Zajęcie | Interpretacje podatkowe

Zajęcie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zajęcie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jesteśmy Spółką zajmującą się obsługą procesu przyłączania do sieci gazowej.Nasze usługi sprzedajemy Mazowieckiej Spółce Gazownictwa zgodnie ze stawkami ustalonymi w umowie za każde przyłącze. Jednocześnie zgodnie z umową M.S.G. dodatkowo pokrywa ponoszone przez nas opłaty za zajęcie pasa drogowego. Opłaty te płacimy zgodnie z decyzjami wydawanymi przez Burmistrzów Miast lub Urzędy Gmin.
Nasze pytanie dotyczy sposobu przenoszenia tych opłat na M.S.G. - czy powinna być to nota obciążeniowa czy może faktura VAT a jeśli tak czy refakturuując te opłaty powinniśmy je opodatkować i jaką stawką ?
Fragment:
(...) związana z dostawą lub świadczeniem usług. Z cytowanych przepisów wynika, iż aby mogła być mowa o opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi dojść do świadczenia. W przypadku więc przenoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na Mazowiecką Spółkę Gazownictwa nie ma mowy o jakimkolwiek świadczeniu na jego rzecz. Czynność pieniężna stanowi czynność techniczną . W świetle powyższego w ocenie Naczelnika obciążenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa opłatą za zajęcie pasa drogowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie jest czynnością wymienioną w art. 5 i 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm. ). Czynnosć ta, jako nie podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług winna być udokumentowana innym dokumentem niż fakturą VAT zarezerwowaną dla dokumentowania czynności z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług , np. notą obciążeniową . W (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy pobierane opłaty za czasowe zajęcie pasa ruchu drogowego są zwolnione od podatku od towarów i usług?.
Czy pobieranie opłaty z tytułu parkowania w strefie płatnego parkowania są zwolnione od podatku VAT?
Fragment:
(...) (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.) jak również pobieranie opłaty parkingowej za postój w strefie parkowania na podstawie art. 13 ust. 1 ww. ustawy należy między innymi do Prezydenta Miasta jako zarządcy drogi oraz zarządu drogi jako jednostek organizacyjnych podległych Prezydentowi. Administrowanie drogami publicznymi, w tym wprowadzanie określonych zakazów i wyznaczanie "stref parkowania", w których za postój pojazdów pobierana jest opłata drogowa, pobieranie opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego - zaliczyć należy do czynności administracyjnych w zakresie prawa publicznego realizowane przez ustawowo wyznaczone organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy. Zatem, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie realizowanych przez (...) zadań administracyjnych, do których został on zobligowany przepisami prawa Zarząd ten nie jest podatnikiem VAT, co skutkuje brakiem jednego z niezbędnych elementów (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności polegające na wydawaniu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w drodze decyzji administracyjnej?
Fragment:
(...) wydawana przez organy władzy publicznej lub urzędy obsługujące te organy na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, a w przypadku gdy przedmiotowa decyzja będzie wydawana przez jednostkę samorządu terytorialnego – czynność ta będzie zwolniona od podatku.” W świetle zatem zaprezentowanego powyżej stanowiska Ministra Finansów uznać należy, że na podstawie § 8 ust. 1 pkt 13 w/w rozporządzenia odpłatne wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w drodze decyzji administracyjnej jako czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami (ustawa o drogach publicznych), wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W świetle powyższego, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zajęcie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.