Zagospodarowanie terenów zielonych | Interpretacje podatkowe

Zagospodarowanie terenów zielonych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zagospodarowanie terenów zielonych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy powyżej opisane wydatki na utworzenie terenu zieleni będą zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów Wnioskodawcy?
Fragment:
Natomiast wydatków poniesionych na zagospodarowanie terenów zielonych nie można zakwalifikować jako wydatków na powstanie obiektu pomocniczego. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zagospodarowanie terenów zielonych jako niezwiązane z budową hali produkcyjnej do produkcji opon, nie podlegają uwzględnieniu w wartości początkowej składnika majątku trwałego. Mają one na celu utrzymanie stanu technicznego i estetycznego terenu. Zatem wydatki te, jako koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, stanowią koszty uzyskania przychodów podlegające potrąceniu na zasadach określonych w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 15 ust. 4d tej ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. W myśl art. 15 ust. 4e tej ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania (...)
2015
3
paź

Istota:
Usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 81.30.10.0 są opodatkowane wg stawki 8%.
Fragment:
Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2013 r. (data wpływu 2 września 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podatku VAT dla usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 września 2013 r. został złożony wniosek, o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podatku VAT dla usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka będzie świadczyła usługi polegające na: wykonaniu mineralizacji istniejących pasów przeciwpożarowych, wzdłuż linii kolejowych na terenie Zakładów ...., pasów w lasach, przy drogach, na granicy zalesień; wykonaniu pasów przeciwpożarowych w pasach drogowych, kolejowych, w lasach; wycinkę drzew samosiejek i krzewów, drzew do lat 10 w pasach linii kolejowych, autostrad, brzegów dróg wodnych. Usługi świadczone będą dla różnych podmiotów między innymi na terenach gminnych, miejskich, użyteczności publicznej, u osób prywatnych, na terenach przemysłowych oraz na terenach będących pod zarządem wspólnot i spółdzielni. Przedmiotowe usługi zostały sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 81.30.10.0 - usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni.
2014
25
lut

Istota:
Czy wydatki ponoszone na porządkowanie placu budowy, nasadzenie zieleni i ukształtowanie terenu na terenie Zakładu stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia czy o wartość tych wydatków należy zwiększyć już oddane do użytkowania środki trwałe?
Fragment:
Zatem, koszty poniesione przez Wnioskodawcę na zagospodarowanie terenów zielonych (uporządkowanie placu budowy, nasadzenie zieleni i ukształtowanie terenu) jako niezwiązane z budową zakładu, bądź też jego ulepszeniem, nie mogą zostać uwzględnione w wartości początkowej tej inwestycji (lub podnieść jej wartość początkową jako ulepszenie). Odnosząc powyższe do analizowanego stanu faktycznego wskazać należy, wydatki poniesione przez Spółkę na zagospodarowanie zieleni wokół zakładu, jeżeli mają na celu utrzymanie stanu technicznego i estetycznego terenu, jako koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami stanowić będą koszty uzyskania przychodów stosownie do postanowień przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 15 ust. 4d ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. W myśl art. 15 ust. 4e tej (...)
2012
14
lis

Istota:
Możliwość zastosowania stawki 8% przy świadczeniu usługi zagospodarowania terenów zielonych PKWiU 81.30.10.0
Fragment:
(...) zagospodarowaniem terenów zielonych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 stycznia 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony przez Wnioskodawcę pismem z dnia 11 marca 2011r. (data wpływu 15 marca 2011r.). W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca będzie świadczyć usługi polegające na konserwacji terenów zieleni (pielęgnacji, koszeniu, pieleniu, nawożeniu, itp.) oraz dokonywaniu nasadzeń na zlecenie lub w oparciu o projekt zagospodarowania terenów zieleni. Usługi świadczone będą zgodnie z numerem PKD 81.30.Z dla różnych podmiotów m.in. na terenach zieleni miejskiej (gminnych lub miejskich), użyteczności publicznej, u osób prywatnych, na trenerach przemysłowych oraz terenach będących pod zarządem wspólnot lub spółdzielni. Wnioskodawca w piśmie uzupełniającym do ww. wniosku oświadczył, iż przedmiotowe usługi zostały sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 81.30.10.0.
2011
1
paź

Istota:
Zaliczenie w koszty uzyskania przychodów wydatków zagospodarowanie terenów zielonych
Fragment:
Biura 27 maja 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości i sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatkó1)w poniesionych na zagospodarowanie terenów zielonych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 maja 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości i sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatkó2)w poniesionych na zagospodarowanie terenów zielonych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka jawna prowadzi inwestycje na zakupionej przez siebie działce (budowa siedziby firmy). Obok szeregu kosztów związanych z wykonywanymi pracami budowlanymi, Spółka poniosła wydatki na zagospodarowanie terenów zielonych wokół powstającego obiektu. Objęły one w szczególności takie czynności jak: dowóz ziemi, plantowanie, nasadzanie drzew, krzewów. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wydatki na zagospodarowanie terenów zielonych wokół powstającego obiektu powinny zwiększać wartość inwestycji poprzez przypisanie ich do budynku, budowli... Czy można je w całości zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w dacie poniesienia, czy też należy je rozliczyć w czasie (poprzez rozliczenie międzyokresowe kosztów)...
2011
1
wrz

Istota:
Usługi o PKWiU 01.41.12 są opodatkowane 7% stawką VAT
Fragment:
Jak wynika z PKWiU stosowanej dla celów podatku VAT, do symbolu 01.41.12-00.00 zaklasyfikowano „ Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych ”. Wobec powyższego, jeśli świadczone przez Wnioskodawcę usługi faktycznie są zaklasyfikowane do grupowania PKWiU o symbolu 01.41.12-00.00 „ Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych ”, to zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z poz. 135 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 7%. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Na marginesie należy zaznaczyć, że obowiązek przedstawienia organom podatkowym prawidłowej klasyfikacji dla sprzedawanych towarów należy do podatnika, który ponosi również odpowiedzialność za nieprawidłowo dokonaną klasyfikację. Wskazuje się, że tut. organ nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów i usług, ani też weryfikacji wskazanych przez Wnioskodawcę klasyfikacji, w związku z tym, niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie przy założeniu, że grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę w zdarzeniu przyszłym jest prawidłowe. Interpretacja niniejsza traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji świadczonych usług) lub zmiany stanu prawnego.
2011
1
wrz

Istota:
Czy zakup drzew iglastych przeznaczonych na obsadzenie gruntu wokół budowanego obiektu stanowi koszt uzyskania dochodu (winno być przychodu) w momencie poniesienia tego wydatku?
Fragment:
Co za tym idzie wydatków na architekturę zieleni nie należy zaliczać do wartości początkowej budynku mimo ich bezpośredniego odniesienia do niego. Wydatki te więc mogą być kosztami uzyskania przychodów na zasadach ogólnych określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powołany art. 15 ust. 1 określa, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Wydatki na architekturę zieleni nie są wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy. Wydatki te co do zasady mają na celu utrzymanie stanu estetycznego budynku i terenu wokół niego. Rezultat uzyskany poprzez poniesienie wydatków na architekturę zieleni ma za zadanie pozytywne oddziaływanie na potencjalnych klientów, a tym samym zachęcać ich do korzystania z usług oferowanych przez Spółkę. Tym samym jako koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami będą stanowić koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Spółki nie można także uznać, że wydatki na zieleń stanowią „ ulepszenie ” gruntu jako takiego. Co prawda, w świetle prawa cywilnego rośliny zakorzenione w gruncie stanowią część składową tego gruntu jednakże nasadzenie zieleni nie można uznać za „ przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację ” gruntu.
2011
1
sie

Istota:
Czy faktury za ww. prace na terenie otaczającym pawilon Wnioskodawca może zaliczyć w koszty firmy czy muszą być zaliczone w podniesieniu wartości budynku i amortyzowane?
Fragment:
(...) zagospodarowanie terenów zielonych - uporządkowanie terenu wokół budynku, stanowią koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia pod warunkiem, że zagospodarowanie terenu nie będzie odbiegało od zwyczajowo przyjętych norm w danej branży i okolicy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2011
1
cze

Istota:
Czy całą wykonaną usługę można wykazać na fakturze jako zagospodarowanie terenu zielonego i opodatkować według obniżonej – 7% stawki podatku VAT?
Fragment:
Większość wykonywanych prac mieści się w grupowaniu określonym jako zagospodarowanie terenów zielonych – PKWiU 01.41.12, a tylko część z nich ma inny charakter (np. budowlany), jednak wszystkie dodatkowe prace wykraczające poza grupowane 01.41.12 mają charakter poboczny w stosunku do usługi głównej polegającej na zagospodarowaniu terenu zielonego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy całą wykonaną usługę można wykazać na fakturze jako zagospodarowanie terenu zielonego i opodatkować według obniżonej – 7% stawki podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, cała wykonana usługa zaklasyfikowana powinna zostać do grupowania PKWiU 01.41.12 i opodatkowana 7% stawką VAT. Stanowisko swoje Zainteresowany opiera między innymi na zasadach metodycznych do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, zgodnie z którymi, jeśli usługę na podstawie przeprowadzonej analizy można zaliczyć do dwu lub kilku grupowań, to w przypadku usługi złożonej składającej się z kombinacji różnych czynności, powinna być sklasyfikowana jak gdyby składała się z usługi, która nadaje całości zasadniczy charakter. Za niepodzielnością usługi dla celów podatkowych przemawia również fakt, że jakikolwiek podział miałby charakter sztuczny i polegałby na szacunkowym przyporządkowaniu części niektórych prac do poszczególnych usług (trudno np. ocenić, czy lub w jakim stopniu rozplanowanie ziemi w ogrodzie i wytyczenie ścieżek ma związek z założeniem trawnika, a w jakim stopniu z budową chodnika).
2011
1
cze

Istota:
Czy realizacja wykonanej w 2006 r. usługi w zakresie urządzania zieleni wraz z montażem ławek i ławo - stołów będzie opodatkowana 3 % stawką podatku od towarów i usług?
Fragment:
W powołanym załączniku nr 3 pod pozycją nr 135 zostały wymienione usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt PKWiU ex 01.4.W grupowaniu tym mieszczą się usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych PKW i U 01.41.12 -00.00. W przepisach przejściowych ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, w art. 146 ust. 1 pkt 1 zapisano, iż w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. W powołanym załączniku nr 6 pod poz. 64 wymienione zostały usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt PKWiU ex 01.4. Z powyższego wynika, iż usługi w zakresie zagospodarowania i urządzania zieleni sklasyfikowane PKWiU 014.12 -00.00 opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług, w wysokości 7%, ale przejściowo do dnia 30 kwietnia 2008 r. opodatkowane są 3% stawką podatku od towarów i usług. Z uwagi na to, iż jednym z elementów usługi z zakresu urządzania zieleni, są ławki z bali i ławo - stoły jako nieodłączny element wyposażenia terenu rekreacyjnego które zostały zakupione z 22% stawką podatku od towarów i usług, to całość wymienionej usługi winna być opodatkowana 3% stawką podatku od towarów i usług wraz z zamontowanymi ławkami i ławo-stołami.
2011
1
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.