I-415-41/03/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy spłacona przeze mnie wierzytelność (spłata zadłużenia poprzedniego najemcy) podlega odliczeniu od podatku?

I-415-41/03/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. odliczenia
  2. odliczenia od podatku
  3. zadłużenie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana w złożonym w dniu 23.06.2005r. i uzupełnionym w dniu 08.07.2005r. wniosku (w części zawartej w pkt 2), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z art. 14a § 1 cytowanej ustawy - Ordynacja podatkowa - "stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Interpretacja, o której mowa powyżej następuje w drodze postanowienia i dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

W dniu 23.06.2005r. został przez Pana złożony w tutejszym organie podatkowym wniosek (uzupełniony w dniu 08.07.2005r.) m.in. w sprawie wyjaśnienia, czy spłacona przez Pana kwota wierzytelności (spłata zadłużenia poprzedniego najemcy) podlega odliczeniu od podatku.

Opisany przez Pana stan faktyczny przedstawia się następująco:

W dniu 06.06.2005r. zawarł Pan wraz z żoną "umowę o przelewie wierzytelności".

Na podstawie powyższej umowy (...) (Gmina Łódź działająca przez Administrację Nieruchomościami) sprzedała Panu oraz Pańskiej żonie wierzytelność w wysokości (...) zł z tytułu nie zapłaconej należności za najem lokalu mieszkalnego.

Według Pana oceny kwota spłaconej w roku 2005 wierzytelności, o której mowa powyżej podlega odliczeniu od podatku.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki określone w art. 14a § 1 i 2 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa - udziela poniższej informacji:

Zasady dokonywania odliczeń od podatku dochodowego zostały określone w ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Odliczeniu od podatku podlegają wyłącznie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 27b cytowanej ustawy),

- darowizny pieniężne na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego (art. 27d cytowanej ustawy).

Przepisy cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują możliwości dokonywania innych, poza wymienionymi powyżej, odliczeń od podatku.

Odnosząc powyższe uregulowania prawne do zapytania zawartego w pkt 2 przedmiotowego wniosku stwierdzić należy, że kwota spłaconej przez Pana (wraz z żoną) wierzytelności z tytułu nie zapłaconej należności za najem lokalu mieszkalnego nie podlega odliczeniu od podatku.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej uzasadnienie - postanowiono jak w sentencji, uznając przedstawione przez Pana własne stanowisko w sprawie będącej przedmiotem zapytania zawartego w pkt 2 wniosku z dnia 23.06.2005r. - za nieprawidłowe.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.