Zaginięcie dokumentu | Interpretacje podatkowe

Zaginięcie dokumentu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaginięcie dokumentu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy jest możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatku poniesionego na zakup usług doradczych w razie braku dokumentu faktury lub jej duplikatu.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 12.07.2005r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 13.07.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy jest możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatku poniesionego na zakup usług doradczych w razie braku dokumentu faktury lub jej duplikatu, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - uznać stanowisko Strony za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Spółka nabyła usługi doradcze od osoby fizycznej - podatnika podatku VAT. Z tego tytułu usługodawca wystawił fakturę VAT, która zaginęła w Spółce, jeszcze przed przekazaniem jej do osoby odpowiedzialnej (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy sprzedaż środka trwałego nabytego 15.10.1998 r. podlega obowiązkowi naliczenia podatku VAT należnego - brak dokumentu nabycia na skutek kradzieży dokumentacji z tego roku?
Fragment:
(...) Dnia 22 kwietnia 2005 r. złożył Pan w tutejszym organie podatkowym wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej podatku VAT należnego od sprzedaży środków trwałych.We wniosku przedstawił Pan następujący stan faktyczny, uzupełniony pismem z dnia 30.05.2005 r. i 22.06.2005 r.: Działalność gospodarczą rozpoczął Pan 1 lutego 1989 r. i rozliczał się z podatku dochodowego przy zastosowaniu karty podatkowej. W ówczesnym stanie prawnym nie był Pan zobowiązany do prowadzenia ewidencji środków trwałych. Rozliczenie na zasadach ogólnych i prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów rozpoczął Pan od dnia 1 stycznia 1995 r. Z tym dniem stał się Pan również podatnikiem podatku VAT (rejestracja dla celów VAT - 29.12.1994 r.). Sformułował Pan również własne stanowisko w sprawie, twierdząc, że biorąc pod uwagę rok produkcji środka trwałego (1987) należy domniemywać, że obrót tym środkiem nie rodził obowiązku naliczenia podatku (...)
2011
1
mar

Istota:
Kradzież dokumentów źródłowych dotyczących prowadzonej działalności uniemożliwia podatnikowi dokonanie rozliczenia za rok 2003. Czy istnieje potrzeba odtworzenia dokumentów?
Fragment:
(...) Kradzież z włamaniem do samochodu podatnika może zostać zakwalifikowana jako zdarzenie losowe, o ile podatnik dołożył należytej staranności w celu jej uniknięcia, a samo zdarzenie było nieprzewidywalne i nie do uniknięcia. Niezależnie jednak od oceny kradzieży na gruncie prawa karnego i cywilnego należy podkreślić, że skutków takich zdarzeń nie można przenosić na Skarb Państwa. W przypadku kradzieży dokumentów księgowych zarówno w interesie podatnika, jak i jego obowiązkiem jest poczynić starania i odtworzyć skradzioną dokumentację. Zarówno przepisy ustaw podatkowych, jak również wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych nie przewidują zwolnienia z obowiązku rozliczenia podatkowego w przypadku kradzieży dokumentów. Na podatniku , a nie na organie podatkowym, spoczywa ciężar dowodu w zakresie dokumentów źródłowych stanowiących podstawę zapisów w ewidencjach księgowych. Organ podatkowy podziela więc Pana stanowisko wyrażone w (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy w przypadku zaginięcia karty 1A, można na podstawie wydanego przez urząd celny zaświadczenia o wywozie towarów zastosować w eksporcie towarów stawkę 0%?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 18 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w eksporcie towarów stawka podatku wynosi 0%, pod warunkiem prowadzenia przez podatnika ewidencji określonej w art. 27 ust. 4 oraz otrzymania przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa o VAT nie wskazała wprost w jakiej formie następuje potwierdzenie wywozu towaru poza granicę RP. Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2001r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych (Dz.U. Nr 117, poz. 1250 ze zm.). Zgłoszenie celne towarów w formie pisemnej dokonywane jest na formularzu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD) lub na jego zestawie. Zgłoszenia celnego towarów do procedury wywozu i wspólnej procedury tranzytowej składanego w urzędzie celnym tranzytowym wywozu (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy zaświadczenie wydane przez urząd celny potwierdzające wywóz towarów poza państwową granicę RP może stanowić podstawę do wykazania w deklaracji VAT-7 sprzedaży eksportowej ze stawką 0%?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2003 r. dotyczące dokumentowania eksportu towarów dla podatku od towarów i usług - stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926, ze zm.) – informuję, że w myśl art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) stawkę podatku 0 % w eksporcie stosuje się pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towarów poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej. Podstawowym dokumentem potwierdzającym wywóz towaru poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej jest odpowiednio uzupełniona karta 1A Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD. Jednakże dokumentem potwierdzającym wywóz towaru jest także zaświadczenie wydane w trybie § 44 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.09.2001 r. w sprawie deklaracji skróconej i zgłoszeń celnych (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.