Zakład | Interpretacje podatkowe

Zakład | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakład. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT czynności przekazania zakładów w formie darowizny.
Fragment:
Obecnie Wnioskodawczyni planuje przekazać w formie darowizny obydwa zakłady - zakład w ... synowi ..., a zakład w ... synowi .... W uzupełnieniu wniosku wskazano, że syn pani ..., ... obecnie dzierżawi od Wnioskodawczyni zakład w ... i prowadzi tam działalność gospodarczą polegającą na produkcji piasku, żwiru, betonu, z dostarczaniem do klientów oraz usługami towarzyszącymi. Po przejęciu zakładu na własność działalność w takim samym zakresie będzie dalej prowadzona przy wykorzystaniu tych samych środków we współpracy z dotychczasowymi kontrahentami. Jest to działalność tożsama jaką prowadziła pani ... samodzielnie przed wydzierżawieniem zakładu w ... synowi .... Syn pani ... ... obecnie dzierżawi od Wnioskodawczyni zakład w ... i prowadzi tam działalność gospodarczą polegającą na produkcji piasku, żwiru, betonu, z dostarczaniem do klientów oraz usługami towarzyszącymi . Po przejęciu zakładu na własność działalność w takim samym zakresie będzie dalej prowadzona przy wykorzystaniu tych samych środków we współpracy z dotychczasowymi kontrahentami. Jest to działalność tożsama jaką prowadziła pani ... samodzielnie przed wydzierżawieniem zakładu w ... synowi ..... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
2017
10
paź

Istota:
W zakresie ustalenia, czy powstanie w Polsce zakład Spółki jako przedsiębiorstwa zagranicznego, a na Spółce będzie ciążył obowiązek podatkowy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych dochodu z tytułu sprzedaży Towarów.
Fragment:
W Umowie zdefiniowano pojęcie Zakładu. Oznacza to, że dla określenia, czy prowadzona przez Spółkę na terytorium Polski działalność jest prowadzona za pośrednictwem Zakładu, kluczowe są postanowienia Umowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Umowy, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w Państwie jego siedziby, chyba że prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. W przypadku uznania, że Wnioskodawca nie posiada w Polsce zakładu, zyski osiągnięte przez Wnioskodawcę na terytorium Polski będą więc podlegały opodatkowaniu w Niemczech. W myśl art. 5 ust. 1 Umowy, poprzez „ zakład ” należy rozumieć stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Jak stanowi art. 5 ust. 2 Umowy, pojęcie to obejmuje w szczególności: miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych. Zgodnie natomiast z art. 5 ust. 4 Umowy określenie „ zakład ” nie obejmuje: użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, (...)
2017
9
paź

Istota:
W zakresie powstania zakładu Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Fragment:
Postanowienia umowy polsko-niemieckiej przewidują, że plac budowy, prace budowlane bądź instalacyjne mogą stanowić zakład w rozumieniu art. 5. Powstanie zakładu w przypadku placu budowy jest jednak ograniczone czynnikiem czasowym. Zgodnie bowiem z umową polsko-niemiecką, wskazane powyżej działania budowlane będą stanowić zakład jedynie wówczas, gdy obiekty te istnieją dłużej niż dwanaście miesięcy. Obiekt budowlany, który nie spełnia powyższego warunku czasowego, nie stanowi sam w sobie zakładu, nawet, jeżeli w jego ramach istnieje stała placówka związana z działalnością budowlaną. M. J. Jaworski wskazuje, że ocena czy budowa lub montaż stanowi zakład podatkowy, następować powinna jedynie w odniesieniu do trwania poszczególnej budowy lub montażu (zob. M. J. Jaworski, Kwalifikacja placu budowy praz prac budowlanych i instalacyjnych jako zakładu na gruncie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, Monitor Podatkowy Nr 3/2010, s. 18). Wspólnym mianownikiem dla wszystkich wskazówek dotyczących obliczenia ww. terminu jest położenie nacisku na aspekty gospodarcze, a nie stricte formalne związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem stałego zakładu w formie placu budowy lub montażu. Przyczyną takiego podejścia (...)
2017
9
wrz

Istota:
W zakresie powstania zakładu Wnioskodawcy w Polsce
Fragment:
Są to zatem czynności o charakterze przygotowawczym i pomocniczym, których dokonywanie nie uzasadniałoby powstania zakładu Spółki w Polsce nawet wówczas, gdyby magazyn znajdował się w dyspozycji Spółki (co, jak wyjaśniono, nie ma jednak miejsca). A zatem fakt, iż na towarach przemieszczonych do magazynu Polskiego dystrybutora wykonywane są jedynie czynności o charakterze przygotowawczym i pomocniczym stanowi dodatkowy argument przemawiający za tym, że magazynu Polskiego dystrybutora nie sposób uznać za zakład Spółki. Możliwość utworzenia zakładu w wyniku działalności Polskiego dystrybutora Dokonując oceny możliwości uznania działalności Polskiego dystrybutora za uzasadniającą powstanie zakładu Spółki w Polsce, należy przede wszystkim zauważyć, że Polski dystrybutor nie oddaje do dyspozycji Spółki żadnych pomieszczeń, biur, a nawet (o czym była już mowa powyżej) magazynu lub jego części. Z tego powodu, brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, że w tym zakresie może dojść do powstania zakładu w formie „ stałej placówki ”. Przeanalizować należy natomiast, czy działalność Polskiego dystrybutora może kreować zakład w formie zależnego przedstawiciela, a więc zgodnie z art. 5 ust. 5 Umowy PL-AT. Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest podstaw, aby Polskiego dystrybutora uznać za „ zależnego przedstawiciela ” Wnioskodawcy.
2017
7
wrz

Istota:
Skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania na rzecz synów dwóch zakładów, stanowiących wyodrębnione organizacyjnie części przedsiębiorstwa
Fragment:
(...) zakłady utworzone, jak i obecnie, gdzie tożsamą działalność gospodarczą prowadzą niezależnie synowie Wnioskodawczyni dzierżawiący zakłady). Ww. zakłady z całą pewnością stanowią odrębne zorganizowane części przedsiębiorstwa, spełniające definicję art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawczyni planuje przekazać w formie darowizny obydwa zakłady: zakład .... synowi Danielowi, a zakład .... synowi Norbertowi. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy nieodpłatne przekazanie zakładu .... synowi Danielowi, a zakładu .... synowi Norbertowi, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy nieodpłatne przekazanie zakładu .... synowi Danielowi, a zakładu .... synowi Norbertowi, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni odnośnie pytania Nr 2 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast odnośnie pytania Nr 1 w zakresie podatku od towarów i usług wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawczyni, nieodpłatne przekazanie ww. zakładów nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
2
wrz

Istota:
W zakresie powstania przychodu u wspólnika spółki dzielonej w wyniku podziału spółki dzielonej przez wydzielenie do spółki nowo zawiązanej zespołu składników majątkowych i osobowych.
Fragment:
W oparciu o dane z systemu księgowego Spółka Dzielona dokonuje alokacji: przychodów i kosztów związanych odpowiednio z działalnością Zakładu K. oraz Zakładu S., a także aktywów i pasywów związanych z działalnością Zakładu K. oraz Zakładu S. Koszty wspólne, związane z działalnością Zakładu K. oraz Zakładu S. są przypisywane na potrzeby wewnętrznej ewidencji księgowej według uzasadnionego klucza podziału. Na potrzeby Zakładu K. oraz Zakładu S. prowadzone są również odrębne rachunki bankowe, które do dnia wydzielenia będą wykorzystywane w ramach prowadzonej przez Zakład K. oraz Zakład S. działalności. W dniu wydzielenia na obu rachunkach bankowych będą znajdować się środki pieniężne w wysokości wystarczającej do zachowania ciągłości w zakresie przenoszonej jak i pozostającej działalności - tj. zarówno w zakresie Zakładu K., jak i Zakładu S.. Zakład K. oraz Zakład S. jako niezależne przedsiębiorstwa Zarówno Zakład K., jak i Zakład S., posiadają i będą posiadały w dniu wydzielenia odpowiednie zasoby i kompetencje (tj. pracowników, składniki materialne i niematerialne) niezbędne do samodzielnej realizacji funkcji w obszarze swoich działalności. Dzięki odrębnej organizacji i niezależności Zakład K. po podziale będzie w stanie zachować pełną ciągłość w zakresie przenoszonej działalności.
2017
26
sie

Istota:
W zakresie ukonstytuowania na terenie Polski zakładu Wnioskodawcy
Fragment:
Wersja skrócona, 15 lipca 2014, Warszawa 2016, s. 126.) W związku z powyższym, jako że działalność prowadzona na terenie portu jest działalnością o charakterze przygotowawczym i pomocniczym, zdaniem Spółki, nie dojdzie do powstania zakładu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakład w postaci placu budowy, prac konstrukcyjnych, montażowych lub instalacyjnych Dodatkowo Spółka chciałaby zwrócić uwagę, iż odniesienia się wymaga sytuacja, w której mamy do czynienia z placem budowy, pracami konstrukcyjnymi, montażowymi lub instalacyjnymi. Tego rodzaju prace stanowią bowiem zakład jedynie wówczas, kiedy trwają one dłużej, niż 12 miesięcy mimo, iż pozostałe przesłanki konstytuujące powstanie zakładu mogą być spełnione. Oznacza to, że nawet wówczas, gdy na podstawie treści art. 5 ust. 1 i 2 umowy polsko-fińskiej na pozór można twierdzić, że mamy do czynienia z zakładem, to czynnikiem determinującym jego faktyczne istnienie jest upływ okresu 12 miesięcy. Należy zatem stwierdzić, że art. 5 ust. 3, którego treść odwołuje się do konstytuowania specjalnego rodzaju zakładu należy uznawać za lex specialis względem podstawowej definicji zakładu. Należy jednak zauważyć, że ust. 3 dotyczący szczególnego rodzaju zakładu, jakim może być plac budowy, nie powinien być stosowany w przedmiotowym stanie faktycznym, jako że prace montażowe / instalacyjne nie są prowadzone przez Spółkę, ale przez niezależny podmiot trzeci.
2017
24
sie

Istota:
W zakresie powstania przychodu u wspólnika spółki dzielonej w wyniku podziału spółki dzielonej przez wydzielenie do spółki nowo zawiązanej zespołu składników majątkowych i osobowych.
Fragment:
W oparciu o dane z systemu księgowego Spółka Dzielona dokonuje alokacji: przychodów i kosztów związanych odpowiednio z działalnością Zakładu K. oraz Zakładu S., a także aktywów i pasywów związanych z działalnością Zakładu K. oraz Zakładu S. Koszty wspólne, związane z działalnością Zakładu K. oraz Zakładu S. są przypisywane na potrzeby wewnętrznej ewidencji księgowej według uzasadnionego klucza podziału. Na potrzeby Zakładu K. oraz Zakładu S. prowadzone są również odrębne rachunki bankowe, które do dnia wydzielenia będą wykorzystywane w ramach prowadzonej przez Zakład K. oraz Zakład S. działalności. W dniu wydzielenia na obu rachunkach bankowych będą znajdować się środki pieniężne w wysokości wystarczającej do zachowania ciągłości w zakresie przenoszonej jak i pozostającej działalności - tj. zarówno w zakresie Zakładu K., jak i Zakładu S.. Zakład K. oraz Zakład S. jako niezależne przedsiębiorstwa Zarówno Zakład K., jak i Zakład S., posiadają i będą posiadały w dniu wydzielenia odpowiednie zasoby i kompetencje (tj. pracowników, składniki materialne i niematerialne) niezbędne do samodzielnej realizacji funkcji w obszarze swoich działalności. Dzięki odrębnej organizacji i niezależności Zakład K. po podziale będzie w stanie zachować pełną ciągłość w zakresie przenoszonej działalności.
2017
24
sie

Istota:
W zakresie istnienia zakładu Spółki na terytorium Polski w świetle przepisów Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 17 listopada 1993 r.
Fragment:
Brak zależnego przedstawiciela w Polsce Obok opisanej powyżej zasadniczej formy zakładu w postaci stałej placówki, w UPO przewidziano także alternatywny sposób ustalania istnienia zakładu, na podstawie którego można uznać, że zagraniczne przedsiębiorstwo posiada zakład, nawet jeśli nie dysponuje stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w drugim państwie. Zgodnie z art. 5 ust. 5 UPO, o ile osoba, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela, działa w imieniu przedsiębiorstwa oraz posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa, uważa się, że przedsiębiorstwo to posiada zakład w tym państwie w zakresie prowadzenia każdego rodzaju działalności, który osoba ta podejmuje dla przedsiębiorstwa, chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów działalności wymienionych w art. 5 ust. 4 UPO, które, gdyby były wykonywane za pośrednictwem stałej placówki, nie powodowałyby uznania tej placówki za zakład. Jak wynika z powyższego, zakład może powstać także w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem tzw. zależnego przedstawiciela (tj. podmiotu działającego w drugim państwie w imieniu zagranicznego przedsiębiorstwa). Niemniej jednak warunkiem zastosowania art. 5 ust. 5 UPO jest, aby osoba działała „ w imieniu przedsiębiorstwa ”, czyli występowała w roli przedstawiciela (działać w „ imieniu ” oznacza, że osoba ma w jakiś sposób okazywać na zewnątrz zamiar działania nie we własnym, lecz w cudzym imieniu; zob.
2017
10
sie

Istota:
1. Czy w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. otrzymywana przez Zakład dotacja od Gminy stanowiła podstawę opodatkowania VAT w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i w rezultacie nie podlegała opodatkowaniu VAT?
2. Czy w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Zakład był zobowiązany do ustalania pre-proporcji i stosowania art. 86 ust. 2a ustawy o VAT?
Fragment:
(...) Zakład. Zatem otrzymana przez Zakład dotacja stanowiła dopłatę do świadczonych przez Zakład usług z zastosowaniem narzuconego Zakładowi poziomu cen biletów. Dotacja stanowiła zatem dopłatę, która miała bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych przez Zakład. Wnioskodawca wskazał wprawdzie we wniosku, że otrzymana przez Zakład dotacja od Gminy przeznaczona była na pokrycie kosztów działalności Zakładu, jednak stwierdzić należy, że z ekonomicznego punktu widzenia Zakład nie byłby w stanie świadczyć usług transportu miejskiego w narzuconych mu cenach, gdyby nie otrzymywana dotacja. Otrzymana kwota dopłaty miała zatem bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych przez Zakład i na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o VAT stanowiła podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Zapłatą za świadczone przez Zakład usługi była bowiem nie tylko otrzymywana zapłata za bilety, ale również otrzymana dotacja wyliczona według określonej ilości przejechanych wozokilometrów, stanowiąca dopłatę do ceny usług świadczonych przez Zakład. Mając zatem na uwadze powyższe stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy objęte zakresem pytania nr 1 wniosku, iż otrzymywana w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r. przez Zakład dotacja od Gminy na pokrycie kosztów działalności Zakładu nie stanowiła podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT i w rezultacie nie podlegała opodatkowaniu VAT, należało uznać za nieprawidłowe.
2017
4
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zakład
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.