Zakład | Interpretacje podatkowe

Zakład | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakład. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie istnienia zakładu Spółki na terytorium Polski w świetle przepisów Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 17 listopada 1993 r.
Fragment:
Brak zależnego przedstawiciela w Polsce Obok opisanej powyżej zasadniczej formy zakładu w postaci stałej placówki, w UPO przewidziano także alternatywny sposób ustalania istnienia zakładu, na podstawie którego można uznać, że zagraniczne przedsiębiorstwo posiada zakład, nawet jeśli nie dysponuje stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w drugim państwie. Zgodnie z art. 5 ust. 5 UPO, o ile osoba, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela, działa w imieniu przedsiębiorstwa oraz posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa, uważa się, że przedsiębiorstwo to posiada zakład w tym państwie w zakresie prowadzenia każdego rodzaju działalności, który osoba ta podejmuje dla przedsiębiorstwa, chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów działalności wymienionych w art. 5 ust. 4 UPO, które, gdyby były wykonywane za pośrednictwem stałej placówki, nie powodowałyby uznania tej placówki za zakład. Jak wynika z powyższego, zakład może powstać także w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem tzw. zależnego przedstawiciela (tj. podmiotu działającego w drugim państwie w imieniu zagranicznego przedsiębiorstwa). Niemniej jednak warunkiem zastosowania art. 5 ust. 5 UPO jest, aby osoba działała „ w imieniu przedsiębiorstwa ”, czyli występowała w roli przedstawiciela (działać w „ imieniu ” oznacza, że osoba ma w jakiś sposób okazywać na zewnątrz zamiar działania nie we własnym, lecz w cudzym imieniu; zob.
2017
10
sie

Istota:
1. Czy w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. otrzymywana przez Zakład dotacja od Gminy stanowiła podstawę opodatkowania VAT w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i w rezultacie nie podlegała opodatkowaniu VAT?
2. Czy w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Zakład był zobowiązany do ustalania pre-proporcji i stosowania art. 86 ust. 2a ustawy o VAT?
Fragment:
(...) Zakład. Zatem otrzymana przez Zakład dotacja stanowiła dopłatę do świadczonych przez Zakład usług z zastosowaniem narzuconego Zakładowi poziomu cen biletów. Dotacja stanowiła zatem dopłatę, która miała bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych przez Zakład. Wnioskodawca wskazał wprawdzie we wniosku, że otrzymana przez Zakład dotacja od Gminy przeznaczona była na pokrycie kosztów działalności Zakładu, jednak stwierdzić należy, że z ekonomicznego punktu widzenia Zakład nie byłby w stanie świadczyć usług transportu miejskiego w narzuconych mu cenach, gdyby nie otrzymywana dotacja. Otrzymana kwota dopłaty miała zatem bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych przez Zakład i na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o VAT stanowiła podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Zapłatą za świadczone przez Zakład usługi była bowiem nie tylko otrzymywana zapłata za bilety, ale również otrzymana dotacja wyliczona według określonej ilości przejechanych wozokilometrów, stanowiąca dopłatę do ceny usług świadczonych przez Zakład. Mając zatem na uwadze powyższe stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy objęte zakresem pytania nr 1 wniosku, iż otrzymywana w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r. przez Zakład dotacja od Gminy na pokrycie kosztów działalności Zakładu nie stanowiła podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT i w rezultacie nie podlegała opodatkowaniu VAT, należało uznać za nieprawidłowe.
2017
4
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z udzielenia spółce komandytowej upoważnienia do korzystania z wyłącznego prawa ochronnego do odmiany roślin jako zysków zakładu.
Fragment:
Jedynie w przypadku gdy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w drugim Państwie poprzez położony tam zakład, państwo położenia zakładu (tj. państwo źródła) może opodatkować zyski przedsiębiorstwa w takiej mierze w jakiej można je przypisać temu zakładowi. W konsekwencji wszelkie zyski Wnioskodawcy, jakie da się przypisać zakładowi Wnioskodawcy położonemu w Polsce, czyli Spółce Komandytowej, podlegają opodatkowaniu w Polsce, według wybranej przez Wnioskodawcę stawki liniowej. Zgodnie z tzw. zasadą przyciągania, w Polsce podlegają opodatkowaniu wyłącznie zyski powstałe w związku z działalnością wykonywaną przez zakład. Zyskami zakładu - Spółki Komandytowej są zyski efektywnie związane z działalnością zakładu. Do zysków tych niewątpliwie należy dochód osiągany przez Spółkę Komandytową, w proporcji przypadającej Spółce, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, zgodnie z umową spółki komandytowej i który jest następnie wypłacany Wnioskodawcy zgodnie z zapisami umowy Spółki. Do zysków przypisanych zakładowi Wnioskodawcy, należy przypisać także wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę Komandytową na rzecz Spółki, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, z tytułu udzielenia upoważnienia do korzystania z przysługującego Wspólnikowi Spółki Komandytowej wyłącznego prawa ochronnego do odmian roślin.
2017
12
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z udzielenia spółce komandytowej upoważnienia do korzystania z wyłącznego prawa ochronnego do odmiany roślin jako zysków zakładu.
Fragment:
Jedynie w przypadku gdy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w drugim Państwie poprzez położony tam zakład, państwo położenia zakładu (tj. państwo źródła) może opodatkować zyski przedsiębiorstwa w takiej mierze w jakiej można je przypisać temu zakładowi. W konsekwencji wszelkie zyski Wnioskodawcy, jakie da się przypisać zakładowi Wnioskodawcy położonemu w Polsce, czyli Spółce Komandytowej, podlegają opodatkowaniu w Polsce, według wybranej przez Wnioskodawcę stawki liniowej. Zgodnie z tzw. zasadą przyciągania, w Polsce podlegają opodatkowaniu wyłącznie zyski powstałe w związku z działalnością wykonywaną przez zakład. Zyskami zakładu - Spółki Komandytowej są zyski efektywnie związane z działalnością zakładu. Do zysków tych niewątpliwie należy dochód osiągany przez Spółkę Komandytową, w proporcji przypadającej Wnioskodawcy zgodnie z umową spółki. Do zysków przypisanych zakładowi Wnioskodawcy, należy przypisać także wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę Komandytową na rzecz Wnioskodawcy z tytułu udzielenia przez niego upoważnienia do korzystania z przysługującego mu wyłącznego prawa ochronnego do odmian roślin. Dzięki odpłatnemu upoważnieniu udzielonemu Spółce Komandytowej, zakład Wnioskodawcy może prowadzić w ogóle działalność gospodarczą i generować przychód.
2017
12
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z udzielenia spółce komandytowej upoważnienia do korzystania z wyłącznego prawa ochronnego do odmiany roślin jako zysków zakładu.
Fragment:
Jedynie w przypadku gdy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w drugim Państwie poprzez położony tam zakład, państwo położenia zakładu (tj. państwo źródła) może opodatkować zyski przedsiębiorstwa w takiej mierze w jakiej można je przypisać temu zakładowi. W konsekwencji wszelkie zyski Wnioskodawcy, jakie da się przypisać zakładowi Wnioskodawcy położonemu w Polsce, czyli Spółce Komandytowej, podlegają opodatkowaniu w Polsce, według wybranej przez Wnioskodawcę stawki liniowej. Zgodnie z tzw. zasadą przyciągania, w Polsce podlegają opodatkowaniu wyłącznie zyski powstałe w związku z działalnością wykonywaną przez zakład. Zyskami zakładu - Spółki Komandytowej są zyski efektywnie związane z działalnością zakładu. Do zysków tych niewątpliwie należy dochód osiągany przez Spółkę Komandytową, w proporcji przypadającej Wnioskodawcy zgodnie z umową spółki. Do zysków przypisanych zakładowi Wnioskodawcy, należy przypisać także wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę Komandytową na rzecz Wnioskodawcy z tytułu udzielenia przez niego upoważnienia do korzystania z przysługującego mu wyłącznego prawa ochronnego do odmian roślin. Dzięki odpłatnemu upoważnieniu udzielonemu Spółce Komandytowej, zakład Wnioskodawcy może prowadzić w ogóle działalność gospodarczą i generować przychód.
2017
12
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z udzielenia spółce komandytowej upoważnienia do korzystania z wyłącznego prawa ochronnego do odmiany roślin jako zysków zakładu.
Fragment:
Jedynie w przypadku gdy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w drugim Państwie poprzez położony tam zakład, państwo położenia zakładu (tj. państwo źródła) może opodatkować zyski przedsiębiorstwa w takiej mierze w jakiej można je przypisać temu zakładowi. W konsekwencji wszelkie zyski Wnioskodawcy, jakie da się przypisać zakładowi Wnioskodawcy położonemu w Polsce, czyli Spółce Komandytowej, podlegają opodatkowaniu w Polsce, według wybranej przez Wnioskodawcę stawki liniowej. Zgodnie z tzw. zasadą przyciągania, w Polsce podlegają opodatkowaniu wyłącznie zyski powstałe w związku z działalnością wykonywaną przez zakład. Zyskami zakładu - Spółki Komandytowej są zyski efektywnie związane z działalnością zakładu. Do zysków tych niewątpliwie należy dochód osiągany przez Spółkę Komandytową, w proporcji przypadającej Spółce, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, zgodnie z umową Spółki Komandytowej i który jest następnie wypłacany Wnioskodawcy zgodnie z zapisami umowy Spółki. Do zysków przypisanych zakładowi Wnioskodawcy, należy przypisać także wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę Komandytową na rzecz Spółki, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, z tytułu udzielenia upoważnienia do korzystania z przysługującego wspólnikowi Spółki Komandytowej wyłącznego prawa ochronnego do odmian roślin.
2017
12
lip

Istota:
W zakresie: skutków podatkowych przypisania do Oddziału (oraz transferów) środków pieniężnych pochodzących z umów finansowania zewnętrznego oraz uznania przypisania do Oddziału umów finansowania zewnętrznego za pożyczkę w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy o CIT.
Fragment:
W przedmiotowym zakresie - analogicznie jak w przypadku określania wysokości „ kapitału własnego ” - należy uwzględnić zasady „ przypisania ”/”alokacji” zysków do zagranicznego zakładu, o których mowa w art. 7 ust. 2 UPO. Zgodnie z tymi regulacjami, zakładowi należy przypisać takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem. W rezultacie zatem zakład (Oddział) jest zobowiązany rozpoznać przychody i koszty wynikające z prowadzonej przez zakład działalności, w tym także wszystkie przychody i koszty ich uzyskania ponoszone przez przedsiębiorstwo macierzyste - Bank, tak jakby zakład był całkowicie niezależny w stosunkach z Bankiem. Skoro przepisy wprost nakazują „ przypisanie ” zakładowi zysków, tak jakby zakład ten był samodzielnym przedsiębiorstwem, niezależnym od przedsiębiorstwa macierzystego, to na analogicznych zasadach należy dokonać „ przypisania ” zakładowi części zadłużenia spółki, która jest funkcjonalnie związane z działalnością tego zakładu. Dla celów stosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o CIT należy więc określić jaka cześć zadłużenia Banku jest związana z działalnością Oddziału, i tak ustaloną kwotę uwzględnić w kalkulacji odsetek niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.
2017
7
cze

Istota:
Czy z przedstawionym zdarzeniu przyszłym można uznać, że Spółka maltańska posiada na terytorium Polski zakład w rozumieniu art. 5 Umowy?
Fragment:
Zarówno na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli spółka osobowa jako podmiot transparentny pod względem podatkowym prowadzi działalność w państwie, w którym jest zorganizowana, to wspólnik tej spółki posiada w tym państwie „ zakład ” i podlega w nim opodatkowaniu od zysków osiągniętych poprzez ten „ zakład ”. W przedstawionym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) spółka komandytowa działająca w Polsce konstytuuje zakład maltańskiej spółki kapitałowej, która jest jej wspólnikiem. Spółkę maltańską należy zatem traktować jako podmiot zagraniczny prowadzący działalność na terytorium Polski za pośrednictwem zakładu, co w rezultacie skutkuje obowiązkiem opodatkowania w Polsce dochodów, które powstaną w przyszłości z tytułu uczestnictwa przez Wnioskodawcę w polskiej spółce osobowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
27
maj

Istota:
Czy wydatki w postaci wynagrodzenia Dyrektorów ponoszone przez Spółkę maltańską można w całości przypisać do kosztów uzyskania przychodów zakładu Spółki maltańskiej?
Fragment:
Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3, jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem, lub z innym przedsiębiorstwem powiązanym, z którym prowadzi transakcje. Kluczowym dla określenie wielkości zysków przypadających na przedsiębiorstwo macierzyste oraz zakład w przedmiotowej sprawie jest określenie wszystkich przychodów oraz wszelkich kosztów poniesionych w związku z działalnością zakładu. W przedstawionym powyżej stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) przychodem zakładu spółki maltańskiej jest przychód uzyskany z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowej. Zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub prawa, a także wartość innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnych świadczeń.
2017
27
maj

Istota:
Ustalenia, czy oddział przedsiębiorcy zagranicznego stanowi zakład na terytorium Polski na podstawie polsko-brytyjskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania
Fragment:
Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie, poprzez położony tam zakład to, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego artykułu, w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem. Definicja zakładu zawarta została w art. 5 ust. 1 konwencji polsko-brytyjskiej; określenie „ zakład ” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Art. 5 ust. 2 konwencji polsko-brytyjskiej wskazuje, że określenie „ zakład ” obejmuje w szczególności: siedzibę zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat, kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom, albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych. Jednakże od ogólnej zasady istnienia zakładu, istnieje szereg wyłączeń. Stosownie do art. 5 ust. 4 konwencji polsko-brytyjskiej, określenie „ zakład ” nie obejmuje: użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostawy dóbr (...)
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zakład
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.