Zakład | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakład. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
11
lip

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w oparciu o prewspółczynnik Zakładu Gospodarki Komunalnej od realizowanej inwestycji.

Fragment:

Gmina w celu realizacji swoich zadań w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, określonych w ustawie o samorządzie gminnym, w tym m.in. w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, buduje sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne i przekazuje je w użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej (jednostce organizacyjnej Gminy działającej w formie jednostki budżetowej). Zakład wykonując zadania z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę od 1 stycznia 2017 r. nie działa w charakterze odrębnego podatnika podatku VAT. W zakresie rozliczeń podatku VAT Gmina i Zakład oraz pozostałe jednostki budżetowe są jednym podatnikiem podatku VAT. Zakład Gospodarki Komunalnej świadczy usługi w zakresie dostarczania wody mieszkańcom Gminy jak również w zakresie odbioru ścieków z budynków mieszkalnych i zakładów pracy. Zakład odpłatnie dostarcza wodę, odbiera ścieki na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, na podstawie których wystawiane są faktury VAT. Od momentu centralizacji, tj. od 1 stycznia 2017 r. wszystkie czynności pomiędzy Zakładem a Gminą i jej jednostkami budżetowymi traktowane są jako świadczenia wewnętrzne niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Na tę okoliczność wystawiane są noty księgowe. Gmina planuje zrealizować zadanie inwestycyjne. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z budową dwóch tłoczni ścieków, z których ścieki będą tłoczone kolektorem tłocznym do istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

2018
23
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków inwestycyjnych oraz bieżących dotyczących Inwestycji przy zastosowaniu sposobu określenia proporcji właściwego dla Zakładu.

Fragment:

(...) Zakładu (wyliczony zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia na podstawie danych właściwych dla Zakładu)? Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r., poz. 2193) nie są wystarczająco precyzyjne w zakresie wyboru, który „ pre-współczynnik ” należy stosować w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych oraz bieżących ponoszonych przez Gminę i dotyczących Inwestycji, które są lub zostaną przekazane jednostce organizacyjnej Gminy (w opisanym przypadku – Zakładowi). Jednakże, w ocenie Wnioskodawcy, jeżeli Gmina ponosi/będzie ponosiła wydatki inwestycyjne lub wydatki bieżące dotyczące Inwestycji, które następnie Gmina przekazuje/przekaże Zakładowi (które są/będą wykorzystywane przez Zakład), to przy odliczeniu VAT naliczonego Gmina powinna zastosować „ pre-współczynnik ” właściwy dla Zakładu wykorzystującego zakupione towary i usługi (na podstawie § 3 ust. 4 Rozporządzenia w oparciu o dane właściwe dla Zakładu). Uzasadnienie stanowiska Gminy.

2018
30
maj

Istota:

Braku ukonstytuowania zakładu Wnioskodawcy na terytorium Polski.

Fragment:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 UPO zyski z przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. W takim przypadku, zyski przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu w drugim Umawiającym się Państwie jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. W myśl art. 5 ust. 1 UPO, przez zakład należy rozumieć stałą placówkę, w której całkowicie albo częściowo wykonuje się działalność przedsiębiorstwa. Dodatkowo, art. 5 ust. 2 UPO wskazuje, iż określenie zakład obejmuje w szczególności: miejsce zarządzania, filię, biuro, w którym prowadzona jest działalność handlowa, zakład fabryczny, warsztat, kopalnię, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania bogactw naturalnych, budowę albo montaż, których okres przekracza 12 miesięcy. Niemniej, zgodnie z art. 5 ust. 3 UPO nie stanowią zakładu: placówki, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania albo wydawania dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa, dobra albo towary należące do przedsiębiorstwa, utrzymywane wyłącznie dla składowania, wystawiania albo wydawania, dobra albo towary należące do przedsiębiorstwa utrzymywane wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo, stała placówka utrzymywana wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu uzyskiwania informacji dla przedsiębiorstw, stała placówka utrzymywana przez przedsiębiorstwo wyłącznie dla celów reklamowych, dla dostarczania informacji, prowadzenia badań naukowych lub wykonywania podobnej działalności o przygotowawczym lub pomocniczym charakterze.

2018
25
maj

Istota:

Ustalenia, czy prowadzona przez Spółkę we Francji działalność spowoduje powstanie zakładów w rozumieniu polsko-francuskiej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu

Fragment:

Ponadto, uznanie, iż dane miejsce (placówka) we Francji z uwagi na wykonywanie przez Wnioskodawcę tam usług stale przez okres przekraczający 18 miesięcy stanowi zakład w rozumieniu umowy polsko-francuskiej nie oznacza, iż Wnioskodawca zobowiązany jest opodatkowywać we Francji wszystkie osiągane z jej terenów dochody, w tym również dochody osiągane za pośrednictwem miejsc (placówek), które zakładami w rozumieniu umowy polsko- francuskiej nie są. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 umowy polsko francuskiej, zyski przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu w drugim Umawiającym się Państwie jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Jeżeli określonych zysków osiąganych przez przedsiębiorstwo z terenów drugiego państwa nie można przypisać do istniejącego tam zakładu, to zyski te podlegają opodatkowaniu w państwie siedziby tego przedsiębiorstwa. Powyższe oznacza w sytuacji Wnioskodawcy, że w przypadku powstania zakładu w rozumieniu umowy polsko-francuskiej na terenie Francji i osiągania przez Wnioskodawcę dochodów za pośrednictwem tego zakładu przy jednoczesnym osiąganiu przez Wnioskodawcę dochodów za pośrednictwem innych miejsc (placówek), które zakładami w myśl tej umowy nie są, to tylko dochody, które mogą być bezpośrednio przypisane temu zakładowi w rozumieniu umowy polsko-francuskiej będą opodatkowane we Francji, zaś pozostałe tylko w Polsce.

2018
22
maj

Istota:

Podleganie opodatkowaniu realizowanych przez Wnioskodawcę (za pośrednictwem Zakładu) odpłatnych transakcji zewnętrznych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję wyliczoną dla Zakładu.

Fragment:

Gmina wykonuje wybrane zadania poprzez utworzoną w tym celu jednostkę organizacyjną, tj. samorządowy zakład budżetowy o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej (dalej: Zakład lub ZGK). Z dniem 1 stycznia 2017 r. Gmina dokonała centralizacji rozliczeń VAT ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi, w tym również z Zakładem. Tym samym, Gmina wraz z ZGK dla celów rozliczeń VAT traktowana jest jako jeden podatnik VAT. Wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu VAT, wykonywane technicznie przez Zakład, traktowane są więc na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), jako wykonane przez Gminę – czynnego podatnika VAT. Gmina jest właścicielem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej (dalej: Infrastruktura). Infrastruktura wykorzystywana jest za pośrednictwem Zakładu do działalności polegającej na dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków. W ramach działalności wodociągowo-kanalizacyjnej Gmina, poprzez Zakład, wykonuje czynności, które jej zdaniem: pozostają poza zakresem ustawy o VAT (są to w szczególności czynności „ wewnętrzne ” dokonywane na rzecz poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy), podlegają opodatkowaniu VAT wg różnych stawek, a ich następstwem jest naliczenie kwoty podatku według odpowiedniej stawki i odprowadzenie jej do Urzędu Skarbowego (są to w szczególności czynności polegające na odprowadzaniu ścieków dostarczaniu wody na rzecz podmiotów trzecich na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych).

2018
30
kwi

Istota:

Ukonstytuowanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Polski.

Fragment:

Brazylia w Polsce nie będzie spełniać kryteriów powstania stałej placówki, o których mowa w art. 4a pkt 11 lit. a) Ustawy o CIT, jak również nie będzie spełniać warunków powstania zakładu wskazanych w art. 4 pkt 11 lit. b) Ustawy o CIT (w kwestii kryteriów powstania zakładu, o których mowa w art. 4a pkt 11 lit. c) Ustawy o CIT - zob. uwagi poniżej). Ponadto, nawet gdyby uznano z jakichkolwiek przyczyn (których bez wątpienia nie można wywieść ze stanu faktycznego sprawy), że W. Brazylia posiada w Polsce stałą placówkę w rozumieniu w art. 4a pkt 11 lit. a) Ustawy o CIT, w żadnym wypadku nie mogłaby ona stanowić zakładu w rozumieniu art. 4a pkt 11 Ustawy o CIT. Jak wskazuje bowiem treść art. 5 ust. 4 lit. a) - e) powołanej Konwencji Modelowej OECD („ Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017 ”) termin „ zakład ” nie obejmuje: (a) użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostarczania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa, (b) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub dostarczania, (c) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo, (d) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo zbierania informacji dla przedsiębiorstwa, (e) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym.

2018
20
kwi

Istota:

Działalność Spółki polskiej winna być uznana za tworzącą „zakład” w świetle ww. umowy, gdyż przedmiot działalności Wnioskodawcy w Polsce będzie pokrywać się z przedmiotem działalności spółki czeskiej jako całości.

Fragment:

Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy badać istnienie zakładu w oparciu o zasady ogólne zapisane w ust. 1-4 art. 5 umowy polsko-czeskiej. Jeśli w wyniku zastosowania ust. 1-4 powstaje zakład, to nie ma konieczności badania, czy osoby działające w zakładzie są zależne, czy niezależne od reprezentowanego przedsiębiorstwa oraz jakimi dysponują pełnomocnictwami. W przeciwnym wypadku powstaje konieczność oceny stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) w oparciu o ust. 5 art. 5 umowy polsko-czeskiej. Tym samym ustęp 5 znajduje zastosowanie „ bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2 ”, co oznacza, że wobec braku zakładu w sensie przedmiotowym (stałej placówki) należy badać ustanowienie zakładu pod kątem działalności przedstawiciela przedsiębiorstwa. Podkreślenia wymaga fakt, że spełnienie przesłanek z ust. 1-4 (stała placówka) i ust. 5 (zależny przedstawiciel) wywołuje ten sam skutek tj. powstanie zakładu w państwie, w którym znajduje się stała placówka albo działa zależny przedstawiciel. Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie posiadać w Polsce zakład w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 5 umowy polsko-czeskiej.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie powstania zakładu w Polsce w świetle przepisów podatku dochodowego od osób prawnych.

Fragment:

Jamroży „ Pojęcie zakładu a podatek dochodowy ”, Komentarz praktyczny, LEX). Podobnie Radosław Pioterczak: „ Oddział zagranicznego przedsiębiorcy może w praktyce ograniczyć swoją działalność do wykonywania wyłącznie czynności pomocniczych, które będą mieściły się w zakresie czynności, których wykonywanie nie powoduje powstania zakładu, a zdefiniowanych w przepisie art. 5 ust. 4 Konwencji Modelowej OECD. Wówczas taki oddział nie będzie stanowił zakładu ” (R. Pioterczak, „ Zakład, oddział przedstawicielstwo - opodatkowanie dochodu zagranicznego przedsiębiorcy. Zakład a oddział i przedstawicielstwo ”, Komentarz praktyczny, LEX). Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji podatkowej z dnia 19 października 2016 r., nr IPPB5/4510-747/16-7/RS , stwierdził, że: „ Tak więc aby można było mówić o zakładzie musi istnieć placówka, która ma stały charakter i za pośrednictwem której wykonywana jest działalność przedsiębiorstwa ”. Również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji podatkowej z dnia 20 lutego 2017 r., nr 3063-ILPB2.4510.258.2016.2.KS podkreślił, że: „ Aby placówka mogła stać się zakładem, przedsiębiorstwo musi prowadzić własną działalność całkowicie lub częściowo za jej pośrednictwem.

2018
14
kwi

Istota:

Czy i w jakim momencie, w związku ze świadczeniem przez Wnioskodawcę usług wynajmu dźwigów wraz operatorem na rzecz Zamawiającego nr 1 i Zamawiającego nr 2, powstał z tego tytułu zakład na terytorium Polski?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w związku ze świadczeniem przez Wnioskodawcę usług wynajmu dźwigów wraz operatorem na rzecz Zamawiającego nr 1 i Zamawiającego nr 2 powstał z tego tytułu zakład na terytorium Polski? W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 - w jakim momencie powstał zakład w związku ze świadczeniem przez Wnioskodawcę usług wynajmu dźwigów wraz operatorem na rzecz Zamawiającego nr 1 i Zamawiającego nr 2? Zdaniem Wnioskodawcy, przez plac budowy należy rozumieć również prace konstrukcyjne, montażowe lub instalacyjne, oraz czynności nadzorcze z nimi związane. Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, zakład powstał w momencie, gdy łączny okres prac dźwigowych przekroczył 6 miesięcy tj. uwzględniając czas realizacji kontraktu na rzecz Zamawiającego nr 1 i nr 2. Redakcja art. 5 ust. 3 pkt b) umowy z dnia 13 września 2011 r. zawarta między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 2012 r., poz. 991 ze zm., dalej „ UPO ”) jest inna niż w wypadku pkt a) (placu budowy), gdzie, dla stwierdzenia, czy mamy do czynienia z jednym, czy kilkoma placami budowy, znaczenie ma powiązanie terytorialne, osobowe i gospodarcze między poszczególnymi budowami. W wypadku świadczenia usług, zdaniem Wnioskodawcy, nie ma znaczenia występowanie takiego powiązania - wystarczy, że jakiekolwiek usługi (nie licząc tych, które uznaje się za plac budowy) są w Polsce świadczone przez sześć miesięcy w jakimkolwiek dwunastomiesięcznym okresie.

2018
31
mar

Istota:

W zakresie ukonstytuowania zakładu w związku z odpłatnym udostępnieniem maszyn polskiemu podmiotowi oraz podlegania ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Fragment:

Definicja zakładu na gruncie UPO Stała placówka Przepis art. 5 ust. 1 UPO wskazuje, że określenie "zakład" w ramach UPO oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie albo częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa. Na gruncie przepisów Umowy, zakład obejmuje w szczególności: miejsce zarządu, filię, biuro, zakład fabryczny, warsztat oraz kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych. W myśl przepisu art. 5 ust. 3 UPO - plac budowy lub prace montażowe stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli trwają dłużej niż dwanaście miesięcy. Wskazać należy, że zgodnie z Komentarzem, definicja zakładu wymaga dla jego powstania spełnienia następujących warunków: istnienie „ placówki działalności gospodarczej ” - czyli pomieszczeń (rozumianych również jako posiadanie przestrzeni do własnej dyspozycji), jak i maszyn czy urządzeń, stały charakter placówki - tzn. musi być utworzona w określonym miejscu, z pewnym stopniem trwałości, prowadzenie przedsiębiorstwa za pomocą tej placówki oznacza to, że osoby, które w taki lub inny sposób są zależne od przedsiębiorstwa, prowadzą działalność przedsiębiorstwa w państwie, w którym stała placówka jest położona, miejsce jest wykorzystywane do działalności przekraczającej zakres wskazany w art. 5 ust. 4 UPO.