Zakaz konkurencji | Interpretacje podatkowe

Zakaz konkurencji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakaz konkurencji. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy przez Spółkę z tytułu wymienionego Zakazu konkurencji, o którym mowa w opisie stanu faktycznego, nie stanowi „odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów o zakazie konkurencji”, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji nie powinno zostać objęte opodatkowaniem na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.), Wnioskodawca zawarł również ze Spółką umowę o zakazie konkurencji, na podstawie której Wnioskodawca objęty był zakazem konkurencji, obowiązującym przez okres dwunastu miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia ww. Umowy (dalej jako: „ Zakaz konkurencji ”). Z tytułu objęcia Wnioskodawcy Zakazem konkurencji Spółka zobowiązała się płacić Wnioskodawcy 100% kwoty stałego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego za każdy miesiąc objęcia Wnioskodawcy tym zakazem. Ww. Umowa została rozwiązana na podstawie porozumienia zawartego przez Wnioskodawcę ze Spółką w dniu 11 lutego 2016 r. W związku z rozwiązaniem Umowy, Spółka wypłacała na rzez Wnioskodawcy ww. wynagrodzenie z tytułu Zakazu konkurencji. Wnioskodawca podkreśla, że zgodnie z zamieszczonymi na stronie internetowej informacjami oraz raportami bieżącymi .... S.A. (w tym raportem bieżącym nr .... z dnia 24 czerwca 2014 r.), Skarb Państwa pośrednio – poprzez akcjonariusza .... S.A. – dysponuje 33,01% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy .... S.A. Według najlepszej wiedzy Wnioskodawcy potwierdzonej danymi ze strony internetowej .... S.A. i jej raportami bieżącymi, liczba głosów (33,01%), którymi pośrednio może dysponować Skarb Państwa na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ....
2017
10
maj

Istota:
Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że dyspozycja przepisu art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy nie ma zastosowania do Wnioskodawcy. Na Wnioskodawcy ciąży zatem obowiązek płatnika do poboru 70% zryczałtowanego podatku od odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, w części przekraczającej wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o świadczenie usług wiążącej go z Wnioskodawcą w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2017 r. (data wpływu 27 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie poboru 70% podatku od wypłaconego wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 27 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka C. S.A. (dalej "Wnioskodawca") jest jednym z największych podmiotów logistycznych w Europie, zapewniającym profesjonalne zarządzanie zintegrowanym łańcuchem usług logistycznych. Wnioskodawca jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kapitał zakładowy Wnioskodawcy wynosi 2.239.345.850 zł i dzieli się na 44.786.917 akcji o wartości nominalnej 50 zł każda. Zgodnie z § 11 ust. 2 Statutu Wnioskodawcy (tekst jednolity stanowiący załącznik do uchwały Rady Nadzorczej C. S.A. z dnia 30 marca 2016 r.), każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Struktura akcjonariatu Wnioskodawcy według stanu na 18 października 2016 r. (raport bieżący nr 53/2016 z dnia 18 października 2016 roku) przedstawia się następująco: P. S.A. - 33,01%, N. OFE -15,3%, A. OFE - 5,22%, M.
2017
10
maj

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT wynagrodzeń: ryczałtowego, dodatkowego oraz z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji otrzymywanych w związku z wykonywaniem kontraktu menedżerskiego w przedmiocie zarządzania.
Fragment:
Zakaz konkurencji. Zarządzający zobowiązał się m.in., że po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy z jakichkolwiek przyczyn, nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec Spółki, na terytorium Polski lub poza jej granicami w ramach Unii Europejskiej, a w szczególności nie będzie np. wykonywać pracy lub świadczyć usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego lub na podstawie innego stosunku prawnego, jeżeli podmioty te prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółki. Zakaz ten obowiązuje zasadniczo przez okres 6 miesięcy. Z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie (odszkodowanie). Wynagrodzenie przysługujące Zarządzającemu wypłacane będzie przez 6 miesięcy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, w miesięcznych ratach. Przepisy umowy regulują szczegółowo zasady wypłaty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy. Jeżeli zarządzający naruszy zapisy umowy, wówczas odszkodowanie nie będzie mu należne. Gdyby Zarządzający, pomimo przestrzegania zakazu konkurencji, bezpodstawnie nie otrzymał należnego mu odszkodowania przekazałby sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu miejscowo i rzeczowo sądu.
2017
10
maj

Istota:
Wynagrodzenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy o świadczenie usług wypłacone przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy w części, w której wysokość przekracza trzykrotność jego miesięcznego wynagrodzenia będzie podlegać opodatkowaniu stawką 70% zgodnie ze znowelizowanym art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczenie przyznane Wnioskodawcy w związku z tzw. Przedłużonym Zakazem Konkurencji w części, przekraczającej wysokość wynagrodzenia otrzymanego z tytułu umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania (wynagrodzenia) będą podlegać opodatkowaniu stawką 70% zgodnie ze znowelizowanym art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy PIT wskazuje, że zakresem przedmiotowego postanowienia objęte są tylko i wyłącznie dochody (przychody) z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie art. 101 2 Kodeksu Pracy (dalej: KP) o zakazie konkurencji. W prawie polskim jedynym aktem przewidującym instytucję odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji jest KP (inne akty prawne regulują zakaz konkurencji, ale w oderwaniu od kwestii potencjalnych odszkodowań). Jest to istotna uwaga, albowiem ustawa o PIT odnosi się do dochodów (przychodów) „ z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji ”, a więc tylko tych regulowanych w KP. Art. 101 2 ust. 1 zd. drugie KP mówi, że „ W umowie określa się okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy (...) ”. Wynika stąd, że właśnie to odszkodowanie zakwalifikować można jako przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji. Umowa o zakazie konkurencji jest umową wzajemną; KP łączy automatycznie odszkodowanie z zakazem konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Powyższy stan znajduje odzwierciedlenie w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2001 r. (sygn. I PKN 742/00). Organ stwierdza w nim: „Umowa przewidująca nieodpłatny zakaz działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy nie jest nieważna, lecz klauzula o nieodpłatności zostaje (...)
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania oraz stwierdzenia czy powstrzymywanie się od czynności konkurencyjnych w związku z wygaśnięciem bądź rozwiązaniem umowy będzie stanowiło czynność opodatkowaną podatkiem VAT
Fragment:
Zauważyć należy, że z opisu sprawy wynika, iż strony łączy stosunek prawny, ponadto umowa o zakazie konkurencji została zawarta przez Zarządzającego, jako podatnika podatku od towarów i usług (a zatem Wnioskodawca -Zarządzający nie korzystał w tym zakresie z wyłączenia wynikającego z art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług), zaś otrzymane wynagrodzenie za powstrzymanie się od dokonywania określonych czynności stanowi ekwiwalent za konkretną usługę, którą w niniejszej sprawie jest powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej wobec Spółki. Z kolei beneficjentem usługi, z uwagi na uzyskane w ten sposób zobowiązanie (gwarancję) nieprowadzenia przez Zarządzającego działalności konkurencyjnej jest Spółka. W konsekwencji uznać należy, że otrzymywane odszkodowanie, związane z prowadzoną przez Zarządzającego działalnością gospodarczą (w ramach bowiem tej działalności została zawarta umowa o zakazie konkurencji), na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, świadczone przez Zarządzającego, w oparciu o umowę, usługi polegające na powstrzymywaniu się od prowadzenia działalności konkurencyjnej należy uznać za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o podatku VAT, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.
2015
21
paź

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności powstrzymywania się od prowadzenia konkurencyjnej działalności
Fragment:
Zauważyć należy, że z opisu sprawy wynika, iż strony łączy stosunek prawny, ponadto umowa o zakazie konkurencji została zawarta przez Zarządzającego, jako podatnika podatku od towarów i usług (a zatem Zarządzający nie korzystał w tym zakresie z wyłączenia wynikającego z art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług), zaś otrzymane wynagrodzenie za powstrzymanie się od dokonywania określonych czynności stanowi ekwiwalent za konkretną usługę, którą w niniejszej sprawie jest powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej wobec Spółki. Z kolei beneficjentem usługi, z uwagi na uzyskane w ten sposób zobowiązanie (gwarancję) nieprowadzenia przez Zarządzającego działalności konkurencyjnej jest Spółka. W konsekwencji uznać należy, że otrzymywane odszkodowanie, związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą (w ramach bowiem tej działalności została zawarta umowa o zakazie konkurencji), na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, świadczone przez Wnioskodawcę, w oparciu o umowę, usługi polegające na powstrzymywaniu się od prowadzenia działalności konkurencyjnej należy uznać za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o podatku VAT, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.
2014
23
lip

Istota:
Czy deklaracja PIT-4R może być składana także po zaprzestaniu działalności gospodarczej ponieważ płatnik w dalszym ciągu istnieje i wypłaca odszkodowania byłym pracownikom z tytułu zakazu konkurencji?
Fragment:
Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), które stanowią co następuje: Art. 1011. § 1. w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). § 2. Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach rozdziału i w dziale piątym. Art. 1012. § 1. Przepis art. 1011 § 1 stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy, z zastrzeżeniem przepisów § 2 i 3. § 2. Zakaz konkurencji, o którym mowa w § 1, przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania. § 3. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji; odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach. w razie sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy.
2014
13
maj

Istota:
Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące kwalifikacji wypłacane wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji do przychodów ze stosunku pracy jak i obowiązków płatnika z tym związanych należy uznać za nieprawidłowe.
Fragment:
Zgodnie z zawartą umową o Zarządzanie Spółką, zakaz konkurencji obowiązuje Spółkę w okresie 12 miesięcy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy. Spółka jest zobowiązana płacić Zarządzającemu 100% kwoty stałego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego za każdy miesiąc objęcia Zarządzającego zakazem konkurencji. W tym miejscu wyjaśnić należy, iż wypłacane przez Spółkę na rzecz Zarządzającego, z którym została rozwiązana umowa o zarządzanie - wynagrodzenie, jest ekwiwalentem za powstrzymanie się od wykonywania przez niego działalności konkurencyjnej. W związku z powyższym uznać należy, że wypłacone wynagrodzenie (odszkodowanie) za okres obowiązywania zakazu konkurencji jest świadczeniem wynikającym de facto z łączącej wcześniej strony umowy menadżerskiej i jako takie, winno zostać zakwalifikowane. W związku z tym, skoro przychody z umów menadżerskich kwalifikowane są do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (działalność wykonywana osobiście), to i wypłacane przez Spółkę wynagrodzenie (odszkodowanie) za okres obowiązywania zakazu konkurencji, stanowi przychód z tego źródła przychodów, tj. z działalności wykonywanej osobiście, ponieważ ma one swoje źródło we wcześniej wykonywanej działalności.
2014
20
mar

Istota:
Zastosowania zwolnienia przedmiotowego (odszkodowanie przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty).
Fragment:
Zgodnie z art. 1011 § 1 Kodeksu pracy w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Stosownie do art. 1012 § 1 ww. ustawy przepis art. 1011 § 1 stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy, z zastrzeżeniem przepisów § 2 i 3. W myśl art. 101 2 § 2 Kodeksu pracy zakaz konkurencji, o którym mowa w § 1, przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji; odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach. W razie sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy (art. 1012 § 3 ww. ustawy). Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o (...)
2013
21
maj

Istota:
Czy od odszkodowania za zakaz konkurencji nalezy pobierać podatek?
Fragment:
(...) zakazie konkurencji. Spółka stoi na stanowisku, iż do tego odszkodowania nie mają zastosowania zwolnienia zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 3 i art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r. poz. 176 ze zm.). Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego podziela stanowisko Spółki i wyjaśnia: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wolne od podatku są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Jednakże stosowanie tego przepisu jest ograniczone szeregiem wyjątków zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit a-g tej ustawy. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. d zwolnienie to nie ma zastosowania do odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji. Zgodnie zaś z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są inne odszkodowania (inne niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 3, a więc inne niż m.in. przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji), otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie. Reasumując, przedmiotowe odszkodowanie nie korzysta ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ani ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc z tego tytułu ciążą obowiązki płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
2011
1
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.