Zagospodarowanie terenów zielonych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zagospodarowanie terenów zielonych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
wrz

Istota:

Możliwość odzyskania podatku w związku z realizacją zadania.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia – brak daty (data wpływu 25 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją zadania pn. „ Zagospodarowanie terenów zielonych (...) ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją zadania pn. „ Zagospodarowanie terenów zielonych (...) ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca (dalej zwane: Zainteresowany) w miesiącu lipcu 2018 r. zrealizowało zadanie pod nazwą „ Zagospodarowanie terenów zielonych (...) ”, współfinansowane w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 6 lutego 2018 r. pomiędzy Województwem, a Wnioskodawcą została zawarta umowa o przyznanie pomocy na dofinansowanie powyższego zadania. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, nawierzchni piaskowej, trawnika, ogrodzenia, małej architektury, elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz montaż punktu oświetlenia hybrydowego. Z utworzonego dzięki realizacji przedmiotowego zadania ogólnodostępnego miejsca bezpłatnie mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy.

2017
4
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanych przez Wnioskodawcę usług wykonania terenów zielonych.

Fragment:

Wymienione usługi klasyfikowane zostały w grupowaniu PKWiU 81.30.10.0 jako usługi związane z zagospodarowanie terenów zielonych. W związku z powyższym zadano pytanie czy wykonując usługi, polegające na zagospodarowaniu terenów zielonych w ramach kontraktów budowlanych przebudowy ulic, wykonania tuneli, budowy infrastruktury drogowej wymienione usługi powinny być opodatkowane stawką podatku 23% właściwą dla robót budowlanych, czy stawką podatku 8% jako usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych wg PKWiU 81.30.10.0. Wojewódzki Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, że zarówno roboty budowlane, jak i przedmiotowe prace (wykonanie gospodarki drzewnej) mają charakter samoistny, ponieważ mogą być realizowane niezależnie i traktowane rozłącznie, co nie wpływa na istotę żadnego z nich. Czynności te nie są ze sobą tak ściśle powiązane, aby nie było możliwe ich wyodrębnienie, jako dwóch niezależnych od siebie czynności, bowiem usługa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych jest wykonywana przez inny podmiot, a zakres prac został określony w odrębnej umowie. Z orzeczenia Sądu należałoby więc wnioskować, że usługi związane z pracami budowlanymi (roboty ziemne) należy opodatkować stawką 23%, a prace w zakresie zagospodarowania terenu stawką 8%.

2015
3
paź

Istota:

Czy powyżej opisane wydatki na utworzenie terenu zieleni będą zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów Wnioskodawcy?

Fragment:

Natomiast wydatków poniesionych na zagospodarowanie terenów zielonych nie można zakwalifikować jako wydatków na powstanie obiektu pomocniczego. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zagospodarowanie terenów zielonych jako niezwiązane z budową hali produkcyjnej do produkcji opon, nie podlegają uwzględnieniu w wartości początkowej składnika majątku trwałego. Mają one na celu utrzymanie stanu technicznego i estetycznego terenu. Zatem wydatki te, jako koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, stanowią koszty uzyskania przychodów podlegające potrąceniu na zasadach określonych w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 15 ust. 4d tej ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. W myśl art. 15 ust. 4e tej ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania (...)

2014
25
lut

Istota:

Usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 81.30.10.0 są opodatkowane wg stawki 8%.

Fragment:

Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2013 r. (data wpływu 2 września 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podatku VAT dla usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 września 2013 r. został złożony wniosek, o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podatku VAT dla usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka będzie świadczyła usługi polegające na: wykonaniu mineralizacji istniejących pasów przeciwpożarowych, wzdłuż linii kolejowych na terenie Zakładów ...., pasów w lasach, przy drogach, na granicy zalesień; wykonaniu pasów przeciwpożarowych w pasach drogowych, kolejowych, w lasach; wycinkę drzew samosiejek i krzewów, drzew do lat 10 w pasach linii kolejowych, autostrad, brzegów dróg wodnych. Usługi świadczone będą dla różnych podmiotów między innymi na terenach gminnych, miejskich, użyteczności publicznej, u osób prywatnych, na terenach przemysłowych oraz na terenach będących pod zarządem wspólnot i spółdzielni. Przedmiotowe usługi zostały sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 81.30.10.0 - usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni.

2012
14
lis

Istota:

Czy wydatki ponoszone na porządkowanie placu budowy, nasadzenie zieleni i ukształtowanie terenu na terenie Zakładu stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia czy o wartość tych wydatków należy zwiększyć już oddane do użytkowania środki trwałe?

Fragment:

Zatem, koszty poniesione przez Wnioskodawcę na zagospodarowanie terenów zielonych (uporządkowanie placu budowy, nasadzenie zieleni i ukształtowanie terenu) jako niezwiązane z budową zakładu, bądź też jego ulepszeniem, nie mogą zostać uwzględnione w wartości początkowej tej inwestycji (lub podnieść jej wartość początkową jako ulepszenie). Odnosząc powyższe do analizowanego stanu faktycznego wskazać należy, wydatki poniesione przez Spółkę na zagospodarowanie zieleni wokół zakładu, jeżeli mają na celu utrzymanie stanu technicznego i estetycznego terenu, jako koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami stanowić będą koszty uzyskania przychodów stosownie do postanowień przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 15 ust. 4d ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. W myśl art. 15 ust. 4e tej (...)

2011
1
paź

Istota:

Możliwość zastosowania stawki 8% przy świadczeniu usługi zagospodarowania terenów zielonych PKWiU 81.30.10.0

Fragment:

(...) zagospodarowaniem terenów zielonych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 stycznia 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony przez Wnioskodawcę pismem z dnia 11 marca 2011r. (data wpływu 15 marca 2011r.). W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca będzie świadczyć usługi polegające na konserwacji terenów zieleni (pielęgnacji, koszeniu, pieleniu, nawożeniu, itp.) oraz dokonywaniu nasadzeń na zlecenie lub w oparciu o projekt zagospodarowania terenów zieleni. Usługi świadczone będą zgodnie z numerem PKD 81.30.Z dla różnych podmiotów m.in. na terenach zieleni miejskiej (gminnych lub miejskich), użyteczności publicznej, u osób prywatnych, na trenerach przemysłowych oraz terenach będących pod zarządem wspólnot lub spółdzielni. Wnioskodawca w piśmie uzupełniającym do ww. wniosku oświadczył, iż przedmiotowe usługi zostały sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 81.30.10.0.

2011
1
wrz

Istota:

Zaliczenie w koszty uzyskania przychodów wydatków zagospodarowanie terenów zielonych

Fragment:

Biura 27 maja 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości i sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatkó1)w poniesionych na zagospodarowanie terenów zielonych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 maja 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości i sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatkó2)w poniesionych na zagospodarowanie terenów zielonych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka jawna prowadzi inwestycje na zakupionej przez siebie działce (budowa siedziby firmy). Obok szeregu kosztów związanych z wykonywanymi pracami budowlanymi, Spółka poniosła wydatki na zagospodarowanie terenów zielonych wokół powstającego obiektu. Objęły one w szczególności takie czynności jak: dowóz ziemi, plantowanie, nasadzanie drzew, krzewów. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wydatki na zagospodarowanie terenów zielonych wokół powstającego obiektu powinny zwiększać wartość inwestycji poprzez przypisanie ich do budynku, budowli... Czy można je w całości zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w dacie poniesienia, czy też należy je rozliczyć w czasie (poprzez rozliczenie międzyokresowe kosztów)...

2011
1
wrz

Istota:

Usługi o PKWiU 01.41.12 są opodatkowane 7% stawką VAT

Fragment:

Jak wynika z PKWiU stosowanej dla celów podatku VAT, do symbolu 01.41.12-00.00 zaklasyfikowano „ Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych ”. Wobec powyższego, jeśli świadczone przez Wnioskodawcę usługi faktycznie są zaklasyfikowane do grupowania PKWiU o symbolu 01.41.12-00.00 „ Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych ”, to zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z poz. 135 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 7%. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Na marginesie należy zaznaczyć, że obowiązek przedstawienia organom podatkowym prawidłowej klasyfikacji dla sprzedawanych towarów należy do podatnika, który ponosi również odpowiedzialność za nieprawidłowo dokonaną klasyfikację. Wskazuje się, że tut. organ nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów i usług, ani też weryfikacji wskazanych przez Wnioskodawcę klasyfikacji, w związku z tym, niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie przy założeniu, że grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę w zdarzeniu przyszłym jest prawidłowe. Interpretacja niniejsza traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji świadczonych usług) lub zmiany stanu prawnego.

2011
1
sie

Istota:

Czy zakup drzew iglastych przeznaczonych na obsadzenie gruntu wokół budowanego obiektu stanowi koszt uzyskania dochodu (winno być przychodu) w momencie poniesienia tego wydatku?

Fragment:

Co za tym idzie wydatków na architekturę zieleni nie należy zaliczać do wartości początkowej budynku mimo ich bezpośredniego odniesienia do niego. Wydatki te więc mogą być kosztami uzyskania przychodów na zasadach ogólnych określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powołany art. 15 ust. 1 określa, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Wydatki na architekturę zieleni nie są wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy. Wydatki te co do zasady mają na celu utrzymanie stanu estetycznego budynku i terenu wokół niego. Rezultat uzyskany poprzez poniesienie wydatków na architekturę zieleni ma za zadanie pozytywne oddziaływanie na potencjalnych klientów, a tym samym zachęcać ich do korzystania z usług oferowanych przez Spółkę. Tym samym jako koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami będą stanowić koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Spółki nie można także uznać, że wydatki na zieleń stanowią „ ulepszenie ” gruntu jako takiego. Co prawda, w świetle prawa cywilnego rośliny zakorzenione w gruncie stanowią część składową tego gruntu jednakże nasadzenie zieleni nie można uznać za „ przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację ” gruntu.

2011
1
cze

Istota:

Czy faktury za ww. prace na terenie otaczającym pawilon Wnioskodawca może zaliczyć w koszty firmy czy muszą być zaliczone w podniesieniu wartości budynku i amortyzowane?

Fragment:

(...) zagospodarowanie terenów zielonych - uporządkowanie terenu wokół budynku, stanowią koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia pod warunkiem, że zagospodarowanie terenu nie będzie odbiegało od zwyczajowo przyjętych norm w danej branży i okolicy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).