Zadośćuczynienie | Interpretacje podatkowe

Zadośćuczynienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zadośćuczynienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien uiścić podatek dochodowy od otrzymanej kwoty zadośćuczynienia wykazując to w zeznaniu podatkowym za rok 2017?
Fragment:
Zobowiązał się pokryć ubezpieczycielowi koszty wynikające z likwidacji szkody, a jednocześnie wypłacił dla Wnioskodawcy i Jego żony (współwłasność przedmiotowego pojazdu) zadośćuczynienie. W wyniku ugody pozasądowej Wnioskodawca otrzymał zadośćuczynienie, którego kwota „ obejmuje wyrównanie doznanych krzywd związanych z uszkodzeniem, zwiększeniem przyszłych składek ubezpieczeniowych ”. Kwota zadośćuczynienia nie pochodziła z ubezpieczenia sprawcy uszkodzeń. Wobec tego w rozpatrywanej sprawie źródłem wypłaty zadośćuczynienia nie był wyrok ani ugoda sądowa, lecz zawarta ugoda pozasądowa. Zatem, skoro podstawą przyznania Wnioskodawcy zadośćuczynienia była zawarta ugoda inna niż ugoda sądowa, to ww. świadczenie nie podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczenie to nie mieści się również w dyspozycji zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. W konsekwencji – wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy – uzyskane w ten sposób świadczenie nie korzysta ze zwolnienia, a stanowi przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ww. ustawy i jako takie podlega opodatkowaniu. Zgodnie bowiem z art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone (...)
2017
21
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Jak wskazał sam Zainteresowany na jego konto bankowe przelano zadośćuczynienie przyznane na podstawie ugody sądowej. Przyznane jednorazowe świadczenie – jak wskazał we wniosku – jest zadośćuczynieniem, ponieważ dotyczy szkody o charakterze niemajątkowym i nie dotyczy korzyści, które mógłby Zainteresowany osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Reasumując należy wskazać, że przyznane na podstawie ugody sadowej zadośćuczynienie, korzysta ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.
2017
10
maj

Istota:
Czy zadośćuczynienie, wypłacone Wnioskodawczyni na podstawie pkt 2 wzmiankowanej ugody, objęte jest zwolnieniem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Należy zatem wskazać, że zadośćuczynienie, które jest objęte przedmiotową ugodą powinno korzystać ze zwolnienia, objętego dyspozycją analizowanego artykułu, gdyż spełnia określone tam warunki. W pierwszej kolejności trzeba zauważyć, że zadośćuczynienie przyznane zostało w związku z zawartą między stronami ugodą sądową. Zadośćuczynienie objęte niniejszą ugodą nie korzysta ze zwolnienia na podstawie innych tytułów określonych w ustawie o PIT. Wysokość zadośćuczynienia i zasady jego ustalania nie wynikają wprost z żadnych przepisów odrębnych ustaw. Odnosząc się natomiast do ograniczeń wskazanych przez ustawodawcę, należy zaznaczyć, że przyznane zadośćuczynienie nie zostało otrzymane w związku, z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdyż Wnioskodawczyni takowej nie prowadzi - co wynika z przedstawionego stanu faktycznego. Przyznane w pkt 2 ugody świadczenie nie ma również charakteru lucrum cessans. Przemawia za tym literalne brzmienie przywołanego postanowienia, w którym strony wyraźnie wskazały, że świadczenie ma charakter zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie jest świadczeniem, którego celem jest wyrównanie ujemnych następstw cudzego bezprawnego działania - krzywdy, a zatem restytucja.
2016
8
lip

Istota:
Czy ww. zadośćuczynienie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawczyni otrzymała zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, w związku ze śmiercią najbliższej osoby na podstawie art. 448 w związku z art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego. W 2007 r. został śmiertelnie potrącony na przejściu dla pieszych ojciec Wnioskodawczyni. Zadośćuczynienie zostało wypłacone przez firmę ubezpieczeniową ..... z polisy sprawcy wypadku, czyli człowieka, który zabił ojca Wnioskodawczyni. Zadośćuczynienie zostało przyznane w kwocie 20 000 zł. Po potrąceniu prowizji przez Kancelarię Prawną, Wnioskodawczyni otrzymała przelewem kwotę 13 893 zł 49 gr. Zadośćuczynienie zostało wypłacone przez ..... bez występowania na drogę sądową. Osoba dokonująca przelewu popełniła błąd w tytule przelewu. Napisała „ odszkodowanie od ..... ” zamiast „ zadośćuczynienie od ...... ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy ww. zadośćuczynienie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, że powinna być zwolniona od podatku od zadośćuczynienia, które otrzymała. W 2007 r., zaraz po śmierci ojca, Wnioskodawczyni samodzielnie wystąpiła do ..... w sprawie zadośćuczynienia.
2016
16
cze

Istota:
Czy kwota 10.000 zł uzyskana za zadośćuczynienie, na podstawie ugody, podlega opodatkowaniu?
Fragment:
Zadośćuczynienie to stanowi dla Wnioskodawcy przychód z tzw. „ innych źródeł ”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że powołane rozstrzygnięcie dotyczy konkretnej sprawy podatnika osadzonej w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące. Ponadto należy podkreślić, że powołana przez Wnioskodawcę interpretacja dotyczy innego stanu faktycznego, a mianowicie zadośćuczynienie zostało przyznane na podstawie ugody sądowej. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
17
maj

Istota:
Czy zadośćuczynienie wypłacone tytułem zaspokojenia roszczeń finansowych związanych z błędem lekarskim, przyznane na podstawie ugody pozasądowej mieści się w uregulowaniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Odwołując się zatem do prawa cywilnego wskazać należy, że zadośćuczynienie, pomimo iż analogicznie do odszkodowania, jest szczególnym rodzajem świadczenia polegającym na naprawieniu szkody, czyli uszczerbku, jakiego doznaje poszkodowany, odszkodowanie wiąże się z uszczerbkiem majątkowym, natomiast pojęcia zadośćuczynienia z doznaną krzywdą w postaci ujemnych przeżyć związanych z cierpieniem fizycznym i psychicznym (uszczerbkiem niematerialnym). Mając powyższe na względzie – w opinii Wnioskodawcy – ustawodawca nie bez przyczyny dokonał wyłączenia określonego w lit. g) cytowanego na wstępie przepisu, który mówi jedynie o odszkodowaniu, pomijając całkowicie zadośćuczynienie, pomimo że kilka wersów wcześniej dokonał wyraźnego rozróżnienia pomiędzy tymi pojęciami pisząc: „ wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia ”. Należy zatem stwierdzić, że zadośćuczynienie wypłacone na podstawie ugody sądowej zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto pomniejszenie kwoty zadośćuczynienia o podatek spowoduje, że otrzymane zadośćuczynienie nie pokryje krzywdy Wnioskodawcy. Wskazać w tym miejscu należy, iż zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę nie prowadzi wprost do usunięcia skutków doznanego uszczerbku na zdrowiu, lecz ma na celu uzyskanie satysfakcji dla Wnioskodawcy i wymierzenie dolegliwości ekonomicznej (w celach represyjno-wychowawczych) dla sprawcy błędu lekarskiego.
2014
8
paź

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe (zadośćuczynienie - mobbing).
Fragment:
Mając na uwadze powyższe zauważyć należy, że przyznane zadośćuczynienie, jak i zasady jego ustalania, wynikają wprost z przepisu art. 94 3 Kodeksu pracy. Wobec tego należy uznać, że jeżeli faktycznie wskazane we wniosku i wypłacone kwoty – jak twierdzi Wnioskodawca – stanowiły zgodnie z wyrokiem sądu wyłącznie zadośćuczynienie z tytułu poniesionych osobiście strat zdrowotnych (pobyt w szpitalu, choroba krążenia) zasądzone od byłego pracodawcy (bez ustawowych odsetek), to korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z faktem, iż otrzymane przez Wnioskodawcę zadośćuczynienie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, to nie należy wykazywać kwot otrzymanych tytułem zadośćuczynienia w zeznaniu podatkowym za rok 2013. Dodatkowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego.
2014
18
wrz

Istota:
Czy Centrum powinno zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu wydatkowanego na pokrycie kosztów zasądzonych wyrokiem, tj. zadośćuczynienia i odsetek?
Fragment:
(...) zadośćuczynienie i odsetki – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 sierpnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku możliwości zwolnienia od podatku dochodowego dochodu wydatkowanego na zadośćuczynienie i odsetki. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych. Wobec tego pismem z dnia 11 września 2013 r. Nr ITPB3/4723-381/13-2/AW wezwano Centrum do jego uzupełnienia. Niniejsze zostało dokonane w dniu 20 września 2013 r. (data wpływu). W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. W związku z prowadzoną działalnością medyczną Centrum dokonało wypłaty środków pieniężnych na rzecz osoby fizycznej tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami. Zadośćuczynienie było skutkiem wadliwie – wg oceny sądu – przeprowadzonego zabiegu medycznego. Zadośćuczynienie wraz z odsetkami zostało wypłacone na podstawie wyroku sądu ze środków własnych Centrum. Poniesienie wydatku na „ zadośćuczynienie wraz z odsetkami ” nie ma na celu osiągnięcia przychodów bądź zabezpieczenia źródła przychodów.
2013
10
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania.
Fragment:
Z analizy wniosku wynika, iż małoletni syn Zainteresowanej uzyskał zadośćuczynienie pieniężne tytułem wyrządzonej krzywdy i doznanych cierpień psychicznych. Przedmiotowa kwota została ustalona na podstawie umowy zawartej między stronami. W świetle powyższego, stwierdzić należy, iż na gruncie badanej sprawy nie występują przesłanki uprawniające do zastosowania w stosunku do uzyskanego zadośćuczynienia instytucji zwolnienia od podatku. Podkreślić bowiem należy, iż zasady ustalania, jak i wysokość wypłaconej kwoty nie wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, lecz kwota ta została określona w drodze negocjacji i zawartego między stronami porozumienia. Ponadto, zadośćuczynienie nie zostało otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej. W konsekwencji, na gruncie analizowanej sprawy nie możliwości zastosowania żadnego z ww. zwolnień przedmiotowych. Stosownie do art. 42a ww. ustawy podatkowej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem (...)
2013
27
sty

Istota:
Przyznana Wnioskodawcy kwota podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zgodnie z treścią art. 45 ust. 1 omawianej ustawy należy wykazać w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym nastąpiła jej wypłata.
Fragment:
Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych postanowił przyznać Wnioskodawcy od Skarbu Państwa zadośćuczynienie za przewlekłość - kwotę 2.000,00 zł. Sąd Okręgowy wypłacając Wnioskodawcy tę kwotę nie pobrał zaliczki na poczet podatku. Ponadto NSA w dniu 16.12.2012 r. uznał, że zadośćuczynienie przyznane stronie za przewlekłość postępowania podlega zwolnieniu z opodatkowania - na podstawie art. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W dniu 2 lipca 2012 r. Wnioskodawca zwrócił się o opinie w tej sprawie do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Sąd Apelacyjny Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 24 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, postanowił co następuje: stwierdzić, że w postępowaniu przed Sądem Okręgowym - Sądem Ubezpieczeń Społecznych nastąpiła przewlekłość postępowania, przyznać Jerzemu S. od Skarbu Państwa kwotę 2000 (dwa tysiące) złotych, którą wypłaci Sąd Okręgowy - kwotę tą Wnioskodawca otrzymał, polecić Sądowi Okręgowemu dokonanie zwrotu Jerzemu S. opłaty od skargi na przewlekłość postępowania w kwocie 100 (sto) złotych - kwotę tą Wnioskodawca otrzymał, oddalić skargę w pozostałej części - dot. wyznaczenia rozprawy w terminie trzech miesięcy /po złożeniu skargi Sąd Okręgowy wyznaczył termin rozprawy w ciągu 2 tygodni.
2012
20
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.