Zagospodarowanie przestrzenne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zagospodarowanie przestrzenne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2010 r. (data wpływu 18 października 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 stycznia 2011 r. (data wpływu 17 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości jest: prawidłowe - w części dotyczącej możliwości zastosowania zwolnienia od podatku, nieprawidłowe - w części dotyczącej stawki podatku. UZASADNIENIE W dniu 18 października 2010 r. został (...)

2011
1
lip

Istota:

Klasztor nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową parkingu.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2009r. (data wpływu 11 maja 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 maja 2009r. (data wpływu 25 maja 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją zadania pn.: „Budowa parkingu” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 maja 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ustalony przez właściwy organ, z którego wynika przeznaczenie nieruchomości rolnej pod zabudowę zagrodowo mieszkaniową oraz pozytywna, pisemna opinia gminy w sprawie możliwości wykorzystania działki, którą zamierzam nabyć na cele mieszkaniowe, jest wystarczającą przesłanką do skorzystania przez Wnioskodawczynię ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia xx kwietnia 2008 r. (data wpływu xx kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości lokalowej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu xx kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie (...)

2011
1
cze

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania VAT z tyt. nabycia ziemi

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 06 października 2008r. (data wpływu 13 października 2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 01.12.2008r. (data wpływu 04.12.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nabycia nieruchomości – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować świadczenie usług związanych z zagospodarowaniem ternów zieleni sklasyfikowane przez urząd statystyczny pod symbolem PKWiU 01.41.12.00 ?

Fragment:

(...) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a par 1 oraz par 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 05.01.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Podatnik dniu 05.01.2006 r., wystąpił do tut. Urzędu Skarbowego z pismem o interpretację dotyczącą zagadnienia:- prawidłowego wystawiania faktury VAT sprzedaży ze stawką 3% VAT stosując odpowiednio symbol PKW i U 01.41.12-00.00 "Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni" Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Wnioskodawca w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług w zakresie zakładania trawników, siania i koszenia (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy przeznaczenie wycofanych środków z kasy mieszkaniowej na nabycie działki położonej na obszarze dla którego nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego nie spowoduje utraty ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śl. stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 19.10.2005 r. (data wpływu 19.10.2005r.), uzupełnionym dnia 16.12.2005, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej: przeznaczenia wycofanych środków z kasy mieszkaniowej na nabycie działki, położonej na obszarze dla którego nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego - nie spowoduje utraty ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej- jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 19.10.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śl. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik podnosi, iż prowadzi inwestycję budowlaną pod nazwą „budynek pensjonatowo-mieszkalny”. Obiekt został sklasyfikowany jako „Budynek o trzech i więcej mieszkaniach” PKOB grupa 112 klasa 1122. Podatnik prosi o wyjaśnienie czy ma prawo do zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7%, która obowiązuje do dnia 31 grudnia 2007 r. w odniesieniu do robót budowlano montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektroenergetyczne, urządzenie i zagospodarowanie terenu, dojazdy, drogi)?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 146 ust 1 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Zgodnie z art. 146 ust. 3 pkt.1 przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a rozumie się: -sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,-urządzenie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturęjeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego. Stosownie do art. 2 pkt. 12 w/w ustawy o podatku od towarów i usług pod pojęciem „obiekty budownictwa mieszkaniowego” – rozumie się budynki (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy ..... Pracownia Urbanistyczna będąca Jednostką organizacyjną Gminy ........... korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przy wykonywaniu prac projektowych na rzecz tej gminy?

Fragment:

(...) Z zapytania wynika, że ......... Pracownia Urbanistyczna świadczy usługi na rzecz Gminy ............ MPU jest jednostką organizacyjną Miasta ............Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 97 poz. 970) zwalnia się od podatku od towarów i usług czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.Zwrócić tu należy jednak uwagę na rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.06.2004r. (Dz. U. nr 145 poz. 1541) zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, które weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 25.06.2004r. Zgodnie z § 1 tego (...)