ITPB3/423-573/14/KK | Interpretacja indywidualna

Czy powyżej opisane wydatki na utworzenie terenu zieleni będą zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów Wnioskodawcy?
ITPB3/423-573/14/KKinterpretacja indywidualna
  1. koszty pośrednie
  2. potrącalność kosztów
  3. zagospodarowanie terenów zielonych
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów wydatków na utworzenie terenu zieleni - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów wydatków na utworzenie terenu zieleni.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą polegającą w przeważającej części na produkcji i sprzedaży opon samochodowych oraz komponentów do tych wyrobów.

Wnioskodawca - w ramach prowadzonej działalności - prowadzi również proces inwestycyjny, polegający m.in. na budowie nowej hali produkcyjnej, w której docelowo będą produkowane opony.

Po zakończeniu budowy nowej hali produkcyjnej pozostanie pusty, niezagospodarowany plac. Obok tego placu jest zbiornik retencyjny. Spółka zamierza na tym pustym placu i nad zbiornikiem retencyjnym uporządkować teren i wykonać tzw. teren zielony.

Zagospodarowanie terenu zielenią będzie obejmować: zieleń (trawniki, kwietniki, krzewy i drzewa), skwerek i ścieżki oraz ławki, oświetlenie (lampy) i rzeźba (makieta) opony z wodotryskiem.

Wartość szacunkowa wydatków na to przedsięwzięcie wynosi około 250 tys. zł; natomiast powierzchnia terenu przewidzianego do zagospodarowania lub modyfikacji to ok. 725 m2. |

Teren nad zbiornikiem retencyjnym jest oświetlony i wszystkie niezbędne instalacje są dostępne. Planowany do utworzenia teren zielony to teren wewnętrzny Wnioskodawcy.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie terenu obok nowej inwestycji (po oddaniu do użytkowania), zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem retencyjnym oraz poprawa stanu estetycznego terenu. Wprowadzenie zieleni wewnątrz terenów produkcyjnych ma również na celu zapewnienie przyjemnego środowiska w otoczeniu pracowników a tym samym wprowadzenie ich w dobry nastrój, który pośrednio przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy i w konsekwencji zapewni zwiększenie przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy powyżej opisane wydatki na utworzenie terenu zieleni będą zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty urządzenia terenu zielonego na terenie (wewnątrz siedziby) Spółki, jako koszty pośrednio związane z uzyskaniem przychodów, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wydatki te poniesione będą po zakończeniu inwestycji i nie powiększą wartości środka trwałego (hali produkcyjnej). Tak więc nie będą stanowiły wydatków na ulepszenie środków trwałych. Ponadto obiekty powstałe w wyniku planowanego przedsięwzięcia będą tzw. obiektami małej architektury - dlatego również nie będą stanowiły środków trwałych.

Działania Spółki nie mają na celu stworzenia efektu ekskluzywności bądź wytworności dlatego nie należy ich traktować jako reprezentacji - przedsięwzięcie ma jedynie na celu utrzymanie nieruchomości w odpowiednim porządku, a także poprawę stanu technicznego i estetycznego. Poza tym teren na którym planowane jest utworzenie obszaru zieleni, położony jest wewnątrz Spółki - pomiędzy halami produkcyjnymi i jest dostępny wyłącznie dla pracowników Spółki.

W związku z powyższym wydatki poniesione na urządzenie terenów zielonych - zdaniem Wnioskodawcy - winny być rozliczone jako koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) - kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacją, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu, a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem, a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy. W oparciu

o kryterium stopnia tego powiązania ustawodawca wyróżnia koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodami i inne niż bezpośrednio z nimi związane, których nie można wprost przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

Zatem, aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki:

  • został poniesiony przez podatnika
  • jest definitywny, a więc bezzwrotny,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy, stanowić mogą koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca – w ramach prowadzonej działalności - buduje nową halę produkcyjną, w której docelowo będą produkowane opony. Po zakończeniu budowy pozostanie pusty, niezagospodarowany plac, obok którego znajduje się zbiornik retencyjny. Spółka zamierza na tym pustym placu i nad zbiornikiem retencyjnym uporządkować teren i wykonać tzw. teren zielony.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie terenu obok nowej inwestycji (po oddaniu do użytkowania), zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem retencyjnym oraz poprawa stanu estetycznego terenu. Wprowadzenie zieleni wewnątrz terenów produkcyjnych ma również na celu zapewnienie przyjemnego środowiska w otoczeniu pracowników a tym samym wprowadzenie ich w dobry nastrój, który pośrednio przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy i w konsekwencji zapewni zwiększenie przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym w pierwszej kolejności należy ustalić, czy wydatki na zagospodarowanie terenów zielonych należy zaliczyć do wartości początkowej środków trwałych, bowiem wydatków inwestycyjnych nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych); mogą one jedynie zostać odniesione w ciężar kosztów uzyskania przychodów w sposób pośredni poprzez odpisy amortyzacyjne.

Zasady ustalania przez podatników wartości początkowej składników majątku określa art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w zależności od sposobu nabycia, rodzaju składnika majątku oraz okoliczności modyfikujących wielkość wartości początkowej. W tym miejscu należy również odwołać się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (Dz. U. Nr 242, poz. 1622), w którym stwierdzono, że w skład budynku jako pojedynczego obiektu wlicza się tzw. obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie itp. Wydatki na powstanie ww. obiektów pomocniczych zwiększają zatem wartość początkową nowo wybudowanego budynku. Natomiast wydatków poniesionych na zagospodarowanie terenów zielonych nie można zakwalifikować jako wydatków na powstanie obiektu pomocniczego.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zagospodarowanie terenów zielonych jako niezwiązane z budową hali produkcyjnej do produkcji opon, nie podlegają uwzględnieniu w wartości początkowej składnika majątku trwałego. Mają one na celu utrzymanie stanu technicznego i estetycznego terenu. Zatem wydatki te, jako koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, stanowią koszty uzyskania przychodów podlegające potrąceniu na zasadach określonych w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d tej ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. W myśl art. 15 ust. 4e tej ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f–4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Podsumowując, wydatki Wnioskodawcy na utworzenie i zagospodarowanie terenów zieleni w związku z realizacją inwestycji w postaci budowy hali produkcyjnej do produkcji opon, stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty pośrednie
IBPB-1-2/4510-307/15/AP | Interpretacja indywidualna

potrącalność kosztów
IBPBI/2/423-988/10/CzP | Interpretacja indywidualna

zagospodarowanie terenów zielonych
ITPP1/443-882/13/JJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.