Zakład | Interpretacje podatkowe

Zakład | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakład. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie powstania zakładu Wnioskodawcy w Polsce
Fragment:
Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Zakład został zdefiniowany w art. 5 ust. 1 Umowy jako stała placówka, przez którą całkowicie albo częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Jak stanowi art. 5 ust. 2 Umowy określenie "zakład" obejmuje w szczególności: miejsce zarządu, filię, biuro, zakład fabryczny, warsztat i kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych. Aby uznać, że zagraniczny podmiot posiada zakład w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w danym państwie, muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki: istnieje placówka działalności gospodarczej, placówka ma charakter stały (tzn. można jej przypisać określony stopień trwałości), działalność gospodarcza danego przedsiębiorstwa jest w całości albo przynajmniej w części prowadzona za pośrednictwem tej stałej placówki. Obok tej podstawowej formy zakładu, Umowa przewiduje także alternatywny sposób ustalania istnienia zakładu, na podstawie którego można uznać, że zagraniczne przedsiębiorstwo posiada zakład, nawet jeśli nie dysponuje stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w drugim państwie.
2017
9
gru

Istota:
Z uwagi na: długotrwałość planowanej działalności Wnioskodawcy w Polsce oraz brak pomocniczego lub przygotowawczego charakteru działalności wykonywanej przez Wnioskodawcę za pomocą serwerów umieszczonych na terytorium Polski stwierdzić należy, że umieszczenie przez Wnioskodawcę serwerów na terytorium Polski spowoduje ukonstytuowanie na terytorium Polski zakładu Wnioskodawcy.
Fragment:
W celu ułatwienia stosowania ustawodawstwa podatkowego zaprasza się państwa znajdujące się w obliczu sporów w kwestii ustalenia, czy dana placówka, która istnieje jedynie przez krótki okres, stanowi zakład, do przestudiowania tych praktyk. Jak wykazano w punktach 11 i 19, czasowe przerwy w działalności nie powodują, że zakład przestaje istnieć. Podobnie, jak omówiono w punkcie 6, jeżeli konkretna placówka jest użytkowana tylko przez krótki czas, lecz to użytkowanie powtarza się regularnie przez długi okres, to nie można uważać, że taka placówka ma czysto tymczasowy charakter.” Z kolei ustęp 7 Komentarza stanowi, że: „ Aby placówka mogła stać się zakładem, przedsiębiorstwo musi prowadzić własną działalność całkowicie lub częściowo za jej pośrednictwem. Jak stwierdzono wyżej, w punkcie 3, działalność placówki nie musi mieć charakteru produkcyjnego. Co więcej, jej działalność nie musi być obowiązkowo trwała, co oznacza, że mogą istnieć przerwy między poszczególnymi operacjami; jej operacje muszą jednak mieć regularny charakter. ” Podkreślenia także wymaga, że od ogólnej zasady istnienia zakładu istnieje szereg wyłączeń. W myśl art. 5 ust 4 umowy polsko – brytyjskiej, bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, określenie "zakład" nie obejmuje: użytkowania placówek, które służą wyłącznie (...)
2017
7
gru

Istota:
Ustalenie, czy prowadzona na terytorium Francji działalność gospodarcza Spółki w zakresie podwykonawstwa usług budowlanych spowoduje powstanie zakładu podatkowego Spółki we Francji
Fragment:
Oznacza to, że zyski Spółki podlegają opodatkowaniu w Polsce, chyba że prowadzi we Francji działalność poprzez położony tam zakład. Zgodnie z art. 5 ust. 1 umowy polsko-francuskiej, określenie „ zakład ” oznacza stałą placówkę, w której całkowicie albo częściowo wykonuje się działalność przedsiębiorstwa. Jak stanowi art. 5 ust. 2 ww. umowy, określenie „ zakład ” obejmuje w szczególności: miejsce zarządzania, filię, biuro, w którym prowadzona jest działalność handlowa, zakład fabryczny, warsztat, kopalnię, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania bogactw naturalnych, budowę albo montaż, których okres przekracza 12 miesięcy. Przy stosowaniu postanowień umowy istotne znaczenie mają również postanowienia protokołu do umowy, który stanowi jej integralną część. Zgodnie z protokołem do umowy polsko-francuskiej dla stosowania art. 5 ust. 2 lit. g uzgodniono, że w okresie obowiązywania Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z Rządem Republiki Francuskiej z dnia 5 października 1972 r. o rozwoju współpracy gospodarczej, przemysłowej, naukowej i technicznej, budowa lub montaż nie będą uważane za zakład, w okresie nie przekraczającym 18 miesięcy. Zgodnie z art. 5 ust. 3 umowy polsko-francuskiej, nie stanowią zakładu: placówki, które (...)
2017
9
lis

Istota:
W zakresie ukonstytuowania zakładu Wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Fragment:
Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy badać istnienie zakładu w oparciu o zasady ogólne zapisane w ust. 1-4 art. 5 umowy polsko–niemieckiej. Jeśli w wyniku zastosowania ust. 1-4 powstaje zakład, to nie ma konieczności badania, czy osoby działające w zakładzie są zależne, czy niezależne od reprezentowanego przedsiębiorstwa oraz jakimi dysponują pełnomocnictwami. W przeciwnym wypadku powstaje konieczność oceny stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) w oparciu o ust. 5 art. 5 umowy polsko–niemieckiej. Tym samym ustęp 5 znajduje zastosowanie „ bez względu na postanowienia ust. 1 i 2 ”, co oznacza, że wobec braku zakładu w sensie przedmiotowym (stałej placówki) należy badać ustanowienie zakładu pod kątem działalności przedstawiciela przedsiębiorstwa. Podkreślenia wymaga fakt, iż spełnienie przesłanek z ust. 1-4 (stała placówka) i ust. 5 (zależny przedstawiciel) wywołuje ten sam skutek tj. powstanie zakładu w państwie, w którym znajduje się stała placówka albo działa zależny przedstawiciel. Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie posiadać w Polsce zakład w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 5 umowy polsko–niemieckiej.
2017
20
paź

Istota:
Brak podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT czynności przekazania zakładów w formie darowizny.
Fragment:
Obecnie Wnioskodawczyni planuje przekazać w formie darowizny obydwa zakłady - zakład w ... synowi ..., a zakład w ... synowi .... W uzupełnieniu wniosku wskazano, że syn pani ..., ... obecnie dzierżawi od Wnioskodawczyni zakład w ... i prowadzi tam działalność gospodarczą polegającą na produkcji piasku, żwiru, betonu, z dostarczaniem do klientów oraz usługami towarzyszącymi. Po przejęciu zakładu na własność działalność w takim samym zakresie będzie dalej prowadzona przy wykorzystaniu tych samych środków we współpracy z dotychczasowymi kontrahentami. Jest to działalność tożsama jaką prowadziła pani ... samodzielnie przed wydzierżawieniem zakładu w ... synowi .... Syn pani ... ... obecnie dzierżawi od Wnioskodawczyni zakład w ... i prowadzi tam działalność gospodarczą polegającą na produkcji piasku, żwiru, betonu, z dostarczaniem do klientów oraz usługami towarzyszącymi . Po przejęciu zakładu na własność działalność w takim samym zakresie będzie dalej prowadzona przy wykorzystaniu tych samych środków we współpracy z dotychczasowymi kontrahentami. Jest to działalność tożsama jaką prowadziła pani ... samodzielnie przed wydzierżawieniem zakładu w ... synowi ..... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
2017
10
paź

Istota:
W zakresie ustalenia, czy powstanie w Polsce zakład Spółki jako przedsiębiorstwa zagranicznego, a na Spółce będzie ciążył obowiązek podatkowy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych dochodu z tytułu sprzedaży Towarów.
Fragment:
W Umowie zdefiniowano pojęcie Zakładu. Oznacza to, że dla określenia, czy prowadzona przez Spółkę na terytorium Polski działalność jest prowadzona za pośrednictwem Zakładu, kluczowe są postanowienia Umowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Umowy, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w Państwie jego siedziby, chyba że prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. W przypadku uznania, że Wnioskodawca nie posiada w Polsce zakładu, zyski osiągnięte przez Wnioskodawcę na terytorium Polski będą więc podlegały opodatkowaniu w Niemczech. W myśl art. 5 ust. 1 Umowy, poprzez „ zakład ” należy rozumieć stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Jak stanowi art. 5 ust. 2 Umowy, pojęcie to obejmuje w szczególności: miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych. Zgodnie natomiast z art. 5 ust. 4 Umowy określenie „ zakład ” nie obejmuje: użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, (...)
2017
9
paź

Istota:
W zakresie powstania zakładu Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Fragment:
Postanowienia umowy polsko-niemieckiej przewidują, że plac budowy, prace budowlane bądź instalacyjne mogą stanowić zakład w rozumieniu art. 5. Powstanie zakładu w przypadku placu budowy jest jednak ograniczone czynnikiem czasowym. Zgodnie bowiem z umową polsko-niemiecką, wskazane powyżej działania budowlane będą stanowić zakład jedynie wówczas, gdy obiekty te istnieją dłużej niż dwanaście miesięcy. Obiekt budowlany, który nie spełnia powyższego warunku czasowego, nie stanowi sam w sobie zakładu, nawet, jeżeli w jego ramach istnieje stała placówka związana z działalnością budowlaną. M. J. Jaworski wskazuje, że ocena czy budowa lub montaż stanowi zakład podatkowy, następować powinna jedynie w odniesieniu do trwania poszczególnej budowy lub montażu (zob. M. J. Jaworski, Kwalifikacja placu budowy praz prac budowlanych i instalacyjnych jako zakładu na gruncie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, Monitor Podatkowy Nr 3/2010, s. 18). Wspólnym mianownikiem dla wszystkich wskazówek dotyczących obliczenia ww. terminu jest położenie nacisku na aspekty gospodarcze, a nie stricte formalne związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem stałego zakładu w formie placu budowy lub montażu. Przyczyną takiego podejścia (...)
2017
9
wrz

Istota:
W zakresie powstania zakładu Wnioskodawcy w Polsce
Fragment:
Są to zatem czynności o charakterze przygotowawczym i pomocniczym, których dokonywanie nie uzasadniałoby powstania zakładu Spółki w Polsce nawet wówczas, gdyby magazyn znajdował się w dyspozycji Spółki (co, jak wyjaśniono, nie ma jednak miejsca). A zatem fakt, iż na towarach przemieszczonych do magazynu Polskiego dystrybutora wykonywane są jedynie czynności o charakterze przygotowawczym i pomocniczym stanowi dodatkowy argument przemawiający za tym, że magazynu Polskiego dystrybutora nie sposób uznać za zakład Spółki. Możliwość utworzenia zakładu w wyniku działalności Polskiego dystrybutora Dokonując oceny możliwości uznania działalności Polskiego dystrybutora za uzasadniającą powstanie zakładu Spółki w Polsce, należy przede wszystkim zauważyć, że Polski dystrybutor nie oddaje do dyspozycji Spółki żadnych pomieszczeń, biur, a nawet (o czym była już mowa powyżej) magazynu lub jego części. Z tego powodu, brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, że w tym zakresie może dojść do powstania zakładu w formie „ stałej placówki ”. Przeanalizować należy natomiast, czy działalność Polskiego dystrybutora może kreować zakład w formie zależnego przedstawiciela, a więc zgodnie z art. 5 ust. 5 Umowy PL-AT. Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest podstaw, aby Polskiego dystrybutora uznać za „ zależnego przedstawiciela ” Wnioskodawcy.
2017
7
wrz

Istota:
Skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania na rzecz synów dwóch zakładów, stanowiących wyodrębnione organizacyjnie części przedsiębiorstwa
Fragment:
(...) zakłady utworzone, jak i obecnie, gdzie tożsamą działalność gospodarczą prowadzą niezależnie synowie Wnioskodawczyni dzierżawiący zakłady). Ww. zakłady z całą pewnością stanowią odrębne zorganizowane części przedsiębiorstwa, spełniające definicję art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawczyni planuje przekazać w formie darowizny obydwa zakłady: zakład .... synowi Danielowi, a zakład .... synowi Norbertowi. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy nieodpłatne przekazanie zakładu .... synowi Danielowi, a zakładu .... synowi Norbertowi, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy nieodpłatne przekazanie zakładu .... synowi Danielowi, a zakładu .... synowi Norbertowi, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni odnośnie pytania Nr 2 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast odnośnie pytania Nr 1 w zakresie podatku od towarów i usług wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawczyni, nieodpłatne przekazanie ww. zakładów nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
2
wrz

Istota:
W zakresie powstania przychodu u wspólnika spółki dzielonej w wyniku podziału spółki dzielonej przez wydzielenie do spółki nowo zawiązanej zespołu składników majątkowych i osobowych.
Fragment:
W oparciu o dane z systemu księgowego Spółka Dzielona dokonuje alokacji: przychodów i kosztów związanych odpowiednio z działalnością Zakładu K. oraz Zakładu S., a także aktywów i pasywów związanych z działalnością Zakładu K. oraz Zakładu S. Koszty wspólne, związane z działalnością Zakładu K. oraz Zakładu S. są przypisywane na potrzeby wewnętrznej ewidencji księgowej według uzasadnionego klucza podziału. Na potrzeby Zakładu K. oraz Zakładu S. prowadzone są również odrębne rachunki bankowe, które do dnia wydzielenia będą wykorzystywane w ramach prowadzonej przez Zakład K. oraz Zakład S. działalności. W dniu wydzielenia na obu rachunkach bankowych będą znajdować się środki pieniężne w wysokości wystarczającej do zachowania ciągłości w zakresie przenoszonej jak i pozostającej działalności - tj. zarówno w zakresie Zakładu K., jak i Zakładu S.. Zakład K. oraz Zakład S. jako niezależne przedsiębiorstwa Zarówno Zakład K., jak i Zakład S., posiadają i będą posiadały w dniu wydzielenia odpowiednie zasoby i kompetencje (tj. pracowników, składniki materialne i niematerialne) niezbędne do samodzielnej realizacji funkcji w obszarze swoich działalności. Dzięki odrębnej organizacji i niezależności Zakład K. po podziale będzie w stanie zachować pełną ciągłość w zakresie przenoszonej działalności.
2017
26
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zakład
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.