Zajęcie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zajęcie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Jesteśmy Spółką zajmującą się obsługą procesu przyłączania do sieci gazowej.Nasze usługi sprzedajemy Mazowieckiej Spółce Gazownictwa zgodnie ze stawkami ustalonymi w umowie za każde przyłącze. Jednocześnie zgodnie z umową M.S.G. dodatkowo pokrywa ponoszone przez nas opłaty za zajęcie pasa drogowego. Opłaty te płacimy zgodnie z decyzjami wydawanymi przez Burmistrzów Miast lub Urzędy Gmin.
Nasze pytanie dotyczy sposobu przenoszenia tych opłat na M.S.G. - czy powinna być to nota obciążeniowa czy może faktura VAT a jeśli tak czy refakturuując te opłaty powinniśmy je opodatkować i jaką stawką ?

Fragment:

(...) związana z dostawą lub świadczeniem usług. Z cytowanych przepisów wynika, iż aby mogła być mowa o opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi dojść do świadczenia. W przypadku więc przenoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na Mazowiecką Spółkę Gazownictwa nie ma mowy o jakimkolwiek świadczeniu na jego rzecz. Czynność pieniężna stanowi czynność techniczną . W świetle powyższego w ocenie Naczelnika obciążenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa opłatą za zajęcie pasa drogowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie jest czynnością wymienioną w art. 5 i 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm. ). Czynnosć ta, jako nie podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług winna być udokumentowana innym dokumentem niż fakturą VAT zarezerwowaną dla dokumentowania czynności z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług , np. notą obciążeniową . W (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy pobierane opłaty za czasowe zajęcie pasa ruchu drogowego są zwolnione od podatku od towarów i usług?.
Czy pobieranie opłaty z tytułu parkowania w strefie płatnego parkowania są zwolnione od podatku VAT?

Fragment:

(...) (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.) jak również pobieranie opłaty parkingowej za postój w strefie parkowania na podstawie art. 13 ust. 1 ww. ustawy należy między innymi do Prezydenta Miasta jako zarządcy drogi oraz zarządu drogi jako jednostek organizacyjnych podległych Prezydentowi. Administrowanie drogami publicznymi, w tym wprowadzanie określonych zakazów i wyznaczanie "stref parkowania", w których za postój pojazdów pobierana jest opłata drogowa, pobieranie opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego - zaliczyć należy do czynności administracyjnych w zakresie prawa publicznego realizowane przez ustawowo wyznaczone organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy. Zatem, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie realizowanych przez (...) zadań administracyjnych, do których został on zobligowany przepisami prawa Zarząd ten nie jest podatnikiem VAT, co skutkuje brakiem jednego z niezbędnych elementów (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności polegające na wydawaniu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w drodze decyzji administracyjnej?

Fragment:

(...) wydawana przez organy władzy publicznej lub urzędy obsługujące te organy na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, a w przypadku gdy przedmiotowa decyzja będzie wydawana przez jednostkę samorządu terytorialnego – czynność ta będzie zwolniona od podatku.” W świetle zatem zaprezentowanego powyżej stanowiska Ministra Finansów uznać należy, że na podstawie § 8 ust. 1 pkt 13 w/w rozporządzenia odpłatne wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w drodze decyzji administracyjnej jako czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami (ustawa o drogach publicznych), wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W świetle powyższego, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w (...)