IBPBII/1/415-464/MCZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Świadczenie rzeczowe a zaległe opłaty zaliczki na poczet opłat.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2012r. (data wpływu do tut. Biura – 02 maja 2012r.), uzupełnionym w dniu 19 i 24 lipca 2012r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 maja 2012r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z dnia 04 lipca 2012r. znak: IBPB II/1/415-464/12/MCZ wezwano o jego uzupełnienie. W dniu 19 i 24 lipca 2012r. wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. XY w K. podjęła uchwałę zezwalającą dłużniczce – jednej z członków Wspólnoty odpracowanie zaległości związanych z opłatami zaliczek wnoszonych na poczet opłat za mieszkanie.

Pomiędzy Wspólnotą a dłużnikiem, któremu powstały zaległości zawarta zostanie umowa o świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum). Zgodnie z art. 453 Kodeksu cywilnego, dotychczasowe zobowiązanie z tytułu opłat na rzecz Wspólnoty, stwierdzone prawomocnymi wyrokami sądowymi, wyrażone dotychczas jako płatność pieniężna zostanie na mocy umowy zastąpione świadczeniem rzeczowym (tj. świadczenie w miejsce wykonania). Przedmiotem świadczenia będzie kompleksowe sprzątanie nieruchomości wspólnej przy użyciu własnych materiałów i środków chemicznych, odpowiednich dla danej powierzchni w z góry ustalonym okresie. Przyjęta wartość świadczenia nie jest wyższa niż porównywalna wartość prac wynikająca z dotychczas zawieranych umów o sprzątanie.

Osoba, która odpracowuje przy pracach porządkowych w części wspólnej nieruchomości zobowiązania opłat zaliczkowych na pokrycie kosztów zarządu, posiada własnościowe prawo do lokalu. Jest ona na emeryturze i nie posiada środków finansowych na pokrycie zobowiązań wobec Wspólnoty. Zamieszkuje w należącym do niej lokalu wraz z bezrobotnym synem oraz matką Jego niepełnosprawnego dziecka, która jako jedyna w tym gospodarstwie domowym pracuje na pół etatu otrzymując wynagrodzenie netto 618,12 zł. Sama Dłużniczka Wspólnoty otrzymuje świadczenie emerytalne w wysokości netto 696,80 zł (kwota po odliczeniu należności objętej egzekucja komorniczą).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy ze świadczenia w miejsce wykonania zobowiązania pieniężnego polegającego na odpracowaniu zaległych opłat należnych Wspólnocie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu...

Zdaniem Wnioskodawcy umowa o świadczenie w miejsce wykonania, nie stanowi źródła przychodu, a zatem płatnik – Wspólnota, nie ma obowiązku pobierania z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Właściciel mieszkania, będący Dłużnikiem jest zobowiązany do zapłaty zaliczki na wymagane opłaty, przy czym zapłata ta zgodnie z postanowieniami umowy zostanie oznaczona w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądze. Na podstawie uchwały Wspólnoty i zawartej umowy osoba mieszkająca w określonym mieszkaniu w zamian za zaległe już opłaty wymagalne za ten lokal będzie świadczyć na rzecz Wspólnoty prace porządkowe. Wymagalny dług z tytułu zaliczki na pokrycie kosztów zarządu zostanie oznaczony w określonych świadczeniach. Jak podnosi się w wydawanych w podobnych stanach taktycznych interpretacjach indywidualnych: "wszelkie spłaty długów są dla dłużnika obojętne podatkowo. Nie można bowiem z faktu świadczenia pracy w zamian za wygaśnięcie ciążącego na dłużniku zobowiązania wywieść, że dłużnik uzyskuje przychody, o których mowa w art. 11 ust 1 lub art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych." (por. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu sygn. akt: ILPB1/415-457/09-03/TW).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 361 ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca – Wspólnota Mieszkaniowa podjęła uchwałę zezwalającą jednej z członków Wspólnoty mającej zaległości związane z opłatami zaliczek wnoszonych na poczet opłat za mieszkanie na odpracowanie zaległości z tego tytułu. Dłużniczka posiada własnościowe prawo do lokalu. Pomiędzy wspólnotą a dłużnikiem podpisana zostanie umowa o świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum). Przedmiotem tego świadczenia będą prace obejmujące kompleksowe sprzątanie nieruchomości wspólnej przy użyciu własnych materiałów i środków chemicznych, odpowiednich dla danej powierzchni w z góry ustalonym okresie.

Zgodnie z brzmieniem art. 453 Kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa.

Jest to instytucja prawna zwana datio in solutum (świadczenie zamiast wykonania). Celem niniejszego jest wygaśnięcie istniejącego pomiędzy stronami zobowiązania (w tym przypadku zaliczek na poczet opłat) poprzez spełnienie przez dłużnika świadczenia innego niż pierwotnie określone. Zobowiązanie wówczas wygasa tak, jakby wygasło przez zwykłe wykonanie (np. przez zapłatę uzgodnionej pierwotnie kwoty), przy czym konieczną przesłanką wygaśnięcia zobowiązania – poza umową stron – jest rzeczywiste dokonanie świadczenia przez dłużnika.

W związku z powyższym, stwierdzić należy, że wszelkie spłaty długów są dla dłużnika obojętne podatkowo, nie można bowiem z faktu świadczenia pracy w zamian za wygaśnięcie ciążącego na dłużniku zobowiązania wywieść, że dłużnik uzyskuje przychody, o których mowa w art. 11 ust. 1 lub art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie odpracowanie zaległych zaliczek na poczet opłat nie spowoduje powstania u dłużnika przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, na Wnioskodawcy – Wspólnocie Mieszkaniowej nie będą ciążyły obowiązki płatnika z tego tytułu.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej stwierdzić należy, że rozstrzygnięcia zawarte w interpretacjach przepisów prawa podatkowego zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.