Zakład | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakład. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
1
gru

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika

Fragment:

Jednocześnie, pomimo dokonywania płatności należności licencyjnych bezpośrednio przez polską centralę Spółki: Spółka będzie każdorazowo zobowiązana do wypłaty ww. należności w związku z posiadanym zakładem zagranicznym, świadczenia, za które ponoszone będą opłaty, będą związane ściśle z działalnością konkretnego zagranicznego zakładu, ww. świadczenia będą każdorazowo wykorzystywane przez konkretny zakład (nie dojdzie do sytuacji, w której określone świadczenie zostanie wykonane na rzecz więcej niż jednego zakładu Spółki), koszt opłat licencyjnych zostanie każdorazowo przypisany dla potrzeb podatkowych do zagranicznego zakładu Spółki (czyli koszt uzyskania przychodu zostanie rozpoznany dla potrzeb kalkulacji dochodu podatkowego każdorazowo na poziomie zagranicznego zakładu Spółki), a w konsekwencji zostanie poniesiony w rozumieniu właściwej UPO przez zakład, koszt opłat licencyjnych każdorazowo obciąży wynik finansowy zakładu z uwagi na związek funkcjonalny między ponoszonym kosztem a funkcjami realizowanymi przez zakład. Wnioskodawca wskazał również, że opisywane należności będą dotyczyły jedynie prac realizowanych przez zagraniczny zakład Spółki (będą ściśle związane z konkretnymi placami budowy). W konsekwencji, należności licencyjne opisane we wniosku będą dla celów podatkowych w całości alokowane do zakładu, którego dotyczą. Nie wystąpi sytuacja, w której analizowane koszty – ponoszone w rozumieniu odpowiednich UPO przez zakład – będą alokowane dla celów podatkowych do centrali w Polsce.

2018
29
lis

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT, z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne jakie będą ponoszone na infrastrukturę, w wysokości wynikającej z zastosowania proporcji właściwej dla Zakładu.

Fragment:

Zgodnie z treścią § 2 pkt 11 rozporządzenia, przez przychody wykonane zakładu budżetowego rozumie się przychody zakładu budżetowego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje przekazane temu zakładowi z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o kwoty dotacji, które zostały zwrócone, wynikające ze sprawozdania z wykonania planu finansowego, z których zakład ten pokrywał koszty swojej działalności wykonując przypisane mu zadania jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem odsetek od środków na rachunkach bankowych zaliczonych do przychodów z mienia tego zakładu budżetowego oraz odszkodowań należnych temu zakładowi innych niż odszkodowania stanowiące zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy. Zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie proporcji, dochody wykonane urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, dochody wykonane jednostki budżetowej oraz przychody wykonane zakładu budżetowego nie obejmują odpowiednio dochodów lub przychodów uzyskanych z tytułu: dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane odpowiednio przez jednostkę samorządu terytorialnego lub jednostkę organizacyjną jednostki samorządu (...)

2018
15
lis

Istota:

Brak obowiązku uwzględniania wartości równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wartości odpisów aktualizujących oraz wartości otrzymanych dotacji dla celów obliczenia prewspółczynnika.

Fragment:

Jak wynika z tego przepisu, przychodami wykonanymi Zakładu są dotacje przekazane temu zakładowi z budżetu Gminy, pomniejszone o kwoty dotacji, które zostały zwrócone, wynikające ze sprawozdania z wykonania planu finansowego, z których Zakład pokrywał koszty swojej działalności wykonując przypisane mu zadania jednostki samorządu terytorialnego. Przy czym przepis ten nie precyzuje, czy za przychody wykonane zakładu budżetowego uznaje się dotacje mające wpływ na cenę czy też nie, istotne jest tylko to, czy dotacje te wynikają ze sprawozdania z wykonania planu finansowego i czy z dotacji tych Zakład pokrywał koszty swej działalności. Jak zaś wynika z opisanej sytuacji, Zakład może otrzymywać od Gminy dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Dotacje celowe – jak wskazał Wnioskodawca – nie stanowią przychodów zakładu budżetowego, przekazanych zakładowi budżetowemu z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z których zakład ten pokrywał koszty swojej działalności wykonując przypisane mu zadania jednostki samorządu terytorialnego. W konsekwencji należy stwierdzić, że dla celów obliczenia wartości prewspółczynnika dla Zakładu budżetowego jako przychód wykonany Zakładu, w rozumieniu Rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2015 r. nie należy uwzględniać wartości otrzymanych w danym roku dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

2018
12
paź

Istota:

Kwestia braku ukonstytuowania zakładu w Polsce oraz braku opodatkowania w Polsce dochodów z realizacji kontraktu.

Fragment:

A nie posiada na terytorium Polski siedziby ani zarządu, tym samym mogłaby podlegać w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jedynie w przypadku posiadania w Polsce zagranicznego zakładu w przywołanym rozumieniu - w zakresie tych dochodów, które Spółka osiągałaby poprzez tak rozumiany zakład. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisaną 14 maja 2003 r. w Berlinie (Dz.U. z 2005 r. nr 12, poz. 90; dalej: UPO), zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w Państwie jego siedziby, chyba że prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Powyższe oznacza, że w przypadku uznania, że A nie posiada w Polsce zakładu, zyski osiągnięte przez Spółkę na terytorium Polski będą podlegały opodatkowaniu w Niemczech i nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce. W myśl art. 5 ust. 1 UPO, przez „ zakład ” należy rozumieć stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

2018
11
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych i bieżących dotyczących Inwestycji, które zostaną następnie przekazane przez Gminę Zakładowi, przy zastosowaniu sposobu określenia proporcji właściwego dla tego Zakładu.

Fragment:

Czy od momentu scentralizowania rozliczeń VAT Gminy i jej jednostek organizacyjnych, w odniesieniu do odliczenia VAT od wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących ponoszonych obecnie i w przyszłości przez Gminę na Inwestycje, które są lub zostaną przekazane Zakładowi i które są/będą wykorzystywane jednocześnie do działalności gospodarczej (opodatkowanej VAT) oraz do działalności innej niż gospodarcza (poza VAT), Gmina powinna zastosować pre-współczynnik właściwy dla Zakładu (wyliczony zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia na podstawie danych właściwych dla Zakładu)? Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy Rozporządzenia nie są wystarczająco precyzyjne w zakresie wyboru, który pre-współczynnik należy stosować w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych oraz bieżących ponoszonych przez Gminę i dotyczących Inwestycji, które są lub zostaną przekazane jednostce organizacyjnej Gminy (w opisanym przypadku – Zakładowi). Jednakże, w ocenie Wnioskodawcy, jeżeli Gmina ponosi/będzie ponosiła wydatki inwestycyjne lub wydatki bieżące dotyczące Inwestycji, które następnie Gmina przekazuje/przekaże Zakładowi (które są/będą wykorzystywane przez Zakład), to przy odliczeniu VAT naliczonego Gmina powinna zastosować pre-współczynnik właściwy dla Zakładu wykorzystującego zakupione towary i usługi (na podstawie § 3 ust. 4 Rozporządzenia w oparciu o dane właściwe dla Zakładu). Uzasadnienie stanowiska Gminy: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
10
paź

Istota:

Brak ukonstytuowania zakładu Wnioskodawcy na terytorium Polski.

Fragment:

(...) zakładu podatkowego - w rozumieniu art. 5 ust. 3 UPO PL SGP, zakładu podatkowego w postaci zależnego agenta - w rozumieniu art. 4a pkt 11 lit. c) oraz art. 5 ust. 5 UPO PL SGP. W ocenie Spółki opisany w zdarzeniu przyszłym nowy model działalności nie stanowi żadnej ze wskazanych powyżej form zakładu podatkowego. Ad. 1 - Zakład podatkowy w postaci stałej placówki Stosownie do art. 4a pkt 11 lit a) ustawy o CIT cyt: „Ilekroć w ustawie mowa o (...) zagranicznym zakładzie - oznacza to stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych. (...) -chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.” Analogiczna definicja zakładu podatkowego w postaci stałej placówki znajduje się w art. 5 ust. 1 i 2 UPO PL SGP. Zgodnie z art. 5 ust. 1 UPO PL SGP, cyt.: „ W rozumieniu niniejszej Umowy określenie "zakład" oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa. ” W przepisie art. 5 ust. 2 UPO PL SGP zostały wymienione typowe stałe placówki kreujące zakład podatkowy, takie jak: siedziba zarządu, filia, biuro, fabryka, warsztat i kopalnia, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów mineralnych.

2018
31
sie

Istota:

Kwestia braku ukonstytuowania zakładu w związku ze świadczeniem usług pośrednictwa handlowego przez polską spółkę.

Fragment:

(...) zakład w tym Państwie w zakresie prowadzenia każdego rodzaju działalności, który osoba ta podejmuje dla przedsiębiorstwa, chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów działalności, wymienionych w ustępie 4, które gdyby były wykonywane za pośrednictwem stałej placówki nie powodowałyby uznania tej placówki za zakład na podstawie postanowień tego ustępu. Podkreślić przy tym należy, że „ zakład ” jest pewnym abstrakcyjnym pojęciem funkcjonującym w międzynarodowym prawie podatkowym. Stwierdzenie, czy Wnioskodawca posiada zakład na terytorium Polski ma bezpośredni wpływ na kwestię powstania ograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 UPO zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. W odniesieniu do interpretacji postanowień UPO należy zastosować dyrektywy wykładni prawa międzynarodowego.

2018
26
sie

Istota:

Ukonstytuowanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Polski.

Fragment:

Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy badać istnienie zakładu w oparciu o zasady ogólne zapisane w ust. 1-4 art. 5 umowy polsko-niemieckiej. Jeśli w wyniku zastosowania ust. 1-4 powstaje zakład, to nie ma konieczności badania, czy osoby działające w zakładzie są zależne, czy niezależne od reprezentowanego przedsiębiorstwa oraz jakimi dysponują pełnomocnictwami. W przeciwnym wypadku powstaje konieczność oceny stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) w oparciu o ust. 5 art. 5 umowy polsko-niemieckiej. Tym samym ustęp 5 znajduje zastosowanie „ bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2 ”, co oznacza, że wobec braku zakładu w sensie przedmiotowym (stałej placówki) należy badać ustanowienie zakładu pod kątem działalności przedstawiciela przedsiębiorstwa. Podkreślenia wymaga fakt, że spełnienie przesłanek z ust. 1-4 (stała placówka) i ust. 5 (zależny przedstawiciel) wywołuje ten sam skutek tj. powstanie zakładu w państwie, w którym znajduje się stała placówka albo działa zależny przedstawiciel. Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie posiadać w Polsce zakład w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 5 umowy polsko-niemieckiej.

2018
18
sie

Istota:

Kwestia braku ukonstytuowania zakładu i niepodlegania ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Fragment:

(...) zakład na podstawie postanowień tego ustępu. Zdaniem Wnioskodawcy, działalność Prowadzącego magazyn, który nie będzie posiadał ani zwyczajowo wykonywał pełnomocnictwa do zawierania w Polsce umów w imieniu Spółki, nie powoduje powstania zagranicznego zakładu Spółki w Polsce w rozumieniu art. 5 ust. 5 UM PL-DE. Zgodnie z Komentarzem do art. 5 ust. 5 „podjęcie postanowienia, że utrzymanie każdej zależnej osoby oznacza powstanie zakładu przedsiębiorstwa, byłoby niekorzystne dla międzynarodowych stosunków gospodarczych. Tak traktowane powinny być osoby, których uprawnienia lub charakter ich czynności angażują przedsiębiorstwo w działalność gospodarczą w określonym zakresie na obszarze danego państwa. Ustęp 5 stanowi więc, że jedynie utrzymywanie osób mających uprawnienia do zawierania kontraktów może prowadzić do powstania zakładu przedsiębiorstwa. Osoba taka ma dostateczne uprawnienia do angażowania przedsiębiorstw w działalność gospodarczą w danym państwie. Użycie określenia „zakład w tym kontekście oznacza, że ta osoba korzysta ze swych uprawnień w sposób ciągły, a nie tylko w pojedynczych przypadkach (...). Uprawnienie do podpisywania kontraktów musi obejmować kontrakty dotyczące operacji stanowiących istotę działalności przedsiębiorstwa (...).

2018
16
sie

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w wysokości wynikającej z zastosowania proporcji właściwej dla Zakładu

Fragment:

Według § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie proporcji – jako sposób określenia proporcji uznaje się w przypadku zakładu budżetowego sposób ustalony według wzoru: X= A x 100 / P gdzie poszczególne symbole oznaczają: X – proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej, A – roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez zakład budżetowy, stanowiący część rocznego obrotu jednostki samorządu terytorialnego z działalności gospodarczej, P – przychody wykonane zakładu budżetowego. Zgodnie z § 2 pkt 11 ww. rozporządzenia przez przychody wykonane zakładu budżetowego rozumie się przychody zakładu budżetowego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje przekazane temu zakładowi z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o kwoty dotacji, które zostały zwrócone, wynikające ze sprawozdania z wykonania planu finansowego, z których zakład ten pokrywał koszty swojej działalności wykonując przypisane mu zadania jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem odsetek od środków na rachunkach bankowych zaliczonych do przychodów z mienia tego zakładu budżetowego oraz odszkodowań należnych temu zakładowi innych niż odszkodowania stanowiące zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy. W myśl § 3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie proporcji, dochody wykonane urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, dochody wykonane jednostki budżetowej oraz przychody wykonane zakładu budżetowego nie obejmują odpowiednio dochodów (...)