US34/SL-MO/436/T84/1/05/WW | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Wniosek o udzielenie interpretacji dotyczącej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy przejęcia długu spółki z o.o. w likwidacji.

US34/SL-MO/436/T84/1/05/WW

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. podatek od czynności cywilnoprawnych
  2. przejęcie długu
  3. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  4. zadłużenie
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.02.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Firmy wyrażone we wniosku jako prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego we wniosku z dnia 17.02.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego stanu faktycznego wynika, iż:Firma jest jedynym udziałowcem Spółki z o.o. w likwidacji,w procesie likwidacji, na wezwanie likwidatorów stosownie do art. 279 kodeksu spółek handlowych, swoje wierzytelności wobec Spółki z o.o. zgłosiła Firma. oraz inna firma,w celu przyspieszenia procesu likwidacji na podstawie art. 519 kodeksu cywilnego Firma przejęła zadłużenie Spółki z o.o. wobec innej firmy stając się w ten sposób jedynym wierzycielem Spółki z o.o. w likwidacji.Pytanie dotyczy obowiązku opodatkowania umowy przejęcia długu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.Dokonując oceny stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, co następuje:Katalog przedmiotów opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawarty jest w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zmian.). Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,umowy pożyczki,umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,umowy majątkowe małżeńskie,ustanowienie hipoteki,ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz służebności,umowy depozytu nieprawidłowego,umowy spółki (akty założycielskie),a także: zmiany w/w umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności, orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak w/w czynności cywilnoprawne.

Umowa przejęcia długu uregulowana jest w art. 519 kodeksu cywilnego i polega na tym, że trzecia osoba wstępuje w miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony. Dochodzi do skutku na podstawie umowy zawartej między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika albo na podstawie umowy zawartej między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela. Przedmiotem tej umowy jest dług, czyli ogół obowiązków dłużnika względem wierzyciela.Zatem umowa przejęcia długu nie jest wymieniona wśród czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.P o u c z e n i eZ mocy art. 14b Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na postanowienie służy prawo złożenia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 6 pkt 1, art. 9 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zmian.) zażalenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł i 0,50 zł za każdy załącznik do zażalenia, zaś zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się znakami opłaty skarbowej z chwilą wniesienia zażalenia lub złożenia załącznika.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.