Zakaz konkurencji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakaz konkurencji. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych związanych z wypłatą odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji .

Fragment:

W odniesieniu do odszkodowania wypłaconego na podstawie zawartych w umowie, cywilnoprawnej zapisów dotyczących zakazu konkurencji, Spółka uważa, że z treści art. 30 ust. 1 pkt 15 PIT wynika, że norma ta obejmuje odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji. W opinii Wnioskodawcy, przepis ten ma zastosowanie nie tylko w przypadku zakazu konkurencji związanego ze stosunkiem pracy. Regulacja ta dotyczy również umów cywilnoprawnych, w których zawarte są przepisy o zakazie konkurencji. Adekwatnie należy uznać, że odszkodowanie wypłacane byłemu menadżerowi Spółki zgodnie z zapisami zawartymi w kontrakcie menadżerskim, podlega opodatkowaniu w wysokości 70%. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy odszkodowanie jest wypłacane zarządzającemu na podstawie zawartych w umowie cywilnoprawnej zapisów dotyczących zakazu konkurencji, odszkodowanie to podlega opodatkowaniu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT. Nie można bowiem interpretować ww. przepisu w sposób zawężający wykładnię. W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2018
15
kwi

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy przez Spółkę z tytułu wymienionego Zakazu konkurencji, o którym mowa w opisie stanu faktycznego, nie stanowi „odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów o zakazie konkurencji”, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT i w konsekwencji nie powinno zostać objęte opodatkowaniem na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT?

Fragment:

S.A. od początku 2016 r., tj. w okresie, w którym dokonywane były wypłaty z tytułu Zakazu konkurencji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy przez Spółkę z tytułu wymienionego Zakazu konkurencji, o którym mowa w opisie stanu faktycznego, nie stanowi „ odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów o zakazie konkurencji ”, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT i w konsekwencji nie powinno zostać objęte opodatkowaniem na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT? Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy przez Spółkę z tytułu wymienionego Zakazu konkurencji, o którym mowa w opisie stanu faktycznego, nie stanowi „ odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów o zakazie konkurencji ”, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT i w konsekwencji nie powinno było zostać objęte opodatkowaniem na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT. Wnioskodawca wskazał, że przepis art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT, ma zastosowanie wyłącznie w stosunku do „ spółek, w których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami ”.

2018
15
kwi

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy przez Spółkę z tytułu wymienionego Zakazu konkurencji, o którym mowa w opisie stanu faktycznego, nie stanowi „odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów o zakazie konkurencji”, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT i w konsekwencji nie powinno zostać objęte opodatkowaniem na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT?

Fragment:

Zgodnie z raportami bieżącymi publikowanymi przez X S.A., Skarb Państwa faktycznie nie dysponował większością głosów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy X S.A. od początku 2016 r., tj. w okresie, w którym dokonywane były wypłaty z tytułu Zakazu konkurencji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy przez Spółkę z tytułu wymienionego Zakazu konkurencji, o którym mowa w opisie stanu faktycznego, nie stanowi „ odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów o zakazie konkurencji ”, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT i w konsekwencji nie powinno zostać objęte opodatkowaniem na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT? Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy przez Spółkę z tytułu wymienionego Zakazu konkurencji, o którym mowa w opisie stanu faktycznego, nie stanowi „ odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów o zakazie konkurencji ”, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT i w konsekwencji nie powinno było zostać objęte opodatkowaniem na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 15 Ustawy o PIT wskazuje, że przepis ten ma zastosowanie wyłącznie w stosunku do spółek, w których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami”.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wypłaty wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji

Fragment:

Marciniuka: „ Wypłata odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu zawartego stosunku umownego regulowana jest bowiem ustawowo tylko w przypadku zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Zgodnie z art. 101 [2] § 3 KP minimalne odszkodowanie powinno w takim przypadku wynosić 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Natomiast umowy o zakazie konkurencji w związku z umową o świadczenie usług zawierane są na zasadzie swobody umów (por. wyr. SN z 11.9.2003 r. t III CKN 579/01, OSNC 2004/10/167). Wydaje się zatem, ze nie można uznać odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji wynikających z umów o świadczenie usług za odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji. objęte zryczałtowanym podatkiem w wysokości 70% ” (por. J. Marciniuk, komentarz do art. 30 ustawy o PIT [w] Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Legalis 2016). Jednocześnie należy wskazać, że na gruncie Ustawy o PIT pojęcie „ przepisów o zakazie konkurencji ” funkcjonowało już przed wejściem w życie art. 30 ust. 1 pkt 15 Ustawy o PIT. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. d) ww. Ustawy (...)

2018
21
mar

Istota:

Obowiązek poboru 70% podatku.

Fragment:

Ponadto w przesłanym uzupełnieniu, wyjaśniono, że § 6 umowy o pracę zawartej z pracownikiem stanowił, że: Zakaz konkurencji, o którym mowa w § 5, obowiązuje Pracownika także po rozwiązaniu stosunku pracy przez 1 (jeden) rok od dnia rozwiązania stosunku pracy. W takim przypadku Spółka będzie zobowiązana do wypłacania Pracownikowi przez okres obowiązywania zakazu odszkodowania płatnego miesięcznie ustalonego odrębnie w wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pobieranego w ostatnim roku pełnienia funkcji. W przypadku, gdy Pracodawca stwierdzi, że ustały przyczyny uzasadniające zakaz konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy, ma prawo zwolnić Pracownika z zakazu konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy, określonego w § 5 ust. 1 i ust. 2. Zwolnienie z zakazu konkurencji zostało przekazane pracownikowi na piśmie. Odszkodowanie zostało wypłacone mimo prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 w oparciu o opinie prawne powołujące się na wyrok sądowy w analogicznej sprawie, w którym sąd wskazał, że zwolnienie z zakazu konkurencji nie jest jednoznaczne z brakiem obowiązku wypłacenia odszkodowania. Ze wskazanych powyżej uregulowań prawnych wynika, że od odszkodowań przyznanych stosownie do przepisów o zakazie konkurencji, w sytuacji, gdy ich wysokość przekroczy określoną w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy wysokość płatnik zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku w wysokości 70%.

2017
4
paź

Istota:

Czy dochód Wnioskodawcy uzyskany z tytułu zakazu konkurencji, wynikającego z umowy cywilnoprawnej, stanowi dochód z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji i podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z przepisu art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, w obowiązującym obecnie w Polsce porządku prawnym jedynym przepisem, który przyznaje odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji jest przepis art. 101 2 § 1 i § 3 Kodeksu pracy. Zgodnie ze wskazanym przepisem, w umowie o zakazie konkurencji zawartej pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą obowiązkowo należy przewidzieć odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji, które nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Przepis ten nie znajduje nawet odpowiedniego zastosowania do odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji przysługującego wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Ma zastosowanie wyłącznie do umów o pracę. Wnioskodawca zauważa, że Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 września 2003 r., sygn. akt III CKN 579/01 wskazał co prawda, że w przypadku zakazu konkurencji obowiązującego po ustaniu umowy zlecenia konieczne jest przyznanie zleceniobiorcy ekwiwalentu z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej. Po pierwsze jednak Sąd Najwyższy stwierdził, że odmienna regulacja byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i w tym upatrywał konieczności wprowadzenia odszkodowania. Zatem, zdaniem Sądu, podstawą do wywiedzenia obowiązku odszkodowania nie był konkretny przepis prawa, ale zasady współżycia społecznego, a więc zespół wartości o charakterze pozaprawnym.

2017
3
paź

Istota:

W zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu jego wypłacenia

Fragment:

Zakaz konkurencji jest świadczeniem samodzielnym. Podkreślić należy, że zakaz konkurencji nie dotyczy tylko powstrzymania się przez Menedżera od prowadzenia działalności w zakresie zarządzania podmiotami konkurencyjnymi. Zakaz konkurencji obejmuje również zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej do działalności gospodarczej Spółki. Zarządzający zobowiązał się również do nienabywania udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, które prowadzą działalność konkurencyjną wobec działalności Spółki. Oznacza to, że ograniczenia nałożone na Menedżera, w zamian za wynagrodzenie, nie dotyczą tylko i wyłącznie działalności w zakresie zarządzania. Stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 maja 2014 r. nr IBPP2/443-177/14/IK , gdzie wskazano, że: „czynność polegająca na powstrzymaniu się od działalności konkurencyjnej dla Spółki w zamian za wynagrodzenie ma charakter odpłatny. Zauważyć należy, że z opisu sprawy wynika, iż strony łączy stosunek prawny, ponadto umowa o zakazie konkurencji została zawarta przez Zarządzającego, (...)

2017
29
lip

Istota:

Czy wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawczyni przez Spółkę z tytułu Przedłużonego zakazu konkurencji mieści się w zakresie hipotezy art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Marciniuka, w którym wskazano: „Wypłata odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu zawartego stosunku umownego regulowana jest bowiem ustawowo tylko w przypadku zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Zgodnie z art. 101 [2] § 3 KP minimalne odszkodowanie powinno w takim przypadku wynosić 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Natomiast umowy o zakazie konkurencji w związku z umową o świadczenie usług zawierane są na zasadzie swobody umów (por. wyrok SN z dnia 11 września 2003 r., III CKN 579/01, OSNC 2004/10/167). Wydaje się zatem, że nie można uznać odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji wynikających z umów o świadczenie usług za odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, objęte zryczałtowanym podatkiem w wysokości 70%” (por. J. Marciniuk, Komentarz do art. 30 ustawy o PIT [w:] Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Legalis 2016). Jednocześnie Wnioskodawczyni wskazuje, że na gruncie ustawy o PIT pojęcie „ przepisów o zakazie konkurencji ” funkcjonowało już przed wejściem w życie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 (...)

2017
28
cze

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wypłaty wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji

Fragment:

Marciniuka: „ Wypłata odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu zawartego stosunku umownego regulowana jest bowiem ustawowo tylko w przypadku zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Zgodnie z art. 101 [2] § 3 KP minimalne odszkodowanie powinno w takim przypadku wynosić 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Natomiast umowy o zakazie konkurencji w związku z umową o świadczenie usług zawierane są na zasadzie swobody umów (por. wyr. SN z 11.9.2003 r., III CKN 579/01, OSNC 2004/10/167). Wydaje się zatem, ze nie można uznać odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji wynikających z umów o świadczenie usług za odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji. objęte zryczałtowanym podatkiem w wysokości 70% ” (por. J. Marciniuk, komentarz do art. 30 ustawy o PIT [w] Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Legalis 2016). Jednocześnie należy wskazać, że na gruncie Ustawy o P1T pojęcie „ przepisów o zakazie konkurencji ” funkcjonowało już przed wejściem w życie art. 30 ust. 1 pkt 15 Ustawy o PIT. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. d) ww. Ustawy (...)

2017
7
cze

Istota:

W zakresie obowiązków podatkowych związanych związanych z wypłatą odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji.

Fragment:

Natomiast par. 10 ust. 3 ustanawia tzw. przedłużony zakaz konkurencji, po upływie świadczenia usług na rzecz Spółki, wynoszący 6 miesięcy, za który przysługuje Wnioskodawczyni odszkodowanie w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia podstawowego za każdy miesiąc objęcia przedłużonym zakazem konkurencji, zgodnie z par. 10 ust. 4 kontraktu. Tak więc kontrakt menadżerski przewiduje zakaz konkurencji w czasie świadczenia usług na rzecz spółki za wynagrodzeniem (usług zarządzania w czasie pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu oraz usług przekazania obowiązków innemu podmiotowi w okresie 3 miesięcy po odwołaniu) oraz zakaz konkurencji po upływie ww. okresów nazwany przedłużonym zakazem konkurencji, gdyż nie wiąże się on z wykonywaniem usług na rzecz spółki za wynagrodzeniem, ale z powstrzymaniem się od działalności konkurencyjnej w zamian za co przysługuje świadczenie w wysokości 100% kwoty stałego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy przypadku Wnioskodawczyni dotyczy art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że zryczałtowanym podatkiem od dochodu (przychodu) w wysokości 70% objęte jest odszkodowanie przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, jeśli zobowiązaną do zapłaty jest spółka z większościowym udziałem Skarbu Państwa, w części w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia (...)