Zakład | Interpretacje podatkowe

Zakład | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakład. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązku posiadania Numeru Identyfikacji Podatkowej przez Zakład Aktywności Zawodowej
Fragment:
Przychody uzyskiwane z tej działalności będą przeznaczane na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i innych wydatków związanych z prowadzoną przez Zakład działalnością usługowo-wytwórczą. Osiągany zysk z działalności przekazywany będzie na zakładowy fundusz aktywności i wydatkowany będzie na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami. Zakład Aktywności Zawodowej będzie płatnikiem składek ubezpieczeniowych. Podatek dochodowy od osób fizycznych (wynagrodzeń) przekazywany będzie na Fundusz Aktywności Zawodowej zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Usługi świadczone przez Zakład Aktywności Zawodowej wykonywane będą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz rolników ryczałtowych oraz na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zakład Aktywności Zawodowej będzie jednostką organizacyjną działającą w ramach Stowarzyszenia, korzystał będzie z podmiotowości prawnej podmiotu prowadzącego - Stowarzyszenia. Zakład Aktywności Zawodowej będzie wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką - nie będzie posiadał osobowości prawnej. Z powyższych okoliczności wynika, iż Zakład Aktywności Zawodowej, którego założycielem jest Stowarzyszenie, jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo formą jej działalności, która nie posiada osobowości prawnej.
2016
10
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa Wnioskodawcy w spółce osobowej mającej siedzibę na terytorium Malty
Fragment:
Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3, jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem, lub z innym przedsiębiorstwem powiązanym, z którym prowadzi transakcje (art. 7 ust. 2 ww. Umowy). W myśl natomiast art. 7 ust. 3 cyt. Umowy, przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się odliczenie nakładów ponoszonych dla tego zakładu (włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi) i które podlegałyby odliczeniu, gdyby zakład, który poniósł wydatki, był niezależną jednostką, niezależnie od tego, czy koszty powstały w tym Państwie, w którym położony jest zakład, czy gdzie indziej. Przy czym, w myśl art. 5 ust. 1 Umowy, przez zakład należy rozumieć stałą placówkę, poprzez którą prowadzona jest całkowicie lub częściowo działalność gospodarcza przedsiębiorstwa. Stosownie do treści art. 5 ust. 2 cyt. Umowy, określenie „ zakład ” obejmuje w szczególności: miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat, kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych, w tym stanowiska wierceniowe w pasie przybrzeżnym, plac budowy lub prace konstrukcyjne lub montażowe lub instalacyjne, jeżeli taki plac lub prace trwają dłużej niż dwanaście miesięcy.
2016
17
lip

Istota:
Wnioskodawca mając ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce prowadzi ww. działalność gospodarczą za pośrednictwem zakładu w rozumieniu art. 7 ust. 1 w związku z art. 5 umowy polsko-niemieckiej. Skoro Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą za pomocą położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakładu, to uzyskane dochody z tego tytułu winien opodatkować w Polsce.
Fragment:
Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Warunek określony w art. 7 ust. 1 ww. umowy należy interpretować zgodnie z Komentarzem do Modelowej Konwencji w Sprawie Podatku od Dochodu i Majątku (OECD), przyjmując, że przedsiębiorstwo jednego Państwa nie może być opodatkowane w drugim Państwie, chyba że prowadzi ono w tym drugim Państwie działalność handlową lub przemysłową za pośrednictwem położonego w tym Państwie zakładu. Według art. 5 ust. 1 umowy określenie „ zakład ” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Zgodnie natomiast z ust. 2 tego artykułu określenie „ zakład ” obejmuje w szczególności: miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat i kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych. Z kolei w myśl art. 5 ust. 4 umowy polsko-niemieckiej bez względu na poprzednie postanowienia tego artykułu, określenie „ zakład ” nie obejmuje: użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostarczania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa; utrzymywania zapasów dóbr lub (...)
2016
15
lip

Istota:
1. Czy poprzez uczestnictwo jako komplementariusz w Polskiej Spółce Komandytowej Wnioskodawca posiada na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zakład w rozumieniu art. 5 oraz art. 7 Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 07.01.1994 (dalej: Umowa)?2. Czy wynagrodzenia Dyrektorów Zarządzających powołanych przez Wnioskodawcę, wykonujących wyłącznie czynności zarządzania i nadzoru nad Polską Spółką Komandytową, wypłacone przez Wnioskodawcę stanowią w całości koszty uzyskania przychodów alokowanymi do zakładu Wnioskodawcy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej tj. czy należy je uwzględnić przy obliczaniu dochodu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o CIT?
Fragment:
Na zagranicznym przedsiębiorcy ciąży więc ograniczony obowiązek podatkowy w zakresie dochodów osiągniętych na terytorium Polski poprzez zakład tego przedsiębiorcy (art. 3 ust 2 ustawy o CIT). Podniesiono, że podstawową zasadą jest uznanie, iż jeżeli przedsiębiorca jednego państwa prowadzi działalność gospodarczą w drugim państwie, wykorzystując położony tam zakład, to w każdym z tych państw należy przypisać temu zakładowi zyski, jakie ten zakład mógłby osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem (art. 7 ust. 2 Umowy). Punktem wyjścia do określenia wielkości zysków, jaka przypada na przedsiębiorstwo macierzyste, a jaka na zakład, musi być ustalenie wszystkich przychodów oraz pełnych kosztów, poniesionych w związku z działalnością zakładu. Ze względu na ograniczony obowiązek podatkowy wyrażony w art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, do ustalania przychodów i kosztów zakładu zastosowanie będą miały przepisy ustawy o CIT. Zdaniem Wnioskodawcy w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym przychodem zakładu Spółki Maltańskiej będzie przychód uzyskany z tytułu uczestnictwa w Polskiej Spółce Komandytowej.
2016
15
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu strat poniesionych przez zlikwidowany niemiecki zakład spółki kapitałowej.
Fragment:
W wyniku zmiany strategii biznesowej Spółka, po wcześniejszym zafakturowaniu wszystkich przychodów związanych z pracami realizowanymi poprzez Zakład na terytorium Niemiec, planuje zakończenie działalności Zakładu w 2015 r. Zgodnie z prognozami Spółki również osiągnięty wynik finansowy w 2015 r. na działalności prowadzonej przez Zakład do momentu jego likwidacji nie pozwoli na rozliczenie straty z okresu 2008-2010. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozliczenia straty podatkowej zlikwidowanego Zakładu na zasadach przewidzianych w art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, w związku z brakiem możliwości jej rozliczania przez Zakład na terytorium Niemiec... Czy nierozliczona w Niemczech strata podatkowa zlikwidowanego Zakładu w okresie od 2008 r. do roku, w którym Zakład zostanie zlikwidowany, będzie mogła zostać rozliczona przez Wnioskodawcę w Polsce na zasadach przewidzianych w art. 7 ust. 5 ustawy o CIT w kolejnych pięciu latach podatkowych następujących po roku, w którym Zakład zostanie zlikwidowany... Czy stratą podatkową zlikwidowanego Zakładu, którą Spółka będzie mogła rozliczać w Polsce na zasadach przewidzianych w art. 7 ust. 5 ustawy o CIT w kolejnych pięciu latach podatkowych następujących po roku, w którym Zakład zostanie zlikwidowany, będzie suma strat wykazanych w zeznaniach podatkowych składanych przez Zakład w Niemczech za lata 2008-2010 pomniejszona o wykazany w kolejnych latach dochód (w tym za rok, w którym nastąpi likwidacja), skalkulowanych zgodnie z przepisami prawa niemieckiego...
2016
8
lip

Istota:
Czy w sytuacji nakreślonego stanu faktycznego, należy uznać, że firma Wnioskodawcy prowadzi zakład w rozumieniu art. 5 przywołanej we wniosku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
Fragment:
W rozumieniu art. 5 ust. 1 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Republiką Federalną Niemiec określenie „ zakład ” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. W myśl art. 5 ust. 2 Konwencji, określenie „ zakład ” obejmuje w szczególności: miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat i kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych. Natomiast, z przepisu art. 5 ust. 3 ww. Konwencji wynika, że plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli trwają one dłużej niż dwanaście miesięcy. Dla powstania zakładu w przypadku prac budowlanych konieczny jest upływ określonego w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania okresu. Nie ma natomiast znaczenia planowany okres budowy. Jeżeli w kontrakcie budowlanym przewidziany jest dłuższy okres prac, zakład nie powstaje w momencie faktycznego rozpoczęcia budowy, lecz w dacie przekroczenia okresu przewidzianego w umowie międzynarodowej z datą wsteczną począwszy od pierwszego dnia rozpoczęcia prac budowlanych. Przepis art. 5 ust. 4 stanowi natomiast, że bez względu na poprzednie postanowienia tego artykułu, określenie „ zakład ” (...)
2016
1
lip

Istota:
Czy w związku z realizacją Pierwszej Umowy powstanie dla Wspólnika Spółki, tj. A. w Polsce zakład w rozumieniu art. 5 ust. 3 UPO, i w związku z tym czy A. będzie-zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego w Polsce?
Czy w związku z realizacją Drugiej Umowy, w przypadku gdy łączny czas realizacji Pierwszej i Drugiej Umowy przekroczy 12 miesięcy, a czas realizacji wyłącznie Drugiej Umowy nie przekroczy 12 miesięcy, Wspólnik Spółki tj. A. będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w Polsce?
Czy w związku z realizacją Drugiej Umowy termin 12 miesięcy, o którym mowa w art. 5 ust. 3 UPO powinien być naliczany dla A. osobno dla Pierwszej i Drugiej Umowy?
Fragment:
Postanowienia umowy polsko – niemieckiej przewidują, że plac budowy, prace budowlane bądź instalacyjne mogą stanowić zakład w rozumieniu art. 5. Powstanie zakładu w przypadku placu budowy jest jednak ograniczone czynnikiem czasowym. Zgodnie bowiem z umową polsko - niemiecką, wskazane powyżej działania budowlane będą stanowić zakład jedynie wówczas, gdy obiekty te istnieją dłużej niż dwanaście miesięcy. Obiekt budowlany, który nie spełnia powyższego warunku czasowego, nie stanowi sam w sobie zakładu, nawet, jeżeli w jego ramach istnieje stała placówka związana z działalnością budowlaną. M. J. Jaworski wskazuje, że ocena czy budowa lub montaż stanowi zakład podatkowy, następować powinna jedynie w odniesieniu do trwania poszczególnej budowy lub montażu (zob. M. J. Jaworski, Kwalifikacja placu budowy praz prac budowlanych i instalacyjnych jako zakładu na gruncie polsko – niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, Monitor Podatkowy Nr 3/2010, s. 18). Wspólnym mianownikiem dla wszystkich wskazówek dotyczących obliczenia ww. terminu jest położenie nacisku na aspekty gospodarcze, a nie stricte formalne związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem stałego zakładu w formie placu budowy lub montażu, Przyczyną takiego podejścia (...)
2016
30
cze

Istota:
Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zarówno w Polsce jak i w Republice Czeskiej będzie podlegał opodatkowaniu wyłącznie w Polsce?
Fragment:
(...) zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Z treści art. 7 ust. 2 ww. umowy wynika natomiast, że jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład to, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3, w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby prowadził taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem. Jednocześnie art. 7 ust. 3 tejże umowy wskazuje, że przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się odliczanie nakładów ponoszonych na rzecz tego zakładu, włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi, niezależnie od tego, czy powstały w tym Państwie, w którym zakład jest położony, czy gdzie indziej. W świetle ww. przepisów zauważyć należy, że (...)
2016
24
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania zakładu w Niemczech.
Fragment:
Na przykład w odniesieniu do ogólnych wydatków administracyjnych w siedzibie głównej przedsiębiorstwa właściwe będzie obliczenie proporcjonalnej części opartej na stosunku miedzy kwotą obrotu zakładu (lub ewentualnie jego kwotą zysku brutto) a kwotą obrotu lub zysku brutto przedsiębiorstwa jako całości. Przy tym zastrzeżeniu uważa się, że pod uwagę należy wziąć tylko kwotę rzeczywistych kosztów poniesionych na rzecz zakładu. Dopuszczalne odliczenie przez zakład wydatków poniesionych dla niego przez przedsiębiorstwo nie może być uzależnione od faktycznego zwrotu tych kosztów przez zakład. W świetle przedstawionego stanu faktycznego należy zauważyć, że skoro prace budowlane wykonywane w Niemczech trwają powyżej 12 miesięcy, to stanowią zakład w rozumieniu umowy polsko-niemieckiej. Dlatego też zakładowi Spółka powinna przypisać koszty na zasadach określonych w umowie polsko-niemieckiej przez odliczenie od zysku nakładów ponoszonych dla tego zakładu włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi niezależnie od tego, czy powstały w Niemczech, czy w Polsce. Zatem jak wskazano wyżej w niniejszej sprawie (w kwestii przypisywania kosztów administracyjnych i kosztów zarządu) w celu rozliczenia ich do zakładu w Niemczech, właściwe jest stosowanie proporcji przychodów zakładu do przychodów Spółki jako całości.
2016
26
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych świadczenia usług medycznych na terytorium Wielkiej Brytanii przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą oraz wpływu ww. okoliczności na opodatkowanie dochodów uzyskanych na terytorium Polski ze stosunku pracy i pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej tzw. podatkiem liniowym
Fragment:
Kluczowe jest rozstrzygnięcie, czy w analizowanym przypadku doszło do powstania „ zakładu ” w rozumieniu Umowy. Jak zostało wyżej wskazane pojęcie „ zakład ” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa, przy czym wykonywanie wyłącznie czynności pomocniczych nie powoduje powstania „ zakładu ”. Pojęcie „ stałej placówki ” nie zostało zdefiniowane w Umowie, jednak zgodnie z Komentarzem, uznaje się za nią każde miejsce regularnie wykorzystywane przez podatnika do wykonywania wolnego zawodu lub innej samodzielnej działalności. Może to być np. gabinet lekarski czy biuro prawnika. Placówka może istnieć również wtedy, gdy nie ma żadnych pomieszczeń lub gdy nie są one wymagane do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Wystarczy posiadanie pewnej przestrzeni do własnej dyspozycji. Nie ma znaczenia, czy przedsiębiorstwo jest właścicielem, czy najemcą lokalu, środków lub urządzeń, czy dysponuje nimi w inny sposób. Z tego, że placówka musi być stała, wynika, że zakład może istnieć tylko wtedy, gdy placówka nie ma charakteru wyłącznie tymczasowego. Tak więc placówką może być miejsce na targu lub stanowisko w składzie celnym. Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawczyni, prowadzi usługową działalność medyczną również na terenie Wielkiej Brytanii.
2016
20
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zakład
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.