Zagraniczne osoby prawne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zagraniczne osoby prawne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym dochody osiągnięte przez holenderską spółkę z ty-tułu udziału w zyskach osoby prawnej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Spółka z o.o. zamierza po 1 maja 2004r. wypłacić swojemu udziałowcowi (zagranicznej osobie prawnej z siedzibą w Holandii) zysk wypracowany za rok obrotowy 2003 w formie dywidendy. Zagraniczna osoba prawna, mająca siedzibę w Holandii, posiada nieprzerwanie od dnia kwietnia 2001r. 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki, a ponadto – zgodnie z certyfikatem rezydencji podatkowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w Holandii. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., nr 54, poz. 654 ze zm.) obowiązującą od dnia 1 maja 2004r 1.Podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się w wysokości 19 % uzyskanego przychodu. Podatek dochodowy od (...)

2011
1
lut

Istota:

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowisko spółki przedstawione we wniosku z dnia 03.01.2005 r. który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 10.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej właściwości miejscowej oraz stawki podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu uzyskiwanego na terytorium Polski przez zagraniczną osobę prawną jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10.01.2005 r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 16.02.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały (...)