Zajęcie pasa drogowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zajęcie pasa drogowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
7
kwi

Istota:

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, Wnioskodawcy nie można uznać za podatnika podatku VAT w zakresie wykonywanych przez niego zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, jako zarządcy dróg. Zatem opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane w ramach realizacji powyższych zadań przez Wnioskodawcę – zarządcę drogi – nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, a Wnioskodawca nie musi dokumentować tych czynności fakturami VAT.

Fragment:

(...) a prezydent miasta działa jako strona stosunku administracyjno-prawnego o władczych uprawnieniach w stosunku do podmiotu, któremu udziela zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ustalając jednocześnie opłatę za zajęcie pasa drogowego. Podsumowując, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, Wnioskodawcy nie można uznać za podatnika podatku VAT w zakresie wykonywanych przez niego zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, jako zarządcy dróg. Zatem opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane w ramach realizacji powyższych zadań przez Wnioskodawcę – zarządcę drogi – nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, a Wnioskodawca nie musi dokumentować tych czynności fakturami VAT. Stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należało zatem uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. (...)

2012
4
kwi

Istota:

Opodatkowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej pobieranej na podstawie umowy cywilnoprawnej przez jednostkę budżetową.

Fragment:

(...) na odpłatnym udostępnieniu pasa drogowego drogi wewnętrznej nie zostało wymienione w ustawie o podatku od towarów i usług oraz załącznikach do tej ustawy, a także w aktach wykonawczych do ustawy, jako korzystające ze zwolnienia od podatku bądź z obniżonych stawek podatku. Zatem czynności te – co do zasady – podlegają opodatkowaniu według stawki podstawowej w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ust. 1 ustawy. Wobec powyższego, opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej, pobierana przez Wnioskodawcę na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z podmiotami, podlega opodatkowaniu jako odpłatne świadczenie usług według podstawowej stawki podatku w wysokości 23%. Zatem, w tym zakresie stanowisko Zainteresowanego uznano za prawidłowe. Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną Gminy i urzędem zarządcy drogi, działającą na zasadach określonych dla jednostek budżetowych. Umowy cywilnoprawne (...)

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego pobranej na podstawie decyzji administracyjnej

Fragment:

(...) pod uwagę, należy stwierdzić, iż w zakresie czynności, o których mowa w przedmiotowym wniosku, Wnioskodawca – Zarząd Dróg Miejskich – na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług – nie będzie występował w charakterze podatnika. Wobec powyższego nie będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych w związku z wydaniem zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, ani kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego wymierzanej w formie decyzji administracyjnej. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany (...)

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie decyzji administracyjnych zgodnie z ustawą o drogach publicznych, należy traktować jako należności wynikające z czynności publiczno-prawnych, niepodlegające ustawie o VAT w myśl art. 15 ust. 6 ustawy?
2. Czy opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych należy traktować jako należności wynikające z czynności publiczno-prawnych, niepodlegające ustawie o VAT w myśl art. 15 ust. 6 ustawy?
3. Czy w przypadku uznania czynności związanych ze zbieraniem opłat za parkowanie płatne telefonem komórkowym na konto firmy obsługującej wpłaty, jako zwolnione od podatku VAT, za termin obowiązku podatkowego należy uznać datę dokonania wpłaty przez parkującego na konto firmy obsługującej ten system płatności?

Fragment:

(...) pomocą telefonu komórkowego. Ponadto, z upoważnienia Prezydenta Miasta, Dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji wydaje decyzje o zajęciu pasa drogowego, za które to zajęcie pobierana jest opłata (art. 40 ww. ustawy). Przenosząc powyższy stan faktyczny na grunt przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że pobierane przez Wnioskodawcę na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.): opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez zarządcę drogi – Zarząd Dróg i Komunikacji, opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych pobierane od osób fizycznych poprzez parkomaty i za pomocą telefonu komórkowego, przez komórkę organizacyjną, tj. Zarząd Dróg i Komunikacji, nie są wynagrodzeniem dla zarządcy wynikającym z zawartych umów cywilnoprawnych za świadczenie wzajemne, lecz stanowią opłatę mającą charakter (...)

2011
1
sie

Istota:

Udzielanie zezwoleń na odpłatne zajęcie pasa drogowego w formie decyzji administracyjnej - Gmina korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w myśl § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia MF w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy

Fragment:

(...) odrębnymi przepisami (ustawa o drogach publicznych). Wobec powyższego Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, wykonując powyższe czynności wypełnia tym samym dyspozycję § 13 ust. 1 pkt 11 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów. Tym samym powyższe czynności podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, ale korzystają ze zwolnienia od tego podatku. Reasumując, podejmowane przez Gminę działania, obejmujące udzielanie zezwoleń na odpłatne zajęcie pasa drogowego w formie decyzji administracyjnej, mieszczą się w zakresie wykonywania zadań własnych gminy. Tym samym Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie ww. czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami (w rozpatrywanym przypadku przepisami ustawy o drogach publicznych) w myśl § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy (...)

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowanie czynności wydania decyzji administracyjnej udzielającej zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Fragment:

(...) przepisami (ustawa o drogach publicznych). Wobec powyższego Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, wykonując powyższe czynności wypełnia tym samym dyspozycję § 13 ust. 1 pkt 11 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów. Tym samym powyższe czynności podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, ale korzystają ze zwolnienia od tego podatku. Reasumując, podejmowane przez Wnioskodawcę działania, obejmujące udzielanie zezwoleń na odpłatne zajęcie pasa drogowego w formie decyzji administracyjnej, mieszczą się w zakresie wykonywania zadań własnych gminy. Tym samym Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie ww. czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami (w rozpatrywanym przypadku przepisami ustawy o drogach publicznych) w myśl § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów (...)

2011
1
sie

Istota:

Status Wnioskodawcy jako podatnika VAT

Fragment:

(...) jest samorządową jednostką budżetową utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu, powołaną do realizacji między innymi zadania polegającego na: wydawaniu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz na zjazdy z dróg, pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego. Ponadto Wnioskodawca dodaje, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, Wnioskodawca wystawia faktury za zajęcie pasa drogowego dla firm lub osób fizycznych, a dochody uzyskane z opłat za zajęcie pasa drogowego przekazuje na rachunek Powiatu. Powiatowy Zarząd Dróg jest jednostką wydającą pozwolenia w formie decyzji administracyjnych na: Prowadzenie na obszarze pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych, Umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, Umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy Wnioskodawca będzie występował w charakterze podatnika podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT?

Fragment:

(...) za zajęcie pasa drogowego. Wnioskodawca jest jednostką wydającą pozwolenia w formie decyzji administracyjnych na: prowadzenie na obszarze pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3. Powyższe decyzje są decyzjami o charakterze administracyjnym, wydawanymi przez Dyrektora Zarządu Dróg. Uzyskiwane dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego są przekazywane na rachunek budżetu Powiatu. Biorąc powyższe pod uwagę, w zakresie czynności, o których mowa w przedmiotowym wniosku, Wnioskodawca – Zarząd Dróg, który na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, wykonuje (...)

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowanie czynności polegających na wydawaniu zezwoleń na zajęcia pasa drogowego w formie decyzji administracyjnej.

Fragment:

(...) czynności, o których mowa w przedmiotowym wniosku, Wnioskodawca – Miejski Zarząd Dróg – na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług - nie będzie występował w charakterze podatnika. Wobec powyższego nie będzie zobowiązany do dokumentowania tych czynności fakturami VAT, jak i ewidencjonowania oraz deklarowania z tego tytułu obrotu dla celów podatku od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznające, iż czynność wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w formie decyzji administracyjnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, w konsekwencji czego brak jest obowiązku zarówno fakturowania jak i ewidencjonowania oraz deklarowania z tego tytułu obrotu dla celów VAT, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy należało potraktować kwotę otrzymanej opłaty za zajęcie pasa drogowego jako wartość brutto a następnie dokonać wyliczenia podatku VAT?
Czy w razie stwierdzenia, że kwota opłaty na refakturze stanowi wartość brutto zasadnym jest złożenie faktury korygującej?

Fragment:

(...) umowę, w której wykonawca zobowiązał się do wykonania robót budowlanych polegających na wymianie sieci cieplnej wraz z przyłączami. Z zawartej umowy wynikało, że wykonawca ponosi koszty za zajęcie pasa drogowego. Miejski Zarząd Ulic i Mostów wydał decyzję, mocą której nałożył na Wnioskodawcę opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii ciepłowniczych. Wnioskodawca w związku z zawartą umową wystawił refakturę przyjmując wartość opłaty za zajęcie pasa drogowego, jako wartość netto oraz naliczył do opłaty drogowej 22% podatek VAT. Zatem Wnioskodawca świadczył na rzecz wykonawcy usługę polegającą na przeniesieniu opłaty i prawa do zajęcia pasa drogowego, którą należy udokumentować fakturą VAT. Opłata ta stanowi wartość netto, do której należy doliczyć 22% podatku VAT o ile takie ustalenia wynikają z zawartej umowy w przeciwnym przypadku jest to kwota brutto. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało (...)