Zajęcie egzekucyjne | Interpretacje podatkowe

Zajęcie egzekucyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zajęcie egzekucyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy jako osoby fizyczne nie prowadzące najmu lokali w formie działalności gospodarczej , w przypadku zajecia należności z tytułu najmu przez komornika nie many obowiązku wystawiania faktur VAT, a tym samym płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług? -Ponadto czy czasowy brak przychodu z najmu lokali mieszkalnych wstrzymuje dokonanie odpisów amortyzacyjnych od lokali wynajętych jak i nie wynajętych.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 i art.14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r Nr 8 poz. 60 ze zmianami ) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 18 stycznia 2006 roku, który wpłynął do tut. organu podatkowego w dniu 22 stycznia 2007 roku, w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie czasowego wstrzymania dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wynajmowanych lokali w okresie zajęcia należności czynszowych przez komornika sądowego stwierdza, że stanowisko zawarte we wniosku jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ww. Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości m.in. naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, w których nie toczy się postępowanie podatkowe (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy od zasiłku chorobowego wypłaconego zleceniobiorcy zakład pracy ma obowiązek pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych na takich samych zasadach jak dla pracowników?
Czy od kwot wyegzekwowanych przez Komornika na podstawie wyroków sądowych byłym pracownikom na zakładzie spoczywa obowiązek wystawiania PIT-ów?
Fragment:
(...) Pismem z dnia 03.06.2004 roku płatnik w likwidacji zwrócił się do Organu podatkowego o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny ww. spółka poinformowała, że zawarła umowę zlecenie z osobą, która podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym ubezpieczeniu chorobowemu. Płatnik informuje iż wypłaciła zleceniobiorcy zasiłek chorobowy. Jednak posiada wątpliwości czy od zasiłku chorobowego wypłaconego zleceniobiorcy ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych na takich samych zasadach jak dla pracownika? Ponadto, ww. spółka wniosła o wyjaśnienie obowiązku sporządzenia deklaracji PIT przez płatnika pracownikom, których należności z tytułu odpraw ze zwolnień grupowych zostały wyegzekwowane przez Komornika Sądu Rejonowego. Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swoich (...)
2011
1
sty

Istota:
W związku z licznymi zajęciami komorniczymi obejmującymi wynagrodzenie brutto łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych, a także odsetkami, dokonywanymi z konta naszego zakładu na rzecz pracowników, zarówno obecnych, jak i byłych. Osoby zatrudnione mają dokonywane potrącenia z bieżących list płac na składki społeczne oraz zdrowotne, natomiast osoby zwolnione dokonują wpłat w kasie naszego zakładu. Jakie obowiązki ciążą na zakładzie pracy odnośnie informacji dla tych osób, celem rozliczenia się z podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym? Wszystkie osoby, które rozliczyły się z zakładem pracy, opłacając składki ZUS domagają się potwierdzenia tego faktu na odpowiednim dokumencie. Jaki dokument od zakładu ma otrzymać osoba, która wyegzekwowała swoje należności przez komornika i zwróciła składki ZUS od zakładu, celem rozliczenia się z podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym .
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) stwierdzam , co następuje: W powyższej kwestii, na gruncie podatku dochodowego zastosowanie znajduje art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowego od osób fizycznych (jedn. tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm). Wynika z niego, że osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (zwane zakładami pracy), które są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w (...)
2011
1
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.