Zakaz konkurencji | Interpretacje podatkowe

Zakaz konkurencji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakaz konkurencji. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dochód Wnioskodawcy uzyskany z tytułu zakazu konkurencji, wynikającego z umowy cywilnoprawnej, stanowi dochód z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji i podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z przepisu art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w obowiązującym obecnie w Polsce porządku prawnym jedynym przepisem, który przyznaje odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji jest przepis art. 101 2 § 1 i § 3 Kodeksu pracy. Zgodnie ze wskazanym przepisem, w umowie o zakazie konkurencji zawartej pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą obowiązkowo należy przewidzieć odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji, które nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Przepis ten nie znajduje nawet odpowiedniego zastosowania do odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji przysługującego wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Ma zastosowanie wyłącznie do umów o pracę. Wnioskodawca zauważa, że Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 września 2003 r., sygn. akt III CKN 579/01 wskazał co prawda, że w przypadku zakazu konkurencji obowiązującego po ustaniu umowy zlecenia konieczne jest przyznanie zleceniobiorcy ekwiwalentu z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej. Po pierwsze jednak Sąd Najwyższy stwierdził, że odmienna regulacja byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i w tym upatrywał konieczności wprowadzenia odszkodowania. Zatem, zdaniem Sądu, podstawą do wywiedzenia obowiązku odszkodowania nie był konkretny przepis prawa, ale zasady współżycia społecznego, a więc zespół wartości o charakterze pozaprawnym.
2017
4
paź

Istota:
W zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu jego wypłacenia
Fragment:
Zakaz konkurencji jest świadczeniem samodzielnym. Podkreślić należy, że zakaz konkurencji nie dotyczy tylko powstrzymania się przez Menedżera od prowadzenia działalności w zakresie zarządzania podmiotami konkurencyjnymi. Zakaz konkurencji obejmuje również zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej do działalności gospodarczej Spółki. Zarządzający zobowiązał się również do nienabywania udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, które prowadzą działalność konkurencyjną wobec działalności Spółki. Oznacza to, że ograniczenia nałożone na Menedżera, w zamian za wynagrodzenie, nie dotyczą tylko i wyłącznie działalności w zakresie zarządzania. Stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 maja 2014 r. nr IBPP2/443-177/14/IK , gdzie wskazano, że: „czynność polegająca na powstrzymaniu się od działalności konkurencyjnej dla Spółki w zamian za wynagrodzenie ma charakter odpłatny. Zauważyć należy, że z opisu sprawy wynika, iż strony łączy stosunek prawny, ponadto umowa o zakazie konkurencji została zawarta przez Zarządzającego, (...)
2017
3
paź

Istota:
Czy wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawczyni przez Spółkę z tytułu Przedłużonego zakazu konkurencji mieści się w zakresie hipotezy art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Marciniuka, w którym wskazano: „Wypłata odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu zawartego stosunku umownego regulowana jest bowiem ustawowo tylko w przypadku zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Zgodnie z art. 101 [2] § 3 KP minimalne odszkodowanie powinno w takim przypadku wynosić 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Natomiast umowy o zakazie konkurencji w związku z umową o świadczenie usług zawierane są na zasadzie swobody umów (por. wyrok SN z dnia 11 września 2003 r., III CKN 579/01, OSNC 2004/10/167). Wydaje się zatem, że nie można uznać odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji wynikających z umów o świadczenie usług za odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, objęte zryczałtowanym podatkiem w wysokości 70%” (por. J. Marciniuk, Komentarz do art. 30 ustawy o PIT [w:] Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Legalis 2016). Jednocześnie Wnioskodawczyni wskazuje, że na gruncie ustawy o PIT pojęcie „ przepisów o zakazie konkurencji ” funkcjonowało już przed wejściem w życie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 (...)
2017
29
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wypłaty wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji
Fragment:
Marciniuka: „ Wypłata odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu zawartego stosunku umownego regulowana jest bowiem ustawowo tylko w przypadku zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Zgodnie z art. 101 [2] § 3 KP minimalne odszkodowanie powinno w takim przypadku wynosić 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Natomiast umowy o zakazie konkurencji w związku z umową o świadczenie usług zawierane są na zasadzie swobody umów (por. wyr. SN z 11.9.2003 r., III CKN 579/01, OSNC 2004/10/167). Wydaje się zatem, ze nie można uznać odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji wynikających z umów o świadczenie usług za odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji. objęte zryczałtowanym podatkiem w wysokości 70% ” (por. J. Marciniuk, komentarz do art. 30 ustawy o PIT [w] Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Legalis 2016). Jednocześnie należy wskazać, że na gruncie Ustawy o P1T pojęcie „ przepisów o zakazie konkurencji ” funkcjonowało już przed wejściem w życie art. 30 ust. 1 pkt 15 Ustawy o PIT. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. d) ww. Ustawy (...)
2017
28
cze

Istota:
W zakresie obowiązków podatkowych związanych związanych z wypłatą odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji.
Fragment:
Natomiast par. 10 ust. 3 ustanawia tzw. przedłużony zakaz konkurencji, po upływie świadczenia usług na rzecz Spółki, wynoszący 6 miesięcy, za który przysługuje Wnioskodawczyni odszkodowanie w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia podstawowego za każdy miesiąc objęcia przedłużonym zakazem konkurencji, zgodnie z par. 10 ust. 4 kontraktu. Tak więc kontrakt menadżerski przewiduje zakaz konkurencji w czasie świadczenia usług na rzecz spółki za wynagrodzeniem (usług zarządzania w czasie pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu oraz usług przekazania obowiązków innemu podmiotowi w okresie 3 miesięcy po odwołaniu) oraz zakaz konkurencji po upływie ww. okresów nazwany przedłużonym zakazem konkurencji, gdyż nie wiąże się on z wykonywaniem usług na rzecz spółki za wynagrodzeniem, ale z powstrzymaniem się od działalności konkurencyjnej w zamian za co przysługuje świadczenie w wysokości 100% kwoty stałego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy przypadku Wnioskodawczyni dotyczy art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że zryczałtowanym podatkiem od dochodu (przychodu) w wysokości 70% objęte jest odszkodowanie przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, jeśli zobowiązaną do zapłaty jest spółka z większościowym udziałem Skarbu Państwa, w części w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia (...)
2017
7
cze

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy przez Spółkę z tytułu wymienionego Przedłużonego zakazu konkurencji, o którym mowa w opisie stanu faktycznego, nie stanowi „odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów o zakazie konkurencji”, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji nie powinno zostać objęte opodatkowaniem na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Marciniuka: „ Wypłata odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu zawartego stosunku umownego regulowana jest bowiem ustawowo tylko w przypadku zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Zgodnie z art. 101 [2] § 3 KP minimalne odszkodowanie powinno w takim przypadku wynosić 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Natomiast umowy o zakazie konkurencji w związku z umową o świadczenie usług zawierane są na zasadzie swobody umów (por. wyr. SN z 11 września 2003 r. III CKN 579/01, OSNC 2004/10/167). Wydaje się zatem, że nie można uznać odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji wynikających z umów o świadczenie usług za odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, objęte zryczałtowanym podatkiem w wysokości 70% ” (por. J. Marciniuk, komentarz do art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [w] Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Legalis 2016). Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcie „ przepisów o zakazie konkurencji ” funkcjonowało już przed wejściem w życie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
2
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wypłaty wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji.
Fragment:
Zgodnie z Umową, Wnioskodawca objęty był zakazem konkurencji, obowiązującym przez okres dwunastu miesięcy od momentu wygaśnięciu Umowy (dalej jako: „ Zakaz konkurencji ”). Z tytułu objęcia Wnioskodawcy Zakazem konkurencji, na podstawie Umowy, Spółka zobowiązała się płacić Wnioskodawcy 100% kwoty stałego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego za każdy miesiąc objęcia Wnioskodawcy Zakazem konkurencji. W związku z rozwiązaniem Umowy, w 2016 r. i w 2017 r. Spółka wypłacała na rzecz Wnioskodawcy ww. wynagrodzenie z tytułu Zakazu konkurencji. Wynagrodzenie z tytułu Zakazu konkurencji było należne Wnioskodawcy nie podstawie przepisów prawa o zakazie konkurencji, ale innej, tj. na podstawie wskazanego wyżej Kontraktu Menedżerskiego, stanowiącego umowę o charakterze cywilnoprawnym. W szczególności, podstawą do wypłacenia Wnioskodawcy wynagrodzenia z tytułu Zakazu konkurencji nie były przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm., „ KP ”), ani ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.; „ KSH ”). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy (...)
2017
30
maj

Istota:
Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że wynagrodzenie wypłacane na rzecz Wnioskodawcy przez Spółkę z tytułu Zakazu konkurencji nie powinno zostać objęte opodatkowaniem na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy. Odszkodowanie przyznane Wnioskodawcy na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, w części przekraczającej wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania podlega opodatkowaniu 70% zryczałtowanym podatkiem dochodowym stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
S.A. od początku 2016 r., tj. w okresie, w którym dokonywane były wypłaty z tytułu Zakazu konkurencji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy przez Spółkę z tytułu wymienionego Zakazu konkurencji, o którym mowa w opisie stanu faktycznego, nie stanowi „ odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów o zakazie konkurencji ”, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT i w konsekwencji nie powinno zostać objęte opodatkowaniem na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT? Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy przez Spółkę z tytułu wymienionego Zakazu konkurencji, o którym mowa w opisie stanu faktycznego, nie stanowi „ odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów o zakazie konkurencji ”, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT i w konsekwencji nie powinno było zostać objęte opodatkowaniem na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 15 Ustawy o PIT wskazuje, że przepis ten ma zastosowanie wyłącznie w stosunku do spółek, w których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami”.
2017
26
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wypłaty wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji
Fragment:
U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) Wnioskodawca zawarł również ze Spółką umowę o zakazie konkurencji, na podstawie której Wnioskodawca objęty był zakazem konkurencji, obowiązującym przez okres dwunastu miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia ww. Umowy (dalej jako: „ Zakaz konkurencji ”). Z tytułu objęcia Wnioskodawcy Zakazem konkurencji Spółka zobowiązała się płacić Wnioskodawcy 100% kwoty stałego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego za każdy miesiąc objęcia Wnioskodawcy tego zakazu. Ww. Umowa została rozwiązana na podstawie porozumienia zawartego przez Wnioskodawcę ze Spółką w dniu 26 lutego 2016 r. . W związku z rozwiązaniem Umowy, Spółka wypłacała na rzecz Wnioskodawcy ww. wynagrodzenie z tytułu Zakazu konkurencji. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że zgodnie z zamieszczonymi na stronie internetowej informacjami oraz raportami bieżącymi X S.A. (w tym raportem bieżącym z dnia 24 czerwca 2014 roku), Skarb Państwa pośrednio – poprzez akcjonariusza P. S.A. - dysponuje 33,01% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy X S.A. Według najlepszej wiedzy Wnioskodawcy potwierdzonej danymi ze strony internetowej X S.A. i jej raportami bieżącymi, liczba głosów (33,01%), którymi pośrednio może dysponować Skarb Państwa na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy X S.A. nie uległa zmianie od dnia 18 czerwca 2014 roku.
2017
26
maj

Istota:
Skutki podatkowe wypłaty wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji.
Fragment:
Marciniuka: „ Wypłata odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu zawartego stosunku umownego regulowana jest bowiem ustawowo tylko w przypadku zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Zgodnie z art. 101 [2] § 3 KP minimalne odszkodowanie powinno w takim przypadku wynosić 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Natomiast umowy o zakazie konkurencji w związku z umową o świadczenie usług zawierane są na zasadzie swobody umów (por. wyr. SN z 11 września 2003 r., III CKN 579/01, OSNC 2004/10/167). Wydaje się zatem, że nie można uznać odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji wynikających z umów o świadczenie usług za odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji objęte zryczałtowanym podatkiem w wysokości 70% ” (por. J. Marciniuk, komentarz do art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [w] Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Legalis 2016). Jednocześnie należy wskazać, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcie „ przepisów o zakazie konkurencji ” funkcjonowało już przed wejściem w życie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
26
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.