Zagospodarowanie przestrzenne | Interpretacje podatkowe

Zagospodarowanie przestrzenne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zagospodarowanie przestrzenne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zastosowanie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2010 r. (data wpływu 18 października 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 stycznia 2011 r. (data wpływu 17 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości jest: prawidłowe - w części dotyczącej możliwości zastosowania zwolnienia od podatku, nieprawidłowe - w części dotyczącej stawki podatku. UZASADNIENIE W dniu 18 października 2010 r. został (...)
2011
1
paź

Istota:
Klasztor nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową parkingu.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2009r. (data wpływu 11 maja 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 maja 2009r. (data wpływu 25 maja 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją zadania pn.: „Budowa parkingu” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 maja 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ustalony przez właściwy organ, z którego wynika przeznaczenie nieruchomości rolnej pod zabudowę zagrodowo mieszkaniową oraz pozytywna, pisemna opinia gminy w sprawie możliwości wykorzystania działki, którą zamierzam nabyć na cele mieszkaniowe, jest wystarczającą przesłanką do skorzystania przez Wnioskodawczynię ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia xx kwietnia 2008 r. (data wpływu xx kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości lokalowej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu xx kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie (...)
2011
1
cze

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania VAT z tyt. nabycia ziemi
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 06 października 2008r. (data wpływu 13 października 2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 01.12.2008r. (data wpływu 04.12.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nabycia nieruchomości – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w (...)
2011
1
cze

Istota:
Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować świadczenie usług związanych z zagospodarowaniem ternów zieleni sklasyfikowane przez urząd statystyczny pod symbolem PKWiU 01.41.12.00 ?
Fragment:
(...) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a par 1 oraz par 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 05.01.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Podatnik dniu 05.01.2006 r., wystąpił do tut. Urzędu Skarbowego z pismem o interpretację dotyczącą zagadnienia:- prawidłowego wystawiania faktury VAT sprzedaży ze stawką 3% VAT stosując odpowiednio symbol PKW i U 01.41.12-00.00 "Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni" Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Wnioskodawca w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług w zakresie zakładania trawników, siania i koszenia (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy przeznaczenie wycofanych środków z kasy mieszkaniowej na nabycie działki położonej na obszarze dla którego nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego nie spowoduje utraty ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śl. stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 19.10.2005 r. (data wpływu 19.10.2005r.), uzupełnionym dnia 16.12.2005, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej: przeznaczenia wycofanych środków z kasy mieszkaniowej na nabycie działki, położonej na obszarze dla którego nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego - nie spowoduje utraty ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej- jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 19.10.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śl. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik podnosi, iż prowadzi inwestycję budowlaną pod nazwą „budynek pensjonatowo-mieszkalny”. Obiekt został sklasyfikowany jako „Budynek o trzech i więcej mieszkaniach” PKOB grupa 112 klasa 1122. Podatnik prosi o wyjaśnienie czy ma prawo do zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7%, która obowiązuje do dnia 31 grudnia 2007 r. w odniesieniu do robót budowlano montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektroenergetyczne, urządzenie i zagospodarowanie terenu, dojazdy, drogi)?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 146 ust 1 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Zgodnie z art. 146 ust. 3 pkt.1 przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a rozumie się: -sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,-urządzenie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturęjeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego. Stosownie do art. 2 pkt. 12 w/w ustawy o podatku od towarów i usług pod pojęciem „obiekty budownictwa mieszkaniowego” – rozumie się budynki (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy ..... Pracownia Urbanistyczna będąca Jednostką organizacyjną Gminy ........... korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przy wykonywaniu prac projektowych na rzecz tej gminy?
Fragment:
(...) Z zapytania wynika, że ......... Pracownia Urbanistyczna świadczy usługi na rzecz Gminy ............ MPU jest jednostką organizacyjną Miasta ............Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 97 poz. 970) zwalnia się od podatku od towarów i usług czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.Zwrócić tu należy jednak uwagę na rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.06.2004r. (Dz. U. nr 145 poz. 1541) zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, które weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 25.06.2004r. Zgodnie z § 1 tego (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.