Zakład | Interpretacje podatkowe

Zakład | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakład. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie: skutków podatkowych przypisania do Oddziału (oraz transferów) środków pieniężnych pochodzących z umów finansowania zewnętrznego oraz uznania przypisania do Oddziału umów finansowania zewnętrznego za pożyczkę w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy o CIT.
Fragment:
W przedmiotowym zakresie - analogicznie jak w przypadku określania wysokości „ kapitału własnego ” - należy uwzględnić zasady „ przypisania ”/”alokacji” zysków do zagranicznego zakładu, o których mowa w art. 7 ust. 2 UPO. Zgodnie z tymi regulacjami, zakładowi należy przypisać takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem. W rezultacie zatem zakład (Oddział) jest zobowiązany rozpoznać przychody i koszty wynikające z prowadzonej przez zakład działalności, w tym także wszystkie przychody i koszty ich uzyskania ponoszone przez przedsiębiorstwo macierzyste - Bank, tak jakby zakład był całkowicie niezależny w stosunkach z Bankiem. Skoro przepisy wprost nakazują „ przypisanie ” zakładowi zysków, tak jakby zakład ten był samodzielnym przedsiębiorstwem, niezależnym od przedsiębiorstwa macierzystego, to na analogicznych zasadach należy dokonać „ przypisania ” zakładowi części zadłużenia spółki, która jest funkcjonalnie związane z działalnością tego zakładu. Dla celów stosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o CIT należy więc określić jaka cześć zadłużenia Banku jest związana z działalnością Oddziału, i tak ustaloną kwotę uwzględnić w kalkulacji odsetek niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.
2017
7
cze

Istota:
Czy z przedstawionym zdarzeniu przyszłym można uznać, że Spółka maltańska posiada na terytorium Polski zakład w rozumieniu art. 5 Umowy?
Fragment:
Zarówno na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli spółka osobowa jako podmiot transparentny pod względem podatkowym prowadzi działalność w państwie, w którym jest zorganizowana, to wspólnik tej spółki posiada w tym państwie „ zakład ” i podlega w nim opodatkowaniu od zysków osiągniętych poprzez ten „ zakład ”. W przedstawionym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) spółka komandytowa działająca w Polsce konstytuuje zakład maltańskiej spółki kapitałowej, która jest jej wspólnikiem. Spółkę maltańską należy zatem traktować jako podmiot zagraniczny prowadzący działalność na terytorium Polski za pośrednictwem zakładu, co w rezultacie skutkuje obowiązkiem opodatkowania w Polsce dochodów, które powstaną w przyszłości z tytułu uczestnictwa przez Wnioskodawcę w polskiej spółce osobowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
27
maj

Istota:
Czy wydatki w postaci wynagrodzenia Dyrektorów ponoszone przez Spółkę maltańską można w całości przypisać do kosztów uzyskania przychodów zakładu Spółki maltańskiej?
Fragment:
Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3, jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem, lub z innym przedsiębiorstwem powiązanym, z którym prowadzi transakcje. Kluczowym dla określenie wielkości zysków przypadających na przedsiębiorstwo macierzyste oraz zakład w przedmiotowej sprawie jest określenie wszystkich przychodów oraz wszelkich kosztów poniesionych w związku z działalnością zakładu. W przedstawionym powyżej stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) przychodem zakładu spółki maltańskiej jest przychód uzyskany z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowej. Zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub prawa, a także wartość innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnych świadczeń.
2017
27
maj

Istota:
Ustalenia, czy oddział przedsiębiorcy zagranicznego stanowi zakład na terytorium Polski na podstawie polsko-brytyjskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania
Fragment:
Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie, poprzez położony tam zakład to, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego artykułu, w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem. Definicja zakładu zawarta została w art. 5 ust. 1 konwencji polsko-brytyjskiej; określenie „ zakład ” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Art. 5 ust. 2 konwencji polsko-brytyjskiej wskazuje, że określenie „ zakład ” obejmuje w szczególności: siedzibę zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat, kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom, albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych. Jednakże od ogólnej zasady istnienia zakładu, istnieje szereg wyłączeń. Stosownie do art. 5 ust. 4 konwencji polsko-brytyjskiej, określenie „ zakład ” nie obejmuje: użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostawy dóbr (...)
2017
10
maj

Istota:
 • ustalenia, czy realizowane przez Gminę (za pośrednictwem Zakładu) odpłatne czynności polegające na zaopatrzeniu w wodę oraz odprowadzaniu ścieków, wykonywane na rzecz podmiotów trzecich (na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych) stanowią usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT,
 • ustalenia, czy wykorzystywanie Infrastruktury w celu realizacji nieodpłatnych czynności w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na potrzeby funkcjonowania budynku będącego siedzibą Zakładu podlega opodatkowaniu VAT,
 • prawa do odliczenia podatku VAT w całości z tytułu wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących, ponoszonych na Infrastrukturę.
 • Fragment:
  (...) Zakładu działalności gospodarczej Gminy w zakresie odpłatnego dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Infrastruktura jest wykorzystywana również na potrzeby własne Zakładu, tj. w celu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na potrzeby funkcjonowania budynku siedziby Zakładu. Jest to zatem wykorzystanie Infrastruktury stricte związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zdaniem Gminy, w tym przypadku nie sposób uznać, iż tego rodzaju wykorzystanie Infrastruktury spełnia przesłanki o których mowa w powyższych regulacjach. Przedmiotowa Infrastruktura nie jest bowiem w tym przypadku wykorzystywana na cele osobiste Gminy (Zakładu) czy też pracowników Gminy i Zakładu jak również czynności realizowane przy jej użyciu nie służą celom innym niż działalność w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków (działalność statutowa Zakładu). W związku z powyższym, Gmina stoi na stanowisku, iż wykorzystywanie Infrastruktury w celu realizacji nieodpłatnych czynności w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na potrzeby funkcjonowania budynku będącego siedzibą Zakładu nie podlega opodatkowaniu VAT. W świetle obowiązującego (...)
  2017
  10
  maj

  Istota:
  W zakresie powstania zakładu Wnioskodawcy w Polsce oraz opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce sprzedaży Towarów.
  Fragment:
  Siedziba Wnioskodawcy znajduje się na terytorium Francji, dlatego analiza czy Wnioskodawca będzie posiadać zakład w Polsce powinna zostać przeprowadzona w oparciu o postanowienia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1997 r., Nr 1, poz. 5 - dalej „ Umowa Francja-Polska ”). Stosownie do art. 5 ust. 1 Umowy Francja-Polska, określenie „ zakład ” oznacza stałą placówkę, w której całkowicie albo częściowo wykonuje się działalność przedsiębiorstwa. Art. 5 ust. 2 Umowy Francja-Polska stanowi z kolei, że określenie zakład obejmuje w szczególności: miejsce zarządzania, filię, biuro, w którym prowadzona jest działalność handlowa, zakład fabryczny, warsztat, kopalnię, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania bogactw naturalnych, budowę albo montaż, których okres przekracza 12 miesięcy. Jednocześnie w art. 5 ust. 3 Umowy Francja-Polska określono, że pomimo zaistnienia wymienionych wyżej przesłanek pewne rodzaje działalności ze względu na ich pomocniczy lub przygotowawczy charakter nie są traktowane jako zakład. I tak nie stanowią zakładu: placówki, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania (...)
  2017
  10
  maj

  Istota:
  W zakresie powstania zakładu Wnioskodawcy w Polsce oraz obowiązku składania w Polsce zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu
  Fragment:
  Organ interpretacyjny, w nawiązaniu do stanowiska Wnioskodawcy, uznał że jego stanowisko o braku zakładu w Polsce jest prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia. Wnioskodawca w uzasadnieniu swojego wniosku stwierdził, że utworzenie oddziału wynika wyłącznie z przepisów związanych z udzieleniem koncesji i brak udziału takiego oddziału w działalności spółki powoduje, że zakład nie powstanie. Stan faktyczny przedmiotowej interpretacji jest zatem zbieżny ze stanem faktycznym Spółki. Powyższe zostało potwierdzone również w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2016 roku (sygn. III SA/Wa 966/16). W przedmiotowym wyroku WSA wskazał, że zakład przedsiębiorcy zagranicznego powstanie wówczas, gdy stroną umów będzie oddział przedsiębiorcy zagranicznego, a nie sam przedsiębiorca. W przypadku zaś, gdy stroną takiej umowy jest przedsiębiorca zagraniczny i oddział pełni funkcje stricte przygotowawcze i pomocnicze zakład nie powstanie. Odnosząc powyższe do przedmiotowej sprawy należy stwierdzić zdaniem Wnioskodawcy, że w przypadku Spółki nie można mówić o powstaniu zakładu w Polsce m.in. z tego tytułu, że wszelkie umowy są negocjowane, zawierane i podpisywane przez Spółkę poza terytorium Polski bez udziału Oddziału.
  2017
  10
  lut

  Istota:
  W zakresie powstania zakładu Wnioskodawcy w Polsce oraz opodatkowania Spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu sprzedaży towarów z magazynu w Polsce
  Fragment:
  Podsumowując, Spółka nie spełnia ww. trzech przesłanek koniecznych do powstania zakładu przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce, mianowicie nie posiada w Polsce stałej placówki, nie ma prawa do dysponowania tą placówką a czynności jakie wykonuje w Polsce ograniczają się do czynności pomocniczych. Ponadto Spółka nie posiada w Polsce zależnego przedstawiciela, który ma i zwyczajowo wykonuje w Polsce pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu Spółki. Mając na uwadze wyżej przytoczoną argumentację zdaniem Wnioskodawcy opisana działalność Spółki w Polsce nie skutkuje powstaniem zakładu jako zakładu przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce. Tym samym nie dochodzi do opodatkowania Spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu sprzedaży towarów z magazynu w Polsce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie powstania zakładu Wnioskodawcy w Polsce oraz opodatkowania Spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu sprzedaży towarów z magazynu w Polsce – jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
  2017
  11
  sty

  Istota:
  W zakresie ustalenia, czy obciążanie Zakładu kosztami wskazanymi w stanie faktycznym powinno następować bez naliczania do nich dodatkowej marży
  Fragment:
  W tym ostatnim przypadku zyski mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Przepis ten wprowadza więc zasadę, że zyski Wnioskodawcy podlegają z zasady opodatkowaniu w Polsce, lecz zyski Zakładu, wygenerowane w danym państwie obcym, podlegać będą opodatkowaniu w danym państwie obcym. Zasady rozliczeń w związku z istnieniem zakładu wynikają z brzmienia art. 7 UPO. Zgodnie z art. 7 UPO, jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem. Dodatkowo, przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się potrącenie nakładów ponoszonych dla tego zakładu, włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi, niezależnie od tego, czy powstały w tym Państwie, w którym leży zakład, czy gdzie indziej. Przyjęcie, że zyski/straty (czyli: przychody i koszty) powinny być rozpoznane przez Zakład (czyli: w państwie obcym), oznacza, że zyski/straty te są zwolnione z opodatkowania w Polsce (tj. przychody i koszty przypisane do zakładu nie są wykazywane na potrzeby ustalania polskiego podatku dochodowego od osób prawnych) - tak wynika z przepisów UPO wskazujących na metodę unikaniu podwójnego opodatkowania oraz z art. 17 ust. 1 pkt 3 updop.
  2017
  11
  sty

  Istota:
  W zakresie sposobu ustalenia przychodu z tyt. usług pośrednictwa w zawieraniu zakładów przez Internet
  Fragment:
  Spółka za pośrednictwem utworzonej Platformy internetowej (dalej jako: „ Platforma ”) będzie oferowała osobom fizycznym (dalej jako: „ Gracze ”) chcącym się założyć między sobą, tzw. giełdę zakładów. Platforma ma łączyć Graczy i dostarczać im narzędzi do zawarcia między sobą umowy zakładu. Spółka jako podmiot prowadzący Platformę nie będzie zawierać zakładu z Graczami. Za pośrednictwem giełdy zakładów gracze będą mogli zakładać się między sobą o wyniki wydarzeń sportowych mających charakter przyszły lub teraźniejszy. Aby zawrzeć zakład na giełdzie zakładów, każdy Gracz będzie musiał założyć konto, zaakceptować regulamin oraz zostać zweryfikowany przez Spółkę. Aby móc uczestniczyć w zakładzie, gracze zakładający się między sobą będą wpłacać stawkę/stawki w pieniądzu na konto Spółki. Kurs, po którym zawierany będzie zakład pomiędzy graczami, określany będzie przez strony zawierające zakład przed jego zawarciem, a zawarcie zakładu nastąpi dopiero po tym, kiedy nastąpi dopasowanie kursów i stawek dla poszczególnych stron zakładu. Spółka nie wyklucza, że będzie istniała możliwość, iż zakład będzie zawierany w części (tzn. jedynie część stawki zostanie dopasowana do zakładanego kursu) albo nie zostanie zawarty wcale (np. ze względu na niedopasowanie kursów lub stawek stron zakładu).
  2016
  3
  gru
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zakład
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.