1442.TP/443/2372/KK/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jesteśmy Spółką zajmującą się obsługą procesu przyłączania do sieci gazowej.Nasze usługi sprzedajemy Mazowieckiej Spółce Gazownictwa zgodnie ze stawkami ustalonymi w umowie za każde przyłącze. Jednocześnie zgodnie z umową M.S.G. dodatkowo pokrywa ponoszone przez nas opłaty za zajęcie pasa drogowego. Opłaty te płacimy zgodnie z decyzjami wydawanymi przez Burmistrzów Miast lub Urzędy Gmin.
Nasze pytanie dotyczy sposobu przenoszenia tych opłat na M.S.G. - czy powinna być to nota obciążeniowa czy może faktura VAT a jeśli tak czy refakturuując te opłaty powinniśmy je opodatkować i jaką stawką ?

1442.TP/443/2372/KK/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dokumentowanie
  2. zajęcie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art.14a , art.14b § 1 i 2 ,art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U.Nr 8 z 2005r, poz.60 z póżn.zm.) w odpowiedzi na pismo dotyczące naliczania podatku VAT od opłat za zajęcie pasa drogowego ( wg decyzji administracyjnej) oraz dokumentowania przenoszenia w/w opłat na inny podmiot w formie noty obiążeniowej


postanawia


uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.


U Z A S A D N I E N I E


Wnioskiem z dnia 31.10.2005r.(data wpływu 04.11.2005r.) Sp.z o.o. wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego o interpretację przepisów prawa podatkowego w sprawie naliczania podatku VAT za zajęcie pasa drogowego oraz sposobu przenoszenia tych opłat na Mazowiecką Spółkę Gazownictwa.

W ocenie Sp.z o.o. czynność udostępnienia pasa drogowego oraz przenoszenie opłat za te czynności na inny podmiot nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług , gdyż jest to szczególny przypadek zajęcia pasa drogowego, którego zakres jest określany decyzją administracyjną i nie podlega przepisom wynikającym z art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie stosownie do treści art. 14a w/w ustawy Ordynacja podatkowa informuje, że zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71, poz. 838 ze zm.) zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem , utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi , w drodze decyzji administracyjnej.

Zezwolenie to dotyczy : prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam , zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wyżej wymienione.

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę , którą nalicza i pobiera w drodze decyzji administracyjnej właściwy zarządca drogi przy udzieleniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.Powyższa opłata stanowi przychody środków specjalnych odpowiednich zarządów dróg , przeznaczonych na budowę , przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych (art. 40a ust. 1 w/w ustawy o drogach publicznych).

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z póżn. zm.) czynności , związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami ( w rozpatrywanym przypadku przepisami ustawy o drogach publicznych), wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego , są zwolnione od podatku od towarów i usług, z wyłączeniem jednak czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych .

W związku z powyższym odpłatne czynności polegające na wydawaniu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w drodze decyzji administracyjnych, z którymi nie jest związane zawarcie określonej umowy – nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w przypadku, gdy decyzja będzie wydawana przez organy władzy publicznej lub urzędy obsługujące te organy na podstawie art. 15 ust. 6 w/w ustawy o podatku od towarów i usług , a w przypadku gdy przedmiotowa decyzja będzie wydawana przez jednostkę samorządu terytorialnego- czynność ta będzie zwolniona od podatku.

Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z póżn. zm. ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług , podlega:
1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
2)eksport towarów;
3)import towarów;
4)wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju ;
5)wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 , rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1), natomiast przez świadczenie usług (art. 8 ust. 1) rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy. Na podstawie art. 29 ust. 1 cyt. ustawy podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22 , art. 30-32 , art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży , pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

Z cytowanych przepisów wynika, iż aby mogła być mowa o opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi dojść do świadczenia. W przypadku więc przenoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na Mazowiecką Spółkę Gazownictwa nie ma mowy o jakimkolwiek świadczeniu na jego rzecz. Czynność pieniężna stanowi czynność techniczną .

W świetle powyższego w ocenie Naczelnika obciążenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa opłatą za zajęcie pasa drogowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie jest czynnością wymienioną w art. 5 i 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm. ). Czynnosć ta, jako nie podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług winna być udokumentowana innym dokumentem niż fakturą VAT zarezerwowaną dla dokumentowania czynności z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług , np. notą obciążeniową .

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje za prawidłowe stanowisko Strony zawarte we wniosku dotyczące udokumentowania w/w czynności w formie noty obciażeniowej .

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 w/w ustawy – Ordynacja podatkowa , interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na podstawie art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa na powyższe postanowienie służy zażalenie w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tutejszego urzędu.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dokumentowanie
PP 0090/1/66/51/05/HG | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.