Zagraniczna osoba fizyczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zagraniczna osoba fizyczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy zagraniczna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Fragment:

(...) - zagra-nicznych osób prawnych, zagranicznych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz zagranicznych osób fizycznych, prowadzących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność osobiście, przez osobę upoważnioną, przy pomocy pracowników – w odniesie-niu do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez względu na wielkość przychodów. Zatem z treści przytoczonych wyżej przepisów i przedstawionego stanu faktycznego wy-nika, że jako zagraniczna osoba fizyczna wnioskodawca zobowiązany będzie do zaprowa-dzenia ksiąg rachunkowych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wynagrodzenie wypałacane osobie zagranicznej z tytułu pełnionej funkcji w zarządzie Spółki zaliczane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, a w razie uznania, że wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy po stronie Spółki zaistnieje konieczność rozliczenia VAT na zasadzie importu usług?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 27 września 2005 r., doręczonego do tut. Urzędu 30.09.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskodawca następująco opisuje stan faktyczny: członkiem zarządu Spółki jest osoba posiadająca miejsce rezydencji podatkowej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (osoba zagraniczna). Na mocy uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, osobie tej przyznano wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w zarządzie. Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynagrodzenie to zaliczane jest do przychodów z działalności (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy osoba zagraniczna na stałe zamieszkała w Niemczech, posiadająca obywatelstwo niemieckie i polskie, prowadząca działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ma prawo do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czy też jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Fragment:

(...) P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 i art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 12 czerwca 2006 r., który wpłynął do tutejszego organu podatkowego w dniu 14 czerwca 2006 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości wyboru rodzaju ksiąg podatkowych do ewidencjonowania zdarzeń związanych z prowadzoną przez osobę zagraniczną działalnością gospodarczą, a w szczególności prawa do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów stwierdza, że stanowisko zawarte we wniosku jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Zgodnie z przepisem art. 14a §1 ww. Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości m.in. naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i (...)

2011
1
kwi

Istota:

1.Czy wnioskodawca jest osobą zagraniczną w rozumieniu polskiego prawa?
2.Czy w związku z przystąpieniem wnioskodawcy do ... Spółka jawna, spółka ta musi zmienić formę ewidencji na księgi handlowe?
3.Naczelnik którego urzędu skarbowego jest właściwy dla opodatkowania wnioskodawcy podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
4.Czy wnioskodawca podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Postanowienie . Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t.Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 14.11.2006 r. (data wpływu do Urzędu 16.11.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie :1.Czy wnioskodawca jest osobą zagraniczną w rozumieniu polskiego prawa?2.Czy w związku z przystąpieniem wnioskodawcy do ... Spółka jawna, spółka ta musi zmienić formę ewidencji na księgi handlowe?3.Naczelnik którego urzędu skarbowego jest właściwy dla opodatkowania wnioskodawcy podatkiem dochodowym od osób fizycznych?4.Czy wnioskodawca podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych? Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicachstwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe . UZASADNIENIE . W dniu 16.11.2006r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy umowa o udzielenie gwarancji bankowej między Spółką mającą siedzibę w Polsce a osobą fizyczną zagraniczną rodzi obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w momencie zawierania takiej umowy ?

Fragment:

(...) 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399) po rozpatrzeniu wniosku firmy z dnia 06.01.2006 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Spółki , zgodnie z którym umowa o udzielenie gwarancji bankowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca w piśmie, przedstawił następujący stan faktyczny. Zagraniczna osoba fizyczna udzieli na rzecz Spółki gwarancji bankowej z banku zagranicznego. Gwarancja ta wykorzystana będzie w działalności firmy jako zabezpieczenie pod otwieranie w banku akredytyw. Spółka zwróci koszty poniesione przez osobę fizyczną zagraniczną z tytułu udzielenia gwarancji. W celu zakwalifikowania usługi firma wystąpiła do Urzędu Statystycznego o określenie kodu statystycznego. W odpowiedzi otrzymała informację, że zgodnie z PKWiU usługa polegająca na (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy obowiazek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20% przychodu naleznego z tyt. wyk. obowiązkow członka zarządu polskiej sp. na podstawie powołania, od wynagrodzenia wypłacanego przez sp.zagraniczną obosie podlegającej ograniczonemu obow. podat.powstaje w miesiacu następującym po miesiącu wypłatywynagrodzenia czy tez z chwilą złożenia zeznania rocznego w terminie ustawowym?

Fragment:

(...) Jak wynika z Pana wniosku jest Pan obywatelem Stanów Zjednoczonych i przebywa Pan w Polsce czasowo. Deklaruje Pan, że ośrodek interesów życiowych jak również zamiar stałego pobytu koncentruje się w USA. W związku z powyższym podlega Pan w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W 2005r. wykonuje Pan w Polsce obowiązki na podstawie uchwały powołującej na członka zarządu X Polska Sp. z o.o. Pana wynagrodzenie za pełnienie w/w obowiązków jest wypłacane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki X Polska Sp. z o.o. przez N.-spółkę utworzoną wg prawa amerykańskiego, posiadającą siedzibę w USA. W myśl art.3 ust. 2a ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy zagraniczna osoba fizyczna- Włoch - mająca miejsce zamieszkania we Włoszech, a czasowe w Polsce ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe, czy też podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Fragment:

(...) - zagranicznych osób prawnych, zagranicznych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz zagranicznych osób fizycznych, prowadzących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność osobiście, przez osobę upoważnioną, przy pomocy pracowników - w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez względu na wielkość przychodów.Zatem z treści przytoczonych wyżej przepisów i przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jako zagraniczna osoba fizyczna zobowiązany będzie Pan do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych, w których prowadzone zapisy mają zapewnić ustalenie dochodu, (straty), podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego za rok podatkowy. W tym stanie rzeczy stanowisko podatnika uznaje się za nieprawidłowe. (...)

2011
1
mar

Istota:

Gdzie i w jaki sposób osoby zagraniczne zaproszone do Polski w celu wygłoszenia wykładu, przeprowadzenia szkolenia, które wykonują w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w swoim kraju, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko Pani X w zakresie podatku dochodowego, przedstawione we wniosku z dnia 01.07.2005r., które wpłynęło w dniu 04.07.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu z tytułu świadczenia usług przez zagraniczny podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04.07.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 22.08.2005r. i 01.09.2005r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne zostały uzupełnione pismem z dnia (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podlegają zwolnieniu zagraniczni udziałowcy Spółki ze zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ?

Fragment:

(...) Postanowienie Działając na podstawie art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki, dotyczące zwolnienia zagranicznego udziałowca Spółki ze zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, opisane w piśmie z dnia 27 kwietnia 2005 r. L.dz. 169/04/05 nie jest prawidłowe. Uzasadnienie Pismem z dnia 27 kwietnia 2005 r. L.dz. 169/04/05, uzupełnionym pismem L.dz. 218/06/05 z dnia 2 czerwca 2005 r., Spółka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, dotyczącą następującego stanu faktycznego: Spółka istnieje od 1994 roku. Jednym z udziałowców Spółki jest nierezydent - czeska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadająca 49% (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy dochód może być obniżony o wysokość składki ubezpieczenia zapłaconego w Austrii?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 17.12.2003 r. (data wpływu do tut. Organu 18.12.2003 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii prawa do obniżenia w 2004 r. podstawy obliczenia podatku o kwoty składek na ubezpieczenie społeczne zapłacone w Austrii wyjaśnia: W związku ze zmianą ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami), począwszy od 01.01.2004 r., art. 26, ust. 1, pkt 2 tej ustawy obowiązywał będzie w następującym brzmieniu: Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24, ust. 3, art. 28 – 30 oraz art. 30a – 30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24, ust. 1, 2, 4, 4a – 4e, ust. 5c, 6, 8, ust. 10 – 12 lub art. (...)