolnikiem ryczałtowym.