PO.V.415-6/2004 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

W związku z licznymi zajęciami komorniczymi obejmującymi wynagrodzenie brutto łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych, a także odsetkami, dokonywanymi z konta naszego zakładu na rzecz pracowników, zarówno obecnych, jak i byłych. Osoby zatrudnione mają dokonywane potrącenia z bieżących list płac na składki społeczne oraz zdrowotne, natomiast osoby zwolnione dokonują wpłat w kasie naszego zakładu. Jakie obowiązki ciążą na zakładzie pracy odnośnie informacji dla tych osób, celem rozliczenia się z podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym? Wszystkie osoby, które rozliczyły się z zakładem pracy, opłacając składki ZUS domagają się potwierdzenia tego faktu na odpowiednim dokumencie. Jaki dokument od zakładu ma otrzymać osoba, która wyegzekwowała swoje należności przez komornika i zwróciła składki ZUS od zakładu, celem rozliczenia się z podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym .

PO.V.415-6/2004

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
 1. egzekucja sądowa
 2. egzekucja świadczeń pieniężnych
 3. obowiązek płatnika
 4. wynagrodzenie za pracę
 5. wypłata
 6. zajęcie egzekucyjne
 7. zaliczka na podatek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Termin i sposób przekazywania zaliczek
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Informacje dla podatników
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Wysokość zaliczek

W odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) stwierdzam , co następuje:

W powyższej kwestii, na gruncie podatku dochodowego zastosowanie znajduje art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowego od osób fizycznych (jedn. tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm). Wynika z niego, że osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (zwane zakładami pracy), które są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.
Przepisy powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 32 i art. 38 regulują obowiązki zakładu pracy jako płatnika podatku dochodowego. Zgodnie z tymi przepisami, w sytuacji przedstawionej w pytaniu nie występują okoliczności, które nakładałyby na zakład pracy obowiązek poboru zaliczki na podatek. Wprawdzie wypłacane należności są wynagrodzeniami za pracę, stanowią przychód ze stosunku pracy, ale zostały wypłacone wskutek egzekucji na rzecz pracownika z rachunku bankowego zakładu pracy i na zakładzie pracy nie ciążą obowiązki płatnika, bowiem nie dokonuje on wypłaty tych środków.
Oznacza to, że zakład pracy nie ma możliwości poboru i przekazania na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy wraz z deklaracją PIT-4.
Na podstawie powyższego organ podatkowy stwierdza, aby zakład pracy spełniał funkcję płatnika dla celów podatkowych, wymagane jest wypłacanie przez ten zakład należności przychodu ze stosunku pracy (lub stosunku pokrewnego).
Niespełnienie tej czynności wyklucza, uznanie zakładu pracy za płatnika zaliczek na podatek dochodowy od tych należności. W przedstawionej sytuacji pracodawca nie ma możliwości obliczenia i poboru zaliczki na podatek dochodowy od przychodów, których wypłaty nie dokonał, tym bardziej, że pobrane przez komornika kwoty dotyczą również osób, z którymi stosunek pracy został już rozwiązany.
W kwestii składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne od zasądzonych wynagrodzeń brutto (oprócz odsetek) w zapytaniu wskazano, że osoby zatrudnione mają dokonywane potrącenia w/w składek z bieżących list płac, natomiast osoby, z którymi stosunek pracy został już rozwiązany dokonują wpłat w/w składek w kasie zakładu pracy.
Zdaniem organu podatkowego, obowiązujace przepisy podatkowe nie nakładają na zakład pracy obowiązku wystawiania informacji PIT-11 w przypadku przekazania (wypłaty) wynagrodzenia, które dokonał komornik po wcześniejszej jego egzekucji z rachunku bankowego pracodawcy.
Dla osób które zwróciły składki ZUS do zakładu pracy, w celach rozliczenia się z podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym należy wydać pismo informujące o dacie i wysokości dokonanych wpłat z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od zasądzonych wypłat wynagrodzeń.

Mając powyższe na uwadze pracownik ma obowiązek samodzielnie rozliczyć otrzymane przychody w zeznaniu rocznym. Jeżeli zakład pracy ma inne watpliwości co do kwestii składek ZUS wskazane jest w tej kwestii zwrócić się z zapytaniem do właściwego sobie oddziału ZUS.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

wynagrodzenie za pracę
I/415/1/04/AW | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.