Zadośćuczynienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zadośćuczynienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
lip

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania zadośćuczynienia.

Fragment:

Specyfika prawa podatkowego nakazuje inaczej traktować odszkodowanie z tytułu poniesionych przez poszkodowanego strat i odszkodowanie/zadośćuczynienie z tytułu utraconego zysku. Odszkodowanie/zadośćuczynienie z tytułu utraconych korzyści, jakich poszkodowany mógł się spodziewać, gdyby mu szkody nie wyrządzono, podlega bowiem opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Z literalnego brzmienia powołanego wyżej przepisu jednoznacznie wynika, że dyspozycją jego objęte są jedynie te zadośćuczynienia bądź odszkodowania, których prawo do otrzymania oraz ich wysokość wynika z wyroku lub ugody sądowej, z wyjątkiem otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Warunkiem wystarczającym do powstania obowiązku podatkowego na zasadach przewidzianych w podatku dochodowym będzie więc niezrealizowanie choćby jednej ze wskazanych powyżej przesłanek. Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawczynię na podstawie wyroku Sądu zadośćuczynienie stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystający ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem zostało one otrzymane na podstawie wyroku Sądu i nie znajdują do niego zastosowania wyjątki przewidziane w ww. przepisach.

2018
4
lip

Istota:

Obowiązki płatnika (zadośćuczynienie - mobbing).

Fragment:

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że wypłacone przez Wnioskodawcę – jako płatnika zobowiązań pracowniczych Centrum - zadośćuczynienie z tytułu mobbingu stanowi dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże korzystający ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Tym samym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek pobrania i przekazania zaliczek na podatek dochodowy w odniesieniu do zadośćuczynienia nałożony przepisami art. 31 i art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, zgodnie z którym wypłacone zadośćuczynienie z tytułu mobbingu jest przychodem z innych źródeł na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedstawionym stanie faktycznym świadczeniodawcą (dokonującym) wypłaty jest pracodawca, natomiast beneficjentem jest pracownik. W konsekwencji zadośćuczynienie za mobbing uzyskane od pracodawcy jest przychodem z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

2018
3
maj

Istota:

Skutków podatkowych otrzymania zadośćuczynienia

Fragment:

Wskazać należy, że z opisu sprawy wynika, że wypłacone Wnioskodawczyni na podstawie wyroku sądowego zadośćuczynienie nie zostało otrzymane w związku z prowadzoną działalnością i nie dotyczyło korzyści, które Wnioskodawczyni mogłaby osiągnąć, gdyby Jej szkody nie wyrządzono. Zatem, otrzymane przez Wnioskodawczynię świadczenie jest zadośćuczynieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem zostało one otrzymane na podstawie wyroku Sądu i nie znajdują do niego zastosowania wyjątki przewidziane w ww. przepisach. W związku z tym, biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawczynię na podstawie wyroku Sądu zadośćuczynienie stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystający ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy pokreślić, że wszelkie zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące zwolnień podatkowych powinny być interpretowane ściśle, zgodnie przede wszystkim z ich wykładnią językową.

2018
16
kwi

Istota:

Wypłacone zadośćuczynienie będzie stanowiło przychód zwolniony, to na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ponadto stanowisko Wnioskodawcy, że kwota wypłaconego zadośćuczynienia nie stanowi przychodu jest nieprawidłowe, ponieważ aby móc zastosować zwolnienie z opodatkowania, to musi najpierw powstać przychód.

Fragment:

Odszkodowanie/zadośćuczynienie z tytułu utraconych korzyści (zysków), jakich poszkodowany mógł się spodziewać, gdyby mu szkody nie wyrządzono, jak również odszkodowanie/zadośćuczynienie otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podlega bowiem opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Na podstawie art. 448 K.c. kompensowana może być krzywda, a więc szkoda niemajątkowa wywołana naruszeniem dobra osobistego, polegająca na fizycznych dolegliwościach i psychicznych cierpieniach pokrzywdzonego. Sam zatem fakt, że roszczenia konduktorów posiadają wymiar finansowy, nie oznacza jeszcze, że okoliczności zdarzenia przyszłego należy kwalifikować jako dotyczące korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans). Zadośćuczynienie to forma rekompensaty pieniężnej z tytułu szkody niemajątkowej. Podstawą jego żądania jest krzywda w postaci ujemnych przeżyć związanych z cierpieniami psychicznymi i fizycznymi, wynikająca z naruszenia wskazanych w K.c. dóbr osobistych (por. art. 24 § 1 i 2, w zw. z art. 23 K.c. oraz 445 § 1 K.c.). Powództwo o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę nie prowadzi (...)

2017
21
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca powinien uiścić podatek dochodowy od otrzymanej kwoty zadośćuczynienia wykazując to w zeznaniu podatkowym za rok 2017?

Fragment:

Zobowiązał się pokryć ubezpieczycielowi koszty wynikające z likwidacji szkody, a jednocześnie wypłacił dla Wnioskodawcy i Jego żony (współwłasność przedmiotowego pojazdu) zadośćuczynienie. W wyniku ugody pozasądowej Wnioskodawca otrzymał zadośćuczynienie, którego kwota „ obejmuje wyrównanie doznanych krzywd związanych z uszkodzeniem, zwiększeniem przyszłych składek ubezpieczeniowych ”. Kwota zadośćuczynienia nie pochodziła z ubezpieczenia sprawcy uszkodzeń. Wobec tego w rozpatrywanej sprawie źródłem wypłaty zadośćuczynienia nie był wyrok ani ugoda sądowa, lecz zawarta ugoda pozasądowa. Zatem, skoro podstawą przyznania Wnioskodawcy zadośćuczynienia była zawarta ugoda inna niż ugoda sądowa, to ww. świadczenie nie podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczenie to nie mieści się również w dyspozycji zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. W konsekwencji – wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy – uzyskane w ten sposób świadczenie nie korzysta ze zwolnienia, a stanowi przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ww. ustawy i jako takie podlega opodatkowaniu. Zgodnie bowiem z art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone (...)

2017
10
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Jak wskazał sam Zainteresowany na jego konto bankowe przelano zadośćuczynienie przyznane na podstawie ugody sądowej. Przyznane jednorazowe świadczenie – jak wskazał we wniosku – jest zadośćuczynieniem, ponieważ dotyczy szkody o charakterze niemajątkowym i nie dotyczy korzyści, które mógłby Zainteresowany osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Reasumując należy wskazać, że przyznane na podstawie ugody sadowej zadośćuczynienie, korzysta ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.

2016
8
lip

Istota:

Czy zadośćuczynienie, wypłacone Wnioskodawczyni na podstawie pkt 2 wzmiankowanej ugody, objęte jest zwolnieniem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Należy zatem wskazać, że zadośćuczynienie, które jest objęte przedmiotową ugodą powinno korzystać ze zwolnienia, objętego dyspozycją analizowanego artykułu, gdyż spełnia określone tam warunki. W pierwszej kolejności trzeba zauważyć, że zadośćuczynienie przyznane zostało w związku z zawartą między stronami ugodą sądową. Zadośćuczynienie objęte niniejszą ugodą nie korzysta ze zwolnienia na podstawie innych tytułów określonych w ustawie o PIT. Wysokość zadośćuczynienia i zasady jego ustalania nie wynikają wprost z żadnych przepisów odrębnych ustaw. Odnosząc się natomiast do ograniczeń wskazanych przez ustawodawcę, należy zaznaczyć, że przyznane zadośćuczynienie nie zostało otrzymane w związku, z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdyż Wnioskodawczyni takowej nie prowadzi - co wynika z przedstawionego stanu faktycznego. Przyznane w pkt 2 ugody świadczenie nie ma również charakteru lucrum cessans. Przemawia za tym literalne brzmienie przywołanego postanowienia, w którym strony wyraźnie wskazały, że świadczenie ma charakter zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie jest świadczeniem, którego celem jest wyrównanie ujemnych następstw cudzego bezprawnego działania - krzywdy, a zatem restytucja.

2016
16
cze

Istota:

Czy ww. zadośćuczynienie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Wnioskodawczyni otrzymała zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, w związku ze śmiercią najbliższej osoby na podstawie art. 448 w związku z art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego. W 2007 r. został śmiertelnie potrącony na przejściu dla pieszych ojciec Wnioskodawczyni. Zadośćuczynienie zostało wypłacone przez firmę ubezpieczeniową ..... z polisy sprawcy wypadku, czyli człowieka, który zabił ojca Wnioskodawczyni. Zadośćuczynienie zostało przyznane w kwocie 20 000 zł. Po potrąceniu prowizji przez Kancelarię Prawną, Wnioskodawczyni otrzymała przelewem kwotę 13 893 zł 49 gr. Zadośćuczynienie zostało wypłacone przez ..... bez występowania na drogę sądową. Osoba dokonująca przelewu popełniła błąd w tytule przelewu. Napisała „ odszkodowanie od ..... ” zamiast „ zadośćuczynienie od ...... ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy ww. zadośćuczynienie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, że powinna być zwolniona od podatku od zadośćuczynienia, które otrzymała. W 2007 r., zaraz po śmierci ojca, Wnioskodawczyni samodzielnie wystąpiła do ..... w sprawie zadośćuczynienia.

2016
17
maj

Istota:

Czy kwota 10.000 zł uzyskana za zadośćuczynienie, na podstawie ugody, podlega opodatkowaniu?

Fragment:

Zadośćuczynienie to stanowi dla Wnioskodawcy przychód z tzw. „ innych źródeł ”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że powołane rozstrzygnięcie dotyczy konkretnej sprawy podatnika osadzonej w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące. Ponadto należy podkreślić, że powołana przez Wnioskodawcę interpretacja dotyczy innego stanu faktycznego, a mianowicie zadośćuczynienie zostało przyznane na podstawie ugody sądowej. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2014
8
paź

Istota:

Czy zadośćuczynienie wypłacone tytułem zaspokojenia roszczeń finansowych związanych z błędem lekarskim, przyznane na podstawie ugody pozasądowej mieści się w uregulowaniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Odwołując się zatem do prawa cywilnego wskazać należy, że zadośćuczynienie, pomimo iż analogicznie do odszkodowania, jest szczególnym rodzajem świadczenia polegającym na naprawieniu szkody, czyli uszczerbku, jakiego doznaje poszkodowany, odszkodowanie wiąże się z uszczerbkiem majątkowym, natomiast pojęcia zadośćuczynienia z doznaną krzywdą w postaci ujemnych przeżyć związanych z cierpieniem fizycznym i psychicznym (uszczerbkiem niematerialnym). Mając powyższe na względzie – w opinii Wnioskodawcy – ustawodawca nie bez przyczyny dokonał wyłączenia określonego w lit. g) cytowanego na wstępie przepisu, który mówi jedynie o odszkodowaniu, pomijając całkowicie zadośćuczynienie, pomimo że kilka wersów wcześniej dokonał wyraźnego rozróżnienia pomiędzy tymi pojęciami pisząc: „ wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia ”. Należy zatem stwierdzić, że zadośćuczynienie wypłacone na podstawie ugody sądowej zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto pomniejszenie kwoty zadośćuczynienia o podatek spowoduje, że otrzymane zadośćuczynienie nie pokryje krzywdy Wnioskodawcy. Wskazać w tym miejscu należy, iż zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę nie prowadzi wprost do usunięcia skutków doznanego uszczerbku na zdrowiu, lecz ma na celu uzyskanie satysfakcji dla Wnioskodawcy i wymierzenie dolegliwości ekonomicznej (w celach represyjno-wychowawczych) dla sprawcy błędu lekarskiego.