Zakład | Interpretacje podatkowe

Zakład | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakład. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie powstania zakładu Wnioskodawcy w Polsce oraz obowiązku składania w Polsce zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu
Fragment:
Organ interpretacyjny, w nawiązaniu do stanowiska Wnioskodawcy, uznał że jego stanowisko o braku zakładu w Polsce jest prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia. Wnioskodawca w uzasadnieniu swojego wniosku stwierdził, że utworzenie oddziału wynika wyłącznie z przepisów związanych z udzieleniem koncesji i brak udziału takiego oddziału w działalności spółki powoduje, że zakład nie powstanie. Stan faktyczny przedmiotowej interpretacji jest zatem zbieżny ze stanem faktycznym Spółki. Powyższe zostało potwierdzone również w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2016 roku (sygn. III SA/Wa 966/16). W przedmiotowym wyroku WSA wskazał, że zakład przedsiębiorcy zagranicznego powstanie wówczas, gdy stroną umów będzie oddział przedsiębiorcy zagranicznego, a nie sam przedsiębiorca. W przypadku zaś, gdy stroną takiej umowy jest przedsiębiorca zagraniczny i oddział pełni funkcje stricte przygotowawcze i pomocnicze zakład nie powstanie. Odnosząc powyższe do przedmiotowej sprawy należy stwierdzić zdaniem Wnioskodawcy, że w przypadku Spółki nie można mówić o powstaniu zakładu w Polsce m.in. z tego tytułu, że wszelkie umowy są negocjowane, zawierane i podpisywane przez Spółkę poza terytorium Polski bez udziału Oddziału.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie powstania zakładu Wnioskodawcy w Polsce oraz opodatkowania Spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu sprzedaży towarów z magazynu w Polsce
Fragment:
Podsumowując, Spółka nie spełnia ww. trzech przesłanek koniecznych do powstania zakładu przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce, mianowicie nie posiada w Polsce stałej placówki, nie ma prawa do dysponowania tą placówką a czynności jakie wykonuje w Polsce ograniczają się do czynności pomocniczych. Ponadto Spółka nie posiada w Polsce zależnego przedstawiciela, który ma i zwyczajowo wykonuje w Polsce pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu Spółki. Mając na uwadze wyżej przytoczoną argumentację zdaniem Wnioskodawcy opisana działalność Spółki w Polsce nie skutkuje powstaniem zakładu jako zakładu przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce. Tym samym nie dochodzi do opodatkowania Spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu sprzedaży towarów z magazynu w Polsce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie powstania zakładu Wnioskodawcy w Polsce oraz opodatkowania Spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu sprzedaży towarów z magazynu w Polsce – jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2017
11
sty

Istota:
W zakresie ustalenia, czy obciążanie Zakładu kosztami wskazanymi w stanie faktycznym powinno następować bez naliczania do nich dodatkowej marży
Fragment:
W tym ostatnim przypadku zyski mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Przepis ten wprowadza więc zasadę, że zyski Wnioskodawcy podlegają z zasady opodatkowaniu w Polsce, lecz zyski Zakładu, wygenerowane w danym państwie obcym, podlegać będą opodatkowaniu w danym państwie obcym. Zasady rozliczeń w związku z istnieniem zakładu wynikają z brzmienia art. 7 UPO. Zgodnie z art. 7 UPO, jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem. Dodatkowo, przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się potrącenie nakładów ponoszonych dla tego zakładu, włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi, niezależnie od tego, czy powstały w tym Państwie, w którym leży zakład, czy gdzie indziej. Przyjęcie, że zyski/straty (czyli: przychody i koszty) powinny być rozpoznane przez Zakład (czyli: w państwie obcym), oznacza, że zyski/straty te są zwolnione z opodatkowania w Polsce (tj. przychody i koszty przypisane do zakładu nie są wykazywane na potrzeby ustalania polskiego podatku dochodowego od osób prawnych) - tak wynika z przepisów UPO wskazujących na metodę unikaniu podwójnego opodatkowania oraz z art. 17 ust. 1 pkt 3 updop.
2017
11
sty

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia przychodu z tyt. usług pośrednictwa w zawieraniu zakładów przez Internet
Fragment:
Spółka za pośrednictwem utworzonej Platformy internetowej (dalej jako: „ Platforma ”) będzie oferowała osobom fizycznym (dalej jako: „ Gracze ”) chcącym się założyć między sobą, tzw. giełdę zakładów. Platforma ma łączyć Graczy i dostarczać im narzędzi do zawarcia między sobą umowy zakładu. Spółka jako podmiot prowadzący Platformę nie będzie zawierać zakładu z Graczami. Za pośrednictwem giełdy zakładów gracze będą mogli zakładać się między sobą o wyniki wydarzeń sportowych mających charakter przyszły lub teraźniejszy. Aby zawrzeć zakład na giełdzie zakładów, każdy Gracz będzie musiał założyć konto, zaakceptować regulamin oraz zostać zweryfikowany przez Spółkę. Aby móc uczestniczyć w zakładzie, gracze zakładający się między sobą będą wpłacać stawkę/stawki w pieniądzu na konto Spółki. Kurs, po którym zawierany będzie zakład pomiędzy graczami, określany będzie przez strony zawierające zakład przed jego zawarciem, a zawarcie zakładu nastąpi dopiero po tym, kiedy nastąpi dopasowanie kursów i stawek dla poszczególnych stron zakładu. Spółka nie wyklucza, że będzie istniała możliwość, iż zakład będzie zawierany w części (tzn. jedynie część stawki zostanie dopasowana do zakładanego kursu) albo nie zostanie zawarty wcale (np. ze względu na niedopasowanie kursów lub stawek stron zakładu).
2016
3
gru

Istota:
Czy w związku z przedstawionymi okolicznościami dotyczącymi współpracy Spółki z Kontrahentem w zakresie cesji wierzytelności wynikających z udzielonych uprzednio przez Kontrahenta umów pożyczek, Wnioskodawca posiada zakład w rozumieniu art. 5 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, a w związku z tym czy podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu?
Fragment:
Brak zależnego przedstawiciela w Polsce Obok opisanej powyżej zasadniczej formy zakładu w postaci stałej placówki, w UPO przewidziano także alternatywny sposób ustalania istnienia zakładu, na podstawie którego można uznać, że zagraniczne przedsiębiorstwo posiada zakład, nawet jeśli nie dysponuje stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w drugim państwie. Zgodnie z art. 5 ust. 5 UPO, o ile osoba, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela, działa w imieniu przedsiębiorstwa oraz posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa, uważa się, że przedsiębiorstwo to posiada zakład w tym państwie w zakresie prowadzenia każdego rodzaju działalności, który osoba ta podejmuje dla przedsiębiorstwa, chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów działalności wymienionych w art. 5 ust. 4 UPO, które, gdyby były wykonywane za pośrednictwem stałej placówki, nie powodowałyby uznania tej placówki za zakład. Jak wynika z powyższego, zakład może powstać także w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem tzw. zależnego przedstawiciela (tj. podmiotu działającego w drugim państwie w imieniu zagranicznego przedsiębiorstwa).
2016
3
gru

Istota:
W zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2005 r. nr 12 poz. 90) oraz podlegania ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.)
Fragment:
Definicja zakładu w świetle postanowień umowy o UPO PL-DE Stosownie do art. 7 ust. i UPO PL-DE zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Postanowienia umowy o UPO PL-DE przewidują trzy rodzaje sytuacji, których zaistnienie konstytuuje powstanie zakładu. Podstawowa definicja zakładu - zakład w ujęciu przedmiotowym Zakład został zdefiniowany w art. 5 ust. 1 UPO PL-DE jako stała placówka, przez którą całkowicie albo częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Jak stanowi art. 5 ust. 2 UPO PL-DE określenie „ zakład ” obejmuje w szczególności: miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat, kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych. Aby uznać, że zagraniczny podmiot posiada zakład (...)
2016
2
gru

Istota:
Czy w świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, tj. czasowego składowania w Polsce produktów należących do Spółki w centralnym magazynie utrzymywanym przez Firmę logistyczną przy jednoczesnym zatrudnianiu w Polsce pracownika i korzystaniu ze wsparcia polskich M. Partnerów i ich magazynów przy dostawie towarów do klientów finalnych dojdzie do powstania w Polsce zakładu Wnioskodawcy jako zakładu przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce?
Fragment:
Spółka podniosła, że w dniu 03.06.2015 r. wystąpiła o interpretację indywidualną w celu potwierdzenia, czy posiada ona zakład w Polsce jako zakład przedsiębiorstwa zagranicznego w rozumieniu Ustawy o CIT. Przedmiot wniosku o interpretację różnił się tym, że na tamten moment Spółka nie miała w planach korzystania z magazynu centralnego Firmy logistycznej. Pozostałe elementy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego są analogiczne do zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku. Spółka otrzymała interpretację indywidualną z dnia 21.08.2015 r. nr IPPB5/4510-516/15-2/PS , w której Minister Finansów potwierdził, że działalność Spółki w Polsce nie będzie skutkowała powstaniem zakładu Spółki w Polsce. Mając na uwadze wyżej przytoczoną argumentację oraz ww. pozytywną interpretację Ministra Finansów w indywidualnej sprawie Spółki, zdaniem Wnioskodawcy opisana działalność Spółki w Polsce nie skutkuje powstaniem zakładu jako zakładu przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce. Zyski ze sprzedaży produktów polskim klientom nie będą zatem podlegać opodatkowaniu CIT w Polsce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w zakresie powstania zakładu Wnioskodawcy w Polsce – jest prawidłowe.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie powstania zakładu Wnioskodawcy w Polsce
Fragment:
Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Umawiającym się Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawcy zyski X GmbH z siedzibą w Weissenhorn w Niemczech podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech, o ile nie posiada on zakładu na terytorium Polski. Jeżeli X GmbH z siedzibą w Weissenhorn w Niemczech wykonuje działalność gospodarczą poprzez zakład położony w Polsce, to zyski jego mogą być opodatkowane w Polsce, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Definicja zakładu zawarta jest w art. 5 ust. 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, który stanowi, iż określenie "zakład" oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Art. 5 ust 2 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku stanowi, że określenie "zakład" obejmuje w szczególności: miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat i kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.
2016
29
lis

Istota:
1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym można uznać, że Spółka maltańska posiada na terytorium Polski zakład w rozumieniu art. 5 Umowy między Rządem RP a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania?2. Czy wydatki w postaci wynagrodzenia Dyrektora ponoszone przez Spółkę maltańską można w całości przypisać do kosztów uzyskania przychodów zakładu Spółki maltańskiej.
Fragment:
Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3, jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem, lub z innym przedsiębiorstwem powiązanym, z którym prowadzi transakcje. Zdaniem Wnioskodawcy kluczowym dla określenia wielkości zysków przypadających na przedsiębiorstwo macierzyste oraz zakład w przedmiotowej sprawie jest określenie wszystkich przychodów oraz wszelkich kosztów poniesionych w związku z działalnością zakładu. W opinii Spółki w przedstawionym powyżej stanie faktycznym przychodem zakładu spółki maltańskiej jest przychód uzyskany z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowej. Zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub prawa, a także wartość innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnych świadczeń.
2016
28
lis

Istota:
1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym można uznać, że Spółka maltańska posiada na terytorium Polski zakład w rozumieniu art. 5 Umowy między Rządem RP a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania?2. Czy wydatki w postaci wynagrodzenia Dyrektora ponoszone przez Spółkę maltańską można w całości przypisać do kosztów uzyskania przychodów zakładu Spółki maltańskiej.
Fragment:
Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3, jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem, lub z innym przedsiębiorstwem powiązanym, z którym prowadzi transakcje. Zdaniem Wnioskodawcy kluczowym dla określenia wielkości zysków przypadających na przedsiębiorstwo macierzyste oraz zakład w przedmiotowej sprawie jest określenie wszystkich przychodów oraz wszelkich kosztów poniesionych w związku z działalnością zakładu. W opinii Spółki w przedstawionym powyżej stanie faktycznym przychodem zakładu spółki maltańskiej jest przychód uzyskany z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowej. Zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub prawa, a także wartość innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnych świadczeń.
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zakład
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.